Siswati 1996 (SWA96)
4

Kumenyetelwa kwekuphendvuka

41“Awu, Israyeli, nawungamane uphendvuke nje,

ubuye kimi,” kusho Simakadze.

“Nawungesusa letithico takho letitinengiso,

lapha embikwami, ungabe usanhlanhlatseka,

2

4:2
Gen. 22:18
Dut. 6:3
Isa. 45:25
48:1
65:16
2 Khor. 10:17
nawungafunga futsi kimi

ngekweliciniso nangekulunga, utsi:

‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’

tive-ke tiyawubusiswa ngaye

tidvumise kuye futsi.”

3

4:3
Hez. 18:31
Hos. 10:12
Mat. 13:7,22
Naku lokushiwo nguSimakadze emadvodzeni akaJuda newaseJerusalema, utsi:

“Limani umhlaba wenu longakalinywa,

ningahlanyeli nje ekhatsi emanyeveni.

4

4:4
Dut. 10:16
30:6
Isa. 65:5
Jer. 21:12
Rom. 2:28
Khol. 2:11
Tisokeni nine kuSimakadze,

sokani tinhlitiyo tenu,

nitinikele kuye ngalokuphelele,

nine madvodza akaJuda nesive saseJerusalema.

Ngaphandle kwaloko lulaka lwami

lutawucitseka luvutse njengemlilo

ngenca yebubi lenibentile,

luvutse, kubete nalongalucisha.”

Juda usongelwa ngekuvinjetelwa

5

4:5
Jer. 8:14
“Memetelani kaJuda nibatjele nebaseJerusalema, nitsi:

“ ‘Shayani licilongo kulo lonkhe live!’

Memetani kakhulu nitsi:

‘Butsanani ndzawonye!

Asibalekeni siye emadolobheni labiyelwe.’

6

4:6
Jer. 1:14
6:1
Hlabani inyandzaleyo kuyiwe eSiyoni!

Balekani nitewusindza, ningephutisi.

Ngobe ngiletsa inhlekelele

lechamuka ngasenyakatfo,

yebo, imbhubhiso leyesabekako.”

7

4:7
Isa. 5:29
2:15
5:6
Libhubesi liphumile emhumeni walo;

umbhubhisi wetive sewuphumele ngephandle.

Selisukile endzaweni yalo, litewuphundla lelive lenu.

Emadolobha enu atawuba tindzala,

abete bantfu labahlala kuwo.

8

4:8
Jer. 6:26
Ngako yembatsani emasaka, khalani, nilile,

ngobe intfukutselo leyesabekako yaSimakadze

ayikesuki kitsi.

9Simakadze utsi:

“Ngalelo langa, inkhosi netindvuna

bayawuphelelwa ngemandla,

baphristi bayawukwesaba,

nebaphrofethi bayawutfutfumela.”

10

4:10
2 Khos. 22:18
Jer. 6:14
14:13
Ngakhuluma ngatsi: “Yebo, Nkhosi Simakadze, maye, usiyengile lesive kanye nebantfu baseJerusalema, watsi: ‘Niyawuba nekuthula,’ kwabe kungulapho inkemba isemiphinjeni yetfu.”

11Ngalelo langa lesive kanye nebantfu baseJerusalema bayawutjelwa kutsiwe: “Umoya loshisako lochamuka etindzaweni letiphakeme tasehlane uhhusha ucondze kulesive sami, kodvwa hhayi kutewuhlunga nome kutewuhlambulula; 12yebo, umoya lonemandla kakhulu kunaloko uphuma kimi.“uphuma kimi” nome “uyeta ngekuyalwa ngimi” Manje sengimemetela sigwebo sami kubo.”

13

4:13
Isa. 5:28
Hab. 1:8
Bukelani, usondzela ukhephuka njengemafu,

tincola takhe temphi

tiyayalutela njengesiwunguwungwana,

emahhashi akhe agijima kwendlula tinsweti.

14

4:14
Isa. 1:16
Maye kitsi, ngobe sibhujisiwe.

Maye Jerusalema, geza bubi lobusenhlitiyweni yakho,

khona utewusindziswa.

Uyawuyifukamela kuze kube ngunini

lemicabango yakho lemibi?

15

4:15
Jer. 8:16
Liphimbo liyamemetela lichamuka kaDani,

limemetela inhlekelele lesuka emagcumeni aka-Efrayimu.

16“Khulumani loku etiveni,

nikumemetele eJerusalema, nitsi:

‘Imphi letewuvimbetela iphuma eveni lelikhashane,

isuse umsindvo wekuhlaba inyandzaleyo,

kutsi kuhlaselwe emadolobha akaJuda.

17

4:17
Luk. 9:34
Hla. 107:17
Isa. 50:1
Jer. 2:17,19
Hos. 13:9
Akaka wena Jerusalema, njengemadvodza lagadze insimi,

ngobe ungihlubukile,’ ” kusho Simakadze.

18“Kutiphatsa kwakho netento takho,

nguko lokwehlisele loku etikwakho.

Lesi sijeziso sakho.

Maye, kubuhlungu bo! Maye, kuyayihlaba inhlitiyo bo!”

Jeremiya udzabukela sive sakhe

19

4:19
Isa. 22:4
Jer. 9:1
Maye, tinhlungu tami, tinhlungu tami!

Ngiyashumpha etinhlungwini tami.

Maye, kuqaqamba kwenhlitiyo yami!

Inhlitiyo yami iyaqaqamba ngekhatsi kwami,

ngehluleka nekubindzisa.

Ngobe ngikuvile kukhala kwelicilongo,

ngikuvile kuhlatjwa kwemkhosi wemphi.

20Inhlekelele ilandzela inhlekelele,

live lonkhe lisele litindzala.

Ngekucwabita kweliso emathende ami asabhidlitiwe,

yebo, umkhukhu wami ngesikhashana nje.

21Sekuyawuze kube ngunini

solomane ngibuka lesiboniso semphi,

ngilalele umsindvo welicilongo?

22

4:22
Rom. 16:19
“Bantfu bami batilima, abangati.

Babantfwana labangenangcondvo, abanako nekucondza.

Babochwephesha ekwenteni lokubi,

abakwati kwenta lokuhle.”

Umbono waJeremiya ngembhubhiso letako

23

4:23
Isa. 5:30
50:3
Ngabuka umhlaba, wawungenasimo, ungenalutfo;

ngabuka nasemazulwini, kukhanya kwawo kwase kunyamalele.

24Ngabuka tintsaba,

nato tatinyikanyika,

onkhe emagcuma abeyendza.

25

4:25
Jer. 9:10
Zef. 1:2
Ngatsi ngiyabuka, ngakhandza kute muntfu,

tonkhe tinyoni tesibhakabhaka

tase tindizile, tabaleka.

26Ngatsi ngiyabuka,

ngakhandza lelive lelalivundzile selilihlane,

onkhe emadolobha alo abesatindzala embikwaSimakadze,

embikwentfukutselo yakhe leyesabekako.

27

4:27
Jer. 5:18
30:11
46:28
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Live lonkhe litawuphundleka,

noko ngingeke ngilibhubhise liphele nya.

28Ngako-ke umhlaba utawulila,

nemazulu ngetulu agucuke abe mnyama,

ngobe sengikhulumile,

futsi ngingeke ngibuye ngigucuke,

sengincumile, futsi ngingeke ngijike.”

29Kutsi nakuvakala umsindvo

webagibeli bemahhashi nalabanemba ngebutjoki,

onkhe emadolobha abaleke.

Labanye bantfu babaleka bayewubhaca emahlatsini,

labanye bekhwela etulu emadvwaleni.

Onkhe emadolobha asele akhala libhungane,

kute namunye lohlala kuwo.

30Wentani wena lobhidlitiwe?

Utembatsiselani ngaletibovu klebhu

wegabe nebuhlalu begolide?

Emehlo akho uwagcobiseleni ngapende?

Utihlobisela lite.

Emashende akho ayakwedzelela,

afuna kukubulala.

31Ngiva kukhala lokunjengekwemfati lophetfwe ngumhelo,

kuquma lokunjengekwalowo lobeleka litubulo lakhe,

kukhala kweNdvodzakati yaseSiyoni,

lephefumulela etulu, leyelula tandla tayo itsi:

“Maye, ngiyacaleka,

kuphila kwami kunikelwe etandleni tebabulali.”

5

Sono seJerusalema

51

5:1
Gen. 18:23
“Yehlani nenyuka etitaladini taseJerusalema,

calatani ndzawo tonkhe nicabange kahle,

phenyisisani tonkhe tinkhundla tayo.

Naningakhandza nome munye nje umuntfu

lowenta tintfo ngekwetsembeka,

afune liciniso,

ngitalitsetselela lelidolobha.

2Nome bakhuluma batsi:

‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’

noko basafunga emanga.”

3

5:3
Isa. 1:5
19:13
Jer. 2:30
17:23
Awu Simakadze, emehlo akho

akafuni lona yini liciniso?

Wabashaya, kodvwa abazange babuve buhlungu,

wabapitjita, kodvwa bakwala kucondziswa.

Benta buso babo baba lukhuni kunelitje,

bala kuphendvuka.

4Ngacabanga ngatsi: “Laba ngulabamphofu bodvwa,

batilima, ngobe abayati indlela yaSimakadze,

imiyalo lefunwa nguNkulunkulu wabo, kubo.

5

5:5
Hla. 2:3
Ngako ngiyakuya kubaholi, ngikhulume kubo,

ngempela, bayayati indlela yaSimakadze,

imiyalo lefunwa nguNkulunkulu wabo, kubo.”

Kodvwa nabo futsi nganhlitiyonye

balephula lijoko,

batidzabula netibopho.

6

5:6
Jer. 4:7
Hos. 13:7
Ngako-ke batawuhlaselwa libhubesi

leliphuma ehlatsini,

batawuphangwa yimphisi lephuma ehlane,

ingwe itawubalalela endleleni

edvutane nemadolobha abo;

itemdzabudzabula abe ticucu

nome ngubani lotsi uyaphuma,

ngobe kuhlubuka kwabo kukhulu,

nekweduka kwabo kunyenti.

7“Kufanele ngani kutsi nginitsetselele?

Bantfwabenu bangishiyile mine,

bafunga ngemabito abonkulunkulu

labangesibo bonkulunkulu.

Ngabanika konkhe lababekweswele,

noko bachubeka nekuphinga,

babutsana etindlini tetingwadla.

8

5:8
Hez. 22:10
Bondleke kahle, batinkunzi temahhashi lanenkhanuko,

nguleyo ikhalela umfati walenye indvodza.

9

5:9
Jer. 9:9
Akukafaneli yini kutsi ngibajezise ngaloko?”

kusho Simakadze.

“Akukafaneli yini ngitenanele mine

kulesive lesifanana nalesi?

10

5:10
Jer. 2:21
“Dzabula tivini taso utone,

kodvwa ungatibhubhisi tiphele titsi nya.

Waphundle emagala ato,

ngobe labantfu abasibo baSimakadze.

11Indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda

betingaketsembeki nakancane nje kimi,”

kusho Simakadze.

Simakadze ulahla Israyeli

12

5:12
Dut. 29:19
Isa. 28:15
Bacale emanga ngaSimakadze batsi:

“Kute latakwenta!

Kute lokubi lokutasehlela,

singeke siyibone inkemba nome indlala.

13Baphrofethi bangumoya nje,

kute nelivi kubo;

ngako akwenteke kubo loko labakushoko.”

14Ngako naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, utsi:

“Njengobe bantfu bakhulume lamavi,

emavi ami ngitawenta abe ngumlilo emlonyeni wakho,

labantfu babe tinkhuni letitawudliwa ngiwo.

15

5:15
Dut. 28:49
Isa. 5:26
Jer. 1:15
6:1,22
Yebo, wenandlu yaka-Israyeli,” kusho Simakadze,

“ngitawuletsa sive lesikhashane sitekulwa nani,

sive sasendvulo lesicinile,

sive lesikhuluma lulwimi leningalwati,

yebo, lesikhuluma lulwimi leningaluva.

16Imigodla yaso injengelithuna lelivulekile,

bonkhe bangemachawe lanemandla.

17

5:17
Lev. 26:16
Dut. 28:31
Bayawushwabudzela sivuno senu nekudla kwenu,

bashwabudzele emadvodzana nemadvodzakati enu,

bashwabudzele imihlambi yenu yetimvu neyetinkhomo,

bashwabudzele emavini enu nemikhiwa yenu.

Lamadolobha enu labiyelwe lenetsembele kuwo

batawabhubhisa ngenkemba.”

18

5:18
Jer. 4:27
Simakadze utsi: “Noko ngisho nakulawo malanga ngingeke nginibhubhise nginicedze. 19
5:19
Dut. 29:24
Jer. 16:10
Bantfu nabakubuta, Jeremiya, batsi: ‘Simakadze ukwenteleni konkhe loku kitsi?’ uyawubatjela utsi: ‘Njengobe ningishiyile mine nakhonta labanye bonkulunkulu betive eveni lenu, ngako manje seniyawukhonta betive eveni lekungesilo lenu.’ ”

Nkulunkulu wecwayisa sive sakhe

20“Memetelani loku endlini yaJakobe,

nikumemetele nakaJuda nitsi:

21

5:21
Isa. 6:9
42:18
Lalelani naku, nine bantfu

labatilima nalabangenangcondvo,

labatsi banemehlo

kodvwa babe bangaboni,

labatsi banetindlebe

kodvwa babe bangeva:

22

5:22
Jobe 26:10
38:8
Hla. 104:9
Kufanele ningangesabi yini mine?” kusho Simakadze.

“Akufanele yini nitfutfumele ebukhoneni bami?

Ngenta sihlabatsi saba ngumnyele welwandle,

umtsangala waphakadze lolungeke luwengce.

Emagagasi angakhephuka, kodvwa angeke aphumelele,

angabhodla, kodvwa angeke awengce.

23Kodvwa labantfu banenkhani

netinhlitiyo letihlubukako,

bakhweshele eceleni bahamba.

24

5:24
Dut. 11:14
Imis. 14:17
Abatekhuti bona batsi:

‘Asesabe Simakadze Nkulunkulu wetfu,

lowehlisa timvula tasekwindla netasentfwasahlobo,

ngesikhatsi lesifanele;

losinika siciniseko ngekutsi

sikhatsi sekuvuna sitawufika.’

25Konkhe loku kuvinjwe kona kwenu,

tono tenu tinemuke lokuhle.

26“Emkhatsini wesive sami kukhona emadvodza lamabi

labahlala bagadzile njengebantfu labetsiya tinyoni,

nanjengalabo lababekela bantfu tingibe tekubabamba.

27Tindlu tabo tigcwele emacebo

njengetindlu tetinyoni letigcwele tinyoni;

sebaze banjinga baba nemandla,

28

5:28
Isa. 1:23
Zak. 7:10
sebakhuluphele baze bamanyatela.

Tento tabo letimbi atinamkhawulo,

ababameleli labo labate boyise kutsi bangalahlwa licala,

abawalweli nemalungelo alabamphofu.”

29Simakadze utsi:

“Akukafaneli yini kutsi ngibajezise ngaloku?

Akukafaneli yini kutsi ngitenanele kulesive lesinje?

30“Kwenteke intfo lembi naleshacisako eveni:

31

5:31
Isa. 10:3
Jer. 23:25
Hez. 13:6
Mat. 23:1
Baphrofethi baphrofetha emanga,

baphristi baphetse ngeligunya labo,

nebantfu bami bakutsandza ngaleyo ndlela.

Kodvwa nitakwenta njani ekupheleni?”

6

IJerusalema ivinjetelwe titsa

61

6:1
Jer. 1:14
4:6
“Balekani niyewubhaca, sive sakaBhenjamini!

Sukani eJerusalema nibaleke!

Shayani impalampala eThekhowa!

Phakamisani siboniso semlilo eBhethi Hakheremu!

Ngobe kulunguta inhlekelele, ichamuka ngasenyakatfo,

yebo, imbhubhiso lenkhulu.

2Ngiyawuyibhubhisa iNdvodzakati yaseSiyoni,

lenhle kangaka naleyincelencele kangaka.

3

6:3
Jer. 4:17
Iyawusukelwa belusi

kanye nemihlambi yaboKusho kutsi “emakhosi nemabutfo awo” balwe nayo,

bayawumisa emathende abo bayitungelete,

ngulowo nalowo anakekele indzima yakakhe.”

4Batsi: “Tilungiseleleni imphi yekubhekana nayo!

Sukumani nihlasele kusesemini!

Kodvwa bukani, kukhanya kwelilanga sekuyafiphala,

nematfunti akusihlwa semadze.

5Ngako-ke sukumani,

asihlasele ebusuku,

sibhubhise tinqaba tayo!”

6Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Gawulani tihlahla,

nibutsise tindvundvuma tekuvimbetela iJerusalema.

Lelidolobha kufanele lijeziswe;

ligcwele incindzetelo.

7Njengemtfombo umpompota emanti awo,

nalo liwukhafula kanjalo-ke umonakalo walo.

Budlwangudlwangu nembhubhiso kuhokoma kulo,

kugula kwalo nemanceba alo asembikwami njalo.

8Tsatsa seluleko, wena Jerusalema,

nome-ke ngitakufulatsela nawungasitsatsi,

live lakho ngilente lisale lilihlane,

khona kutebate umuntfu lohlala kulo.”

Kuhlubuka kwema-Israyeli

9Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Abakhukhute insali yaka-Israyeli,

bayikhwimite njengemvini;

phindza wendlulise sandla sakho etikwemagala,

ulingise umuntfu lovuna emagelebisi.”

10

6:10
Imis. 7:51
Ngubani nje lengingakhuluma kuye ngimecwayise?

Ngubani lotangilalela?

Tindlebe tabo tivalekile,“tivalekile” ngesiHebheru “atikasokwa” kuze bangetikuva.

Livi laSimakadze lisikhubekiso kubo,

abajabuli ngalo.

11

6:11
Jer. 15:17
Kodvwa mine ngigcwele lulaka lwaSimakadze,

futsi ngingeke ngisalubeketelela lukimi.

Simakadze wase utsi kimi:

“Lutfululele kubantfwana labasetitaladini,

nasemajaheni labutsene ndzawonye;

bonkhe bafati nemadvodza abo bayawubhajwa kulo,

kanye nalabadzala labo lasebahanjelwe ngiminyaka.

12

6:12
Dut. 28:30
Jer. 8:10
Sil. 5:2
Tindlu tabo tiyawunikwa labanye,

konkhe kanye nemasimi abo nebafati babo,

nangiphindza ngelula sandla sami

kulabo labahlala kulelo live,” kusho Simakadze.

13

6:13
Isa. 56:11
“Kusukela kulomncane kakhulu kuye kulomkhulu kakhulu,

bonkhe babogubhela kwesabo;

baphrofethi nebaphristi bayafanana,

bonkhe bayayengana.

14

6:14
Hez. 13:10
Amo. 6:6
Mik. 3:5
1 Thes. 5:3
Babopha emanceba ebantfu bami

kube shangatsi yintfo nje lengenamsebenti,

babe batsi: ‘Kuthula, kuthula,’

kube kantsi kute nalokuthula.

15Kantsi banawo yini emahloni

ngemanyala abo labawentako?

Cha, bate nalamancane nje emahloni,

abakwati ngisho nekukhophota.

Ngako batakuwela kulabawile,

bayawukwehliselwa phansi nangibajezisa,”

kusho Simakadze.

Ema-Israyeli ala indlela yaNkulunkulu

16

6:16
Isa. 28:12
Mat. 11:29
23:37
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Manini emahlanganweni etindlela, nibuke,

butani tindlela takadzeni,

butani kutsi nguyiphi indlela lelungile,

bese nihamba ngayo,

niyawutfola kuphumula kwemiphefumulo yenu.

Kodvwa nine natsi: ‘Singeke sihambe ngayo.’

17

6:17
Isa. 21:6,11
Hez. 3:17
33:7
Ngabeka balindzi etikwenu, ngatsi:

‘Lalelani kukhala kwempalampala,’

kodvwa nine natsi: ‘Ngeke sikulalele.’

18Ngako lalelani, nine tive.

Caphelisisani, nani bofakazi,

kutsi kuyakwenteka njani kubo.

19Awu mhlaba, vani!

Ngitakwehlisela inhlekelele kulesive,

sitselo semacebo abo,

ngobe abakawalaleli emavi ami,

bawala nemtsetfo wami.

20

6:20
Isa. 1:1
Jer. 7:22
14:12
Amo. 5:21
Mik. 6:6
Nginandzabani mine nemphepho yaseSheba,

nome-ke nemakha ekhalamusi lanongotelako

laphuma eveni lelikhashane?

Iminikelo yenu yekushiswa ayikemukeleki kimi,

nemihlatjelo yenu ayingijabulisi.”

21Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngiyawubeka emavimbandlela embikwalesive.

Boyise kanye nemadvodzana bayawukhutjwa kuwo,

bomakhelwane kanye nebangani bayawubhubha.”

Bahlaseli labavela enyakatfo

22

6:22
Dut. 28:49
Isa. 5:26
Jer. 5:15
10:22
50:41
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka, kuta imphi,

lechamuka eveni langasenyakatfo,

sive lesikhulu sichukulutiwe,

sisukela emikhawulweni yemhlaba.

23Bahlome ngebutjoki nangesikhali;

banelulaka, abanamusa.

Bevakala njengelwandle loludvumako,

nabagijima ngemahhashi abo;

beta njengebantfu labavivele imphi,

batewuhlasela wena,

awu, Ndvodzakati yaseSiyoni.”

24

6:24
Jer. 4:31
49:24
Siyivile imibiko ngabo,

saphela emandla,

imikhono yetfu iyalenga nje kitsi,

sibanjwe kudzabuka nekwesaba lokukhulu,

tinhlungu letifanana netemfati lobelekako.

25Ningaphumeli emasimini,

nome-ke nihambe emigwacweni,

ngobe sitsa siphetse inkemba,

kuyesabeka yonkhe indzawo.

26

6:26
Jer. 4:8
Awu, sive sami, yembatsani emasaka,

nitiphucaphuce emlotseni;

lilani ngekudzabuka lokukhulu,

kube shangatsi kwendvodzana lekukuphela kwayo,

ngobe umbhubhisi uyakusitselekela

ngekushesha lokukhulu.

27

6:27
Jer. 1:18
15:20
“Ngikwente waba ngumhloli wetinsimbi,

nebantfu bami bayinsimbi,

khona utewucaphela utivivinye tindlela tabo.

28

6:28
Hez. 22:18
Bonkhe babonhloko ayivutfwa, nebahlubuki,

bahambe bahlambalata.

Balukhuni balitfusi nensimbi,

bonakele bonkhe ngetento tabo letimbi.

29Umfutfo uyafutseka kuyesabisa,

kutsi utewushisa umtfofu ngemlilo,

kodvwa kucengisiselwa lite nje,

ngobe laba lababi abakhishwa.

30Babitwa ngekutsi bayisiliva lelahlwako,

ngobe mine Simakadze ngibalahlile.”