Siswati 1996 (SWA96)
51

Kwehlulelwa kweBhabhulona kuyachubeka

511Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka la, ngiyawuvusa umoya wembhubhisi

usukele iBhabhulona kanye

nebantfu baseLebu Khamayi.“Lebu Khamayi” libito lelive lemaKhaledi lelayimfihlo lokusho live lemaBhabhulona

2Ngiyawutfumela tihambi eBhabhulona

kutsi titeyihlunga tibhubhise nelive layo.

Tiyawumelana nayo ndzawo tonkhe,

ngelilanga lenhlekelele yayo.

3Umnembi waseBhabhulona

akangacibisheli ngebutjoki bakhe,

futsi angahlomi ngetikhali takhe.

Ungabashiyi labasha bayo,

yibhubhise uyicedze imphi yayo yonkhe.

4Bayakuwela phansi bagwaziwe eveni lemaBhabhulona,

balimele bamancebanceba etitaladini talo.

5Ngobe baka-Israyeli nebakaJuda

abakashiywa nguNkulunkulu wabo,

Simakadze longuSomandla,

noko live lemaBhabhulona liphuphuma ngemacala

kuLongcwele waka-Israyeli.

6

51:6
Isa. 34:8
63:4
Jer. 50:8
Semb. 18:4,6
“Phumani nibaleke eBhabhulona!

Phephisani timphilo tenu!

Ningabhujiswa ngenca yetono tayo.

Sesikhatsi sekuphindzisela kwaSimakadze;

utayikhokhela ngaloko lokuyifanele.

7

51:7
Hla. 75:9
Jer. 25:15
Hab. 2:15
IBhabhulona bekuyindzebe yegolide

esandleni saSimakadze;

yadzakisa wonkhe umhlaba.

Tive tanatsa liwayini layo,

ngako manje setiyahlanya.

8

51:8
Isa. 21:9
Jer. 46:11
Semb. 14:8
18:2
Ngalokutumako iBhabhulona iyakuwa ibhidlitwe.

Yilileleni bo! Yitfoleleni ibhalisamu

yekwelapha leminjunju yayo;

mhlawumbe ingelapheka.

9“ ‘Ngabe sesiyiphilisile iBhabhulona,

kodvwa ayelapheki,

asiyishiye,

ngulowo nalowo aye eveni lakubo,

ngobe kwehlulelwa kwayo kufikela esibhakabhakeni.

10“ ‘Simakadze usivikele.

Wotani siyewukhuluma eSiyoni

kutsi Simakadze Nkulunkulu wetfu usenteleni.’

11

51:11
Jer. 50:28
“Lolani imicibisholo,

nitsatse emahawu!

Simakadze uchukulute emakhosi aseMediya,

ngobe injongo yakhe kubhubhisa iBhabhulona.

Simakadze utawutiphindzisela,

akhiphe sibhongo ngenca yelithempeli lakhe.

12Phakamisani siboniso semphi,

ngasetibondzeni taseBhabhulona!

Cinisani bogadzi,

nimise kahle balindzi,

kulalela titsa endleleni!

Simakadze utayiphumelelisa injongo yakhe,

utakukwenta loko labekukhuluma

kubantfu baseBhabhulona.

13

51:13
Semb. 17:1
Wena lohlala ngasemantini lamanyenti

futsi lonjingile ngemcebo,

siphetfo sakho sesifikile,

sikhatsi sakho sekutsi uncanyulwe.”

14Simakadze longuSomandla utifunge yena, watsi:

“Ngiyawukugcwalisa ngemadvodza,

kube shangatsi ngemabulo etintsetse,

bayawumemeta ngelivi lelikhulu bahalalise ngawe.”

Liculo lekudvumisa Nkulunkulu

15

51:15
Jer. 10:12
“Umhlaba wawenta ngemandla akhe,

wawusekela ngekuhlakanipha kwakhe,

wendlala emazulu ngekucondza kwakhe.

16Nakabhavumula yena,

emanti asemazulwini ayabhodla,

ukhuphula emafu emikhawulweni yonkhe yemhlaba.

Utfumela umbane nemvula,

akhiphe umoya etingungwini takhe.

17“Wonkhe umuntfu akanangcondvo, futsi akanalwati;

wonkhe umbumbi wetegolide unemahloni ngetithico takhe.

Titfombe takhe tiyinkhohliso nje,

atinamphefumulo.

18Atinamsebenti walutfo,

tintfo nje tekuhlekisa.

Tiyawuphela mhlazana kufika kwehlulelwa kwato.

19Lowo Losabelo sakaJakobe akafanani naleti,

ngobe yena unguMenti wato tonkhe tintfo,

ngisho newesive lesilifa lakhe.

Libito lakhe nguSimakadze longuSomandla.

20

51:20
Jer. 50:23
“Ulizembe lami lemphi,

nesikhali sami semphi,

ngawe ngiphihlita tive,

ngawe ngibhubhise imibuso.

21Ngawe ngiphihlita lihhashi nemgibeli walo,

ngawe ngiphihlita incola yemphi nemshayeli wayo.

22Ngawe ngiphihlita umfati nendvodza,

ngawe ngiphihlita emakhehla nalabasebancane,

ngawe ngiphihlita lijaha nentfombi,

23ngawe ngiphihlita umelusi nemhlambi wakhe wetimvu,

ngawe ngiphihlita umlimi netinkhabi takhe,

ngawe ngiphihlita babusi netiphatsimandla.”

Sijeziso sayo iBhabhulona

24“Embikwemehlo enu

ngiyawutiphindzisela kuyo iBhabhulona,

nakubo bonkhe labahlala eveni lemaBhabhulona

ngako konkhe labona ngako eSiyoni,” kusho Simakadze.

25“Ngimelene nawe,

wena ntsaba lebhubhisako,

wena lobhubhisa umhlaba wonkhe,” kusho Simakadze.

“Ngiyakwelula sandla sami silwe nawe,

ngikugicite ngikwehlise eticongweni,

ngikwente ube yintsaba leshisiwe.

26Kute lidvwala leliyawutsatfwa kuwe

liyekwentiwa sisekelo sendlu,

kute nome litje leliyakwentiwa sisekelo,

ngobe sewuyawusala kukhala libhungane

phakadze naphakadze,” kusho Simakadze.

27“Phakamisani emhlabeni siboniso semphi!

Shayani impalampala emkhatsini wetive!

Lungisani tive, nitilungiselele kulwa neBhabhulona.

Butsani lemibuso,

niyisukele niyihlasele:

nibite i-Ararathi,

neMini kanye ne-Ashkenazi.

Bekani indvuna yemphi,

nimelane neBhabhulona.

Tfumelani emahhashi lanjengemabulo esikhonyane.

28Lungisani tive nitilungiselele kulwa nayo,

emakhosi aseMediya, nebabusi bawo,

netiphatsimandla tawo tonkhe,

kanye nemave onkhe letiwabusako.

29Live liyatfutfumela ligidzitele,

ngobe injongo yaSimakadze ngeBhabhulona imile,

kutsi abhubhise live laseBhabhulona,

kuze kutsi kubete namunye longahlala kulo.

30

51:30
Jer. 50:37
Emabutfo aseBhabhulona aseyekele kulwa,

asahleti nje etinqabeni tawo.

Emandla awo asaphelile, asanjengebafati.

Tindzawo tayo tekuhlala setilunyekwe ngemlilo;

imicabo yemasango ayo seyephuliwe.

31Sigijimi lesinye silandzela lesinye,

nesitfunywa silandzela lesinye sitfunywa

kuyawubikela inkhosi yaseBhabhulona

kutsi lonkhe lidolobha layo selitfunjiwe.

32Ematubuko avinjiwe,

imihlanga ishiswe ngemlilo,

emasotja atfutfumela.”

33Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi:

“INdvodzakati yaseBhabhulona

injengendzawo yekubhulela kolo

ngesikhatsi nayigcotjwagcotjwa,

sikhatsi sekuyivuna iBhabhulona sitawufika masinyane.”

34“Usidlile Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona,

wasicedza,

wasenta saba ludziwo lolungenalutfo.

Njenganyokangwenya usigwinyile,

wagcwalisa sisu sakhe ngebumnandzi betfu,

wabuya wasihlanta.

35Shangatsi lobudlwangudlwangu

lobentiwe enyameni yetfu“enyameni yetfu” nome “kitsi nakubantfwabetfu” bungabasetikweBhabhulona,”

kusho takhamiti taseSiyoni.

“Shangatsi ingati yetfu ingabasetikwalabo

labatakhamiti eveni lemaBhabhulona,”

kusho iJerusalema.

Simakadze uyakuwasita ema-Israyeli

36Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka la,

ngiyakuyivikela indzaba yakho,

ngikubuyiselele;

ngiyakomisa lwandle lwelive lemaBhabhulona

ngente imitfombo yalo yome.

37IBhabhulona iyawuba yindvundvuma yematje,

kube ngumgedze wetimphungutja,

sesabiso nentfo yekuphukutwa,

yebo, indzawo lengahlalwa ngumuntfu.

38Bantfu bakhona bonkhe babhodla

njengemabhubesi lasemancane,

bayahhonga njengemankhonyane emabhubesi.

39Kodvwa bayawutsi nase bavutsa,

ngibentele lidzili labo,

ngibadzakise,

kuze batewumemeta ngenjabulo,

bese balala kokuphela bangaphindzi bavuke,”

kusho Simakadze.

40“Ngiyawubehlisela phansi bayiswe ekuhlatjweni

njengemazinyane

nanjengetihhanca netiphongo.”

Loko losekuncunyelwe iBhabhulona

41

51:41
Jer. 25:26
“Maye, iyawutfunjwa iSheshaki“iSheshaki” libito leBhabhulona leliyimfihlo bo!

Yona lebeyiludvumo lwemhlaba wonkhe itawubanjwa.

Maye, iyawuba sesabiso iBhabhulona

emkhatsini wetive!

42Lwandle luyawukhuphukela etikweBhabhulona,

emagagasi alo ladvumako ayawuyisibekela.

43Emadolobha ayo ayawusala akhala libhungane,

ibe live lelomile nalelilihlane,

live lapho kungahlali muntfu khona,

lapho kungahambi muntfu khona.

44

51:44
Jer. 50:2
Ngiyakumjezisa Bheli“Bheli” sithico saseBhabhulona eBhabhulona,

ngimente akuhlantele phansi konkhe loko lakumitile.

Tive atisayikubekelela tiye kuye,

nelubondza lwaseBhabhulona luyakuwa.

45“Phumani kuyo, sive sami!

Balekisani timphilo tenu!

Balekelani intfukutselo leyesabekako yaSimakadze.

46Ningajabhi, futsi ningesabi,

nakuvakala emahemuhemu eveni.

Lenye indzaba itawufika lonyaka,

lenye ifike nyakenye,

emahemuhemu ebudlwangudlwangu eveni,

newembusi lovukela umbusi.

47Ngobe ngempela sikhatsi siyawufika,

lapho ngiyawujezisa khona tithico taseBhabhulona.

Live layo lonkhe liyawuhlazeka,

nabo bonkhe labagwaziwe bakhona

bayawulala lucaca ekhatsi kuyo.

48

51:48
Semb. 18:20
Ngulapho-ke lizulu nemhlaba nako konkhe lokukuko

kuyawumemeta ngenjabulo ngeBhabhulona,

ngobe kuyawuchamuka

babhubhisi ngasenyakatfo bateyihlasela,”

kusho Simakadze.

49“IBhabhulona kufanele iwe

ngenca yema-Israyeli labulewe,

njengaloko labo lababulewe emhlabeni wonkhe

bawa ngenca yeBhabhulona.”

Livi laSimakadze kuma-Israyeli laseBhabhulona

50

51:50
Hla. 137:5
“Nine leniphunyulile enkembeni,

hambani ningabe nisalibala!

Khumbulani Simakadze,

niseveni lelikhashane,

nicabange ngeJerusalema.”

51“Sihlazekile, ngobe setfukiwe,

lihlazo lisimbonye buso betfu,

ngobe bantfu bekuhamba bangenile

etindzaweni letingcwele tendlu yaSimakadze.”

52“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyawujezisa khona tithico tayo,

kulo lonkhe live layo

labalimele bayawububula,” kusho Simakadze.

53

51:53
Isa. 14:13
“Ngisho nome iBhabhulona ingefikela esibhakabhakeni

icinise tonkhe tinqaba tayo letiphakeme,

ngiyawutfumela babhubhisi bayisukele,”

kusho Simakadze.

Kubhujiswa kweBhabhulona kuyachubeka

54“Umsindvo wekukhala uchamuka eBhabhulona,

umsindvo wekubhubhisa lokukhulu

uchamuka eveni lemaBhabhulona.

55Simakadze uyakuyibhubhisa iBhabhulona,

uyawuvala imilomo yemisindvo yayo.

Emagagasi etitsa ayawugubha

njengemanti lamakhulu,

kudvuma kwemavi ato kuyawuvakala kuhlokoma.

56

51:56
Hla. 94:1
Umbhubhisi uyawufika emelane neBhabhulona,

emabutfo ayo ayawutfunjwa,

nebutjoki bawo buyakwephulwa.

Ngobe Simakadze unguNkulunkulu wemivuzo,

uyawukhokhela ngalokuphelele.

57Ngiyawudzakisa tindvuna tayo

kanye nalabahlakaniphile bayo,

nebabusi bayo,

netiphatsimandla tayo,

kanye nemabutfo ayo nawo.

Bayawulala kokuphela bangaphindzi bavuke,”

kusho iNkhosi, lelibito layo

kunguSimakadze longuSomandla.

58

51:58
Hab. 2:13
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Lubondza lolulicinsi lwaseBhabhulona

luyakwendlaleka phansi,

nemasango ayo laphakeme alunyekwe ngemlilo,

bantfu batikhatsate ngelite,

umshikashika wetive ungemafutsa nje ekubasela emalangabi.”

Umlayeto waJeremiya utfunyelwa eBhabhulona

59Lona ngumlayeto Jeremiya umphrofethi lawutjela Seraya, umsa waNeriya, umsa waMahaseya, ngesikhatsi aya eBhabhulona, ahamba naSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngemnyaka wesine wekubusa kwakhe. Seraya abeyindvuna yekulungisa tindzawo tekuphumula neyekwaba kudla netimphahla temabutfo emphi. 60Jeremiya abebhale encwadzini legocotwako ngato tonkhe tigemegeme letatitakwehlela iBhabhulona, konkhe loko lokwakubhaliwe macondzana neBhabhulona. 61Wakhuluma kuSeraya, watsi: “Nawufika eBhabhulona, ubocaphela kutsi uyawafundza onkhe lamavi kakhulu. 62Bese utsi: ‘Awu, Simakadze, utsite utakuyibhubhisa lendzawo, kangangekutsi kute umuntfu nome silwane lesiyawuhlala kuyo, seyiyawusala ikhala libhungane phakadze naphakadze.’ 63

51:63
Semb. 18:21
Ubotsi ungacedza kufundza lencwadzi legocotwako, ubophele litje kuyo, bese uyijika emfuleni iYufrathe, 64bese utsi: ‘Iyawucwila kanjalo-ke iBhabhulona, ingasayiwuphindza ivuke, ngenca yesigemegeme lengiyawusehlisela kuyo. Nebantfu bakhona bayakuwa.’ ”

Emavi aJeremiya aphelela lapha-ke.

52

Kuwa kweJerusalema

(2 Khos. 24:18 – 25:7)

521

52:1
2 Khos. 24:18
2 Khr. 36:11
Jer. 37:1
Sedekiya abeneminyaka lengema-21 budzala nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-11. Libito lenina bekunguHamutali, indvodzakati yaJeremiya, waseLibna. 2Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe naJehoyakimu abentile. 3Kwabangelwa yintfukutselo yaSimakadze lokutsi kwenteke loku eJerusalema nakaJuda, kwaze kwatsi ekugcineni wabasusa ebukhoneni bakhe.

Sedekiya wase uyayivukela inkhosi yaseBhabhulona.

4

52:4
2 Khos. 25:1
Jer. 39:1
Kwatsi ngemnyaka wemfica wekubusa kwaSedekiya, ngelilanga lelishumi, enyangeni yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca wayawuhlasela iJerusalema kanye nawo onkhe emabutfo ayo. Bemisa ngephandle kwelidolobha, bakha tivimbetelo letatilitungeleta lonkhe. 5Lelidolobha lahlala livinjetelwe kwaze kwaba ngumnyaka weli-11 wekubusa kwenkhosi Sedekiya.

6Kwatsi ngelilanga lemfica lenyanga yesine, indlala lapha edolobheni yase imatima kangangekutsi kwase kute nekudla kwalabantfu labebangakudla. 7Lubondza-ke lwalelidolobha lwase luyafohlwa, imphi yonkhe yesuka yabaleka. Besuka edolobheni ebusuku, baphuma ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili letiseceleni kwengadze yenkhosi, lite nome emaBhabhulona abelitungeletile lelidolobha. Babaleka babhekisa emabombo ngase-Arabha,“Arabha” sigodzi saseJordane 8kodvwa emabutfo aseBhabhulona acosha inkhosi Sedekiya, aze ayikhandza etsafeni laseJerikho. Onkhe emasotja aSedekiya esuswa kuye asakatwa, 9yena wabe sewuyatfunjwa.

Watfunjwa wayiswa enkhosini yaseBhabhulona eRibla, eveni laseHamathi, lapho yefike yakhipha sigwebo sayo kuye. 10Khona lapho eRibla inkhosi yaseBhabhulona ngulapho yabulalela khona emadvodzana aSedekiya embikwemehlo akhe, abukile, yaphindze futsi yabulalela khona tonkhe tindvuna takaJuda. 11Yase ikupuluta emehlo aSedekiya, yambopha ngetinketane telitfusi, yamtsatsa yamyisa eBhabhulona lapho yefika yamvalela ejele kwaze kwaba lilanga lakhe lekufa.

Kubhujiswa kwelithempeli

(2 Khos. 25:8-17)

12Kwatsi elangeni lelishumi lenyanga yesihlanu ngemnyaka weli-19 wekubusa kwaNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni leyayikhonta inkhosi yaseBhabhulona, yefika eJerusalema. 13Walumeka umlilo ethempelini laSimakadze nasesigodlweni senkhosi, nakuto tonkhe tindlu taseJerusalema; tonkhe letatibalulekile watishisa. 14Yonkhe-ke imphi yaseBhabhulona, leyayingaphansi kwendvuna yemphi yabomahlalesangweni, yabhidlita tonkhe tibondza letatitungeleta iJerusalema. 15Nebuzaradani indvuna yabomahlalesangweni, watfumba labanye balababemphofu kakhulu nalabo labebasasele edolobheni, kanye nalabebasele betingcweti,“tingcweti” nome “bantfukatana” nalabo lababehlubuke baya enkhosini yaseBhabhulona, wabayisa ekutfunjweni. 16Kodvwa Nebuzaradani wabashiya labanye labebamphofu kakhulu balelo live, kuze batewulima tivini nemasimi.

17

52:17
Jer. 27:19
BaseBhabhulona bafohlota tinsika telitfusi, netincodlana, kanye nelibhavu lelitfusi, lokwakusethempelini laSimakadze, betfwala lonkhe litfusi baya nalo eBhabhulona. 18Batsatsa ngisho nemabhodo, nemafosholo, netijubantsambo, netitja tekunyenyeta, netingwembe, nato tonkhe tintfo telitfusi letatisetjentiswa enkhonzweni yelithempeli. 19Indvuna yabomahlalesangweni yatsatsa imigezelo, netitja tekushisela imphepho, netitja tekunyenyeta, nemabhodo, netintsi tetibane, netingwembe, netitja teminikelo yetinatfo, nako konkhe lokwakwentiwe ngegolide lecengekile nome ngesiliva lecengekile.

20

52:20
1 Khos. 7:15,23
2 Khr. 3:15
Litfusi laletinsika letimbili, nalelibhavu kanye naletinkunzi letatili-12 letatingaphansi kwalo, naletincodlana letatakhiwe yinkhosi Solomoni, atakhele lithempeli laSimakadze, kwakungetulu kwekukalwa. 21Iyinye yaletinsika yayingemamitha labengaba siphohlongo kuphakama, nemamitha labengaba sihlanu nesigamu kuyitungeleta, yayingimino lemine bucinsi, ingumhume lapha ekhatsi. 22Lengcongwane yaletinsika iyinye yayingaba ngemamitha lamabili nesigamu kuphakama, yayihlotjiswe ngesiviliya nangemahananandza elitfusi layitungeletile. Nalena lenye insika nalamahananandza yayifanana nayo yekucala. 23Kwakunemahananandza langema-96 ngakulolunye luhlangotsi, asawonkhe emahananandza labengetulu kwalesiviliya lesitungeletile abelikhulu.

Bantfu bakaJuda batfunjwa bayiswe eBhabhulona

(2 Khos. 25:18-21,27-30)

24Indvuna yabomahlalesangweni yatfumba boSeraya, umPhristi Lomkhulu, naZefaniya, umphristi longaphansi kwakhe ngesikhundla, kanye nebagcini beminyango labatsatfu. 25Kulabo lababesesedolobheni watsatsa indvuna leyayiphetse emadvodza emphi. Watsatsa nebeluleki benkhosi lababesikhombisa namabhalane wendvuna yekubutsekisa bantfu balelove, kanye nemadvodza labengema-60 labetfolakele edolobheni. 26Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, wabatsatsa bonkhe wayawubetfula enkhosini yaseBhabhulona, eRibla. 27Lapho eRibla, eveni laseHamathi, inkhosi yafike yababulalela khona.

Ngako Juda waya ekutfunjweni, khashane nelive lakhe. 28Leli-ke linani lebantfu labatfunjwa nguNebukhadnezari wabayisa ekudzingisweni:

Ngemnyaka wesikhombisa kwaba ngemaJuda lati-3 023;

29ngemyaka waNebukhadnezari weli-18 kwaba bantfu labangema-832

lababephuma eJerusalema.

30Ngemnyaka wakhe wema-23 kwaba ngemaJuda langema-745

layiswa nguNebuzaradani,

indvuna yabomahlalesangweni,

ekudzingisweni.

Sebabonkhe kwakubantfu labati-4 600.

Kukhululwa kwaJehoyakhini ejele

31Ngemnyaka wema-37 wekudzingiswa kwaJehoyakhini, inkhosi yakaJuda, ngemnyaka lapho Evili Merodaki“Evili Merodaki” nome “Ameli Mariduki” abekwa khona waba yinkhosi yaseBhabhulona, wakhulula Jehoyakhini, inkhosi yakaJuda, wamkhipha ejele mhla ingema-25 enyangeni yeli-12. 32Wakhuluma kahle naye, wabe sewumnika sihlalo lesihloniphekile, lesingetulu kwelamanye emakhosi labenaye lapha eBhabhulona. 33Ngako Jehoyakhini wababeka eceleni labomfengeni bakhe basejele, kusukela ngalelo langa abedla etafuleni lenkhosi njalo nje, imphilo yakhe yonkhe. 34Onkhe emalanga inkhosi yaseBhabhulona yayinika Jehoyakhini imbasha nalokunye lekwakusabelo sakhe lesimile semihla ngemihla, yingci nasaphila, kwadzimate kwaba lilanga lakhe lekufa.