Siswati 1996 (SWA96)
49

Livi laSimakadze nge-Amoni

491

49:1
1 Khos. 11:5
Hez. 21:28
25:2
Amo. 1:13
Macondzana nema-Amoni:

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Israyeli akanamadvodzana yini?

Ute yini tindlalifa?

Kepha kwentiwa yini kutsi Moloki“Moloki” nome “inkhosi yabo” ngesiHebheru “Malkhamu” nakuvesi 3 atsatse Gadi amente wakhe?

Kwentiwa yini kutsi bantfu bakhe bahlale emadolobheni akhe?”

2Simakadze utsi:

“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyakwenta kutsi kuhlatjwe umkhosi,

ngimelane neRabha yema-Amoni;

iyawuba yindvundvuma yemadzibikelo,

netabelo tayo letiyitungeletile

tiyawulunyekwa ngemlilo.

Israyeli-ke uyawubadvungulula

labo labamkhipha ngendlovuyangena,”

kusho Simakadze.

3

49:3
Jer. 48:7
“Khala, wena Heshboni,

ngobe i-Ayi ibhujisiwe!

Khalani nimemete,

nine lenihlala eRabha!

Yembatsani emasaka nilile,

gijimani lapha nalapha ekhatsi emitsangaleni,

ngobe Moloki“Moloki” nome “inkhosi yabo” ngesiHebheru “Malkhamu” nakuvesi 3 utawuyiswa ekudzingisweni,

yena kanye nebaphristi bakhe netiphatsimandla takhe.

4Nitishayelani tifuba ngenca yetigodzi tenu,

nitigabatise ngetigodzi tenu letitselako?

Awu, ndvodzakati lengaketsembeki,

wetsembela ebunjingeni bakho utsi:

‘Ngubani lotangihlasela?’

5Ngitakwehlisela sesabiso etikwakho sichamuke kubo bonkhe

lababomakhelwane bakho,

nonkhe niyawudvungululwa nicoshwe,

kute loyawubutsa lababalekile,”

kusho Simakadze, Simakadze longuSomandla.

6

49:6
Jer. 46:26
48:47
“Noko emvakwaloko ngiyawutibuyisela

tibusiso tase-Amoni,”“ngiyawutibuyisela tibusiso tase-Amoni” nome “ngiyawubuyisela ema-Amoni ekutfunjweni” kusho Simakadze.

Livi laSimakadze nge-Edomu

7

49:7
Isa. 21:11
Hez. 25:12
Amo. 1:11
Oba. 1
Macondzana ne-Edomu:

Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Sekwabate yini kuhlakanipha eThemani?

Setaphela yini teluleko kulabahlakaniphile?

Kuhlakanipha kwabo sekwabola yini?

8Jikani nibaleke,

bhacani emigedzeni leshonako,

nine lenihlala eDedani,

ngobe ngiyakwehlisela inhlekelele ka-Esawu,

ngesikhatsi nangimjezisa.

9Kube bavuni bemagelebisi bebangefika lapha kini,

bebangete banishiyela yini lambadlwana?

Kube emasela abengefika ebusuku,

abengete akweba yini loko lakutsandzako kuphela?

10Kodvwa Esawu yena ngitamhlubula abe ngcunu,

ngitatigwabula tindzawo lapho abhace khona,

kuze angetutifihla ndzawo.

Bantfwabakhe, netihlobo

nabomakhelwane bakhe bayawubhubha,

angeke aphindze abe khona.

11Shiya tintsandzane takho,

ngitativikela timphilo tato,

nebafelokati bakho

nabo bangetsembela kimi.”

12

49:12
Jer. 25:29
Sil. 4:21
1 Phet. 4:17
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Nangabe labo labangakafaneli kunatsa kulendzebe, kumelwe bayinatse, kudzingeke ngani-ke kutsi wena ungajeziswa? Ungeke uhlale ungajeziswa, kufanele nawe uyinatse. 13Ngitifunga mine, kutsi iBhosra iyawubhidlitwa ibe yintfo yekwesabisa, intfo yelihlazo, neyekucalekisa, nawo onkhe emadolobha ayo ayawuba ngemadzibikelo aphakadze,” kusho Simakadze.

14Ngive umlayeto lovela kuSimakadze.

Kwatfunyelwa emancusa etiveni atewutsi:

“Hlanganani niteyihlasela! Sukumelani imphi!”

15“Nyalo-ke, sengitawukwenta ube ngulomncane

emkhatsini wetive, wedzeleleke emkhatsini webantfu.

16

49:16
Jer. 51:53
Lokwesabeka kwakho

nekukhukhumala kwenhlitiyo yakho kukuyengile,

wena lohlala ekhatsi emifantfwini yemadvwala,

wena lohlala eticongweni teligcuma.

Nome wakha sidleke sakho

lapha etulu njengelusweti,

kodvwa ngiyawukwehlisela phansi,” kusho Simakadze.

17

49:17
Jer. 19:8
50:13
“I-Edomu itawuba sesabiso;

bonkhe labendlula ngendlela

bayawumangala bahleke bulima

ngenca yawo onkhe emanceba ayo.

18

49:18
Gen. 19:24
Jer. 50:40
Njengobe neSodoma neGomora

yagumbucelwa kanye nemadolobha labeyitungeletile,

kanjalo nakuyo i-Edomu kuyawubate lohlala kuyo,

kute muntfu loyakwakha kuyo,” kusho Simakadze.

19

49:19
Jobe 41:11
Jer. 50:44
“Njengelibhubesi nalichamuka

emahlatsini aseJordane

liya eveni lelinemadlelo laluhlata,

ngiyawubatuma base-Edomu,

ngibacoshe eveni labo.

Ngubani lokhetsiwe, lengiyawumbekela loku?

Ngubani lonjengami?

Kona nje ngubani longangicela insayeya?

Ngumuphi umelusi“umelusi” kusho kutsi “umbusi” longamelana nami?

20Ngako-ke, vanini losekulungiswe nguSimakadze

engcondvweni yakhe nge-Edomu,

loko lasatimisele kukwenta

kulabo labahlala eThemani:

Ematfole emhlambi ayawuhudvulwa,

uyakuwabhubhisa awacedze emadlelo abo ngenca yabo.

21Ngemsindvo wekuwa kwabo

umhlaba uyawutfutfumela;

kukhala kwabo kuyawuvakala

kuklaza naseLwandle Lolubovu.

22

49:22
Jer. 48:40
Njengelusweti lwendlele timphiko talo

uyawujubalata antjweze ehlele etikweBhosra.

Ngalelo langa tinhlitiyo tetingwazi taka-Edomu

tiyawuba njengenhlitiyo yemfati,

nakaphetfwe ngumhelo.”

Livi laSimakadze ngeDamaseko

23

49:23
Isa. 17:1
57:20
Amo. 1:3
Macondzana neDamaseko:

“IHamathi ne-Aphadi kujabhile,

ngobe kuve tindzaba letimbi.

Kuphelelwe tinhlitiyo,

kugubhutele njengemagagasi“njengemagagasi” siHebheru sitsi “ngemagagasi” elwandle.

24IDamaseko seyibutsakatsaka,

seyigucukele kubaleka,

nekutfutfumela kuyibambile,

kudzabuka kwenhlitiyo neminjunju kuyibambile,

iminjunju lenjengeyemfati,

nakaphetfwe ngumhelo.

25Lelidolobha lelineludvumo lolungaka alikayekelwa ngani,

lelidolobha lami lapho ngitijabulisa khona?

26

49:26
Jer. 50:30
Ngempela, emajaha akhona

ayakuwela etitaladini talo;

onkhe emabutfo alo ayawuvalwa umlomo,

abhujiswe ngalelo langa,” kusho Simakadze.

27“Ngiyawulumeka umlilo etibondzeni taseDamaseko;

umlilo uyawudla tinqaba“tinqaba” nome “tindlu tebukhosi” taBheni Hadahi.”

Livi laSimakadze ngeKhedari nangeHasori

28

49:28
Isa. 21:13
Macondzana neKhedari nemibuso yaseHasori, leyahlaselwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona:

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Sukumani nihlasele iKhedari,

nibhubhise bantfu basemphumalanga.

29

49:29
Jer. 6:25
46:5
Emathende abo kanye nemihlambi yabo kuyawutsatfwa,

nemadlangala abo ayakwetfwalwa atfunjwe

nato tonkhe timphahla tabo nemakamela abo.

Bantfu bayawumemeta kubo, batsi:

‘Tesabekiso yonkhe indzawo.’

30“Phangisani nibaleke!

Bhacani emigedzeni leshonako,

nine lenihlala eHasori,” kusho Simakadze.

“Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona,

seyinakhele lisu;

sewubophe luzungu ngani,” kusho Simakadze.

31

49:31
Num. 23:9
Khu. 18:7
“Sukumani nihlasele lesive lesikhibikile,

lesihleti ngesibindzi,

sive lesingenamasango lacinile,

ngisho nemicabo.

Bantfu baso bahlala ngabodvwa,” kusho Simakadze.

32

49:32
Jer. 9:25
“Emakamela abo atsi atawuba yimphango,

nemihlambi yabo lemikhulu itawuba yimphango.

Ngiyawubasakatela emoyeni

labo labasemaveni lakhashane,“labasemaveni lakhashane” nome “labahhula tinwele ngasetimongweni tabo”

ngiyawubehlisela tigemegeme letivela ndzawo tonkhe,”

kusho Simakadze.

33“IHasori kuyawuba yindzawo lehlushwa timphungutja,

indzawo leyawusala ikhala libhungane

kuze kube nguphakadze.

Kute muntfu loseyawubuye ahlale kuyo,

yebo, kute loyawukwakha kuyo.”

Livi laSimakadze nge-Elamu

34

49:34
Isa. 21:2
Jer. 25:25
Leli livi laSimakadze lelafika kuJeremiya, umphrofethi, macondzana ne-Elamu, ekucaleni nje kwekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda:

35Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Buka la, butjoki ba-Elamu ngitabephula,

yebo, sisekelo semandla abo.

36Ngiyawutfumela imimoya lemine e-Elamu,

imimoya lesuka emagumbini lamane emazulu.

Ngiyawubasakatela emimoyeni lemine,

kuyawubate sive, lapho kungayikuba khona

base-Elamu labacoshiwe.

37Ngiyakwenta i-Elamu

kutsi iphele emandla embikwetitsa tayo,

emehlweni alabo labatfungatsa timphilo tayo.

Ngiyakwehlisela sigemegeme etikwabo,

yebo, ngisho nekutfukutsela kwami

lokwesabekako,” kusho Simakadze.

“Ngiyawubacosha ngenkemba,

ngidzimate ngibabhubhise ngibacedze.

38Ngiyawumisa sihlalo sami sebukhosi e-Elamu,

ngibhubhise inkhosi yayo netiphatsimandla tayo,”

kusho Simakadze.

39

49:39
Jer. 48:47
“Noko, ngiyawuphindze ngitibuyisele

tibusiso tase-Elamu,“ngitibuyisele tibusiso tase-Elamu” nome “ngibabuyisele base-Elamu ekutfunjweni” ngemalanga letako,”

kusho Simakadze.

50

Livi laSimakadze ngeBhabhulona

501

50:1
Isa. 13:1
Leli livi Simakadze lalikhuluma ngemlomo waJeremiya, umphrofethi, macondzana neBhabhulona nangelive lemaBhabhulona, litsi:

2“Memetelani nikhulume emkhatsini webetive,

phakamisani siboniso semphi, nimemetele,

ningafihli lutfo, kodvwa tsanini:

‘IBhabhulona itawutfunjwa,

Bheli“Bheli naMaduki” tithico temaBhabhulona nome emabito esithico sinye utawuhlazeka,

Maduki“Bheli naMaduki” tithico temaBhabhulona nome emabito esithico sinye yena agcwale kwesaba.

Titfombe tayo tiyawuhlazeka

netithico tayo tigcwale kwesaba.’

3

50:3
Jer. 9:10
Sive lesichamuka enyakatfo siyawuyihlasela,

live layo silishiye lingenalutfo.

Kute muntfu loyawuhlala kulo,

bantfu netilwane kuyawulibalekela.”

Kubuya kwema-Israyeli

4

50:4
Jer. 3:18,21
31:9
Simakadze utsi:

“Kulawo malanga, nangaleso sikhatsi,

bantfu baka-Israyeli nebantfu bakaJuda

bayawuhamba kanyekanye,

bonkhe bayawukhala tinyembeti

sebahamba bafunana naSimakadze Nkulunkulu wabo.

5Bayawubuta indlela leya eSiyoni,

emabombo abo bawabhekise khona.

Bayawuta batetibophela bona kuSimakadze

ngesivumelwane saphakadze

lesingeke siphindze sikhohlakale.

6“Bantfu bami babetimvu letilahlekile,

belusi bato batedukisile,

batenta tasabalala etulu etintsabeni.

Babezulazula etikwetintsaba nemagcuma,

baze bayikhohlwa nendzawo yabo,

lapho baphumula khona.

7

50:7
Jer. 2:3
40:3
Bonkhe lababatfola babadla,

titsa tabo tatsi: ‘Site tsine licala,

ngobe bona kuSimakadze labelidlelo labo sibili,

Simakadze, litsemba laboyisemkhulu.’

8

50:8
Isa. 48:20
Jer. 51:6,45
Semb. 18:4
“Balekani niphume eBhabhulona;

lishiyeni lelive lemaBhabhulona,

nibe njengetiphongo letihola umhlambi.

9Ngobe ngiyawuchukuluta

letive letinemandla ngitiletse titewusukela

iBhabhulona tiyihlasele,

tichamuka emaveni angasenyakatfo,

tiyawutihlela kahle ize itfunjwe.

Imicibisholo yato

ifanana neyetingcweti tetihlabani

letingabuyeli emuva tilengisa tandla.

10Live lemaBhabhulona liyawuphangwa,

bonkhe labaliphangako bayakwesutsa,”

kusho Simakadze.

Kuwa kweBhabhulona

11“Njengobe nijabula futsi nitsakase,

nine leniphanga lifa lami,

njengobe niyatjakadvula njengesitfokati nasibhula kolo,

ninhinhile njengetinkunzi temahhashi,

12unyoko iBhabhulona uyawutseleka ngemahloni,

lowo lowanitala uyawuhlazeka.

Uyawuba ngulomncane emkhatsini wetive,

abe lihlane, indzawo lelugwadvule.

13

50:13
Jer. 25:12
49:17
Ngenca yentfukutselo yaSimakadze

angeke asahlalwa bantfu,

kodvwa sewuyawusala ayedvwa.

Bonkhe labendlula eBhabhulona

bayakwetfuka bafe, bahleke lusulu,

ngenca yawo onkhe emanceba ayo.

14“Manini ngemumo,

nitungelete iBhabhulona,

nonkhe nine lenijijimeta ngemicibisholo.

Yijijimeteni, kungasali namunye umcibisholo,

ngobe yonile kuSimakadze.

15

50:15
Hla. 137:8
Semb. 18:2,6
Hlabani umkhosi kuyo yonkhe indzawo!

Iphakamisa tandla,

imibhoshongo yayo iyawa,

tibondza tayo tihhihlitelwa phansi.

Njengobe loku kukuphindzisela kwaSimakadze,

yikhipheleni sibhongo,

yentani kuyo njengobe nayo yentile kulabanye.

16Susani umhlanyeli eBhabhulona

nemvuni lobambe lisikela lakhe ngesikhatsi sekuvuna.

Ngenca yenkemba yemcindzeteli,

akube ngulowo nalowo abuyele kubakubo,

ngulowo nalowo akabalekele eveni lakubo.”

Kubuya kwebaka-Israyeli

17

50:17
2 Khos. 17:5
25:1
“Israyeli unjengemhlambi wetimvu letisakatekile

ticoshwe ngemabhubesi.

Lekucala lelamudla kwaba yinkhosi yase-Asiriya;

lekugcina lelabhoba ematsambo akhe,

kwaba nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona.”

18Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi:

“Ngitayijezisa inkhosi yaseBhabhulona nelive layo,

njengobe ngajezisa inkhosi yase-Asiriya.

19

50:19
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Mik. 7:14
Kodvwa Israyeli ngitambuyisela

emuva edlelweni lakhe,

uyawuklaba eKhameli naseBhashani.

Kukhanuka kudla kwakhe kuyakweneliseka

etintsabeni taka-Efrayimu nakaGileyadi.

20

50:20
Dan. 9:24
Kulawo malanga, nangaleso sikhatsi,

kuyawuphenywa ngelicala laka-Israyeli,

kodvwa aliyiwutfolakala,

kuphenywe nangetono takaJuda,

kodvwa kute nasinye lesiyawutfolakala,

ngobe ngiyakuyitsetselela insali

lengayishiya,” kusho Simakadze.

Simakadze wehlulela iBhabhulona

21“Hlasela live laseMerathayimu

nalabo labahlala ePhekodi.

Bacoshe, ubabulale, ubabhubhiseLigama lesiHebheru lisho kunikela tintfo nome bantfu kuNkulunkulu lokungaguculwa, imvamisa ngekukubhubhisa kuphele swe. Nakuvesi 26, naku-51:3. ubacedze.

Wente konkhe lengikuyale ngako,” kusho Simakadze.

22“Kukhona umsindvo wemphi eveni,

umsindvo wembhubhiso lenkhulu!

23

50:23
Jer. 51:20
Maye, kubhidlitwa nekuhhohloka

kwesandvo sawo wonkhe umhlaba!

Maye, icitsiwe iBhabhulona emkhatsini wetive!

24Ngakubekela lugibe,

wena Bhabhulona,

wavele wabhajwa ungakati ngalo,

watfolakala, wabanjwa,

ngobe wemelana naSimakadze.

25Simakadze ugwabule umphandza wakhe wetikhali,

wakhipha tikhali telulaka lwakhe,

ngobe iNkhosi Simakadze lenguSomandla

inemsebenti letawenta eveni lebantfu baseBhabhulona.

26Lelive lisukeleni nilihlasele,

nisuka emikhawulweni yalo.

Gwabulani tingungu talo,

nilimpongise njengetindvundvuma talokutinhlavu.

Libhubhiseni nilicedze,

ningalishiyeli nalencane insali.

27Bulalani tonkhe tinkunzi talo letisetincane:

Tehliseleni ekuhlatjweni.

Maye kubo! Ngobe lilanga selifikile,

sikhatsi sabo sekutsi bajeziswe.

28

50:28
Jer. 51:11
Lalelani lababalekako nebakhoseli

labesuka eBhabhulona,

bamemetela baseSiyoni kutsi Simakadze Nkulunkulu wetfu

utiphindziselele kanjani,

atiphindziselela ngenca yelithempeli lakhe.

29“Butsani banembi bamelane neBhabhulona,

bonkhe labakwati kujijimeta ngebutjoki,

niyitungelete yonkhe,

kubete lophunyulako.

Yikhokheleni njengetento tayo;

yentani kuyo njengobe nayo yenta.

Ngobe yedzelele Simakadze,

longuLongcwele waka-Israyeli.

30

50:30
Jer. 49:26
Ngako-ke emajaha ayo ayawufela etitaladini tayo,

onkhe emabutfo ayo ayawubhujiswa

ngalelo langa,” kusho Simakadze.

31“Buka la, ngimelene nawe, live lemaBhabhulona,

awu, wena lotiphakamisako,

ngobe lilanga lakho selifikile,

sikhatsi sakho sekutsi ujeziswe,”

kusho iNkhosi Simakadze lenguSomandla.

32“Lotiphakamisako utawukhubatela awe,

kute namunye lotamsita amsukumise;

ngiyawulumeka umlilo emadolobheni akhe,

umlilo loyawudla bonkhe labakhelene naye.”

33Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Bantfu baka-Israyeli bacindzetelekile,

kanye nebantfu bakaJuda futsi.

Bonkhe batfumbi babo babankonkoshele,

bayala kubayekela bahambe.

34

50:34
Isa. 14:17
Noko uMhlengi wabo unemandla;

nguSimakadze Somandla libito lakhe.

Uyakumela indzaba yabo ngemandla,

kuze atewuletsa kuphumula eveni labo,

kodvwa kungabi nakuthula

kulabo labahlala eBhabhulona.

35“Kulengela inkemba etikwemaBhabhulona!

Ilengela etikwalabo labakhile eBhabhulona,

nasetikwetiphatsimandla takhona netihlakaniphi tayo!”

kusho Simakadze.

36“Kulengela inkemba etikwebaphrofethi bayo bemanga,

bayawuba tilima.

Inkemba ilengela etikwemabutfo ayo,

agcwale kwesaba.

37Inkemba ilengela etikwemahhashi ayo

nasetikwetincola takhona temphi,

nasetikwato tonkhe tihambi etigabeni tato!

Bayawuba njengebafati.

Inkemba ilengela etikwemcebo weBhabhulona!

Bayawuphangwa.

38Kulengela somiso“somiso” nome “inkemba” etikwemanti ayo!

Ayawukoma, ngobe kulive letithico,

bantfu balo bahlanyiswa kwesaba leto tithico.

39

50:39
Isa. 13:19
34:14
“Ngako-ke tidalwa tasehlane netimphisi

kuyawuhlala khona lapho,

nesahhukulu siyakwakhela khona.

Akusayiwuphindze kwakhe muntfu,

nome ahlale khona,

titukulwane ngetitukulwane.

40

50:40
Jer. 49:18
Njengobe Simakadze agumbucela

iSodoma neGomora kanye nemadolobha

labomakhelwane bayo,

kanjalo sekuyawubate namunye lohlala lapho,

kute muntfu loyakwakha kuyo,” kusho Simakadze.

41

50:41
Isa. 13:17
Jer. 6:22
“Bukela,

kuchamuka imphi enyakatfo;

sive lesikhulu nemakhosi lamanyenti

achukulutiwe emikhawulweni yemhlaba.

42Bahlome ngebutjoki nangetikhali;

bavutsa lulaka, abanamusa.

Bevakala njengekudvuma kwelwandle

sebagibele emahhashini abo;

beta ngeticheme temabutfo emphi,

bete kutawuhlasela wena, Ndvodzakati yaseBhabhulona.

43Inkhosi yaseBhabhulona ive imibiko ngabo,

nyalo imikhono yayo seyiyalenga nje,

kucacamba kwenhlitiyo sekuyibambile,

iminjunju lenjengeyemfati nakaphetfwe ngumhelo.

44

50:44
Jer. 49:19
Njengelibhubesi nalichamuka

emahlatsini aseJordane

liya eveni lelinemadlelo laluhlata,

ngiyawubatuma baseBhabhulona,

ngibacoshe eveni labo.

Ngubani lokhetsiwe, lengiyawumbekela loku?

Ngubani lonjengami?

Kona nje ngubani longangicela insayeya?

Ngumuphi umelusi“umelusi” kusho kutsi “umbusi” longamelana nami?”

45Ngako-ke, vanini losekulungiswe nguSimakadze

engcondvweni yakhe ngeBhabhulona,

loko lasatimisele kukwenta

kulabo labahlala eBhabhulona:

Ematfole emhlambi ayawuhudvulwa,

uyakuwabhubhisa awacedze emadlelo abo ngenca yabo.

46Umhlaba uyawutfutfumela ngemsindvo

wekutfunjwa kweBhabhulona;

kukhala kwayo kuyawuhokoma emkhatsini wetive.

51

Kwehlulelwa kweBhabhulona kuyachubeka

511Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka la, ngiyawuvusa umoya wembhubhisi

usukele iBhabhulona kanye

nebantfu baseLebu Khamayi.“Lebu Khamayi” libito lelive lemaKhaledi lelayimfihlo lokusho live lemaBhabhulona

2Ngiyawutfumela tihambi eBhabhulona

kutsi titeyihlunga tibhubhise nelive layo.

Tiyawumelana nayo ndzawo tonkhe,

ngelilanga lenhlekelele yayo.

3Umnembi waseBhabhulona

akangacibisheli ngebutjoki bakhe,

futsi angahlomi ngetikhali takhe.

Ungabashiyi labasha bayo,

yibhubhise uyicedze imphi yayo yonkhe.

4Bayakuwela phansi bagwaziwe eveni lemaBhabhulona,

balimele bamancebanceba etitaladini talo.

5Ngobe baka-Israyeli nebakaJuda

abakashiywa nguNkulunkulu wabo,

Simakadze longuSomandla,

noko live lemaBhabhulona liphuphuma ngemacala

kuLongcwele waka-Israyeli.

6

51:6
Isa. 34:8
63:4
Jer. 50:8
Semb. 18:4,6
“Phumani nibaleke eBhabhulona!

Phephisani timphilo tenu!

Ningabhujiswa ngenca yetono tayo.

Sesikhatsi sekuphindzisela kwaSimakadze;

utayikhokhela ngaloko lokuyifanele.

7

51:7
Hla. 75:9
Jer. 25:15
Hab. 2:15
IBhabhulona bekuyindzebe yegolide

esandleni saSimakadze;

yadzakisa wonkhe umhlaba.

Tive tanatsa liwayini layo,

ngako manje setiyahlanya.

8

51:8
Isa. 21:9
Jer. 46:11
Semb. 14:8
18:2
Ngalokutumako iBhabhulona iyakuwa ibhidlitwe.

Yilileleni bo! Yitfoleleni ibhalisamu

yekwelapha leminjunju yayo;

mhlawumbe ingelapheka.

9“ ‘Ngabe sesiyiphilisile iBhabhulona,

kodvwa ayelapheki,

asiyishiye,

ngulowo nalowo aye eveni lakubo,

ngobe kwehlulelwa kwayo kufikela esibhakabhakeni.

10“ ‘Simakadze usivikele.

Wotani siyewukhuluma eSiyoni

kutsi Simakadze Nkulunkulu wetfu usenteleni.’

11

51:11
Jer. 50:28
“Lolani imicibisholo,

nitsatse emahawu!

Simakadze uchukulute emakhosi aseMediya,

ngobe injongo yakhe kubhubhisa iBhabhulona.

Simakadze utawutiphindzisela,

akhiphe sibhongo ngenca yelithempeli lakhe.

12Phakamisani siboniso semphi,

ngasetibondzeni taseBhabhulona!

Cinisani bogadzi,

nimise kahle balindzi,

kulalela titsa endleleni!

Simakadze utayiphumelelisa injongo yakhe,

utakukwenta loko labekukhuluma

kubantfu baseBhabhulona.

13

51:13
Semb. 17:1
Wena lohlala ngasemantini lamanyenti

futsi lonjingile ngemcebo,

siphetfo sakho sesifikile,

sikhatsi sakho sekutsi uncanyulwe.”

14Simakadze longuSomandla utifunge yena, watsi:

“Ngiyawukugcwalisa ngemadvodza,

kube shangatsi ngemabulo etintsetse,

bayawumemeta ngelivi lelikhulu bahalalise ngawe.”

Liculo lekudvumisa Nkulunkulu

15

51:15
Jer. 10:12
“Umhlaba wawenta ngemandla akhe,

wawusekela ngekuhlakanipha kwakhe,

wendlala emazulu ngekucondza kwakhe.

16Nakabhavumula yena,

emanti asemazulwini ayabhodla,

ukhuphula emafu emikhawulweni yonkhe yemhlaba.

Utfumela umbane nemvula,

akhiphe umoya etingungwini takhe.

17“Wonkhe umuntfu akanangcondvo, futsi akanalwati;

wonkhe umbumbi wetegolide unemahloni ngetithico takhe.

Titfombe takhe tiyinkhohliso nje,

atinamphefumulo.

18Atinamsebenti walutfo,

tintfo nje tekuhlekisa.

Tiyawuphela mhlazana kufika kwehlulelwa kwato.

19Lowo Losabelo sakaJakobe akafanani naleti,

ngobe yena unguMenti wato tonkhe tintfo,

ngisho newesive lesilifa lakhe.

Libito lakhe nguSimakadze longuSomandla.

20

51:20
Jer. 50:23
“Ulizembe lami lemphi,

nesikhali sami semphi,

ngawe ngiphihlita tive,

ngawe ngibhubhise imibuso.

21Ngawe ngiphihlita lihhashi nemgibeli walo,

ngawe ngiphihlita incola yemphi nemshayeli wayo.

22Ngawe ngiphihlita umfati nendvodza,

ngawe ngiphihlita emakhehla nalabasebancane,

ngawe ngiphihlita lijaha nentfombi,

23ngawe ngiphihlita umelusi nemhlambi wakhe wetimvu,

ngawe ngiphihlita umlimi netinkhabi takhe,

ngawe ngiphihlita babusi netiphatsimandla.”

Sijeziso sayo iBhabhulona

24“Embikwemehlo enu

ngiyawutiphindzisela kuyo iBhabhulona,

nakubo bonkhe labahlala eveni lemaBhabhulona

ngako konkhe labona ngako eSiyoni,” kusho Simakadze.

25“Ngimelene nawe,

wena ntsaba lebhubhisako,

wena lobhubhisa umhlaba wonkhe,” kusho Simakadze.

“Ngiyakwelula sandla sami silwe nawe,

ngikugicite ngikwehlise eticongweni,

ngikwente ube yintsaba leshisiwe.

26Kute lidvwala leliyawutsatfwa kuwe

liyekwentiwa sisekelo sendlu,

kute nome litje leliyakwentiwa sisekelo,

ngobe sewuyawusala kukhala libhungane

phakadze naphakadze,” kusho Simakadze.

27“Phakamisani emhlabeni siboniso semphi!

Shayani impalampala emkhatsini wetive!

Lungisani tive, nitilungiselele kulwa neBhabhulona.

Butsani lemibuso,

niyisukele niyihlasele:

nibite i-Ararathi,

neMini kanye ne-Ashkenazi.

Bekani indvuna yemphi,

nimelane neBhabhulona.

Tfumelani emahhashi lanjengemabulo esikhonyane.

28Lungisani tive nitilungiselele kulwa nayo,

emakhosi aseMediya, nebabusi bawo,

netiphatsimandla tawo tonkhe,

kanye nemave onkhe letiwabusako.

29Live liyatfutfumela ligidzitele,

ngobe injongo yaSimakadze ngeBhabhulona imile,

kutsi abhubhise live laseBhabhulona,

kuze kutsi kubete namunye longahlala kulo.

30

51:30
Jer. 50:37
Emabutfo aseBhabhulona aseyekele kulwa,

asahleti nje etinqabeni tawo.

Emandla awo asaphelile, asanjengebafati.

Tindzawo tayo tekuhlala setilunyekwe ngemlilo;

imicabo yemasango ayo seyephuliwe.

31Sigijimi lesinye silandzela lesinye,

nesitfunywa silandzela lesinye sitfunywa

kuyawubikela inkhosi yaseBhabhulona

kutsi lonkhe lidolobha layo selitfunjiwe.

32Ematubuko avinjiwe,

imihlanga ishiswe ngemlilo,

emasotja atfutfumela.”

33Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi:

“INdvodzakati yaseBhabhulona

injengendzawo yekubhulela kolo

ngesikhatsi nayigcotjwagcotjwa,

sikhatsi sekuyivuna iBhabhulona sitawufika masinyane.”

34“Usidlile Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona,

wasicedza,

wasenta saba ludziwo lolungenalutfo.

Njenganyokangwenya usigwinyile,

wagcwalisa sisu sakhe ngebumnandzi betfu,

wabuya wasihlanta.

35Shangatsi lobudlwangudlwangu

lobentiwe enyameni yetfu“enyameni yetfu” nome “kitsi nakubantfwabetfu” bungabasetikweBhabhulona,”

kusho takhamiti taseSiyoni.

“Shangatsi ingati yetfu ingabasetikwalabo

labatakhamiti eveni lemaBhabhulona,”

kusho iJerusalema.

Simakadze uyakuwasita ema-Israyeli

36Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka la,

ngiyakuyivikela indzaba yakho,

ngikubuyiselele;

ngiyakomisa lwandle lwelive lemaBhabhulona

ngente imitfombo yalo yome.

37IBhabhulona iyawuba yindvundvuma yematje,

kube ngumgedze wetimphungutja,

sesabiso nentfo yekuphukutwa,

yebo, indzawo lengahlalwa ngumuntfu.

38Bantfu bakhona bonkhe babhodla

njengemabhubesi lasemancane,

bayahhonga njengemankhonyane emabhubesi.

39Kodvwa bayawutsi nase bavutsa,

ngibentele lidzili labo,

ngibadzakise,

kuze batewumemeta ngenjabulo,

bese balala kokuphela bangaphindzi bavuke,”

kusho Simakadze.

40“Ngiyawubehlisela phansi bayiswe ekuhlatjweni

njengemazinyane

nanjengetihhanca netiphongo.”

Loko losekuncunyelwe iBhabhulona

41

51:41
Jer. 25:26
“Maye, iyawutfunjwa iSheshaki“iSheshaki” libito leBhabhulona leliyimfihlo bo!

Yona lebeyiludvumo lwemhlaba wonkhe itawubanjwa.

Maye, iyawuba sesabiso iBhabhulona

emkhatsini wetive!

42Lwandle luyawukhuphukela etikweBhabhulona,

emagagasi alo ladvumako ayawuyisibekela.

43Emadolobha ayo ayawusala akhala libhungane,

ibe live lelomile nalelilihlane,

live lapho kungahlali muntfu khona,

lapho kungahambi muntfu khona.

44

51:44
Jer. 50:2
Ngiyakumjezisa Bheli“Bheli” sithico saseBhabhulona eBhabhulona,

ngimente akuhlantele phansi konkhe loko lakumitile.

Tive atisayikubekelela tiye kuye,

nelubondza lwaseBhabhulona luyakuwa.

45“Phumani kuyo, sive sami!

Balekisani timphilo tenu!

Balekelani intfukutselo leyesabekako yaSimakadze.

46Ningajabhi, futsi ningesabi,

nakuvakala emahemuhemu eveni.

Lenye indzaba itawufika lonyaka,

lenye ifike nyakenye,

emahemuhemu ebudlwangudlwangu eveni,

newembusi lovukela umbusi.

47Ngobe ngempela sikhatsi siyawufika,

lapho ngiyawujezisa khona tithico taseBhabhulona.

Live layo lonkhe liyawuhlazeka,

nabo bonkhe labagwaziwe bakhona

bayawulala lucaca ekhatsi kuyo.

48

51:48
Semb. 18:20
Ngulapho-ke lizulu nemhlaba nako konkhe lokukuko

kuyawumemeta ngenjabulo ngeBhabhulona,

ngobe kuyawuchamuka

babhubhisi ngasenyakatfo bateyihlasela,”

kusho Simakadze.

49“IBhabhulona kufanele iwe

ngenca yema-Israyeli labulewe,

njengaloko labo lababulewe emhlabeni wonkhe

bawa ngenca yeBhabhulona.”

Livi laSimakadze kuma-Israyeli laseBhabhulona

50

51:50
Hla. 137:5
“Nine leniphunyulile enkembeni,

hambani ningabe nisalibala!

Khumbulani Simakadze,

niseveni lelikhashane,

nicabange ngeJerusalema.”

51“Sihlazekile, ngobe setfukiwe,

lihlazo lisimbonye buso betfu,

ngobe bantfu bekuhamba bangenile

etindzaweni letingcwele tendlu yaSimakadze.”

52“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyawujezisa khona tithico tayo,

kulo lonkhe live layo

labalimele bayawububula,” kusho Simakadze.

53

51:53
Isa. 14:13
“Ngisho nome iBhabhulona ingefikela esibhakabhakeni

icinise tonkhe tinqaba tayo letiphakeme,

ngiyawutfumela babhubhisi bayisukele,”

kusho Simakadze.

Kubhujiswa kweBhabhulona kuyachubeka

54“Umsindvo wekukhala uchamuka eBhabhulona,

umsindvo wekubhubhisa lokukhulu

uchamuka eveni lemaBhabhulona.

55Simakadze uyakuyibhubhisa iBhabhulona,

uyawuvala imilomo yemisindvo yayo.

Emagagasi etitsa ayawugubha

njengemanti lamakhulu,

kudvuma kwemavi ato kuyawuvakala kuhlokoma.

56

51:56
Hla. 94:1
Umbhubhisi uyawufika emelane neBhabhulona,

emabutfo ayo ayawutfunjwa,

nebutjoki bawo buyakwephulwa.

Ngobe Simakadze unguNkulunkulu wemivuzo,

uyawukhokhela ngalokuphelele.

57Ngiyawudzakisa tindvuna tayo

kanye nalabahlakaniphile bayo,

nebabusi bayo,

netiphatsimandla tayo,

kanye nemabutfo ayo nawo.

Bayawulala kokuphela bangaphindzi bavuke,”

kusho iNkhosi, lelibito layo

kunguSimakadze longuSomandla.

58

51:58
Hab. 2:13
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Lubondza lolulicinsi lwaseBhabhulona

luyakwendlaleka phansi,

nemasango ayo laphakeme alunyekwe ngemlilo,

bantfu batikhatsate ngelite,

umshikashika wetive ungemafutsa nje ekubasela emalangabi.”

Umlayeto waJeremiya utfunyelwa eBhabhulona

59Lona ngumlayeto Jeremiya umphrofethi lawutjela Seraya, umsa waNeriya, umsa waMahaseya, ngesikhatsi aya eBhabhulona, ahamba naSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngemnyaka wesine wekubusa kwakhe. Seraya abeyindvuna yekulungisa tindzawo tekuphumula neyekwaba kudla netimphahla temabutfo emphi. 60Jeremiya abebhale encwadzini legocotwako ngato tonkhe tigemegeme letatitakwehlela iBhabhulona, konkhe loko lokwakubhaliwe macondzana neBhabhulona. 61Wakhuluma kuSeraya, watsi: “Nawufika eBhabhulona, ubocaphela kutsi uyawafundza onkhe lamavi kakhulu. 62Bese utsi: ‘Awu, Simakadze, utsite utakuyibhubhisa lendzawo, kangangekutsi kute umuntfu nome silwane lesiyawuhlala kuyo, seyiyawusala ikhala libhungane phakadze naphakadze.’ 63

51:63
Semb. 18:21
Ubotsi ungacedza kufundza lencwadzi legocotwako, ubophele litje kuyo, bese uyijika emfuleni iYufrathe, 64bese utsi: ‘Iyawucwila kanjalo-ke iBhabhulona, ingasayiwuphindza ivuke, ngenca yesigemegeme lengiyawusehlisela kuyo. Nebantfu bakhona bayakuwa.’ ”

Emavi aJeremiya aphelela lapha-ke.