Siswati 1996 (SWA96)
47

Livi laSimakadze ngeFilistiya

471

47:1
Isa. 14:29
Hez. 25:15
Amo. 1:6
Zef. 2:5
Zak. 9:5
Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya umphrofethi, macondzana nemaFilisti, Faro asengakayihlaseli iGaza, litsi:

2

47:2
Isa. 8:7
28:2
Jer. 46:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka kutsi aqubuka kanjani emanti ngasenyakatfo,

atakuba sikhukhula lesikhulu.

Atawukhukhula lelive kanye nako konkhe lokukulo,

emadolobha kanye nebantfu labahlala kuwo.

Bantfu bayawukhala bumayemaye,

bonkhe labahlala kulelive bayawulila,

3nabeva umsindvo wetinselo temahhashi akhe,

nebukhehlekhehle betincola takhe temphi,

nemsindvo wemasondvo ato.

Boyise bangeke baphendvuke babasite bantfwababo,

ngobe tandla tabo tiyawulenga.

4

47:4
Dut. 2:23
Amo. 9:7
Ngobe lilanga lona selifikile

lekubhubhisa onkhe emaFilisti,

nekubhubhisa nekucedza bonkhe labayinsali

lababengasita iThire neSidoni.

Simakadze sewutawabhubhisa emaFilisti,

imisalela yalabo labaphuma eKhrethe.“eKhrethe” nome “elusentseni lwaseKhaftori”

5

47:5
Jer. 16:6
IGaza iyawuhhula inhloko yayo ilile,

i-Ashkeloni yona iyawuvalwa umlomo, ibhubhe.

Awu, nsali yasetsafeni,

niyawutikhipha umkhuphulwane

kuze kube ngunini?

6“Nikhala nitsi:

‘Awu, nkemba yaSimakadze,

uyawudzimate uphumule nini?

Buyela emgodleni wakho;

sale uma ubindzise.’

7Kodvwa ingaphumula kanjani,

nangabe Simakadze akhiphe umyalo kuyo

kutsi ihlasele i-Ashkeloni nelusentse lwelwandle?”