Siswati 1996 (SWA96)
52

Kuwa kweJerusalema

(2 Khos. 24:18 – 25:7)

521

52:1
2 Khos. 24:18
2 Khr. 36:11
Jer. 37:1
Sedekiya abeneminyaka lengema-21 budzala nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-11. Libito lenina bekunguHamutali, indvodzakati yaJeremiya, waseLibna. 2Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe naJehoyakimu abentile. 3Kwabangelwa yintfukutselo yaSimakadze lokutsi kwenteke loku eJerusalema nakaJuda, kwaze kwatsi ekugcineni wabasusa ebukhoneni bakhe.

Sedekiya wase uyayivukela inkhosi yaseBhabhulona.

4

52:4
2 Khos. 25:1
Jer. 39:1
Kwatsi ngemnyaka wemfica wekubusa kwaSedekiya, ngelilanga lelishumi, enyangeni yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca wayawuhlasela iJerusalema kanye nawo onkhe emabutfo ayo. Bemisa ngephandle kwelidolobha, bakha tivimbetelo letatilitungeleta lonkhe. 5Lelidolobha lahlala livinjetelwe kwaze kwaba ngumnyaka weli-11 wekubusa kwenkhosi Sedekiya.

6Kwatsi ngelilanga lemfica lenyanga yesine, indlala lapha edolobheni yase imatima kangangekutsi kwase kute nekudla kwalabantfu labebangakudla. 7Lubondza-ke lwalelidolobha lwase luyafohlwa, imphi yonkhe yesuka yabaleka. Besuka edolobheni ebusuku, baphuma ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili letiseceleni kwengadze yenkhosi, lite nome emaBhabhulona abelitungeletile lelidolobha. Babaleka babhekisa emabombo ngase-Arabha,“Arabha” sigodzi saseJordane 8kodvwa emabutfo aseBhabhulona acosha inkhosi Sedekiya, aze ayikhandza etsafeni laseJerikho. Onkhe emasotja aSedekiya esuswa kuye asakatwa, 9yena wabe sewuyatfunjwa.

Watfunjwa wayiswa enkhosini yaseBhabhulona eRibla, eveni laseHamathi, lapho yefike yakhipha sigwebo sayo kuye. 10Khona lapho eRibla inkhosi yaseBhabhulona ngulapho yabulalela khona emadvodzana aSedekiya embikwemehlo akhe, abukile, yaphindze futsi yabulalela khona tonkhe tindvuna takaJuda. 11Yase ikupuluta emehlo aSedekiya, yambopha ngetinketane telitfusi, yamtsatsa yamyisa eBhabhulona lapho yefika yamvalela ejele kwaze kwaba lilanga lakhe lekufa.

Kubhujiswa kwelithempeli

(2 Khos. 25:8-17)

12Kwatsi elangeni lelishumi lenyanga yesihlanu ngemnyaka weli-19 wekubusa kwaNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni leyayikhonta inkhosi yaseBhabhulona, yefika eJerusalema. 13Walumeka umlilo ethempelini laSimakadze nasesigodlweni senkhosi, nakuto tonkhe tindlu taseJerusalema; tonkhe letatibalulekile watishisa. 14Yonkhe-ke imphi yaseBhabhulona, leyayingaphansi kwendvuna yemphi yabomahlalesangweni, yabhidlita tonkhe tibondza letatitungeleta iJerusalema. 15Nebuzaradani indvuna yabomahlalesangweni, watfumba labanye balababemphofu kakhulu nalabo labebasasele edolobheni, kanye nalabebasele betingcweti,“tingcweti” nome “bantfukatana” nalabo lababehlubuke baya enkhosini yaseBhabhulona, wabayisa ekutfunjweni. 16Kodvwa Nebuzaradani wabashiya labanye labebamphofu kakhulu balelo live, kuze batewulima tivini nemasimi.

17

52:17
Jer. 27:19
BaseBhabhulona bafohlota tinsika telitfusi, netincodlana, kanye nelibhavu lelitfusi, lokwakusethempelini laSimakadze, betfwala lonkhe litfusi baya nalo eBhabhulona. 18Batsatsa ngisho nemabhodo, nemafosholo, netijubantsambo, netitja tekunyenyeta, netingwembe, nato tonkhe tintfo telitfusi letatisetjentiswa enkhonzweni yelithempeli. 19Indvuna yabomahlalesangweni yatsatsa imigezelo, netitja tekushisela imphepho, netitja tekunyenyeta, nemabhodo, netintsi tetibane, netingwembe, netitja teminikelo yetinatfo, nako konkhe lokwakwentiwe ngegolide lecengekile nome ngesiliva lecengekile.

20

52:20
1 Khos. 7:15,23
2 Khr. 3:15
Litfusi laletinsika letimbili, nalelibhavu kanye naletinkunzi letatili-12 letatingaphansi kwalo, naletincodlana letatakhiwe yinkhosi Solomoni, atakhele lithempeli laSimakadze, kwakungetulu kwekukalwa. 21Iyinye yaletinsika yayingemamitha labengaba siphohlongo kuphakama, nemamitha labengaba sihlanu nesigamu kuyitungeleta, yayingimino lemine bucinsi, ingumhume lapha ekhatsi. 22Lengcongwane yaletinsika iyinye yayingaba ngemamitha lamabili nesigamu kuphakama, yayihlotjiswe ngesiviliya nangemahananandza elitfusi layitungeletile. Nalena lenye insika nalamahananandza yayifanana nayo yekucala. 23Kwakunemahananandza langema-96 ngakulolunye luhlangotsi, asawonkhe emahananandza labengetulu kwalesiviliya lesitungeletile abelikhulu.

Bantfu bakaJuda batfunjwa bayiswe eBhabhulona

(2 Khos. 25:18-21,27-30)

24Indvuna yabomahlalesangweni yatfumba boSeraya, umPhristi Lomkhulu, naZefaniya, umphristi longaphansi kwakhe ngesikhundla, kanye nebagcini beminyango labatsatfu. 25Kulabo lababesesedolobheni watsatsa indvuna leyayiphetse emadvodza emphi. Watsatsa nebeluleki benkhosi lababesikhombisa namabhalane wendvuna yekubutsekisa bantfu balelove, kanye nemadvodza labengema-60 labetfolakele edolobheni. 26Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, wabatsatsa bonkhe wayawubetfula enkhosini yaseBhabhulona, eRibla. 27Lapho eRibla, eveni laseHamathi, inkhosi yafike yababulalela khona.

Ngako Juda waya ekutfunjweni, khashane nelive lakhe. 28Leli-ke linani lebantfu labatfunjwa nguNebukhadnezari wabayisa ekudzingisweni:

Ngemnyaka wesikhombisa kwaba ngemaJuda lati-3 023;

29ngemyaka waNebukhadnezari weli-18 kwaba bantfu labangema-832

lababephuma eJerusalema.

30Ngemnyaka wakhe wema-23 kwaba ngemaJuda langema-745

layiswa nguNebuzaradani,

indvuna yabomahlalesangweni,

ekudzingisweni.

Sebabonkhe kwakubantfu labati-4 600.

Kukhululwa kwaJehoyakhini ejele

31Ngemnyaka wema-37 wekudzingiswa kwaJehoyakhini, inkhosi yakaJuda, ngemnyaka lapho Evili Merodaki“Evili Merodaki” nome “Ameli Mariduki” abekwa khona waba yinkhosi yaseBhabhulona, wakhulula Jehoyakhini, inkhosi yakaJuda, wamkhipha ejele mhla ingema-25 enyangeni yeli-12. 32Wakhuluma kahle naye, wabe sewumnika sihlalo lesihloniphekile, lesingetulu kwelamanye emakhosi labenaye lapha eBhabhulona. 33Ngako Jehoyakhini wababeka eceleni labomfengeni bakhe basejele, kusukela ngalelo langa abedla etafuleni lenkhosi njalo nje, imphilo yakhe yonkhe. 34Onkhe emalanga inkhosi yaseBhabhulona yayinika Jehoyakhini imbasha nalokunye lekwakusabelo sakhe lesimile semihla ngemihla, yingci nasaphila, kwadzimate kwaba lilanga lakhe lekufa.