Siswati 1996 (SWA96)
13

Jesu ugeza tinyawo tebafundzi

131

13:1
Joh. 7:6
Kwatsi sekutakusa kube lilanga lelilandzelwa nguMkhosi weliPhasika, Jesu ati kutsi sikhatsi sakhe sesifikile sekutsi awushiye lomhlaba aye kuYise, njengobe abebatsandzile bakhe emhlabeni, wabatsandza kwaze kwaba ngusekugcineni.

2

13:2
Luk. 22:3
Sathane abesakufake enhlitiyweni yaJudasi, umsa waSimoni Skariyothi, kutsi atsengise ngaJesu. Kwatsi nasekudliwa entsambama, 3
13:3
Mat. 28:18
Joh. 3:35
17:2
Jesu ati kutsi uYise abesanikele konkhe etandleni takhe, nekutsi abephuma kuNkulunkulu, futsi aya kuNkulunkulu, 4
13:4
Mat. 11:29
wasukuma etafuleni wakhumula ingubo yakhe, wabopha lithawula elukhalweni lwakhe. 5Watsela emanti emgezelweni, wacala kugeza tinyawo tebafundzi bakhe, watesula ngelithawula labelivunule elukhalweni. 6Wefika kuSimoni Phetro, yena watsi kuJesu: “Nkhosi, wena utawugeza tinyawo tami?”

7Jesu wamphendvula watsi: “Kwanyalo awukakwati loku lengikwentako, kodvwa emvakwaloko utakwati.”

8Phetro watsi kuye: “Nkhosi, ungeke ugeze tinyawo tami nekadzeni.”

Jesu wamphendvula watsi: “Nangingatigezi tinyawo takho, ute budlelwane nami.”

9Simoni Phetro watsi kuye: “Nkhosi, akungabi tinyawo todvwa; ngigeze netandla nenhloko.”

10

13:10
Joh. 15:3
Imis. 15:9
Jesu watsi: “Lowo logezile akadzingi lutfo lolunye kuphela kugezwa tinyawo. Kepha ugezekile wonkhe. Nine-ke senigezekile, kodvwa hhayi nonkhe.” 11
13:11
Joh. 6:64
Ngobe abati kutsi ngubani labetamtsengisa. Ngiko nje atsi: “Anikagezeki nonkhe.”

12

13:12
Luk. 22:27
Nasacedzile kubageza tinyawo, wabuye watsatsa ingubo yakhe wembatsa wabuyela endzaweni yakhe wahlala phansi. Wababuta watsi: “Niyakwati yini loku lengikwentile? 13
13:13
Mat. 23:8,10
1 Khor. 8:6
Ningibita ngeMfundzisi neNkhosi, nenta kahle, ngobe vele nginguko. 14
13:14
Luk. 22:27
1 Thim. 5:10
Nangabe-ke mine lengiyiNkhosi yenu neMfundzisi wenu, nginigeza tinyawo, nani-ke kufanele nigezane tinyawo. 15
13:15
Fil. 2:5
Khol. 3:13
1 Phet. 2:21
Ngobe nginentele sibonelo, kuze nani nente njengobe nami ngentile kini. 16
13:16
Mat. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 15:20
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Sisebenti asisikhulu kunemcashi waso, nalowo lotfunyiwe akamkhulu kunalowo lamtfumile. 17
13:17
Mat. 7:24
Jak. 1:22
Nanitati-ke letintfo futsi nitenta, nibusisiwe.

18

13:18
Hla. 41:9
Imis. 1:16
“Angikhulumi ngani nonkhe; ngiyabati labo lengibakhetsile. Kodvwa kufanele kugcwaliseke umBhalo lotsi: ‘Lowo lodla sinkhwa sami, sewungigucukele, waphambana nami.’ 19
13:19
Joh. 14:29
Nginitjela loku nyalo kusengakenteki, kuze kutsi nase kwenteka nikholwe kutsi ‘Nginguye leNginguye.’ 20
13:20
Mat. 10:40
Mak. 9:37
Luk. 9:48
10:16
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Lowo lowemukela nome ngubani lengimtfumile, wemukela mine; nalowo lowemukela mine, wemukela lowo longitfumile.”

Jesu ukhuluma ngekutsengiswa kwakhe kungakefiki

(Mat. 26:20-25; Mak. 14:17-21; Luk. 22:21-23)

21

13:21
Mat. 26:21
Mak. 14:18
Luk. 22:21
Jesu asakushito loku, wakhatsateka kakhulu emoyeni wakhe, wadzimate waphumisela watsi: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Lomunye emkhatsini wenu utangitsengisa.”

22Bafundzi babukana bodvwana badzidzekile kutsi ingabe ukhuluma ngabani. 23

13:23
Joh. 19:26
21:20
Lomunye webafundzi labetsandvwa nguJesu abehleti edvute naye. 24Ngako Simoni Phetro wamkhweba watsi: “Sitjele kutsi ngubani lona lakhuluma ngaye.”

25Ngako-ke lomfundzi labehleti edvute naJesu watsi: “Nkhosi, ngubani lowo?”

26Jesu wamphendvula watsi: “Ngulowo lengitamenyela lucetu lwesinkhwa ngimnike.”

Ngako-ke watsatsa lucetu lwesinkhwa, walwenya, walunika Judasi, umsa waSimoni Skariyothi. 27Emvakwalolo lucetu, Sathane wase ungena kuJudasi. Jesu watsi kuye: “Loko lohlose kukwenta kwente masinyane.” 28Kute kulaba lababesetafuleni lowati kutsi usho kutsini Jesu, nakasho njalo kuye. 29

13:29
Joh. 12:6
Labanye bacabanga kutsi njengobe Judasi abengumphatsisikhwama, Jesu abetsi kuye akayewutsenga loko lababetakudzinga emkhosini, nome aphe timphuya lokutsite.

30Judasi watsi kube alwemukele lolucetu lwesinkhwa, waphuma ngekushesha. Bekungusebusuku.

Umyalo lomusha

31

13:31
Joh. 12:23
Ngako-ke asaphumile Judasi, Jesu watsi: “Manje iNdvodzana yeMuntfu ikhatimulisiwe, naNkulunkulu ukhatimulisiwe kuyo. 32Nkulunkulu nakakhatimulisiwe kuyo, naye iNdvodzana yeMuntfu uyawuyikhatimulisa kuye; loko akwente masinyane. 33
13:33
Joh. 7:34
8:21
Bantfwabami, ngisetawuba nani sikhashana. Nitangifuna, kodvwa njengaloku ngasho nakumaJuda nakini ngiyasho ngitsi: Lapho ngiya khona ningeke nine nikhone kuta. 34
13:34
Lev. 19:18
Mat. 22:39
Joh. 15:12,17
Rom. 13:8
Gal. 6:2
1 Phet. 1:22
1 Joh. 2:7
3:11,23
4:21
2 Joh. 1:5
Ngininika umyalo lomusha wekutsi: Njengobe nami nginitsandzile, nani tsandzanani. 35Nanitsandzanako, bonkhe bantfu bayawunati kutsi nibafundzi bami.”

Jesu ukhuluma ngekuphikwa kwakhe nguPhetro kungakefiki

(Mat. 26:31-35; Mak. 14:27-31; Luk. 22:31-34)

36

13:36
Joh. 21:18
Simoni Phetro wambuta watsi: “Nkhosi, uyaphi?”

Jesu wamphendvula watsi: “Kwamanje ungeke ungilandzele lapho ngiya khona, kodvwa uyawungilandzela kamuva.”

37

13:37
Mat. 26:33
Mak. 14:29
Luk. 22:33
Phetro watsi: “Nkhosi, kwanyalo kwalani kutsi ngikulandzele? Ngikulungele nekufa ngenca yakho!”

38Jesu wamphendvula watsi: “Usho kutsi wena ukulungele nekufa ngenca yami? Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Lichudze litawutsi likhala, wena utawube sewungiphike katsatfu.”

14

Jesu uyindlela leya kuBabe

141

14:1
Hla. 42:5
Mak. 11:22
“Inhlitiyo yenu ingakhatsateki, kholwani nguNkulunkulu nikholwe nangimi. 2Ekhaya laBabe kunetindlu letinyenti; ngisaya kunilungisela indzawo. Ngabe anginitjeli loko kube akunjalo. 3
14:3
Joh. 12:26
17:24
Fil. 1:23
Nase ngiyile nganilungisela indzawo, ngiyawubuya nginilandze, nite kimi, kuze kutsi lapho ngikhona nibe khona nani. 4Niyayati indlela leya lapho ngiya khona.”

5Tomase watsi kuye: “Nkhosi, asati lapho uya khona. Indlela singayati njani?”

6

14:6
Joh. 10:9
11:25
Heb. 10:19
Jesu watsi kuye: “Mine ngiyindlela, neliciniso, nekuphila. Kute longeta kuBabe nakangeti ngami.

7“Kube beningati mine ngabe niyamati naBabe. Kepha kusukela manje niyamati, nimbonile.”

8Filiphu watsi kuye: “Nkhosi, sibonise uYihlo, sitakweneliseka.”

9

14:9
Joh. 12:45
17:21
Heb. 1:3
Jesu watsi kuye: “Senginesikhatsi lesidze nginani, kodvwa nanyalo awukangati, Filiphu? Lowo losabone mine, umbonile naBabe. Usho kanjani kutsi: ‘Sibonise uYihlo’? 10
14:10
Joh. 5:19
Filiphu, awukholwa yini kutsi ngikuBabe, naBabe ukimi? Lamavi lengiwakhulume kini, angitikhulumeli mine, kodvwa Babe lohlala kimi nguye lowenta umsebenti wakhe ngami. 11
14:11
Joh. 10:38
Ngikholweni kutsi ngikuBabe, naBabe ukimi. Nakungenjalo ngikholweni ngenca yalemisebenti.

12

14:12
Mak. 16:17
Imis. 1:8
5:12
“Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Lowo lokholwa ngimi uyawuyenta lemisebenti lengiyentako; yebo, uyakwenta nalengetulu kwalena, ngobe mine ngiya kuBabe. 13
14:13
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Joh. 15:7,16
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 5:14
Ngiyakwenta nome ngabe yini leniyicelako egameni lami, kuze inkhatimulo yaBabe ibonakaliswe eNdvodzaneni. 14Nanicela nome yini kimi egameni lami, ngiyawunentela yona.”

Setsembiso lesinguMoya Longcwele

15

14:15
1 Joh. 5:3
“Naningitsandza, nitawugcina imiyalo yami. 16
14:16
Joh. 15:26
16:7
Imis. 2:1
Ngiyawucela kuBabe kutsi aniphe lomunye uMdvudvuti kutsi abe kanye nani kuze kube phakadze, 17
14:17
Joh. 7:39
16:13
Rom. 8:26
yena unguMoya weliciniso, live lelingeke limemukele, ngobe lingamboni futsi lingamati. Kodvwa nine niyamati, ngobe uhlala nani, futsi uyawuhlala kini.

18

14:18
Mat. 28:20
“Ngingeke nginishiye nitintsandzane, ngitawubuya ngite kini. 19
14:19
Joh. 16:16
Kodvwa sekusele sikhashana live lingabe lisangibona, noko nine niyawungibona, ngobe mine ngiphila, nani futsi niyawuphila. 20
14:20
Joh. 17:21
Ngalelo langa nine niyakwati kutsi ngikuBabe nekutsi nine nikimi, njengobe nami ngikini.

21“Lowo lonemiyalo yami futsi ayigcine, nguye-ke longitsandzako. Lowo lotsandza mine uyawutsandvwa nguBabe, nami ngiyawumtsandza ngitibonakalise kuye.”

22Judasi, kungesiye Judasi Skariyothi, watsi kuye: “Nkhosi, utatibonakaliselani kitsi? Yini ungatibonakalisi eveni?”

23

14:23
Taga 8:17
Joh. 15:10
1 Khor. 3:16
Ef. 3:17
Jesu wamphendvula watsi: “Umuntfu nakangitsandza, uyawugcina emavi ami. Babe uyawumtsandza. Tsine-ke naBabe siyawuta kuye, sihlale naye. 24
14:24
Joh. 7:16
1 Joh. 2:4
Umuntfu longangitsandzi mine, akawagcini emavi ami. Lamavi leniwevile akasiwo emavi ami, kodvwa ngaBabe longitfumile.

25“Letintfo ngitikhulumile kini ngesikhatsi ngisenani. 26

14:26
Mat. 10:18
Luk. 24:49
Joh. 15:26
Kepha uMeluleki, Moya Longcwele, Babe latamtfumela egameni lami, utanifundzisa konkhe, anikhumbute konkhe lenginitjele kona.

27

14:27
Joh. 16:33
Rom. 5:1
Fil. 4:7
“Nginishiya nekuthula. Lokuthula lenginipha kona akufanani nesipho selive. Tinhlitiyo tenu tingabokhatsateka futsi tingesabi. 28
14:28
Joh. 10:29
6:10
Ningivile ngitsi kini: ‘Ngiyahamba, kodvwa ngitawubuya ngite kini.’ Kube beningitsandza, ngabe niyajabula kutsi ngiya kuBabe, ngobe Babe mkhulu kunami. 29
14:29
Joh. 13:19
Manje senginitjele loku ngaphambili kwekutsi kwenteke, kuze kutsi nakwenteka, nikholwe. 30
14:30
Joh. 10:18
16:11
Ef. 2:2
Angisenakukhuluma kabanti nani, ngobe nangu umbusi walelive aseta, akanamandla etikwami. 31
14:31
Mat. 26:46
Kodvwa konkhe loku kwentekela kutsi live lati kutsi Babe ngiyamtsandza, nekutsi ngenta njengobe yena angiyalile.

“Sukumani, sambe!”

15

Jesu ngumvini longuwo sibili

151“Mine ngingumvini longuwo sibili. Babe ungumlimi. 2

15:2
Mat. 15:13
Onkhe emagala lakimi langatseli titselo uyawajuba. Onkhe emagala latsela titselo uyawatsena, kuze atewutsela kakhulu. 3
15:3
Joh. 13:10
Imis. 15:9
Nine-ke senigezekile ngalelivi lesengilikhulume kini. 4
15:4
Joh. 6:56
Hlalani kimi nami kini. Njengobe ligala lingeke likwati kutsela titselo ngekwalo, kuphela nalihleti esicwini, kanjalo-ke nani kuphela nanihlala kimi.

5

15:5
1 Khor. 12:12,27
2 Khor. 3:5
Fil. 2:13
“Mine ngingumvini, nine ningemagala. Lowo lohlala kimi nami kuye, uyawutsela titselo letinyenti, ngobe kute leningakwenta ngaphandle kwami. 6
15:6
Mat. 3:10
7:19
Umuntfu longahlali kimi, uyawulahlwa ngephandle njengeligala, abune, ome, kufike bantfu batfote lamagala bayekuwabasa emlilweni, lapho afike ashe khona. 7
15:7
Joh. 14:13
16:23
1 Joh. 3:22
Nanihlala kimi nemavi ami ahlala kini, niyawucela lenikutsandzako, nikuphiwe. 8
15:8
Mat. 5:16
Fil. 1:11
1 Phet. 2:12
Ludvumo lwaBabe lubonakaliswa ngaloko kutsi nitsele titselo letinyenti, nibe bafundzi bami. 9Njengaloku Babe angitsandzile, nami nginitsandzile. Hlalani elutsandvweni lwami. 10
15:10
Joh. 8:29
Nanigcina imiyalo yami, niyawuhlala elutsandvweni lwami, njengobe nami ngigcina imiyalo yaBabe, ngihlala elutsandvweni lwakhe.

11

15:11
Joh. 16:24
1 Joh. 1:4
“Senginitjele konkhe loku, kuze kutsi kujabula kwami kuhlale kini, nekutsi kujabula kwenu kupheleliswe. 12
15:12
Joh. 13:34
15:17
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Joh. 3:11
2 Joh. 5
Nankhu umyalo wami: ‘Tsandzanani, ngengobe nami nginitsandzile.’ 13
15:13
Joh. 10:11
Rom. 5:8
Kute umuntfu lonelutsandvo lolukhulu kunalolu kwekutsi adzele kuphila kwakhe ngenca yetihlobo takhe. 14
15:14
Mat. 12:50
Joh. 8:31
Nine nitihlobo tami, nanenta loku lenginiyale ngako. 15Kusukela manje angisete nganibita ngekutsi nitisebenti, ngobe phela sisebenti asati kutsi umphatsi waso wentani. Esikhundleni saloko nginibita ngekutsi nitihlobo tami, ngobe senginitjele konkhe lengikuve kuBabe. 16
15:16
Mat. 28:19
Akusini lenangikhetsa, kodvwa ngimi lenganikhetsa nganitfuma kutsi nihambe nitsele titselo letinyenti, leto titselo time futsi, kuze kutsi nobe yini leniyakuyicela kuBabe egameni lami aniphe yona. 17Ngaloko ngiyaniyala ngitsi: ‘Tsandzanani!’ ”

Kutondvwa ngumhlaba

18

15:18
Joh. 7:7
1 Joh. 3:13
“Nangabe live liyanitondza, nibokhumbula kutsi lacala latondza mine. 19
15:19
Joh. 17:14
1 Joh. 4:5
Kube benibelive, live belitanitsandza. Kodvwa anisibo belive, ngobe nganikhetsa eveni. Ngako-ke live liyanitondza. 20
15:20
Mat. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Khumbulani livi lenganitjela lona kutsi: ‘Kute sisebenti lesikhulu kunemcashi waso.’ Nangabe mine bangihlupha, nani futsi bayawunihlupha; nangabe bawagcina emavi ami, newenu bayakuwagcina. 21
15:21
Mat. 5:11
24:9
Kodvwa konkhe loku bayawukwenta ngobe nilivuma ligama lami, ngobe futsi bangamati nalona longitfumile. 22
15:22
Luk. 12:47
Joh. 9:41
Ngobe bebangeke babe nelicala lekona, kube angikefiki ngakhuluma kubo. Kodvwa nyalo sebate taba ngetono tabo. 23
15:23
Joh. 10:16
Joh. 5:23
Umuntfu lotondza mine, utondza naBabe. 24
15:24
Joh. 10:37
14:11
Kube bengingakenti imisebenti lemikhulu lengazange seyentiwe ngumuntfu emkhatsini wabo, ngabe bate licala lesono, kodvwa manje sebangibonile base batondza naBabe. 25
15:25
Hla. 35:19
69:14
Kodvwa noko, loko bekufanele kwenteke, kuze kutewugcwaliseka loko lokwabhalwa emtsetfweni wabo kwekutsi: ‘Bangitondza ngaphandle kwesizatfu.’

26

15:26
Luk. 24:49
Joh. 14:26
“Kodvwa nasefikile uMcondzisi, Moya weliciniso, lengiyawumtfumela kini avela kuBabe, yena uyawufakaza ngami; 27
15:27
Imis. 1:8
5:32
nani futsi nibofakazi bami, ngobe benisolo ninami kusukela ekucaleni.