Siswati 1996 (SWA96)
14

Jesu uyindlela leya kuBabe

141

14:1
Hla. 42:5
Mak. 11:22
“Inhlitiyo yenu ingakhatsateki, kholwani nguNkulunkulu nikholwe nangimi. 2Ekhaya laBabe kunetindlu letinyenti; ngisaya kunilungisela indzawo. Ngabe anginitjeli loko kube akunjalo. 3
14:3
Joh. 12:26
17:24
Fil. 1:23
Nase ngiyile nganilungisela indzawo, ngiyawubuya nginilandze, nite kimi, kuze kutsi lapho ngikhona nibe khona nani. 4Niyayati indlela leya lapho ngiya khona.”

5Tomase watsi kuye: “Nkhosi, asati lapho uya khona. Indlela singayati njani?”

6

14:6
Joh. 10:9
11:25
Heb. 10:19
Jesu watsi kuye: “Mine ngiyindlela, neliciniso, nekuphila. Kute longeta kuBabe nakangeti ngami.

7“Kube beningati mine ngabe niyamati naBabe. Kepha kusukela manje niyamati, nimbonile.”

8Filiphu watsi kuye: “Nkhosi, sibonise uYihlo, sitakweneliseka.”

9

14:9
Joh. 12:45
17:21
Heb. 1:3
Jesu watsi kuye: “Senginesikhatsi lesidze nginani, kodvwa nanyalo awukangati, Filiphu? Lowo losabone mine, umbonile naBabe. Usho kanjani kutsi: ‘Sibonise uYihlo’? 10
14:10
Joh. 5:19
Filiphu, awukholwa yini kutsi ngikuBabe, naBabe ukimi? Lamavi lengiwakhulume kini, angitikhulumeli mine, kodvwa Babe lohlala kimi nguye lowenta umsebenti wakhe ngami. 11
14:11
Joh. 10:38
Ngikholweni kutsi ngikuBabe, naBabe ukimi. Nakungenjalo ngikholweni ngenca yalemisebenti.

12

14:12
Mak. 16:17
Imis. 1:8
5:12
“Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Lowo lokholwa ngimi uyawuyenta lemisebenti lengiyentako; yebo, uyakwenta nalengetulu kwalena, ngobe mine ngiya kuBabe. 13
14:13
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Joh. 15:7,16
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 5:14
Ngiyakwenta nome ngabe yini leniyicelako egameni lami, kuze inkhatimulo yaBabe ibonakaliswe eNdvodzaneni. 14Nanicela nome yini kimi egameni lami, ngiyawunentela yona.”

Setsembiso lesinguMoya Longcwele

15

14:15
1 Joh. 5:3
“Naningitsandza, nitawugcina imiyalo yami. 16
14:16
Joh. 15:26
16:7
Imis. 2:1
Ngiyawucela kuBabe kutsi aniphe lomunye uMdvudvuti kutsi abe kanye nani kuze kube phakadze, 17
14:17
Joh. 7:39
16:13
Rom. 8:26
yena unguMoya weliciniso, live lelingeke limemukele, ngobe lingamboni futsi lingamati. Kodvwa nine niyamati, ngobe uhlala nani, futsi uyawuhlala kini.

18

14:18
Mat. 28:20
“Ngingeke nginishiye nitintsandzane, ngitawubuya ngite kini. 19
14:19
Joh. 16:16
Kodvwa sekusele sikhashana live lingabe lisangibona, noko nine niyawungibona, ngobe mine ngiphila, nani futsi niyawuphila. 20
14:20
Joh. 17:21
Ngalelo langa nine niyakwati kutsi ngikuBabe nekutsi nine nikimi, njengobe nami ngikini.

21“Lowo lonemiyalo yami futsi ayigcine, nguye-ke longitsandzako. Lowo lotsandza mine uyawutsandvwa nguBabe, nami ngiyawumtsandza ngitibonakalise kuye.”

22Judasi, kungesiye Judasi Skariyothi, watsi kuye: “Nkhosi, utatibonakaliselani kitsi? Yini ungatibonakalisi eveni?”

23

14:23
Taga 8:17
Joh. 15:10
1 Khor. 3:16
Ef. 3:17
Jesu wamphendvula watsi: “Umuntfu nakangitsandza, uyawugcina emavi ami. Babe uyawumtsandza. Tsine-ke naBabe siyawuta kuye, sihlale naye. 24
14:24
Joh. 7:16
1 Joh. 2:4
Umuntfu longangitsandzi mine, akawagcini emavi ami. Lamavi leniwevile akasiwo emavi ami, kodvwa ngaBabe longitfumile.

25“Letintfo ngitikhulumile kini ngesikhatsi ngisenani. 26

14:26
Mat. 10:18
Luk. 24:49
Joh. 15:26
Kepha uMeluleki, Moya Longcwele, Babe latamtfumela egameni lami, utanifundzisa konkhe, anikhumbute konkhe lenginitjele kona.

27

14:27
Joh. 16:33
Rom. 5:1
Fil. 4:7
“Nginishiya nekuthula. Lokuthula lenginipha kona akufanani nesipho selive. Tinhlitiyo tenu tingabokhatsateka futsi tingesabi. 28
14:28
Joh. 10:29
6:10
Ningivile ngitsi kini: ‘Ngiyahamba, kodvwa ngitawubuya ngite kini.’ Kube beningitsandza, ngabe niyajabula kutsi ngiya kuBabe, ngobe Babe mkhulu kunami. 29
14:29
Joh. 13:19
Manje senginitjele loku ngaphambili kwekutsi kwenteke, kuze kutsi nakwenteka, nikholwe. 30
14:30
Joh. 10:18
16:11
Ef. 2:2
Angisenakukhuluma kabanti nani, ngobe nangu umbusi walelive aseta, akanamandla etikwami. 31
14:31
Mat. 26:46
Kodvwa konkhe loku kwentekela kutsi live lati kutsi Babe ngiyamtsandza, nekutsi ngenta njengobe yena angiyalile.

“Sukumani, sambe!”