Siswati 1996 (SWA96)
1

Livi waba ngumuntfu

11

1:1
Gen. 1:1
Joh. 8:58
Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu. 2Yena lowo labekhonanchanti, abenaNkulunkulu. 3
1:3
Hla. 33:6
Khol. 1:16
Konkhe kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kute lokwadalwa kuko konkhe lokudaliwe. 4
1:4
Hla. 36:9
Joh. 5:26
1 Joh. 5:11
Nguye labengumtfombo wekuphila, naloko kuphila bekukukhanya kwebantfu bonkhe. 5
1:5
Isa. 60:1
Joh. 8:12
Lokukhanya kukhanya ebumnyameni, bumnyama abukakwemukeli.

6

1:6
Mat. 3:1
Mak. 1:4
Luk. 3:1-2
Bekukhona umuntfu labetfunywe nguNkulunkulu, libito lakhe bekunguJohane. 7Lowo abetele bufakazi, atewufakaza ngaloko kukhanya, kutsi ngaye bonkhe bantfu bakholwe. 8Yena abengesiko loko kukhanya, kepha abetewufakaza ngaloko kukhanya. 9
1:9
Mat. 4:2
Joh. 9:5
Kukhanya kweliciniso, lokukhanyisa wonkhe umuntfu, bekuseta emhlabeni.

10Livi abesendalweni. Indalo yavela ngaye, kepha umhlaba awuzange umati. 11Weta kubakubo, kodvwa bantfu bakubo abazange bamemukele. 12

1:12
Rom. 8:15
Gal. 3:26
1 Joh. 3:1
Kepha bonkhe labamemukela, ngekukholwa egameni lakhe, wabapha emandla ekutsi babe bantfwana baNkulunkulu. 13
1:13
Joh. 3:3
1 Phet. 1:23
Jak. 1:18
Abazange batalwe ngengati, nangenyama, nangentsandvo yendvodza, kodvwa batalwa nguNkulunkulu.

14

1:14
Khol. 1:19
Livi waba ngumuntfu, wahlala kanye natsi, agcwele umusa neliciniso. Sayibona inkhatimulo yakhe, lengeyalotelwe yedvwa kuYise.

15Johane wafakaza ngaye, amemeta atsi: “Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: ‘Lowo lota emvakwami mkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti kunami.’ ”

16

1:16
Joh. 3:34
Khol. 2:3,9
Ngobe ekupheleleni kwakhe sonkhe saphiwa umusa etikwemusa. 17
1:17
Eks. 20:1
Rom. 10:4
Umtsetfo waniketwa ngaMosi; umusa neliciniso kwavela ngaJesu Khristu. 18
1:18
Eks. 33:20
Mat. 11:27
Kute lowase wabona Nkulunkulu, ngaphandle kweNdvodzana letelwe yodvwa lenguNkulunkulu, lesesifubeni seYise, ngiyo lembonakalisile.

Bufakazi baJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18)

19Lobu bufakazi baJohane mhlazana emaJuda atfumela baphristi nebaLevi, baphuma eJerusalema kutembuta batsi: “Wena ungubani?”

20

1:20
Imis. 13:25
Wavuma, akazange aphike, watsi: “Angisiye mine Khristu.”

21

1:21
Dut. 18:15,18
Mal. 4:5
Bambuta batsi: “Pho, ungubani? Ungu-Elija yini?”

Waphendvula watsi: “Cha, angisiye.”

Bambuta batsi: “Ungumphrofethi yini?”

Waphendvula watsi: “Cha.”

22Base batsi kuye: “Kepha ungubani? Tisho wena kutsi ungubani, khona sitebaphendvula laba labasitfumile.”

23

1:23
Isa. 40:3
Yena watsi:

“Ngilivi lalomemeta ehlane,

atsi: ‘Lungisani indlela yeNkhosi,’

njengobe asho Isaya, umphrofethi.”

24Labanye kuletitfunywa bekubaFarisi.

25Bambuta-ke batsi: “Pho, ubhabhatiselani nangabe awusiye Khristu, nome Elija, nome umphrofethi?”

26Johane wabaphendvula watsi: “Mine ngibhabhatisa ngemanti; kepha la emkhatsini wenu kume leningamati. 27Yena lowo lotako emvakwami, mine angikafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo takhe.”

28Loko-ke kwenteka ngesheya kweJordane, eBhetani, lapho bekubhabhatisela Johane khona.

LiWundlu laNkulunkulu

29

1:29
Isa. 53:7
1 Khor. 5:7
Ngakusasa Johane wabona Jesu eta kuye watsi: “Nalo liWundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive! 30Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: Ukhona lota emvakwami lomkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti, ngingakabikho. 31Nami bengingamati, kodvwa kuze abonakaliswe ku-Israyeli, kwafanela ngite ngitewubhabhatisa ngemanti.”

32Johane wafakaza watsi: “Ngimbonile Moya ehla ezulwini anjengelituba, wahlala etikwakhe. 33Nami bengingamati, kodvwa lona lowangitfuma kutawubhabhatisa ngemanti watsi kimi: ‘Lowo loyawubona Moya ehla ahlala etikwakhe, nguye loyawubhabhatisa ngaMoya Longcwele.’ 34Mine ngimbonile, ngingufakazi wekutsi: ‘Lona yiNdvodzana yaNkulunkulu.’ ”

Bafundzi baJesu bekucala

35Ngakusasa futsi Johane abeme kanye nebafundzi bakhe lababili. 36Wabona Jesu atihambela nje watsi: “Bukani! Nalo liWundlu laNkulunkulu!”

37Bafundzi lababili labamuva nakakhulumako, besuka balandzela Jesu. 38Jesu watsi uyagucuka wababona bamlandzela, wababuta watsi: “Nifunani?”

Bamphendvula batsi: “Rabi” (lokusho kutsi: “Mfundzisi”), “uhlalaphi?”

39Wabaphendvula watsi: “Wotani nitewubona.” Ngako-ke base bayeta, bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa, kwakungaba li-awa lesine ntsambama.

40

1:40
Mat. 4:18
Lomunye walabafundzi lababili, labeva Johane akhuluma base bahamba naJesu, bekungu-Andreya, umnakaboPhetro.

41Yena watfola kucala umnakabo, Simoni, watsi kuye: “Sesimtfolile Mesiya.” (Lelibito lisho kutsi: “Khristu.”) 42

1:42
Mak. 3:16
Wamyisa kuJesu, Jesu wambuka, watsi: “Wena unguSimoni, umsa waJohane. Libito lakho sekutaba nguKhefase.” (Lelibito lisho kutsi: “Phetro, lidvwala.”)

Jesu ubita Filiphu naNathanayeli

43Ngakusasa Jesu watimisela kuya eGalile. Watfola Filiphu watsi kuye: “Ngilandzele.” 44Filiphu abewaseBhethsayida, lapho bekuhlala bo-Andreya naPhetro khona. 45

1:45
Gen. 3:15
2 Sam. 7:12
Isa. 7:14
9:6
Jer. 23:5
Filiphu watfola Nathanayeli, watsi kuye: “Simtfolile lowo labhala ngaye emtsetfweni Mosi kanye nebaphrofethi, Jesu waseNazaretha, umsa waJosefa.”

46

1:46
Joh. 7:41,52
Nathanayeli wambuta watsi: “Kungase kuvele yini lokuhle eNazaretha?”

Filiphu wamphendvula watsi: “Kota utewutibonela.”

47Jesu wabona Nathanayeli eta kuye, wakhuluma ngaye watsi: “Bheka, nango-ke um-Israyeli wangempela, lekute bucili kuye.”

48Nathanayeli watsi kuye: “Ungatelaphi-ke wena?”

Jesu watsi kuye: “Ngikubone ngesikhatsi uhleti ngaphansi kwesihlahla semkhiwa, Filiphu asengakefiki kutakubita.”

49Nathanayeli waphendvula watsi: “Mfundzisi, wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu, uyiNkhosi yaka-Israyeli!”

50Jesu wamphendvula watsi: “Ukholwa ngobe ngitsite kuwe ngakubona ungaphansi kwemkhiwa yini? Utawubona lokukhulu kunaloko.” 51

1:51
Gen. 28:12
Wase utsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawubona lizulu livulekile netingilosi taNkulunkulu tehla tenyuka etikweNdvodzana yeMuntfu.”