Siswati 1996 (SWA96)
1

Livi waba ngumuntfu

11

1:1
Gen. 1:1
Joh. 8:58
Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu. 2Yena lowo labekhonanchanti, abenaNkulunkulu. 3
1:3
Hla. 33:6
Khol. 1:16
Konkhe kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kute lokwadalwa kuko konkhe lokudaliwe. 4
1:4
Hla. 36:9
Joh. 5:26
1 Joh. 5:11
Nguye labengumtfombo wekuphila, naloko kuphila bekukukhanya kwebantfu bonkhe. 5
1:5
Isa. 60:1
Joh. 8:12
Lokukhanya kukhanya ebumnyameni, bumnyama abukakwemukeli.

6

1:6
Mat. 3:1
Mak. 1:4
Luk. 3:1-2
Bekukhona umuntfu labetfunywe nguNkulunkulu, libito lakhe bekunguJohane. 7Lowo abetele bufakazi, atewufakaza ngaloko kukhanya, kutsi ngaye bonkhe bantfu bakholwe. 8Yena abengesiko loko kukhanya, kepha abetewufakaza ngaloko kukhanya. 9
1:9
Mat. 4:2
Joh. 9:5
Kukhanya kweliciniso, lokukhanyisa wonkhe umuntfu, bekuseta emhlabeni.

10Livi abesendalweni. Indalo yavela ngaye, kepha umhlaba awuzange umati. 11Weta kubakubo, kodvwa bantfu bakubo abazange bamemukele. 12

1:12
Rom. 8:15
Gal. 3:26
1 Joh. 3:1
Kepha bonkhe labamemukela, ngekukholwa egameni lakhe, wabapha emandla ekutsi babe bantfwana baNkulunkulu. 13
1:13
Joh. 3:3
1 Phet. 1:23
Jak. 1:18
Abazange batalwe ngengati, nangenyama, nangentsandvo yendvodza, kodvwa batalwa nguNkulunkulu.

14

1:14
Khol. 1:19
Livi waba ngumuntfu, wahlala kanye natsi, agcwele umusa neliciniso. Sayibona inkhatimulo yakhe, lengeyalotelwe yedvwa kuYise.

15Johane wafakaza ngaye, amemeta atsi: “Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: ‘Lowo lota emvakwami mkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti kunami.’ ”

16

1:16
Joh. 3:34
Khol. 2:3,9
Ngobe ekupheleleni kwakhe sonkhe saphiwa umusa etikwemusa. 17
1:17
Eks. 20:1
Rom. 10:4
Umtsetfo waniketwa ngaMosi; umusa neliciniso kwavela ngaJesu Khristu. 18
1:18
Eks. 33:20
Mat. 11:27
Kute lowase wabona Nkulunkulu, ngaphandle kweNdvodzana letelwe yodvwa lenguNkulunkulu, lesesifubeni seYise, ngiyo lembonakalisile.

Bufakazi baJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18)

19Lobu bufakazi baJohane mhlazana emaJuda atfumela baphristi nebaLevi, baphuma eJerusalema kutembuta batsi: “Wena ungubani?”

20

1:20
Imis. 13:25
Wavuma, akazange aphike, watsi: “Angisiye mine Khristu.”

21

1:21
Dut. 18:15,18
Mal. 4:5
Bambuta batsi: “Pho, ungubani? Ungu-Elija yini?”

Waphendvula watsi: “Cha, angisiye.”

Bambuta batsi: “Ungumphrofethi yini?”

Waphendvula watsi: “Cha.”

22Base batsi kuye: “Kepha ungubani? Tisho wena kutsi ungubani, khona sitebaphendvula laba labasitfumile.”

23

1:23
Isa. 40:3
Yena watsi:

“Ngilivi lalomemeta ehlane,

atsi: ‘Lungisani indlela yeNkhosi,’

njengobe asho Isaya, umphrofethi.”

24Labanye kuletitfunywa bekubaFarisi.

25Bambuta-ke batsi: “Pho, ubhabhatiselani nangabe awusiye Khristu, nome Elija, nome umphrofethi?”

26Johane wabaphendvula watsi: “Mine ngibhabhatisa ngemanti; kepha la emkhatsini wenu kume leningamati. 27Yena lowo lotako emvakwami, mine angikafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo takhe.”

28Loko-ke kwenteka ngesheya kweJordane, eBhetani, lapho bekubhabhatisela Johane khona.

LiWundlu laNkulunkulu

29

1:29
Isa. 53:7
1 Khor. 5:7
Ngakusasa Johane wabona Jesu eta kuye watsi: “Nalo liWundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive! 30Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: Ukhona lota emvakwami lomkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti, ngingakabikho. 31Nami bengingamati, kodvwa kuze abonakaliswe ku-Israyeli, kwafanela ngite ngitewubhabhatisa ngemanti.”

32Johane wafakaza watsi: “Ngimbonile Moya ehla ezulwini anjengelituba, wahlala etikwakhe. 33Nami bengingamati, kodvwa lona lowangitfuma kutawubhabhatisa ngemanti watsi kimi: ‘Lowo loyawubona Moya ehla ahlala etikwakhe, nguye loyawubhabhatisa ngaMoya Longcwele.’ 34Mine ngimbonile, ngingufakazi wekutsi: ‘Lona yiNdvodzana yaNkulunkulu.’ ”

Bafundzi baJesu bekucala

35Ngakusasa futsi Johane abeme kanye nebafundzi bakhe lababili. 36Wabona Jesu atihambela nje watsi: “Bukani! Nalo liWundlu laNkulunkulu!”

37Bafundzi lababili labamuva nakakhulumako, besuka balandzela Jesu. 38Jesu watsi uyagucuka wababona bamlandzela, wababuta watsi: “Nifunani?”

Bamphendvula batsi: “Rabi” (lokusho kutsi: “Mfundzisi”), “uhlalaphi?”

39Wabaphendvula watsi: “Wotani nitewubona.” Ngako-ke base bayeta, bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa, kwakungaba li-awa lesine ntsambama.

40

1:40
Mat. 4:18
Lomunye walabafundzi lababili, labeva Johane akhuluma base bahamba naJesu, bekungu-Andreya, umnakaboPhetro.

41Yena watfola kucala umnakabo, Simoni, watsi kuye: “Sesimtfolile Mesiya.” (Lelibito lisho kutsi: “Khristu.”) 42

1:42
Mak. 3:16
Wamyisa kuJesu, Jesu wambuka, watsi: “Wena unguSimoni, umsa waJohane. Libito lakho sekutaba nguKhefase.” (Lelibito lisho kutsi: “Phetro, lidvwala.”)

Jesu ubita Filiphu naNathanayeli

43Ngakusasa Jesu watimisela kuya eGalile. Watfola Filiphu watsi kuye: “Ngilandzele.” 44Filiphu abewaseBhethsayida, lapho bekuhlala bo-Andreya naPhetro khona. 45

1:45
Gen. 3:15
2 Sam. 7:12
Isa. 7:14
9:6
Jer. 23:5
Filiphu watfola Nathanayeli, watsi kuye: “Simtfolile lowo labhala ngaye emtsetfweni Mosi kanye nebaphrofethi, Jesu waseNazaretha, umsa waJosefa.”

46

1:46
Joh. 7:41,52
Nathanayeli wambuta watsi: “Kungase kuvele yini lokuhle eNazaretha?”

Filiphu wamphendvula watsi: “Kota utewutibonela.”

47Jesu wabona Nathanayeli eta kuye, wakhuluma ngaye watsi: “Bheka, nango-ke um-Israyeli wangempela, lekute bucili kuye.”

48Nathanayeli watsi kuye: “Ungatelaphi-ke wena?”

Jesu watsi kuye: “Ngikubone ngesikhatsi uhleti ngaphansi kwesihlahla semkhiwa, Filiphu asengakefiki kutakubita.”

49Nathanayeli waphendvula watsi: “Mfundzisi, wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu, uyiNkhosi yaka-Israyeli!”

50Jesu wamphendvula watsi: “Ukholwa ngobe ngitsite kuwe ngakubona ungaphansi kwemkhiwa yini? Utawubona lokukhulu kunaloko.” 51

1:51
Gen. 28:12
Wase utsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawubona lizulu livulekile netingilosi taNkulunkulu tehla tenyuka etikweNdvodzana yeMuntfu.”

2

Sibonakaliso sekucala Jesu lasenta emshadweni waseKhana

21Kwatsi ngelilanga lesitsatfu kwaba nemshado eKhana laseGalile. Unina waJesu abekhona naye. 2Kulowo mshado Jesu abemenywe kanye nebafundzi bakhe. 3Kwatsi kube linatfwe liphele liwayini, unina waJesu weta kuye watsi: “Sebate liwayini.”

4Jesu watsi kuye: “Make, ungena ngani emsebentini wami? Sikhatsi sami sisengakefiki.”

5Unina watsi etincekwini: “Nibokwenta konkhe latanitjela kona.”

6Bekunetimbita tematje letatisitfupha khona lapho, tihlelenjiswe kahle, ngelisiko lekugeza kwemaJuda. Leyo naleyo mbita beyingagcwatjiswa ngemalitha labengacishe abe likhulu.

7Jesu watsi kuletinceku: “Gcwalisani letimbita ngemanti.” Batigcwalisa tatsi nswi. 8Wase utsi kuto: “Khanini niyewuvisa lona lophetse lomshado.” Bammikisela-ke. 9Wawanambitsisisa lamanti labesagucuke aba liwayini; abengati noko kutsi lelo wayini-ndzini laliphumephi, kodvwa letisebenti tona betati, ngako-ke wase ubita umkhwenyane.

10Wefike watsi kuye: “Wonkhe umuntfu ucala ngekukhipha liwayini lelimnandzi kucala, bese-ke kutsi nase banatse kakhulu, benela, kube ngukhona akhipha lelingemnandzi kunelakucala; kodvwa wena usuka ubeka leli lelimnandzi kuze kube ngunyalo!”

11

2:11
Joh. 1:14
Jesu wenta lesibonakaliso sakhe sekucala eKhana laseGalile, wabonakalisa bukhosi bakhe, bafundzi bakhe bakholwa nguye.

12

2:12
Mat. 4:13
Emvakwaloko, Jesu nenina, nabomnakabo, nebafundzi bakhe behlela eKhaphanawume, befika bahlala khona emalangana.

Jesu ungena ethempelini

(Mat. 21:12-13; Mak. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13

2:13
Eks. 12:1-27
Besekusondzele sikhatsi seMkhosi weliPhasika lemaJuda, ngako Jesu wakhuphukela eJerusalema.

14Wakhandza bantfu ethempelini batsengiselana tinkhomo, netimvu, nematuba; labanye bebantjintja timali bahleti ematafuleni. 15Wesuka weluka siswebhu ngetintsambo, wabacosha bonkhe ethempelini, kanye netimvu netinkhomo; wacitsa timali tebantjintji, wagenula ematafula. 16Watsi kulabo labebatsengisa ngematuba: “Susani loku lapha! Ningayenti lendlu yaBabe ibe yindlu yekutsengiselana.” 17

2:17
Hla. 69:9
Bafundzi bakhe base bayakhumbula kutsi umBhalo utsi: “Yebo, Nkulunkulu, kushisekela indlu yakho kuvutsa njengemlilo ngekhatsi kwami.”

18

2:18
Joh. 6:30
Ngako-ke emaJuda ambuta atsi: “Usikhombisa sibonakaliso sini-ke nawenta nje?”

19

2:19
Mat. 26:61
27:40
Mak. 14:58
15:29
Jesu waphendvula watsi: “Bhidlitani lelithempeli, mine ngitalivusa, ngilakhe ngemalanga lamatsatfu.”

20Ngako bambuta batsi: “Utsi utalakha ngemalanga lamatsatfu? Utsi uyati nje kutsi latsatsa iminyaka lengema-46 lakhiwa lelithempeli?”

21Kodvwa lelithempeli labekhuluma ngalo Jesu bekulithempeli lelingumtimba wakhe. 22

2:22
Hla. 16:10
Watsi nase avukile ekufeni, bafundzi bakhe base bayakhumbula kutsi watsini. Bakholwa ngumBhalo nangemavi akhe labewakhulumile.

Jesu wati bonkhe bantfu

23Kwatsi ngesikhatsi aseJerusalema ngeMkhosi weliPhasika, bantfu labanyenti bakholwa nguye ngekubona tibonakaliso takhe latenta. 24Kepha Jesu akazange atsembane nabo, ngobe abebati kahle bonkhe. 25

2:25
Joh. 6:64
Semb. 2:23
Futsi-ke sasingekho nesidzingo sekutsi angachazelwa ngulomunye ngebantfu, ngobe yena bekati lingekhatsi lemuntfu.