Siswati 1996 (SWA96)
47

Livi laSimakadze ngeFilistiya

471

47:1
Isa. 14:29
Hez. 25:15
Amo. 1:6
Zef. 2:5
Zak. 9:5
Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya umphrofethi, macondzana nemaFilisti, Faro asengakayihlaseli iGaza, litsi:

2

47:2
Isa. 8:7
28:2
Jer. 46:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka kutsi aqubuka kanjani emanti ngasenyakatfo,

atakuba sikhukhula lesikhulu.

Atawukhukhula lelive kanye nako konkhe lokukulo,

emadolobha kanye nebantfu labahlala kuwo.

Bantfu bayawukhala bumayemaye,

bonkhe labahlala kulelive bayawulila,

3nabeva umsindvo wetinselo temahhashi akhe,

nebukhehlekhehle betincola takhe temphi,

nemsindvo wemasondvo ato.

Boyise bangeke baphendvuke babasite bantfwababo,

ngobe tandla tabo tiyawulenga.

4

47:4
Dut. 2:23
Amo. 9:7
Ngobe lilanga lona selifikile

lekubhubhisa onkhe emaFilisti,

nekubhubhisa nekucedza bonkhe labayinsali

lababengasita iThire neSidoni.

Simakadze sewutawabhubhisa emaFilisti,

imisalela yalabo labaphuma eKhrethe.“eKhrethe” nome “elusentseni lwaseKhaftori”

5

47:5
Jer. 16:6
IGaza iyawuhhula inhloko yayo ilile,

i-Ashkeloni yona iyawuvalwa umlomo, ibhubhe.

Awu, nsali yasetsafeni,

niyawutikhipha umkhuphulwane

kuze kube ngunini?

6“Nikhala nitsi:

‘Awu, nkemba yaSimakadze,

uyawudzimate uphumule nini?

Buyela emgodleni wakho;

sale uma ubindzise.’

7Kodvwa ingaphumula kanjani,

nangabe Simakadze akhiphe umyalo kuyo

kutsi ihlasele i-Ashkeloni nelusentse lwelwandle?”

48

Livi laSimakadze ngeMowabi

481

48:1
Hez. 25:9
Amo. 2:1
Macondzana neMowabi:

Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi:

“Maye kuyo iNebo, ngobe itawubhidlitwa.

IKhiriyathayimu iyawuhlazeka itfunjwe,

inqaba“inqaba” nome “iMisgabi” iyawuhlazeka ihhihlitelwe phansi.

2IMowabi ayisayiwuphindza idvunyiswe;

eHeshboni“Heshboni” ngesiHebheru lelibito livakala shangatsi litsi “Licebo” nome “Lisu Lelibi” emadvodza ayawuyakhela

emasu ekuyiwisa atsi:

‘Buyani sitewusicedza lesive, singaphindzi sibe sive.’

Nawe futsi wena Madmeni,“iMadmeni” lelibito lalelidolobha laseMowabi ngesiHebheru livakala shangatsi litsi “Thulisiwe”

uyawubindziswa,

uyawuvalwa umlomo,

uyawube ucoshwa yinkemba.

3Lalelani kukhala lokuvela eHoronayimu,

kukhala kwemonakalo lomkhulu nekwembhubhiso.

4IMowabi iyawubhidlitwa,

tinswane tiyawukhala kabuhlungu.Lenye incwadzi yekucala itsi “tiyawumemetela eSowari”

5

48:5
Isa. 15:5
Bayakwenyuka ngendlela leya eLuhithi bahambe

bakhihlita sililo lesibuhlungu;

emgwacweni lobheke entansi eHoronayimu

kuvakala kukhala kamunyu ngenca yalembhubhiso.

6

48:6
Jer. 17:6
Balekani niphephise imphilo yenu,

banini njengesihlahla lesisehlane.“njengesihlahla lesisehlane” nome “njenge-Aroyeri lesehlane”

7

48:7
Num. 21:29
1 Khos. 11:7
Jer. 49:3
Njengobe netsembele etentweni tenu

nasebunjingeni benu,

nani niyawutsatfwa niyiswe ekutfunjweni,

naKhemoshi, sithico senu, uyawuyiswa ekudzingisweni

kanye nebaphristi bakhe netindvuna takhe.

8Umbhubhisi uyawusukela onkhe emadolobha,

kute nalinye lidolobha leliyawuphunyula.

Sigodzi siyawuhhihlitwa nelitsafa libhujiswe,

ngobe Simakadze sewukhulumile.

9Fakani luswayi kaMowabi,

ngobe uyawuba yincitsakalo,Nome “Fakani timphiko kuMowabi, ngobe uyawundiza ahambe”

emadolobha akhona ayawusala akhala libhungane,

sekute muntfu longahlala kuwo.

10“Akacalekiswe umuntfu loyeketsisako

ekwenteni umsebenti waSimakadze!

Akacalekiswe umuntfu lokhweshisa inkemba

yakhe ekucitseni ingati!

11

48:11
Zef. 1:12
“Mowabi abesaphumulile kusukela kwasebusheni bakhe,

njengeliwayini lelisele emashiceni,

lingakatfululwa kuloludziwo lafakwa kulolwa;

akakayi ekudzingisweni.

Ngako usanambitseka njengobe abenjalo,

neliphunga lakhe alikagucuki.”

12Simakadze utsi:

“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyawutfumela emadvodza

latfululanako etindziweni,

naye ayakumcitsa,

ayawutfulula tindziwo takhe

abhidlite letimbita takhe phansi.

13

48:13
1 Khos. 12:28
Ngako Mowabi uyawuba nemahloni ngaKhemoshi,

sithico sakhe,

njengobe nendlu yaka-Israyeli

yaba nemahloni nase betsembela eBetheli.

14“Ningasho kanjani kutsi:

‘Sitingwazi tsine,

emadvodza labokadzebona bemphi’?

15Mowabi uyawubhujiswa,

nemadolobha akhe ayawuvinjetelwa,

emajaha akhona elikhetselo lamahle

ayakwehliselwa ekuhlatjweni abulawe,

kusho iNkhosi, lelibito layo

kunguSimakadze longuSomandla.

16Kuwa kwaMowabi sekusedvute,

sigameko sakhe sesitawufika masinyane.

17Mdvudvuteni nine nonkhe labahlala edvute naye,

nonkhe nine lenati ludvumo lwakhe, tsanini:

‘Yephuke njani lendvuku lenemandla kangaka;

yephuke kanjani lendvuku yebukhosi!’

18“Yehlani ekubabatekeni kwenu

nihlale emhlabatsini logagadzekile,

awu, nine takhamiti taseDiboni,“takhamiti taseDiboni” siHebheru sitsi “tihlali teNdvodzakati yaseDiboni”

ngobe lowo lobhubhisa Mowabi

utanisukela nani, atewubhidlita

emadolobha enu labiyelwe.

19Manini emigwacweni nibukele,

nine lenihlala e-Aroyeri.

Butani kulamadvodza lasubatsako

nakulabafati lababalekako nitsi:

‘Kwenteke njani?’

20IMowabi seyitseleke ngelihlazo,

ngobe seyihhihlitiwe.

Lilani nikhale kakhulu!

Memetelani ngase-Anoni kutsi

iMowabi seyibhujisiwe.

21Sijeziso sehlele emadolobha lasetsafeni:

iHoloni, neJahasi, neMefathi,

22neDiboni, neNebo,

neBhethi Diblathayimu,

23neKhiriyathayimu, neBhethi Gamuli,

neBhethi Meyoni,

24neKheriyothi, neBhosra,

nawo onkhe emadolobha akaMowabi

lasedvute nakhashane.

25

48:25
Hla. 75:10
Luphondvo“Luphondvo” lapha lumele emandla lwaMowabi lujubekile, luganyuliwe,

nemkhono wakhe uganyuliwe,” kusho Simakadze.

IMowabi iyawutfotjiswa

26

48:26
Isa. 63:6
Jer. 25:15,27
“Mdzakiseni,

ngobe wedzelele Simakadze.

Mowabi akabhucute emahlanteni akhe,

akabe yintfo yekuhlekisa.

27Israyeli abengasiyo yini

intfo yakho yekuhlekisa?

Abebanjwe emkhatsini wemasela yini

kwekutsi ungaze unikine inhloko

uhlekise ngaye njalo nje,

nawuphatsa libito lakhe?

28Shiyani emadolobha enu

niyewuhlala emkhatsini wemadvwala,

nine lenihlala kaMowabi.

Lingisani lituba,

lona lakha sidleke salo ekungeneni kwemgedze.

29

48:29
Isa. 16:6
Zef. 2:8
Sivile ngekutigabatisa kwaMowabi,

kutigcabha kwakhe lokukhulu,

nangelicholo lakhe, ligcabho lakhe, nekutiphakamisa

kanye nekutikhukhumeta kwenhlitiyo yakhe.

30Ngiyakwati kuchosha kwakhe,

kodvwa kulite,

nekutishaya sifuba kwakhe akumsiti ngalutfo,

konkhe lakwentako kulite,” kusho Simakadze.

31Ngako-ke ngiyamkhalela Mowabi,

ngililela bonkhe bakaMowabi.

Ngiyawakhalela emadvodza aseKhiri Heresi.

32Nginikhalela kwendlula kuyikhalela kwami iJazeri,

awu, nine tivini taseSibima.

Emagala enu endlaleka aze efika elwandle,

enaba aze efika elwandle lwakaJazeri.

Umbhubhisi sewutselekele titselo tenu,

nemagelebisi enu lavutsiwe.

33Kutsakasa nenjabulo sekusukile

emahlatsini etitselo nasemasimini akaMowabi.

Ngikumisile kugeleta kweliwayini

ematjeni ekuhlutela,

kute nalosawagcobagcoba

ngekumemeta kwenjabulo.

Nome-ke kukhona lokumemeta,

kodvwa akusiko kwenjabulo.

34

48:34
Isa. 15:4
“Umsindvo wekukhala kwabo uyenyuka

usuka eHeshboni uye e-Eleyale naseJahasi,

kusukela eSowari kuze kuyewufika eHoronayimu

nase-Eglathi Shelishiya,

ngobe ngisho nemanti aseNimrimu asomile.

35Ngiyawubacedza kaMowabi

labo labashisa iminikelo etindzaweni letiphakeme,

batfuncise nemphepho etithicweni tabo,”

kusho Simakadze.

36“Ngako inhlitiyo yami ikhala njengemntjingozi,

ikhalela iMowabi,

intjilota njengemntjingozi

ngenca yemadvodza aseKhiri Heresi.

Umcebo labewutfola awusekho.

37

48:37
Jer. 47:5
Hez. 7:18
Tonkhe tinhloko tawo titimphandla,

nato tonkhe tilevu tihhuliwe,

tonkhe tandla tijutjiwe,

nato tonkhe tinkhalo tembeswe emasaka.

38

48:38
Jer. 22:28
Hos. 8:8
Kulo lonkhe luphahla lwakaMowabi

nasetinkhundleni tesive

kute lokunye ngaphandle kwesililo,

ngobe sengiyephulile iMowabi

njengeludziwo lolungafunwa ngumuntfu,”

kusho Simakadze.

39“Maye kufabaka kwayo!

Maye, bayalila bo!

Hhawu, kushwebheta kwaMowabi

sekuyindlisamahloni kuyo;

Mowabi sewugucuke waba yintfo yekuhlekisa,

waba yintfo nje yekwesabisa

kubo bonkhe labakhelene naye.”

Kute loyawuphunyula kaMowabi

40

48:40
Jer. 49:22
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Bukani lusweti luntjweza lwehla,

lwendlala emaphiko alo etikweMowabi.

41Emadolobha atawutfunjwa,

kudliwe netinqaba tawo.

Ngalelo langa tinhlitiyo tetihlabani

takaMowabi tiyawufanana nenhlitiyo

yemfati nasaphetfwe ngumhelo.

42Mowabi uyawubhujiswa angabe asaba sive,

ngobe wedzelela Simakadze.

43

48:43
Isa. 24:17
Sesabiso, nemgodzi, nelugibe kunihlalele,

awu, nine bantfu bakaMowabi,” kusho Simakadze.

44

48:44
Amo. 5:19
“Wonkhe lobalekela sesabiso

uyawuhholokoshela emgodzini.

Wonkhe lokhuphukako emgodzini

uyawubhajwa elugibeni;

ngobe ngiyawehlisela etikwaMowabi

umnyaka wakhe wesijeziso,” kusho Simakadze.

45

48:45
Num. 21:28
24:17
“Esitfuntini saseHeshboni

lababalekako bayema nje bangasitakali,

ngobe kubhedvuke umlilo eHeshboni,

lilangabi lelikhulu ligqamuke ekhatsi eSihoni,

lashisa emabunti akaMowabi,

netinkhakhayi talabatigabatisako

babange umsindvo.

46Maye kuwe, wena Mowabi!

Bantfu bakaKhemoshi babhujisiwe;

emadvodzana akakho adzingisiwe,

nemadvodzakati akho ayiswa ekutfunjweni.

47

48:47
Jer. 46:26
49:6,39
“Noko ngiyawubuyisela tibusiso

takaMowabi ngemalanga letako,” kusho Simakadze.

Kuphelela lapha-ke kwehlulelwa kwaMowabi.

49

Livi laSimakadze nge-Amoni

491

49:1
1 Khos. 11:5
Hez. 21:28
25:2
Amo. 1:13
Macondzana nema-Amoni:

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Israyeli akanamadvodzana yini?

Ute yini tindlalifa?

Kepha kwentiwa yini kutsi Moloki“Moloki” nome “inkhosi yabo” ngesiHebheru “Malkhamu” nakuvesi 3 atsatse Gadi amente wakhe?

Kwentiwa yini kutsi bantfu bakhe bahlale emadolobheni akhe?”

2Simakadze utsi:

“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyakwenta kutsi kuhlatjwe umkhosi,

ngimelane neRabha yema-Amoni;

iyawuba yindvundvuma yemadzibikelo,

netabelo tayo letiyitungeletile

tiyawulunyekwa ngemlilo.

Israyeli-ke uyawubadvungulula

labo labamkhipha ngendlovuyangena,”

kusho Simakadze.

3

49:3
Jer. 48:7
“Khala, wena Heshboni,

ngobe i-Ayi ibhujisiwe!

Khalani nimemete,

nine lenihlala eRabha!

Yembatsani emasaka nilile,

gijimani lapha nalapha ekhatsi emitsangaleni,

ngobe Moloki“Moloki” nome “inkhosi yabo” ngesiHebheru “Malkhamu” nakuvesi 3 utawuyiswa ekudzingisweni,

yena kanye nebaphristi bakhe netiphatsimandla takhe.

4Nitishayelani tifuba ngenca yetigodzi tenu,

nitigabatise ngetigodzi tenu letitselako?

Awu, ndvodzakati lengaketsembeki,

wetsembela ebunjingeni bakho utsi:

‘Ngubani lotangihlasela?’

5Ngitakwehlisela sesabiso etikwakho sichamuke kubo bonkhe

lababomakhelwane bakho,

nonkhe niyawudvungululwa nicoshwe,

kute loyawubutsa lababalekile,”

kusho Simakadze, Simakadze longuSomandla.

6

49:6
Jer. 46:26
48:47
“Noko emvakwaloko ngiyawutibuyisela

tibusiso tase-Amoni,”“ngiyawutibuyisela tibusiso tase-Amoni” nome “ngiyawubuyisela ema-Amoni ekutfunjweni” kusho Simakadze.

Livi laSimakadze nge-Edomu

7

49:7
Isa. 21:11
Hez. 25:12
Amo. 1:11
Oba. 1
Macondzana ne-Edomu:

Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Sekwabate yini kuhlakanipha eThemani?

Setaphela yini teluleko kulabahlakaniphile?

Kuhlakanipha kwabo sekwabola yini?

8Jikani nibaleke,

bhacani emigedzeni leshonako,

nine lenihlala eDedani,

ngobe ngiyakwehlisela inhlekelele ka-Esawu,

ngesikhatsi nangimjezisa.

9Kube bavuni bemagelebisi bebangefika lapha kini,

bebangete banishiyela yini lambadlwana?

Kube emasela abengefika ebusuku,

abengete akweba yini loko lakutsandzako kuphela?

10Kodvwa Esawu yena ngitamhlubula abe ngcunu,

ngitatigwabula tindzawo lapho abhace khona,

kuze angetutifihla ndzawo.

Bantfwabakhe, netihlobo

nabomakhelwane bakhe bayawubhubha,

angeke aphindze abe khona.

11Shiya tintsandzane takho,

ngitativikela timphilo tato,

nebafelokati bakho

nabo bangetsembela kimi.”

12

49:12
Jer. 25:29
Sil. 4:21
1 Phet. 4:17
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Nangabe labo labangakafaneli kunatsa kulendzebe, kumelwe bayinatse, kudzingeke ngani-ke kutsi wena ungajeziswa? Ungeke uhlale ungajeziswa, kufanele nawe uyinatse. 13Ngitifunga mine, kutsi iBhosra iyawubhidlitwa ibe yintfo yekwesabisa, intfo yelihlazo, neyekucalekisa, nawo onkhe emadolobha ayo ayawuba ngemadzibikelo aphakadze,” kusho Simakadze.

14Ngive umlayeto lovela kuSimakadze.

Kwatfunyelwa emancusa etiveni atewutsi:

“Hlanganani niteyihlasela! Sukumelani imphi!”

15“Nyalo-ke, sengitawukwenta ube ngulomncane

emkhatsini wetive, wedzeleleke emkhatsini webantfu.

16

49:16
Jer. 51:53
Lokwesabeka kwakho

nekukhukhumala kwenhlitiyo yakho kukuyengile,

wena lohlala ekhatsi emifantfwini yemadvwala,

wena lohlala eticongweni teligcuma.

Nome wakha sidleke sakho

lapha etulu njengelusweti,

kodvwa ngiyawukwehlisela phansi,” kusho Simakadze.

17

49:17
Jer. 19:8
50:13
“I-Edomu itawuba sesabiso;

bonkhe labendlula ngendlela

bayawumangala bahleke bulima

ngenca yawo onkhe emanceba ayo.

18

49:18
Gen. 19:24
Jer. 50:40
Njengobe neSodoma neGomora

yagumbucelwa kanye nemadolobha labeyitungeletile,

kanjalo nakuyo i-Edomu kuyawubate lohlala kuyo,

kute muntfu loyakwakha kuyo,” kusho Simakadze.

19

49:19
Jobe 41:11
Jer. 50:44
“Njengelibhubesi nalichamuka

emahlatsini aseJordane

liya eveni lelinemadlelo laluhlata,

ngiyawubatuma base-Edomu,

ngibacoshe eveni labo.

Ngubani lokhetsiwe, lengiyawumbekela loku?

Ngubani lonjengami?

Kona nje ngubani longangicela insayeya?

Ngumuphi umelusi“umelusi” kusho kutsi “umbusi” longamelana nami?

20Ngako-ke, vanini losekulungiswe nguSimakadze

engcondvweni yakhe nge-Edomu,

loko lasatimisele kukwenta

kulabo labahlala eThemani:

Ematfole emhlambi ayawuhudvulwa,

uyakuwabhubhisa awacedze emadlelo abo ngenca yabo.

21Ngemsindvo wekuwa kwabo

umhlaba uyawutfutfumela;

kukhala kwabo kuyawuvakala

kuklaza naseLwandle Lolubovu.

22

49:22
Jer. 48:40
Njengelusweti lwendlele timphiko talo

uyawujubalata antjweze ehlele etikweBhosra.

Ngalelo langa tinhlitiyo tetingwazi taka-Edomu

tiyawuba njengenhlitiyo yemfati,

nakaphetfwe ngumhelo.”

Livi laSimakadze ngeDamaseko

23

49:23
Isa. 17:1
57:20
Amo. 1:3
Macondzana neDamaseko:

“IHamathi ne-Aphadi kujabhile,

ngobe kuve tindzaba letimbi.

Kuphelelwe tinhlitiyo,

kugubhutele njengemagagasi“njengemagagasi” siHebheru sitsi “ngemagagasi” elwandle.

24IDamaseko seyibutsakatsaka,

seyigucukele kubaleka,

nekutfutfumela kuyibambile,

kudzabuka kwenhlitiyo neminjunju kuyibambile,

iminjunju lenjengeyemfati,

nakaphetfwe ngumhelo.

25Lelidolobha lelineludvumo lolungaka alikayekelwa ngani,

lelidolobha lami lapho ngitijabulisa khona?

26

49:26
Jer. 50:30
Ngempela, emajaha akhona

ayakuwela etitaladini talo;

onkhe emabutfo alo ayawuvalwa umlomo,

abhujiswe ngalelo langa,” kusho Simakadze.

27“Ngiyawulumeka umlilo etibondzeni taseDamaseko;

umlilo uyawudla tinqaba“tinqaba” nome “tindlu tebukhosi” taBheni Hadahi.”

Livi laSimakadze ngeKhedari nangeHasori

28

49:28
Isa. 21:13
Macondzana neKhedari nemibuso yaseHasori, leyahlaselwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona:

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Sukumani nihlasele iKhedari,

nibhubhise bantfu basemphumalanga.

29

49:29
Jer. 6:25
46:5
Emathende abo kanye nemihlambi yabo kuyawutsatfwa,

nemadlangala abo ayakwetfwalwa atfunjwe

nato tonkhe timphahla tabo nemakamela abo.

Bantfu bayawumemeta kubo, batsi:

‘Tesabekiso yonkhe indzawo.’

30“Phangisani nibaleke!

Bhacani emigedzeni leshonako,

nine lenihlala eHasori,” kusho Simakadze.

“Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona,

seyinakhele lisu;

sewubophe luzungu ngani,” kusho Simakadze.

31

49:31
Num. 23:9
Khu. 18:7
“Sukumani nihlasele lesive lesikhibikile,

lesihleti ngesibindzi,

sive lesingenamasango lacinile,

ngisho nemicabo.

Bantfu baso bahlala ngabodvwa,” kusho Simakadze.

32

49:32
Jer. 9:25
“Emakamela abo atsi atawuba yimphango,

nemihlambi yabo lemikhulu itawuba yimphango.

Ngiyawubasakatela emoyeni

labo labasemaveni lakhashane,“labasemaveni lakhashane” nome “labahhula tinwele ngasetimongweni tabo”

ngiyawubehlisela tigemegeme letivela ndzawo tonkhe,”

kusho Simakadze.

33“IHasori kuyawuba yindzawo lehlushwa timphungutja,

indzawo leyawusala ikhala libhungane

kuze kube nguphakadze.

Kute muntfu loseyawubuye ahlale kuyo,

yebo, kute loyawukwakha kuyo.”

Livi laSimakadze nge-Elamu

34

49:34
Isa. 21:2
Jer. 25:25
Leli livi laSimakadze lelafika kuJeremiya, umphrofethi, macondzana ne-Elamu, ekucaleni nje kwekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda:

35Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Buka la, butjoki ba-Elamu ngitabephula,

yebo, sisekelo semandla abo.

36Ngiyawutfumela imimoya lemine e-Elamu,

imimoya lesuka emagumbini lamane emazulu.

Ngiyawubasakatela emimoyeni lemine,

kuyawubate sive, lapho kungayikuba khona

base-Elamu labacoshiwe.

37Ngiyakwenta i-Elamu

kutsi iphele emandla embikwetitsa tayo,

emehlweni alabo labatfungatsa timphilo tayo.

Ngiyakwehlisela sigemegeme etikwabo,

yebo, ngisho nekutfukutsela kwami

lokwesabekako,” kusho Simakadze.

“Ngiyawubacosha ngenkemba,

ngidzimate ngibabhubhise ngibacedze.

38Ngiyawumisa sihlalo sami sebukhosi e-Elamu,

ngibhubhise inkhosi yayo netiphatsimandla tayo,”

kusho Simakadze.

39

49:39
Jer. 48:47
“Noko, ngiyawuphindze ngitibuyisele

tibusiso tase-Elamu,“ngitibuyisele tibusiso tase-Elamu” nome “ngibabuyisele base-Elamu ekutfunjweni” ngemalanga letako,”

kusho Simakadze.