Siswati 1996 (SWA96)
5

Sono seJerusalema

51

5:1
Gen. 18:23
“Yehlani nenyuka etitaladini taseJerusalema,

calatani ndzawo tonkhe nicabange kahle,

phenyisisani tonkhe tinkhundla tayo.

Naningakhandza nome munye nje umuntfu

lowenta tintfo ngekwetsembeka,

afune liciniso,

ngitalitsetselela lelidolobha.

2Nome bakhuluma batsi:

‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’

noko basafunga emanga.”

3

5:3
Isa. 1:5
19:13
Jer. 2:30
17:23
Awu Simakadze, emehlo akho

akafuni lona yini liciniso?

Wabashaya, kodvwa abazange babuve buhlungu,

wabapitjita, kodvwa bakwala kucondziswa.

Benta buso babo baba lukhuni kunelitje,

bala kuphendvuka.

4Ngacabanga ngatsi: “Laba ngulabamphofu bodvwa,

batilima, ngobe abayati indlela yaSimakadze,

imiyalo lefunwa nguNkulunkulu wabo, kubo.

5

5:5
Hla. 2:3
Ngako ngiyakuya kubaholi, ngikhulume kubo,

ngempela, bayayati indlela yaSimakadze,

imiyalo lefunwa nguNkulunkulu wabo, kubo.”

Kodvwa nabo futsi nganhlitiyonye

balephula lijoko,

batidzabula netibopho.

6

5:6
Jer. 4:7
Hos. 13:7
Ngako-ke batawuhlaselwa libhubesi

leliphuma ehlatsini,

batawuphangwa yimphisi lephuma ehlane,

ingwe itawubalalela endleleni

edvutane nemadolobha abo;

itemdzabudzabula abe ticucu

nome ngubani lotsi uyaphuma,

ngobe kuhlubuka kwabo kukhulu,

nekweduka kwabo kunyenti.

7“Kufanele ngani kutsi nginitsetselele?

Bantfwabenu bangishiyile mine,

bafunga ngemabito abonkulunkulu

labangesibo bonkulunkulu.

Ngabanika konkhe lababekweswele,

noko bachubeka nekuphinga,

babutsana etindlini tetingwadla.

8

5:8
Hez. 22:10
Bondleke kahle, batinkunzi temahhashi lanenkhanuko,

nguleyo ikhalela umfati walenye indvodza.

9

5:9
Jer. 9:9
Akukafaneli yini kutsi ngibajezise ngaloko?”

kusho Simakadze.

“Akukafaneli yini ngitenanele mine

kulesive lesifanana nalesi?

10

5:10
Jer. 2:21
“Dzabula tivini taso utone,

kodvwa ungatibhubhisi tiphele titsi nya.

Waphundle emagala ato,

ngobe labantfu abasibo baSimakadze.

11Indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda

betingaketsembeki nakancane nje kimi,”

kusho Simakadze.

Simakadze ulahla Israyeli

12

5:12
Dut. 29:19
Isa. 28:15
Bacale emanga ngaSimakadze batsi:

“Kute latakwenta!

Kute lokubi lokutasehlela,

singeke siyibone inkemba nome indlala.

13Baphrofethi bangumoya nje,

kute nelivi kubo;

ngako akwenteke kubo loko labakushoko.”

14Ngako naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, utsi:

“Njengobe bantfu bakhulume lamavi,

emavi ami ngitawenta abe ngumlilo emlonyeni wakho,

labantfu babe tinkhuni letitawudliwa ngiwo.

15

5:15
Dut. 28:49
Isa. 5:26
Jer. 1:15
6:1,22
Yebo, wenandlu yaka-Israyeli,” kusho Simakadze,

“ngitawuletsa sive lesikhashane sitekulwa nani,

sive sasendvulo lesicinile,

sive lesikhuluma lulwimi leningalwati,

yebo, lesikhuluma lulwimi leningaluva.

16Imigodla yaso injengelithuna lelivulekile,

bonkhe bangemachawe lanemandla.

17

5:17
Lev. 26:16
Dut. 28:31
Bayawushwabudzela sivuno senu nekudla kwenu,

bashwabudzele emadvodzana nemadvodzakati enu,

bashwabudzele imihlambi yenu yetimvu neyetinkhomo,

bashwabudzele emavini enu nemikhiwa yenu.

Lamadolobha enu labiyelwe lenetsembele kuwo

batawabhubhisa ngenkemba.”

18

5:18
Jer. 4:27
Simakadze utsi: “Noko ngisho nakulawo malanga ngingeke nginibhubhise nginicedze. 19
5:19
Dut. 29:24
Jer. 16:10
Bantfu nabakubuta, Jeremiya, batsi: ‘Simakadze ukwenteleni konkhe loku kitsi?’ uyawubatjela utsi: ‘Njengobe ningishiyile mine nakhonta labanye bonkulunkulu betive eveni lenu, ngako manje seniyawukhonta betive eveni lekungesilo lenu.’ ”

Nkulunkulu wecwayisa sive sakhe

20“Memetelani loku endlini yaJakobe,

nikumemetele nakaJuda nitsi:

21

5:21
Isa. 6:9
42:18
Lalelani naku, nine bantfu

labatilima nalabangenangcondvo,

labatsi banemehlo

kodvwa babe bangaboni,

labatsi banetindlebe

kodvwa babe bangeva:

22

5:22
Jobe 26:10
38:8
Hla. 104:9
Kufanele ningangesabi yini mine?” kusho Simakadze.

“Akufanele yini nitfutfumele ebukhoneni bami?

Ngenta sihlabatsi saba ngumnyele welwandle,

umtsangala waphakadze lolungeke luwengce.

Emagagasi angakhephuka, kodvwa angeke aphumelele,

angabhodla, kodvwa angeke awengce.

23Kodvwa labantfu banenkhani

netinhlitiyo letihlubukako,

bakhweshele eceleni bahamba.

24

5:24
Dut. 11:14
Imis. 14:17
Abatekhuti bona batsi:

‘Asesabe Simakadze Nkulunkulu wetfu,

lowehlisa timvula tasekwindla netasentfwasahlobo,

ngesikhatsi lesifanele;

losinika siciniseko ngekutsi

sikhatsi sekuvuna sitawufika.’

25Konkhe loku kuvinjwe kona kwenu,

tono tenu tinemuke lokuhle.

26“Emkhatsini wesive sami kukhona emadvodza lamabi

labahlala bagadzile njengebantfu labetsiya tinyoni,

nanjengalabo lababekela bantfu tingibe tekubabamba.

27Tindlu tabo tigcwele emacebo

njengetindlu tetinyoni letigcwele tinyoni;

sebaze banjinga baba nemandla,

28

5:28
Isa. 1:23
Zak. 7:10
sebakhuluphele baze bamanyatela.

Tento tabo letimbi atinamkhawulo,

ababameleli labo labate boyise kutsi bangalahlwa licala,

abawalweli nemalungelo alabamphofu.”

29Simakadze utsi:

“Akukafaneli yini kutsi ngibajezise ngaloku?

Akukafaneli yini kutsi ngitenanele kulesive lesinje?

30“Kwenteke intfo lembi naleshacisako eveni:

31

5:31
Isa. 10:3
Jer. 23:25
Hez. 13:6
Mat. 23:1
Baphrofethi baphrofetha emanga,

baphristi baphetse ngeligunya labo,

nebantfu bami bakutsandza ngaleyo ndlela.

Kodvwa nitakwenta njani ekupheleni?”

6

IJerusalema ivinjetelwe titsa

61

6:1
Jer. 1:14
4:6
“Balekani niyewubhaca, sive sakaBhenjamini!

Sukani eJerusalema nibaleke!

Shayani impalampala eThekhowa!

Phakamisani siboniso semlilo eBhethi Hakheremu!

Ngobe kulunguta inhlekelele, ichamuka ngasenyakatfo,

yebo, imbhubhiso lenkhulu.

2Ngiyawuyibhubhisa iNdvodzakati yaseSiyoni,

lenhle kangaka naleyincelencele kangaka.

3

6:3
Jer. 4:17
Iyawusukelwa belusi

kanye nemihlambi yaboKusho kutsi “emakhosi nemabutfo awo” balwe nayo,

bayawumisa emathende abo bayitungelete,

ngulowo nalowo anakekele indzima yakakhe.”

4Batsi: “Tilungiseleleni imphi yekubhekana nayo!

Sukumani nihlasele kusesemini!

Kodvwa bukani, kukhanya kwelilanga sekuyafiphala,

nematfunti akusihlwa semadze.

5Ngako-ke sukumani,

asihlasele ebusuku,

sibhubhise tinqaba tayo!”

6Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Gawulani tihlahla,

nibutsise tindvundvuma tekuvimbetela iJerusalema.

Lelidolobha kufanele lijeziswe;

ligcwele incindzetelo.

7Njengemtfombo umpompota emanti awo,

nalo liwukhafula kanjalo-ke umonakalo walo.

Budlwangudlwangu nembhubhiso kuhokoma kulo,

kugula kwalo nemanceba alo asembikwami njalo.

8Tsatsa seluleko, wena Jerusalema,

nome-ke ngitakufulatsela nawungasitsatsi,

live lakho ngilente lisale lilihlane,

khona kutebate umuntfu lohlala kulo.”

Kuhlubuka kwema-Israyeli

9Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Abakhukhute insali yaka-Israyeli,

bayikhwimite njengemvini;

phindza wendlulise sandla sakho etikwemagala,

ulingise umuntfu lovuna emagelebisi.”

10

6:10
Imis. 7:51
Ngubani nje lengingakhuluma kuye ngimecwayise?

Ngubani lotangilalela?

Tindlebe tabo tivalekile,“tivalekile” ngesiHebheru “atikasokwa” kuze bangetikuva.

Livi laSimakadze lisikhubekiso kubo,

abajabuli ngalo.

11

6:11
Jer. 15:17
Kodvwa mine ngigcwele lulaka lwaSimakadze,

futsi ngingeke ngisalubeketelela lukimi.

Simakadze wase utsi kimi:

“Lutfululele kubantfwana labasetitaladini,

nasemajaheni labutsene ndzawonye;

bonkhe bafati nemadvodza abo bayawubhajwa kulo,

kanye nalabadzala labo lasebahanjelwe ngiminyaka.

12

6:12
Dut. 28:30
Jer. 8:10
Sil. 5:2
Tindlu tabo tiyawunikwa labanye,

konkhe kanye nemasimi abo nebafati babo,

nangiphindza ngelula sandla sami

kulabo labahlala kulelo live,” kusho Simakadze.

13

6:13
Isa. 56:11
“Kusukela kulomncane kakhulu kuye kulomkhulu kakhulu,

bonkhe babogubhela kwesabo;

baphrofethi nebaphristi bayafanana,

bonkhe bayayengana.

14

6:14
Hez. 13:10
Amo. 6:6
Mik. 3:5
1 Thes. 5:3
Babopha emanceba ebantfu bami

kube shangatsi yintfo nje lengenamsebenti,

babe batsi: ‘Kuthula, kuthula,’

kube kantsi kute nalokuthula.

15Kantsi banawo yini emahloni

ngemanyala abo labawentako?

Cha, bate nalamancane nje emahloni,

abakwati ngisho nekukhophota.

Ngako batakuwela kulabawile,

bayawukwehliselwa phansi nangibajezisa,”

kusho Simakadze.

Ema-Israyeli ala indlela yaNkulunkulu

16

6:16
Isa. 28:12
Mat. 11:29
23:37
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Manini emahlanganweni etindlela, nibuke,

butani tindlela takadzeni,

butani kutsi nguyiphi indlela lelungile,

bese nihamba ngayo,

niyawutfola kuphumula kwemiphefumulo yenu.

Kodvwa nine natsi: ‘Singeke sihambe ngayo.’

17

6:17
Isa. 21:6,11
Hez. 3:17
33:7
Ngabeka balindzi etikwenu, ngatsi:

‘Lalelani kukhala kwempalampala,’

kodvwa nine natsi: ‘Ngeke sikulalele.’

18Ngako lalelani, nine tive.

Caphelisisani, nani bofakazi,

kutsi kuyakwenteka njani kubo.

19Awu mhlaba, vani!

Ngitakwehlisela inhlekelele kulesive,

sitselo semacebo abo,

ngobe abakawalaleli emavi ami,

bawala nemtsetfo wami.

20

6:20
Isa. 1:1
Jer. 7:22
14:12
Amo. 5:21
Mik. 6:6
Nginandzabani mine nemphepho yaseSheba,

nome-ke nemakha ekhalamusi lanongotelako

laphuma eveni lelikhashane?

Iminikelo yenu yekushiswa ayikemukeleki kimi,

nemihlatjelo yenu ayingijabulisi.”

21Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngiyawubeka emavimbandlela embikwalesive.

Boyise kanye nemadvodzana bayawukhutjwa kuwo,

bomakhelwane kanye nebangani bayawubhubha.”

Bahlaseli labavela enyakatfo

22

6:22
Dut. 28:49
Isa. 5:26
Jer. 5:15
10:22
50:41
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka, kuta imphi,

lechamuka eveni langasenyakatfo,

sive lesikhulu sichukulutiwe,

sisukela emikhawulweni yemhlaba.

23Bahlome ngebutjoki nangesikhali;

banelulaka, abanamusa.

Bevakala njengelwandle loludvumako,

nabagijima ngemahhashi abo;

beta njengebantfu labavivele imphi,

batewuhlasela wena,

awu, Ndvodzakati yaseSiyoni.”

24

6:24
Jer. 4:31
49:24
Siyivile imibiko ngabo,

saphela emandla,

imikhono yetfu iyalenga nje kitsi,

sibanjwe kudzabuka nekwesaba lokukhulu,

tinhlungu letifanana netemfati lobelekako.

25Ningaphumeli emasimini,

nome-ke nihambe emigwacweni,

ngobe sitsa siphetse inkemba,

kuyesabeka yonkhe indzawo.

26

6:26
Jer. 4:8
Awu, sive sami, yembatsani emasaka,

nitiphucaphuce emlotseni;

lilani ngekudzabuka lokukhulu,

kube shangatsi kwendvodzana lekukuphela kwayo,

ngobe umbhubhisi uyakusitselekela

ngekushesha lokukhulu.

27

6:27
Jer. 1:18
15:20
“Ngikwente waba ngumhloli wetinsimbi,

nebantfu bami bayinsimbi,

khona utewucaphela utivivinye tindlela tabo.

28

6:28
Hez. 22:18
Bonkhe babonhloko ayivutfwa, nebahlubuki,

bahambe bahlambalata.

Balukhuni balitfusi nensimbi,

bonakele bonkhe ngetento tabo letimbi.

29Umfutfo uyafutseka kuyesabisa,

kutsi utewushisa umtfofu ngemlilo,

kodvwa kucengisiselwa lite nje,

ngobe laba lababi abakhishwa.

30Babitwa ngekutsi bayisiliva lelahlwako,

ngobe mine Simakadze ngibalahlile.”

7

Kushumayela kwaJeremiya ethempelini

71Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya, latsi: 2

7:2
Jer. 26:2
“Mani esangweni lendlu yaSimakadze; ushumayele umemetele nankha emavi:

“ ‘Vanini livi laSimakadze, nonkhe nine sive sakaJuda leningena kulamasango kuyawukhonta Simakadze. 3

7:3
Jer. 18:11
26:13
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Guculani tindlela tenu kanye netento tenu tilunge, khona ngiyawunivumela kutsi nihlale kulendzawo. 4
7:4
Mik. 3:11
Ningawetsembi lamagama langemanga nitsi: “Leli lithempeli laSimakadze, lithempeli laSimakadze, lithempeli laSimakadze!” 5Nanitigucula ngempela tindlela tenu netento tenu, niphatsane ngekwemtsetfocotfo, 6
7:6
Eks. 22:21
Jer. 22:3
naningabacindzeteli labo bekuhamba, nalabangenaboyise, nebafelokati, ningayicitsi nengati lengenacala kulendzawo, ningabalandzeli labanye bonkulunkulu kutsi nitilimate nine, 7mine-ke ngiyawunenta nihlale kulendzawo, eveni lengalipha boyihlomkhulu kutsi libe labo phakadze naphakadze. 8Kodvwa bukani la, nine netsembele emavini langemanga nalangenamsebenti.

9

7:9
Hos. 4:2
“ ‘Nisetakweba yini, nibulale, niphinge, nifungele emanga,“nifungele emanga” nome “nifunge ngabonkulunkulu bemanga” nitfuncise imphepho kuBhali, nilandzele labanye bonkulunkulu leningazange senibati, 10bese niyeta nitewuma lapha embikwami kulendlu leneLibito lami, nitsi: “Siphephile,” kambe niphephele kutsi nente tonkhe letintfo letisinengiso? 11
7:11
Isa. 56:7
Mat. 21:13
Mak. 11:17
Luk. 10:14
Kungabe lendlu, leneLibito lami, seyigucuke yaba ngumhume wabosidlani yini lapha kini? Kodvwa bengisolomane ngibuka! Kusho Simakadze.

12

7:12
Josh. 18:1
1 Sam. 4:3,11
Hla. 78:60
“ ‘Hambani nyalo niye endzaweni leseShilo, lapho ngacala khona kwenta indzawo yekubeka Libito lami, nibone kutsi ngentani kuyo ngenca yebubi besive sami, ema-Israyeli. 13
7:13
2 Khos. 17:13
Taga 1:24
Isa. 65:12
66:4
Jer. 25:4
Ngesikhatsi nenta tonkhe letintfo, bengikhuluma kini njalonjalo ngaletintfo, kodvwa anikangilaleli; nginibitile, kodvwa anikasabeli, kusho Simakadze. 14
7:14
2 Khr. 7:16
Hla. 132:13
Jer. 26:6,9
Ngako-ke loko lengakwenta eShilo, ngisetakwenta nanyalo kulendlu lebitwa ngeLibito lami, lelithempeli lenetsembele kulo, nendzawo lengayipha nine kanye naboyihlomkhulu. 15
7:15
2 Khos. 17:23
21:13
24:20
Ngitanikhipha lapha ebukhoneni bami nginilahle, njengaloku ngenta kubomnakenu, sonkhe sive saka-Efrayimu.’ ”

Kungalaleli kwesive

16

7:16
Jer. 11:14
14:11
“Ngako-ke, wena Jeremiya, ungabathandazeli labantfu, futsi ungabancuseli, ungabancengeli; ungangincengi nami, ngobe ngingeke ngikuve. 17Awuboni yini kutsi bentani kulamadolobha akaJuda, nasetitaladini taseJerusalema? 18
7:18
Jer. 44:17
Bantfwana batfota tinkhuni, emadvodza alumekela imililo, bafati badovana nenhlama, babhaka emakhekhe eNdlovukazi yeliZulu. Batfulula iminikelo yetinatfo kulabanye bonkulunkulu bentela kuchukuluta lulaka lwami. 19Kodvwa ngimi yini lona labamchukulutako? kusho Simakadze. Abatilimati bona yini, batitsele bona ngelihlazo?

20“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Intfukutselo yami kanye nelulaka lwami kutawutfululelwa etikwalendzawo, etikwebantfu netinkhomo, etikwetihlahla tesiganga kanye nasetikwetitselo temhlaba, lutawuvutsa lungaphindzi lucimeke.

21“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Chubekani, yengetani leminikelo yenu yekushiswa kulena leminye imihlatjelo yenu, nijinge nitidlele kwanine lenyama! 22

7:22
1 Sam. 15:22
Isa. 1:11
Jer. 6:20
Amo. 5:21
Mik. 6:7
Ngobe ngesikhatsi ngikhipha boyihlomkhulu eGibhithe, ngikhuluma kubo, angizange ngibanike imiyalo ngeminikelo yekushiswa nangemihlatjelo, 23
7:23
Eks. 19:5
Lev. 26:12
Dut. 6:3
10:12
kodvwa ngabanika umyalo lotsi: Ngilaleleni, mine-ke ngiyawuba nguNkulunkulu wenu, nine nibe sive sami. Hambani ngato tonkhe tindlela tami lenginiyale ngato, kuze kunihambele kahle. 24
7:24
Jer. 11:8
16:12
17:23
Kodvwa abazange balalele, futsi abanakanga nekunaka; esikhundleni saloko balandzela kutsambekela kwenkhani yetinhlitiyo tabo letimbi. Babuyela emuva, bangete baya embili. 25
7:25
2 Khr. 36:15
Kusukela ngesikhatsi lekwaphuma ngaso boyihlomkhulu eveni laseGibhithe, kuze kube ngunyalo, benginitfumelela tinceku tami baphrofethi lilanga ngelilanga njalo nje. 26Kodvwa abazange bangilalele, abanginakanga nekunginaka. Bacinisa tinhloko tabo, benta tono letinyenti kakhulu kunaletentiwa boyisemkhulu.

27“Nawubatjela konkhe loku, bangeke bakulalele; nawubabita, bangeke basabele. 28Ngako-ke tsani kubo: ‘Lesi sive lesingamlalelanga Simakadze Nkulunkulu waso, futsi asiphendvukanga nasicondziswa. Liciniso seliphelile; linyamalele emilonyeni yabo. 29Hhulani tinwele tenu, nine bantfu baseJerusalema, nitilahle, nilile sililo emagcumeni laphakeme, ngobe Simakadze usilahlile, wasishiya lesitukulwane lesingaphansi kwelulaka lwakhe.’ ”

Tento tekona taseSigodzini sakaHinomu

30“ ‘Sive sakaJuda sente bubi emehlweni ami, kusho Simakadze. Bagcumeke tithico tabo letitinengiso endlini lebitwa ngeLibito lami, bayingcolisa. 31

7:31
Lev. 18:21
Dut. 18:10
2 Khos. 23:10
2 Khr. 33:6
Jer. 19:5
Bakhe tindzawo letiphakeme taseThofethi“iThofethi” leligama lisho emalati emlilo eSigodzini sakaBheni Hinomu kutsi bayewushisa emadvodzana nemadvodzakati abo emlilweni, intfo lengingazange ngibayale ngayo, futsi lengazange ingene nasengcondvweni yami. 32
7:32
Jer. 19:11
Ngako-ke caphelani, ayeta emalanga, kusho Simakadze, lapho bantfu bangasayikuyibita ngekutsi yiThofethi“iThofethi” leligama lisho emalati emlilo nome batsi Sigodzi sakaBheni Hinomu, kodvwa bayawutsi Sigodzi Sekuhlatjwa, ngobe bayawungcwaba labafile eThofethi, kuze kubete indzawo.“kuze kubete indzawo” nome “ngobe kute lenye indzawo” 33
7:33
Jer. 34:20
Tidvumbu talabo bantfu tiyawuba kudla kwetinyoni tasemoyeni nekwetilwane tesiganga; kuyawubate nalokuyatetfusa, aticoshe. 34
7:34
Isa. 24:7
Jer. 16:9
25:10
33:11
Hez. 26:13
Hos. 2:11
Ngiyawucedza imisindvo yekujabula neyekutsakasa, ngicedze neliphimbo lemyeni nelamakoti emadolobheni akaJuda nasetitaladini taseJerusalema, ngobe lelive liyawusala likhala libhungane.’ ”