Siswati 1996 (SWA96)
49

Livi laSimakadze nge-Amoni

491

49:1
1 Khos. 11:5
Hez. 21:28
25:2
Amo. 1:13
Macondzana nema-Amoni:

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Israyeli akanamadvodzana yini?

Ute yini tindlalifa?

Kepha kwentiwa yini kutsi Moloki“Moloki” nome “inkhosi yabo” ngesiHebheru “Malkhamu” nakuvesi 3 atsatse Gadi amente wakhe?

Kwentiwa yini kutsi bantfu bakhe bahlale emadolobheni akhe?”

2Simakadze utsi:

“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyakwenta kutsi kuhlatjwe umkhosi,

ngimelane neRabha yema-Amoni;

iyawuba yindvundvuma yemadzibikelo,

netabelo tayo letiyitungeletile

tiyawulunyekwa ngemlilo.

Israyeli-ke uyawubadvungulula

labo labamkhipha ngendlovuyangena,”

kusho Simakadze.

3

49:3
Jer. 48:7
“Khala, wena Heshboni,

ngobe i-Ayi ibhujisiwe!

Khalani nimemete,

nine lenihlala eRabha!

Yembatsani emasaka nilile,

gijimani lapha nalapha ekhatsi emitsangaleni,

ngobe Moloki“Moloki” nome “inkhosi yabo” ngesiHebheru “Malkhamu” nakuvesi 3 utawuyiswa ekudzingisweni,

yena kanye nebaphristi bakhe netiphatsimandla takhe.

4Nitishayelani tifuba ngenca yetigodzi tenu,

nitigabatise ngetigodzi tenu letitselako?

Awu, ndvodzakati lengaketsembeki,

wetsembela ebunjingeni bakho utsi:

‘Ngubani lotangihlasela?’

5Ngitakwehlisela sesabiso etikwakho sichamuke kubo bonkhe

lababomakhelwane bakho,

nonkhe niyawudvungululwa nicoshwe,

kute loyawubutsa lababalekile,”

kusho Simakadze, Simakadze longuSomandla.

6

49:6
Jer. 46:26
48:47
“Noko emvakwaloko ngiyawutibuyisela

tibusiso tase-Amoni,”“ngiyawutibuyisela tibusiso tase-Amoni” nome “ngiyawubuyisela ema-Amoni ekutfunjweni” kusho Simakadze.

Livi laSimakadze nge-Edomu

7

49:7
Isa. 21:11
Hez. 25:12
Amo. 1:11
Oba. 1
Macondzana ne-Edomu:

Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Sekwabate yini kuhlakanipha eThemani?

Setaphela yini teluleko kulabahlakaniphile?

Kuhlakanipha kwabo sekwabola yini?

8Jikani nibaleke,

bhacani emigedzeni leshonako,

nine lenihlala eDedani,

ngobe ngiyakwehlisela inhlekelele ka-Esawu,

ngesikhatsi nangimjezisa.

9Kube bavuni bemagelebisi bebangefika lapha kini,

bebangete banishiyela yini lambadlwana?

Kube emasela abengefika ebusuku,

abengete akweba yini loko lakutsandzako kuphela?

10Kodvwa Esawu yena ngitamhlubula abe ngcunu,

ngitatigwabula tindzawo lapho abhace khona,

kuze angetutifihla ndzawo.

Bantfwabakhe, netihlobo

nabomakhelwane bakhe bayawubhubha,

angeke aphindze abe khona.

11Shiya tintsandzane takho,

ngitativikela timphilo tato,

nebafelokati bakho

nabo bangetsembela kimi.”

12

49:12
Jer. 25:29
Sil. 4:21
1 Phet. 4:17
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Nangabe labo labangakafaneli kunatsa kulendzebe, kumelwe bayinatse, kudzingeke ngani-ke kutsi wena ungajeziswa? Ungeke uhlale ungajeziswa, kufanele nawe uyinatse. 13Ngitifunga mine, kutsi iBhosra iyawubhidlitwa ibe yintfo yekwesabisa, intfo yelihlazo, neyekucalekisa, nawo onkhe emadolobha ayo ayawuba ngemadzibikelo aphakadze,” kusho Simakadze.

14Ngive umlayeto lovela kuSimakadze.

Kwatfunyelwa emancusa etiveni atewutsi:

“Hlanganani niteyihlasela! Sukumelani imphi!”

15“Nyalo-ke, sengitawukwenta ube ngulomncane

emkhatsini wetive, wedzeleleke emkhatsini webantfu.

16

49:16
Jer. 51:53
Lokwesabeka kwakho

nekukhukhumala kwenhlitiyo yakho kukuyengile,

wena lohlala ekhatsi emifantfwini yemadvwala,

wena lohlala eticongweni teligcuma.

Nome wakha sidleke sakho

lapha etulu njengelusweti,

kodvwa ngiyawukwehlisela phansi,” kusho Simakadze.

17

49:17
Jer. 19:8
50:13
“I-Edomu itawuba sesabiso;

bonkhe labendlula ngendlela

bayawumangala bahleke bulima

ngenca yawo onkhe emanceba ayo.

18

49:18
Gen. 19:24
Jer. 50:40
Njengobe neSodoma neGomora

yagumbucelwa kanye nemadolobha labeyitungeletile,

kanjalo nakuyo i-Edomu kuyawubate lohlala kuyo,

kute muntfu loyakwakha kuyo,” kusho Simakadze.

19

49:19
Jobe 41:11
Jer. 50:44
“Njengelibhubesi nalichamuka

emahlatsini aseJordane

liya eveni lelinemadlelo laluhlata,

ngiyawubatuma base-Edomu,

ngibacoshe eveni labo.

Ngubani lokhetsiwe, lengiyawumbekela loku?

Ngubani lonjengami?

Kona nje ngubani longangicela insayeya?

Ngumuphi umelusi“umelusi” kusho kutsi “umbusi” longamelana nami?

20Ngako-ke, vanini losekulungiswe nguSimakadze

engcondvweni yakhe nge-Edomu,

loko lasatimisele kukwenta

kulabo labahlala eThemani:

Ematfole emhlambi ayawuhudvulwa,

uyakuwabhubhisa awacedze emadlelo abo ngenca yabo.

21Ngemsindvo wekuwa kwabo

umhlaba uyawutfutfumela;

kukhala kwabo kuyawuvakala

kuklaza naseLwandle Lolubovu.

22

49:22
Jer. 48:40
Njengelusweti lwendlele timphiko talo

uyawujubalata antjweze ehlele etikweBhosra.

Ngalelo langa tinhlitiyo tetingwazi taka-Edomu

tiyawuba njengenhlitiyo yemfati,

nakaphetfwe ngumhelo.”

Livi laSimakadze ngeDamaseko

23

49:23
Isa. 17:1
57:20
Amo. 1:3
Macondzana neDamaseko:

“IHamathi ne-Aphadi kujabhile,

ngobe kuve tindzaba letimbi.

Kuphelelwe tinhlitiyo,

kugubhutele njengemagagasi“njengemagagasi” siHebheru sitsi “ngemagagasi” elwandle.

24IDamaseko seyibutsakatsaka,

seyigucukele kubaleka,

nekutfutfumela kuyibambile,

kudzabuka kwenhlitiyo neminjunju kuyibambile,

iminjunju lenjengeyemfati,

nakaphetfwe ngumhelo.

25Lelidolobha lelineludvumo lolungaka alikayekelwa ngani,

lelidolobha lami lapho ngitijabulisa khona?

26

49:26
Jer. 50:30
Ngempela, emajaha akhona

ayakuwela etitaladini talo;

onkhe emabutfo alo ayawuvalwa umlomo,

abhujiswe ngalelo langa,” kusho Simakadze.

27“Ngiyawulumeka umlilo etibondzeni taseDamaseko;

umlilo uyawudla tinqaba“tinqaba” nome “tindlu tebukhosi” taBheni Hadahi.”

Livi laSimakadze ngeKhedari nangeHasori

28

49:28
Isa. 21:13
Macondzana neKhedari nemibuso yaseHasori, leyahlaselwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona:

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Sukumani nihlasele iKhedari,

nibhubhise bantfu basemphumalanga.

29

49:29
Jer. 6:25
46:5
Emathende abo kanye nemihlambi yabo kuyawutsatfwa,

nemadlangala abo ayakwetfwalwa atfunjwe

nato tonkhe timphahla tabo nemakamela abo.

Bantfu bayawumemeta kubo, batsi:

‘Tesabekiso yonkhe indzawo.’

30“Phangisani nibaleke!

Bhacani emigedzeni leshonako,

nine lenihlala eHasori,” kusho Simakadze.

“Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona,

seyinakhele lisu;

sewubophe luzungu ngani,” kusho Simakadze.

31

49:31
Num. 23:9
Khu. 18:7
“Sukumani nihlasele lesive lesikhibikile,

lesihleti ngesibindzi,

sive lesingenamasango lacinile,

ngisho nemicabo.

Bantfu baso bahlala ngabodvwa,” kusho Simakadze.

32

49:32
Jer. 9:25
“Emakamela abo atsi atawuba yimphango,

nemihlambi yabo lemikhulu itawuba yimphango.

Ngiyawubasakatela emoyeni

labo labasemaveni lakhashane,“labasemaveni lakhashane” nome “labahhula tinwele ngasetimongweni tabo”

ngiyawubehlisela tigemegeme letivela ndzawo tonkhe,”

kusho Simakadze.

33“IHasori kuyawuba yindzawo lehlushwa timphungutja,

indzawo leyawusala ikhala libhungane

kuze kube nguphakadze.

Kute muntfu loseyawubuye ahlale kuyo,

yebo, kute loyawukwakha kuyo.”

Livi laSimakadze nge-Elamu

34

49:34
Isa. 21:2
Jer. 25:25
Leli livi laSimakadze lelafika kuJeremiya, umphrofethi, macondzana ne-Elamu, ekucaleni nje kwekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda:

35Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Buka la, butjoki ba-Elamu ngitabephula,

yebo, sisekelo semandla abo.

36Ngiyawutfumela imimoya lemine e-Elamu,

imimoya lesuka emagumbini lamane emazulu.

Ngiyawubasakatela emimoyeni lemine,

kuyawubate sive, lapho kungayikuba khona

base-Elamu labacoshiwe.

37Ngiyakwenta i-Elamu

kutsi iphele emandla embikwetitsa tayo,

emehlweni alabo labatfungatsa timphilo tayo.

Ngiyakwehlisela sigemegeme etikwabo,

yebo, ngisho nekutfukutsela kwami

lokwesabekako,” kusho Simakadze.

“Ngiyawubacosha ngenkemba,

ngidzimate ngibabhubhise ngibacedze.

38Ngiyawumisa sihlalo sami sebukhosi e-Elamu,

ngibhubhise inkhosi yayo netiphatsimandla tayo,”

kusho Simakadze.

39

49:39
Jer. 48:47
“Noko, ngiyawuphindze ngitibuyisele

tibusiso tase-Elamu,“ngitibuyisele tibusiso tase-Elamu” nome “ngibabuyisele base-Elamu ekutfunjweni” ngemalanga letako,”

kusho Simakadze.