Siswati 1996 (SWA96)
10

Umfanekiso ngemelusi lolungile

101

10:1
Jer. 23:1
Hez. 34:2
Zak. 11:4
Joh. 14:6
“Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Longangeni ngelisango esibayeni setimvu kodvwa asuke afohle, ekhwele kulenye indzawo, ulisela nemphangi. 2Kepha longena ngelisango ungumelusi wetimvu. 3
10:3
Isa. 40:11
Umgadzi welisango uyamvulela lowo, netimvu tiyaliva livi lakhe. Takhe timvu utibita ngemabito ato atiholele ngephandle. 4Nasaphume nato tonkhe utihola embili, tona timlandzele ngemuva, ngobe tiyalati livi lakhe. 5Ngeke timlandzele lomunye umuntfu, kodvwa tiyawumbalekela; ngobe atiwati emavi ebafokati.”

6Jesu wabatjela lomfanekiso, kodvwa bona abazange beve kahle kutsi kuyini loku labekukhuluma kubo.

Jesu ngumelusi lolungile

7Ngako Jesu waphindza watsi kubo: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Mine ngilisango letimvu. 8Bonkhe labefika kucala kunami bangemasela nebaphangi; kodvwa timvu atizange setibalalele. 9

10:9
Heb. 10:19
Mine ngilisango, umuntfu nakangena ngami uyawusindziswa; uyawungena, aphume, akhandze lidlelo. 10
10:10
Imis. 20:29
Lisela litela kweba, nekubulala, nekubhubhisa. Mine ngitele kwekutsi bantfu babe nekuphila; babe nako kuphuphume.

11

10:11
Gen. 48:15
Hla. 23:1
80:1
Hez. 34:23
37:24
Luk. 15:4
Joh. 15:13
“Mine ngingumelusi lolungile. Umelusi lolungile udzela kuphila kwakhe ngenca yetimvu. 12
10:12
Isa. 56:10
Umuntfu locashiwe, longesiye umelusi wetimvu, naletimvu kungesito takhe, nakabona imphisi ita, ushiya letimvu, abaleke, imphisi itisukele itihlakate. 13Ngobe phela lomuntfu ucashiwe, ngako akatinakekeli letimvu. 14
10:14
2 Thim. 2:19
Mine ngingumelusi lolungile, ngiyatati timvu tami, nato futsi tiyangati. 15
10:15
Mat. 11:27
Luk. 10:22
Joh. 7:29
Njengobe naBabe uyangati, nami ngiyamati, ngidzela kuphila kwami ngenca yetimvu. 16
10:16
Hez. 37:22
Mat. 28:19
Joh. 11:52
Imis. 2:39
10:35
Ef. 2:13
Nginaletinye timvu letingesito noko takulesibaya, nato futsi kufanele ngitiletse, titakuliva livi lami. Titawuba mhlambi munye tonkhe nemelusi munye.

17“Ngaloko-ke Babe uyangitsandza, ngobe ngidzela kuphila kwami khona ngitawubuya ngikutsatse futsi. 18

10:18
Joh. 5:26
19:11
Kute longangemuka kuphila kwami. Ngikubeka phansi mine ngekwami. Nginawo emandla ekukubeka phansi, newekuphindze ngikutsatse futsi. Nguloko lengikutfunywe nguBabe kutsi ngikwente.”

19

10:19
Joh. 7:43
9:16
Kwaphindze kwaba khona kwehlukana futsi emkhatsini wemaJuda ngalamavi akhe. 20
10:20
Mak. 3:21
Joh. 7:20
8:48
Lamanyenti awo atsi: “Unelidimoni! Uyahlanya! Nine nimlalelelani?”

21Kodvwa labanye babo batsi: “Lamavi akusiwo emavi emuntfu lonelidimoni. Lidimoni lingawavula yini emehlo emphumphutse?”

Jesu akemukelwa ngemaJuda

22Kwase kufika sikhatsi sekugubha uMkhosi Wekuhlanjululwa kweliThempeli eJerusalema, bekungusebusika. 23

10:23
Imis. 3:11
Jesu abehamba eMhubheni waSolomoni ethempelini. 24
10:24
Luk. 22:67
Ase ayamkaka emaJuda atsi: “Kutawudzimate kube ngunini solomane usibambelela wena, ulibatisa tinhlitiyo tetfu? Nangabe unguKhristu sitjele ngalokuvakalako.”

25

10:25
Joh. 5:36
Jesu wawaphendvula watsi: “Nganitjela, kodvwa anizange senikholwe. Imisebenti lengiyenta egameni laBabe, ngiyo lengifakazelako. 26
10:26
Joh. 8:45
Kodvwa nine anikholwa, ngobe vele anisibo betimvu tami. 27Timvu tami tiyaliva livi lami, nami ngiyatati; tiyangilandzela. 28
10:28
Joh. 5:24
11:25
17:12
Ngitinika kuphila lokuphakadze, futsi tingeke tisabhubha naphakadze, kute nalongatihlwitsa esandleni sami. 29
10:29
Joh. 14:28
Babe longinike tona mkhulu kunabo bonkhe; kute longatitsatsa esandleni saBabe. 30
10:30
Joh. 14:9
17:11
Mine naBabe simunye.”

31

10:31
Joh. 8:59
EmaJuda aphindza atsatsa ematje afuna kumgcoba ngawo. 32Jesu wawaphendvula watsi: “Minyenti imisebenti lengiyente embikwenu lengiyinikwe nguBabe. Ngumuphi-ke lona lenifuna kungigcobela wona ngalamatje?”

33

10:33
Lev. 24:16
Joh. 5:18
EmaJuda amphendvula atsi: “Kute umsebenti lomuhle lesifuna kukugcobela wona, kuphela nje kutsi wena uyahlambalata; ungatsi kantsi ungumuntfu nje nawe, ube sewutenta Nkulunkulu!”

34

10:34
Hla. 82:6
Jesu wawaphendvula watsi: “Akukabhalwa yini emtsetfweni wenu kutsi: ‘Ngitsite nibonkulunkulu’? 35
10:35
Mat. 5:17
Wababita ngekutsi bonkulunkulu labo babenelivi laNkulunkulu, umBhalo ungeke uguculwe. 36Mine ngingulowehlukaniselwe Babe, ngitfunywe nguye emhlabeni. Ningigwebelani ngekuhlambalata ngobe ngitsite: ‘NgiyiNdvodzana yaNkulunkulu’? 37Nangabe angenti yona imisebenti yaBabe ningabongikholwa. 38
10:38
Joh. 14:10
17:21
Kodvwa nangabe ngenta yona, nome ngabe anikholwa kimi, kholwani ngulemisebenti lengiyentako, kuze nitekwati, nihlale nati kutsi Babe uhlala kimi, nami ngihlala kuye.”

39

10:39
Joh. 7:30
Aphindza futsi afuna kumbamba, kodvwa waphunyula etandleni tawo.

40

10:40
Joh. 1:28
Jesu waphindze wancandzeka futsi, wahamba wewelela ngesheya kweJordane, lapho acala khona Johane kubhabhatisa, wefike wahlala khona. 41Bantfu labanyenti beta kuye batsi: “Ngempela Johane akazange asente nasinye sibonakaliso, kepha konkhe Johane lakusho ngalomuntfu kuliciniso.”

42Bantfu labanyenti lababekhona bakholwa kuye.

11

Kufa kwaLazaro

111

11:1
Luk. 10:38-39
Bekukhona indvodza lebeyigula, libito layo kunguLazaro. BeyiyaseBhetani, lidolobha lekhaboMariya nadzadzewabo, Mata. 2
11:2
Mat. 26:7
Mak. 14:3
Joh. 12:3
LoMariya bekungulona lowagcobisa tinyawo teNkhosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. LoLazaro labegula-ke bekungumnakabo. 3Bodzadzewabo base batfumela umlayeto kuJesu batsi: “Nkhosi, umngani wakho lomtsandzako uyagula.”

4

11:4
Joh. 9:3
Jesu nakakuva loko, watsi: “Lokugula akusiko kwekufa, kepha kungenca yenkhatimulo yaNkulunkulu, kuze iNdvodzana yaNkulunkulu idvunyiswe ngako.”

5Jesu abebatsandza boMata nadzadzewabo kanye naLazaro. 6Ngako-ke watsi kube eve kutsi uyagula, wachubeka wahlala emalanga lamabili lapho abekhona. 7Emvakwaloko watsi kubafundzi bakhe: “Asibuyele eJudiya.”

8

11:8
Joh. 10:31
Bafundzi bakhe batsi: “Mfundzisi, khona nyalo emaJuda abesandza kufuna kukugcoba ngematje, kepha wena usafuna kubuyela khona nanyalo?”

9

11:9
Mat. 6:22
Joh. 9:4
Jesu watsi kubo: “Angitsi lilanga liyaphuma libuye lishone? Umuntfu nakahamba emini akakhutjwa, ngobe ukhanyiselwa ngulokukhanya kwalapha emhlabeni. 10Kepha nakahamba ebusuku, uyakhutjwa, ngobe kute kukhanya kuye.” 11
11:11
Mat. 9:24
Emvakwekusho njalo Jesu wachubeka watsi kubo: “Lazaro, sihlobo setfu, sewulele, kodvwa ngitakuya ngiyemvusa.”

12Bafundzi bamphendvula batsi: “Nkhosi, nangabe ulele, utawusindza.”

13Kepha Jesu abesho kutsi Lazaro sewufile; bona-ke bacabanga kutsi ulele butfongo. 14Ngako Jesu wabatjela kahle kamhlophe watsi: “Lazaro sewufile. 15Ngiyanitfokotela kwati kutsi bengingekho kuye, kuze nikholwe; kepha asambeni siye kuye.”

16

11:16
Mak. 10:32
Tomase, labebitwa ngekutsi liPhahla, watsi kulaba labanye bafundzi: “Natsi asihambe kanye naye, kuze sitewufa kanye naye.”

Jesu ukuvuka nekuphila

17Nakefika Jesu, wakhandza kutsi sekuphele emalanga lamane Lazaro angcwatjiwe. 18IBhetani beyisedvutane neJerusalema; kungaba ngemakhilometha lamatsatfu kusuka eJerusalema uye eBhetani. 19EmaJuda lamanyenti abesetile kutawulilela boMata naMariya ngalokufa kwemnakabo.

20Ngako Mata asevile kutsi Jesu uyeta, wahamba wayawumhlangabeta, kepha Mariya wasala afukeme. 21Mata wakhuluma kuJesu watsi: “Nkhosi, kube mane bewukhona, ngabe umnaketfu akafi. 22Kepha ngiyati kutsi nanyalo Nkulunkulu angakunika nobe yini longayicela kuye.”

23Jesu watsi kuye: “Umnakenu utawuvuka aphile.”

24

11:24
Luk. 14:14
Joh. 5:29
Mata watsi kuye: “Ngiyati kutsi uyawuvuka aphile, nase kuvukwa ngemhla wekuphela.”

25

11:25
Joh. 14:6
Jesu watsi kuye: “Mine ngikuvuka nekuphila, lokholwa ngimi, nome angafa, uyawuphila. 26
11:26
Joh. 5:24
6:40
8:51
Lowo lophila akholwe ngimi, angeke afe naphakadze. Uyakukholwa loku?”

27

11:27
Mat. 16:16
Joh. 4:42
6:69
Waphendvula watsi: “Yebo, Nkhosi, ngiyakholwa kutsi wena unguKhristu, iNdvodzana yaNkulunkulu, labetakuta emhlabeni.”

Jesu uyakhala

28Watsi kube asho njalo Mata, wahamba wayawubita Mariya ngasense watsi: “Sheshisa, uMfundzisi sewukhona, uyakubita.” 29Nakakuva loko Mariya, wasukumela etulu waya kuye. 30Jesu abesengakefiki kulowo muti, kodvwa abesakuleyo ndzawo lapho abehlangabetwe nguMata khona. 31LamaJuda abefukeme kanye naMariya amlilela, amlandzela, nakambona asukuma aphuma ngekushesha; abecabanga kutsi uyawukhala ethuneni.

32Mariya nakefika lapho bekunaJesu khona, wambona, watilahla phansi etinyaweni takhe watsi: “Nkhosi, kube mane bewukhona, ngabe umnaketfu akafi.”

33Ngako Jesu nakambona akhala, nalamaJuda labefike naye akhala, wabibitseka, wadzabuka kakhulu. 34Wababuta watsi: “Nimbekephi?”

Batsi kuye: “Nkhosi, kota utewubona.”

35Jesu wakhala tinyembeti. 36Ngako emaJuda atsi: “Ase nibheke kutsi abemtsandza kangakanani!”

37

11:37
Joh. 9:6
Kodvwa labanye batsi: “Utsi kambe lona lowavula emehlo emuntfu labeyimphumphutse, abengeke akwenta yini kutsi amvimbe angafi lomufi?”

Lazaro uvuswa ekufeni

38Ngako Jesu waphindze wabibitseka, wahamba waze wefika ethuneni. Belingumhume nje limbonywe ngelitje emnyango. 39Jesu watsi: “Susani lelitje.”

Mata, dzadzewabomufi, watsi: “Nkhosi, kutawunuka, ngobe sekwendlule emalanga lamane angcwatjiwe!”

40Jesu watsi kuye: “Angikakutjeli yini kutsi nawukholwa utawubona inkhatimulo yaNkulunkulu?” 41

11:41
Mat. 14:19
Base bayalisusa-ke lelitje. Jesu wabuka etulu watsi: “Ngiyabonga, Babe, ngobe ungivile. 42Bengati mine kutsi uyangiva ngawo onkhe emalanga, kepha loko ngikukhulume ngenca yalabantfu labalapha, khona batekwati kutsi ngitfunywe nguwe.” 43
11:43
Luk. 7:14
Asakushito loko, wamemeta ngelivi lelikhulu watsi: “Lazaro! Phuma!”

44Umufi waphuma aboshwe tandla netinyawo ngetindvwangu, buso bakhe bumbonywe ngeliduku.

Benta lisu lekubulala Jesu

(Mat. 26:1-5; Mak. 14:1-2; Luk. 22:1-2)

45

11:45
Mat. 26:3
EmaJuda lamanyenti labevakashele Mariya ambona Jesu nakwenta loko, ase ayakholwa kuye. 46Kodvwa labanye babo besuka baya kubaFarisi, bafike babatjela ngako konkhe lakwentile Jesu. 47Ngako baFarisi nebaphristi labakhulu bahlangana neLiqoqo batsi: “Senta njani? Lomuntfu wenta tibonakaliso letinyenti. 48Nasimyekela achubeka ngalendlela, bonkhe bantfu batawukholwa kuye. EmaRoma atawufika abhidlite lendzawo atfumbe nesive sakitsi.”

49Lomunye wabo labenguKhayafase angumPhristi Lomkhulu ngalowo mnyaka watsi kubo: “Anati lutfo nine! 50

11:50
Joh. 18:14
Aniboni kutsi kunilungele kutsi kufe munye umuntfu, afele bantfu, kuze kutsi kungabhubhi sive sonkhe.” 51
11:51
Eks. 28:30
Empeleni loko wakusho angatikhulumeli yena. Kepha njengemPhristi Lomkhulu ngalowo mnyaka waphrofetha kutsi Jesu abetawufela sive; 52
11:52
Joh. 10:16
1 Joh. 2:2
kungesiso sive kuphela, kepha kuze atekubutsela ndzawonye bantfwana baNkulunkulu, labasakateke nemhlaba wonkhe, babe munye.

53

11:53
Mat. 12:14
Kusukela ngalelo langa tiphatsimandla temaJuda tenta emasu ekubulala Jesu. 54Ngako-ke Jesu akabange asahamba ebaleni emkhatsini wemaJuda, kodvwa wesuka lapho, wahamba waya endzaweni lesedvute nelihlane, emtini lobitwa ngekutsi yi-Efrayimu, wayawutihlalela khona nebafundzi bakhe.

55

11:55
2 Khr. 30:17
Umkhosi wemaJuda weliPhasika bese usedvute. Bantfu labanyenti lababephuma emaphandleni, bakhuphukela eJerusalema, liPhasika lingakacali, bentela kutetihlambulula. 56Babefuna Jesu, nasebahlangene ethempelini, babutana bodvwana batsi: “Nisho kutsi kambe aketi kulomkhosi?” 57Baphristi labakhulu nebaFarisi base bakhipha simemetelo sekutsi nakukhona lowatiko lapho akhona Jesu, abobabikela, kuze batembamba.

12

Jesu ugcotjiswa ngemakha eBhetani

(Mat. 26:6-13; Mak. 14:3-9)

121

12:1
Mat. 26:6
Mak. 14:3
Kwatsi sekusele emalanga lasitfupha kufike lilanga leliPhasika, wefika Jesu eBhetani, lapho bekunaLazaro khona, lona lamvusa kulabafile. 2Base bamentela kudla khona lapho. Mata abephakela kudla, Lazaro angulomunye walababedla naJesu. 3
12:3
Luk. 7:37-38
Joh. 11:2
Mariya watsatsa emakha labedule kakhulu, entiwe ngenadi; abengaba nesisindvo semagremu langema-340, wagcobisa tinyawo taJesu, wabuye watesula ngetinwele takhe. Liphunga lelimnandzi lalamakha latsaphuka nayo yonkhe lendlu. 4Kepha Judasi Skariyothi, lomunye webafundzi bakhe, lona labetamtsengisa, watsi: 5“Yini lamakha angakatsengiswa ngemaLangeni langema-300, kwaphiwa labamphofu lemali?” 6
12:6
Joh. 13:29
Abesho loku, hhayi ngobe abevelana netimphuya kodvwa ngobe abelisela, angumgcinisikhwama, eba loko bekufakwa esikhwameni.

7Kodvwa Jesu watsi: “Myekele, kuze atekuwalondvolotela lilanga lami lekungcwatjwa. 8

12:8
Dut. 15:11
Labamphofu nihlala nabo ngaso sonkhe sikhatsi, kepha mine anihlali nami sonkhe sikhatsi.”

Benta licebo lekubulala Lazaro

9

12:9
Joh. 11:43
Sicumbi lesikhulu semaJuda seva kutsi Jesu abeseBhetani; ngako-ke seta kuye, hhayi ngobe sasifuna kubona Jesu kuphela, kepha sasifuna kubona naLazaro labemvuse kulabafile. 10Kepha baphristi labakhulu benta emacebo ekubulala naLazaro; 11ngobe ngenca yekuvuswa kwakhe emaJuda lamanyenti abesabahlubukile akholwa kuJesu.

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mat. 21:1-11; Mak. 11:1-11; Luk. 19:28-40)

12

12:12
Mat. 21:7
Mak. 11:7
Luk. 19:35
Ngelilanga lelilandzelako bantfu labanyenti babete eMkhosini weliPhasika, beva kutsi Jesu uyeta eJerusalema. 13
12:13
Hla. 118:25-26
Batsatsa emagala etihlahla telisundvu, baya bamhlangabeta, bamemeta batsi: “Hosana! Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi! Yebo, uyiNkhosi yaka-Israyeli!”

14Jesu wakhandza litfole lembongolo, waligibela, njengekusho kwemBhalo lotsi:

15

12:15
Isa. 62:11
Zak. 9:9
“Ungesabi, Ndvodzakati yaseSiyoni,

bheka iNkhosi yakho seyiyeta,

igibele litfole lembongolo.”

16

12:16
Joh. 2:22
Bafundzi bakhe abazange bakucondzisise loko ngaleso sikhatsi, kodvwa kwatsi Jesu nasakhatimulisiwe, bakhumbula kutsi loko kwakubhaliwe ngaye nekutsi loko babekwentile kuye.

17Besifakazile leso sicuku lesasinaye ngesikhatsi abita Lazaro, kutsi akaphume ethuneni, amvusa kulabafile. 18Ngiko nje sicuku seta samhlangabeta, ngobe sase sivile kutsi Jesu wente lesibonakaliso. 19Ngako baFarisi bakhuluma bodvwana batsi: “Niyabona yini kutsi shangatsi asenti lutfo; live lonkhe liyamlandzela lomuntfu!”

EmaGriki afuna Jesu

20Bekukhona nemaGriki latsite emkhatsini walabo lababetewudvumisa kulowo mkhosi. 21

12:21
Joh. 1:44
Wona-ke aya kuFiliphu waseBhethsayida laseGalile, afike atsi kuye: “Nkhosi, sicela kubona Jesu.”

22Filiphu wahamba wayawutjela Andreya, base baya bobabili kuyawutjela Jesu. 23

12:23
Joh. 13:31
17:1
Jesu wabaphendvula watsi: “Sesifikile sikhatsi sekutsi iNdvodzana yeMuntfu ikhatimuliswe. 24Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Inhlanyelo yakolo nayiwela emhlabatsini ingete yafa, ihlala iyodvwa; kepha nayifa, itsela titselo letinyenti. 25
12:25
Mat. 10:39
16:25
Mak. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Lowo lotsandza kuphila kwakhe, uyawulahlekelwa ngiko; nalowo lotondza kuphila kwakhe kulelive, uyawukulondvolotela kuphila lokuphakadze. 26
12:26
Joh. 14:3
17:24
1 Thes. 4:17
Lowo losikhonti sami akangilandzele, lapho ngikhona khona mine nesisebenti sami siyawuba khona. Losikhonti sami uyawutuswa nguBabe.”

Jesu ukhuluma ngekufa kwakhe

27

12:27
Mat. 26:38
“Manje inhlitiyo yami ilusizi. Ngitawutsini nje? Ngitsi: ‘Babe, ngisindzise kulomzuzu’? Cha, phela lapha emhlabeni ngetela lomzuzu. 28
12:28
Mat. 3:17
Babe, dvumisa ligama lakho.”

Kusenjalo kwefika livi livela ezulwini litsi: “Sengilidvumisile, ngisetalidvumisa futsi.”

29Bantfu lababeme lapho baliva lelivi bacabanga batsi: “Belidvuma.” Labanye batsi: “Ingilosi ikhulume kuye.”

30

12:30
Joh. 11:42
Kodvwa Jesu watsi kubo: “Lelivi alikakhulumi ngenca yami kodvwa ngenca yenu. 31
12:31
Luk. 10:18
Joh. 16:11
Manje sesikhatsi sekwehlulelwa kwalelive, nembusi walelive sewutawucitfwa. 32
12:32
Joh. 3:14
8:28
Mine nase ngiphakanyisiwe emhlabeni, bonkhe bantfu ngitabadvonsa bete kimi.” 33Loko-ke wakusho akhombisa indlela labetawufa ngayo.

34

12:34
2 Sam. 7:13
Hla. 89:29,36
110:4
Isa. 9:6-7
Hez. 37:25
Dan. 2:44
7:13-14
Lesicumbi samphendvula satsi: “Sivile emtsetfweni kutsi Khristu uyawuphila kuze kube phakadze. Kepha wena usho kanjani kutsi iNdvodzana yeMuntfu itawuphakanyiswa? Ngubani yona leNdvodzana yeMuntfu?”

35

12:35
Joh. 1:9
11:9
Jesu wabaphendvula watsi: “Kukhanya kusetawuba nani kwesikhashana nje. Ngako hambani kusenekukhanya, kuze ningetikwehlelwa bumnyama, ngobe lohamba ebumnyameni akaboni lapho aya khona. 36Kholwani kukhanya nisenako, kuze nitewuba bantfwana bekukhanya.”

Kungakholwa kwemaJuda

Jesu watsi kube acedze lenkhulumo, wesuka kubo watifihla. 37Kepha nome abetentile tibonakaliso letinyenti kangako embikwabo, abazange bakholwe kuye, 38

12:38
Isa. 5:1
Rom. 10:16
kuze kugcwaliseke livi la-Isaya umphrofethi lelitsi:

“Nkhosi, ngubani lowakholwa

ngumbiko wetfu?

Yembulwa kubani ingalo yeNkhosi?”

39Ngako-ke abazange bakholwe, ngobe Isaya waphindze watsi:

40

12:40
Isa. 6:9-10
29:10
Mat. 13:14
Imis. 28:26
“Nkulunkulu sewuphumphutsekise

emehlo abo,

netingcondvo tabo sewutivalile,

kuze emehlo abo angaboni,

netingcondvo tabo tingacondzisisi,

bangabe baseta kimi, kuze

ngitebaphilisa,

kusho iNkhosi.”

41

12:41
Isa. 6:1
Isaya wakusho loko ngobe wabona inkhatimulo yeNkhosi, wase ukhuluma ngayo.

42

12:42
Joh. 9:22
11:45
Noko-ke labanyenti ngisho nakutiphatsimandla bakholwa kuJesu, kodvwa ngenca yekwesaba baFarisi abazange bafakaze ngako, ngobe bebangahle bancunywe esinagogeni. 43
12:43
Joh. 5:44
Babetsandza kakhulu kudvunyiswa bantfu kunekudvunyiswa nguNkulunkulu.

Kwehlulelwa ngelivi laJesu

44

12:44
Mat. 10:40
Jesu wakhuluma ngelivi lelikhulu watsi: “Lowo lokholwa ngimi, akakholwa ngimi kodvwa ukholwa ngulowo longitfumile. 45
12:45
Joh. 14:9
Lowo lobona mine, ubona lowo longitfumile. 46
12:46
Luk. 2:32
Joh. 1:4
3:17
8:12
9:5
1 Joh. 1:5
Ngite ngikukhanya emhlabeni, kuze kutsi wonkhe lokholwa ngimi angahlali ebumnyameni. 47Umuntfu nakaweva emavi ami kepha angete awenta, angimehluleli; ngobe angiketeli kutakwehlulela live, kodvwa ngitele kutewulisindzisa. 48
12:48
Joh. 8:24
Longalako, angawemukeli emavi ami, unemehluleli; livi lengilikhulumile liyawuba ngumehluleli wakhe ngemhla wekuphela. 49
12:49
Joh. 14:10
Ngobe mine angikatikhulumeli ngekwami, kodvwa Babe, lokunguyena angitfumile, nguye longinike imiyalo yekutsi ngifanele ngitsini, ngikhulumeni. 50
12:50
Joh. 8:26
Ngiyati kutsi imiyalo yakhe ikuphila lokuphakadze. Ngako-ke loko lengikushoko, ngikusho njengobe Babe angitjelile.”