Siswati 1996 (SWA96)
46

Livi laSimakadze ngeGibhithe

461Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya, umphrofethi, macondzana netive:

2

46:2
2 Khos. 24:7
Isa. 19:1
Hez. 29:2
30:4
Macondzana neGibhithe: Lona ngumlayeto macondzana nemphi yaFaro Nekho, inkhosi yaseGibhithe, leyehlulwa eKhakhemishi ngasemfuleni iYufrathe, yehlulwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngemnyaka wesine wekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, utsi:

3“Lungisani emahawu enu,

yebo, lamancane nalamakhulu,

niphume nishuce niye emphini!

4Bophelani emahhashi enu,

nigibele, nine bagibeli bemahhashi!

Manini ngetigaba tenu teticheme,

nifake netimphantitje tenu etinhloko!

Lolani tikhali tenu,

nigcoke nemajazi ensimbi enu emphi!

5Kodvwa ngabe ngibonani?

Bayesaba, bayakhwesha,

emabutfo abo ayehlulwa.

Bagijima bashiya inyosi, bayabaleka,

abasabuki ngisho nasemuva,

futsi sekunekwesabeka neluvalo yonkhe indzawo,”

kusho Simakadze.

6

46:6
Amo. 2:14
“Labanematubane bangeke bakhone kubaleka,

nalabanemandla bangeke baphunyule.

Bayakhubatela bawe, enyakatfo,

ngasemfuleni iYufrathe.

7“Ngubani lona lokhuphuka njengemfula iNayili,

anjengemifula lenemanti lagubhutelako?

8

46:8
Isa. 8:7
Jer. 47:2
IGibhithe ikhuphuka njengeNayili,

injengemifula lenemanti lagubhutelako.

Itsi: ‘Ngitawuvumbuka ngigcibedzele umhlaba;

ngitawubhubhisa emadolobha

kanye nebantfu labahlala kuwo.’

9Awu, subatsani, mahhashi!

Nani bagibeli betincola, tigijimiseni,

kube shangatsi senitinhlanya!

Hlaselani, nani tingwazi:

Nine madvodza aseKushe“Kushe” kusho live lelingaseNayili Lengenhla newasePhuthi,

lenibambe emahawu,

nani madvodza aseLidiya lajijimeta ngebutjoki.

10

46:10
Isa. 34:5
Kodvwa lelo langa ngilo lilanga laSimakadze,

Simakadze longuSomandla,

lilanga lemphindziselo,

lekutiphindzisela etitseni takhe.

Inkemba itawudla idzimate yesutse,

idzimate ikucedze ngekudla ingati koma kwayo.

Ngobe Simakadze, Simakadze longuSomandla,

utawunikela ngemhlatjelo

eveni lasenyakatfo, ngasemfuleni iYufrathe.

11

46:11
Jer. 30:12
“Khuphukela kaGileyadi uyewutfola ibhalisamu,

awu, wena ntfombi, Ndvodzakati yaseGibhithe.

Kodvwa wandzisa imitsi yakho yekwelapha,

wayandzisa mahhala.

Yeka, solo awelapheki.

12Tive tiyawuva ngelihlazo lakho,

kukhala kwakho kuyawugcwalisa wonkhe umhlaba.

Ingwazi lenye iyawugilwa ngulenye,

tikhubatele tiwe tonkhe kanyekanye.”

Kuta kwaNebukhadnezari

13Lona ngumlayeto Simakadze lawutjela Jeremiya, umphrofethi, ngekuta kwaNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, kutawuhlasela iGibhithe, watsi:

14“Memetelani loku eGibhithe,

nikwatise futsi naseMigdoli;

kumemeteleni futsi naseMemfisi“iMemfisi” ngesiHebheru kutsiwa “yiNofu” liyatfolakala nakuvesi 19

kanye naseThaphanesi, nitsi:

‘Manini ngetigaba tenu nilungele,

ngobe inkemba iyawudla labo labanitungeletile.’

15Emabutfo ayawulaliselwani lunja?

Bangeke beme, ngobe Simakadze

uyawubadvudvula abalahle phansi.

16

46:16
Jer. 50:16
Bayawukhubatela njalo nje;

bawe lomunye etikwalomunye.

Bayawutsi: ‘Vukani, sibuyele emuva

kubantfu bakitsi nasemaveni etfu,

sibaleke kulenkemba yemcindzeteli.’

17Lapho bayawubabata batsi:

‘Faro, inkhosi yaseGibhithe,

ungumsindvo nje lomkhulu,

ulilahlile litfuba lakhe.’

18

46:18
Hla. 24:10
Jer. 48:15
“Ngifunga kuphila kwami,” kusho iNkhosi,

lelibito layo kunguSimakadze longuSomandla,

“kuyawufika lowo lonemandla njengeThabori

emkhatsini wetintsaba,

nanjengeKhameli ngaselwandle.

19

46:19
Hez. 12:3
Butsani timphahla tenu tekudzingiswa,

nine lenihlala eGibhithe,

ngobe iMemfisi iyawusala yodvwa

isale ingemabolela langasahlali muntfu.

20

46:20
Isa. 7:18
“IGibhithe ilitfokati lelihle kakhulu,

kodvwa siyeta sibawu lesitayihlasela,

sita sichamuka enyakatfo.

21Emabutfo ayo lacashiwe

anjengematfole londleke kahle eGibhithe.

Nawo futsi atawuncandzeka

abaleke kanyekanye,

angeke ayimele lemphi,

ngobe lilanga lawo lesehlakalo sawo seliwehlele,

sikhatsi sawo sekutsi ajeziswe.

22IGibhithe iyawuntjweza ihashate njengenyoka lebalekako

ngesikhatsi sitsa sisondzela ngemandla;

bayawubhekana nayo ngemazembe,

njengebantfu bajuba tihlahla.

23Bayawucobela phansi lihlatsi layo,

naloku lihlangene kangaka nje.

Banyenti bendlula libulo lesikhonyane,

abanawubalwa ngumuntfu,” kusho Simakadze.

24

46:24
Jer. 44:30
“INdvodzakati yaseGibhithe iyawuhlazeka,

inikelwe kubantfu basenyakatfo.”

25

46:25
Eks. 12:12
Jer. 43:12
Nah. 3:8
Simakadze Somandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: “Sengitamjezisa Amoni, sithico saseThebesi,“saseThebesi” ngesiHebheru “saseNo” naFaro, neGibhithe kanye netithico tayo, nemakhosi ayo, nabo bonkhe labo labetsembele kuFaro. 26
46:26
Jer. 48:47
49:6,39
Hez. 29:13
Ngitabanikela kulabo labafuna timphilo tabo, nakuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, kanye netindvuna tayo. Noko emvakwaloko, iGibhithe iyawuphindza ibe nebantfu njengasetikhatsini takadzeni,” kusho Simakadze.

Simakadze utawusisindzisa sive sakhe

27

46:27
Isa. 41:13
43:5
44:2
Jer. 30:10
“Ungesabi, wena Jakobe, nceku yami;

ungajabhi, wena Israyeli.

Ngempela, ngitakusindzisa

usendzaweni lekhashane,

netitukulwane takho

eveni lato lekutfunjwa.

Jakobe uyawuphindze abe nekuthula nekuvikeleka,

futsi kute namunye loyawumetfusa.

28

46:28
Jer. 10:24
Ungesabi, wena Jakobe, nceku yami,

ngobe nginawe,” kusho Simakadze.

“Noko, nome ngitibhubhisa ngiticedza tonkhe tive,

lapho ngikucoshele khona,

wena angiyiwukubhubhisa ngikucedze.

Ngiyawukujezisa nje kuphela,

nako loko ngikwente ngalokufanele umtsetfo,

ngobe ngingeke ngikuyekele nje ngingakushayi.”

47

Livi laSimakadze ngeFilistiya

471

47:1
Isa. 14:29
Hez. 25:15
Amo. 1:6
Zef. 2:5
Zak. 9:5
Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya umphrofethi, macondzana nemaFilisti, Faro asengakayihlaseli iGaza, litsi:

2

47:2
Isa. 8:7
28:2
Jer. 46:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Buka kutsi aqubuka kanjani emanti ngasenyakatfo,

atakuba sikhukhula lesikhulu.

Atawukhukhula lelive kanye nako konkhe lokukulo,

emadolobha kanye nebantfu labahlala kuwo.

Bantfu bayawukhala bumayemaye,

bonkhe labahlala kulelive bayawulila,

3nabeva umsindvo wetinselo temahhashi akhe,

nebukhehlekhehle betincola takhe temphi,

nemsindvo wemasondvo ato.

Boyise bangeke baphendvuke babasite bantfwababo,

ngobe tandla tabo tiyawulenga.

4

47:4
Dut. 2:23
Amo. 9:7
Ngobe lilanga lona selifikile

lekubhubhisa onkhe emaFilisti,

nekubhubhisa nekucedza bonkhe labayinsali

lababengasita iThire neSidoni.

Simakadze sewutawabhubhisa emaFilisti,

imisalela yalabo labaphuma eKhrethe.“eKhrethe” nome “elusentseni lwaseKhaftori”

5

47:5
Jer. 16:6
IGaza iyawuhhula inhloko yayo ilile,

i-Ashkeloni yona iyawuvalwa umlomo, ibhubhe.

Awu, nsali yasetsafeni,

niyawutikhipha umkhuphulwane

kuze kube ngunini?

6“Nikhala nitsi:

‘Awu, nkemba yaSimakadze,

uyawudzimate uphumule nini?

Buyela emgodleni wakho;

sale uma ubindzise.’

7Kodvwa ingaphumula kanjani,

nangabe Simakadze akhiphe umyalo kuyo

kutsi ihlasele i-Ashkeloni nelusentse lwelwandle?”

48

Livi laSimakadze ngeMowabi

481

48:1
Hez. 25:9
Amo. 2:1
Macondzana neMowabi:

Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi:

“Maye kuyo iNebo, ngobe itawubhidlitwa.

IKhiriyathayimu iyawuhlazeka itfunjwe,

inqaba“inqaba” nome “iMisgabi” iyawuhlazeka ihhihlitelwe phansi.

2IMowabi ayisayiwuphindza idvunyiswe;

eHeshboni“Heshboni” ngesiHebheru lelibito livakala shangatsi litsi “Licebo” nome “Lisu Lelibi” emadvodza ayawuyakhela

emasu ekuyiwisa atsi:

‘Buyani sitewusicedza lesive, singaphindzi sibe sive.’

Nawe futsi wena Madmeni,“iMadmeni” lelibito lalelidolobha laseMowabi ngesiHebheru livakala shangatsi litsi “Thulisiwe”

uyawubindziswa,

uyawuvalwa umlomo,

uyawube ucoshwa yinkemba.

3Lalelani kukhala lokuvela eHoronayimu,

kukhala kwemonakalo lomkhulu nekwembhubhiso.

4IMowabi iyawubhidlitwa,

tinswane tiyawukhala kabuhlungu.Lenye incwadzi yekucala itsi “tiyawumemetela eSowari”

5

48:5
Isa. 15:5
Bayakwenyuka ngendlela leya eLuhithi bahambe

bakhihlita sililo lesibuhlungu;

emgwacweni lobheke entansi eHoronayimu

kuvakala kukhala kamunyu ngenca yalembhubhiso.

6

48:6
Jer. 17:6
Balekani niphephise imphilo yenu,

banini njengesihlahla lesisehlane.“njengesihlahla lesisehlane” nome “njenge-Aroyeri lesehlane”

7

48:7
Num. 21:29
1 Khos. 11:7
Jer. 49:3
Njengobe netsembele etentweni tenu

nasebunjingeni benu,

nani niyawutsatfwa niyiswe ekutfunjweni,

naKhemoshi, sithico senu, uyawuyiswa ekudzingisweni

kanye nebaphristi bakhe netindvuna takhe.

8Umbhubhisi uyawusukela onkhe emadolobha,

kute nalinye lidolobha leliyawuphunyula.

Sigodzi siyawuhhihlitwa nelitsafa libhujiswe,

ngobe Simakadze sewukhulumile.

9Fakani luswayi kaMowabi,

ngobe uyawuba yincitsakalo,Nome “Fakani timphiko kuMowabi, ngobe uyawundiza ahambe”

emadolobha akhona ayawusala akhala libhungane,

sekute muntfu longahlala kuwo.

10“Akacalekiswe umuntfu loyeketsisako

ekwenteni umsebenti waSimakadze!

Akacalekiswe umuntfu lokhweshisa inkemba

yakhe ekucitseni ingati!

11

48:11
Zef. 1:12
“Mowabi abesaphumulile kusukela kwasebusheni bakhe,

njengeliwayini lelisele emashiceni,

lingakatfululwa kuloludziwo lafakwa kulolwa;

akakayi ekudzingisweni.

Ngako usanambitseka njengobe abenjalo,

neliphunga lakhe alikagucuki.”

12Simakadze utsi:

“Kodvwa ayeta emalanga,

lapho ngiyawutfumela emadvodza

latfululanako etindziweni,

naye ayakumcitsa,

ayawutfulula tindziwo takhe

abhidlite letimbita takhe phansi.

13

48:13
1 Khos. 12:28
Ngako Mowabi uyawuba nemahloni ngaKhemoshi,

sithico sakhe,

njengobe nendlu yaka-Israyeli

yaba nemahloni nase betsembela eBetheli.

14“Ningasho kanjani kutsi:

‘Sitingwazi tsine,

emadvodza labokadzebona bemphi’?

15Mowabi uyawubhujiswa,

nemadolobha akhe ayawuvinjetelwa,

emajaha akhona elikhetselo lamahle

ayakwehliselwa ekuhlatjweni abulawe,

kusho iNkhosi, lelibito layo

kunguSimakadze longuSomandla.

16Kuwa kwaMowabi sekusedvute,

sigameko sakhe sesitawufika masinyane.

17Mdvudvuteni nine nonkhe labahlala edvute naye,

nonkhe nine lenati ludvumo lwakhe, tsanini:

‘Yephuke njani lendvuku lenemandla kangaka;

yephuke kanjani lendvuku yebukhosi!’

18“Yehlani ekubabatekeni kwenu

nihlale emhlabatsini logagadzekile,

awu, nine takhamiti taseDiboni,“takhamiti taseDiboni” siHebheru sitsi “tihlali teNdvodzakati yaseDiboni”

ngobe lowo lobhubhisa Mowabi

utanisukela nani, atewubhidlita

emadolobha enu labiyelwe.

19Manini emigwacweni nibukele,

nine lenihlala e-Aroyeri.

Butani kulamadvodza lasubatsako

nakulabafati lababalekako nitsi:

‘Kwenteke njani?’

20IMowabi seyitseleke ngelihlazo,

ngobe seyihhihlitiwe.

Lilani nikhale kakhulu!

Memetelani ngase-Anoni kutsi

iMowabi seyibhujisiwe.

21Sijeziso sehlele emadolobha lasetsafeni:

iHoloni, neJahasi, neMefathi,

22neDiboni, neNebo,

neBhethi Diblathayimu,

23neKhiriyathayimu, neBhethi Gamuli,

neBhethi Meyoni,

24neKheriyothi, neBhosra,

nawo onkhe emadolobha akaMowabi

lasedvute nakhashane.

25

48:25
Hla. 75:10
Luphondvo“Luphondvo” lapha lumele emandla lwaMowabi lujubekile, luganyuliwe,

nemkhono wakhe uganyuliwe,” kusho Simakadze.

IMowabi iyawutfotjiswa

26

48:26
Isa. 63:6
Jer. 25:15,27
“Mdzakiseni,

ngobe wedzelele Simakadze.

Mowabi akabhucute emahlanteni akhe,

akabe yintfo yekuhlekisa.

27Israyeli abengasiyo yini

intfo yakho yekuhlekisa?

Abebanjwe emkhatsini wemasela yini

kwekutsi ungaze unikine inhloko

uhlekise ngaye njalo nje,

nawuphatsa libito lakhe?

28Shiyani emadolobha enu

niyewuhlala emkhatsini wemadvwala,

nine lenihlala kaMowabi.

Lingisani lituba,

lona lakha sidleke salo ekungeneni kwemgedze.

29

48:29
Isa. 16:6
Zef. 2:8
Sivile ngekutigabatisa kwaMowabi,

kutigcabha kwakhe lokukhulu,

nangelicholo lakhe, ligcabho lakhe, nekutiphakamisa

kanye nekutikhukhumeta kwenhlitiyo yakhe.

30Ngiyakwati kuchosha kwakhe,

kodvwa kulite,

nekutishaya sifuba kwakhe akumsiti ngalutfo,

konkhe lakwentako kulite,” kusho Simakadze.

31Ngako-ke ngiyamkhalela Mowabi,

ngililela bonkhe bakaMowabi.

Ngiyawakhalela emadvodza aseKhiri Heresi.

32Nginikhalela kwendlula kuyikhalela kwami iJazeri,

awu, nine tivini taseSibima.

Emagala enu endlaleka aze efika elwandle,

enaba aze efika elwandle lwakaJazeri.

Umbhubhisi sewutselekele titselo tenu,

nemagelebisi enu lavutsiwe.

33Kutsakasa nenjabulo sekusukile

emahlatsini etitselo nasemasimini akaMowabi.

Ngikumisile kugeleta kweliwayini

ematjeni ekuhlutela,

kute nalosawagcobagcoba

ngekumemeta kwenjabulo.

Nome-ke kukhona lokumemeta,

kodvwa akusiko kwenjabulo.

34

48:34
Isa. 15:4
“Umsindvo wekukhala kwabo uyenyuka

usuka eHeshboni uye e-Eleyale naseJahasi,

kusukela eSowari kuze kuyewufika eHoronayimu

nase-Eglathi Shelishiya,

ngobe ngisho nemanti aseNimrimu asomile.

35Ngiyawubacedza kaMowabi

labo labashisa iminikelo etindzaweni letiphakeme,

batfuncise nemphepho etithicweni tabo,”

kusho Simakadze.

36“Ngako inhlitiyo yami ikhala njengemntjingozi,

ikhalela iMowabi,

intjilota njengemntjingozi

ngenca yemadvodza aseKhiri Heresi.

Umcebo labewutfola awusekho.

37

48:37
Jer. 47:5
Hez. 7:18
Tonkhe tinhloko tawo titimphandla,

nato tonkhe tilevu tihhuliwe,

tonkhe tandla tijutjiwe,

nato tonkhe tinkhalo tembeswe emasaka.

38

48:38
Jer. 22:28
Hos. 8:8
Kulo lonkhe luphahla lwakaMowabi

nasetinkhundleni tesive

kute lokunye ngaphandle kwesililo,

ngobe sengiyephulile iMowabi

njengeludziwo lolungafunwa ngumuntfu,”

kusho Simakadze.

39“Maye kufabaka kwayo!

Maye, bayalila bo!

Hhawu, kushwebheta kwaMowabi

sekuyindlisamahloni kuyo;

Mowabi sewugucuke waba yintfo yekuhlekisa,

waba yintfo nje yekwesabisa

kubo bonkhe labakhelene naye.”

Kute loyawuphunyula kaMowabi

40

48:40
Jer. 49:22
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Bukani lusweti luntjweza lwehla,

lwendlala emaphiko alo etikweMowabi.

41Emadolobha atawutfunjwa,

kudliwe netinqaba tawo.

Ngalelo langa tinhlitiyo tetihlabani

takaMowabi tiyawufanana nenhlitiyo

yemfati nasaphetfwe ngumhelo.

42Mowabi uyawubhujiswa angabe asaba sive,

ngobe wedzelela Simakadze.

43

48:43
Isa. 24:17
Sesabiso, nemgodzi, nelugibe kunihlalele,

awu, nine bantfu bakaMowabi,” kusho Simakadze.

44

48:44
Amo. 5:19
“Wonkhe lobalekela sesabiso

uyawuhholokoshela emgodzini.

Wonkhe lokhuphukako emgodzini

uyawubhajwa elugibeni;

ngobe ngiyawehlisela etikwaMowabi

umnyaka wakhe wesijeziso,” kusho Simakadze.

45

48:45
Num. 21:28
24:17
“Esitfuntini saseHeshboni

lababalekako bayema nje bangasitakali,

ngobe kubhedvuke umlilo eHeshboni,

lilangabi lelikhulu ligqamuke ekhatsi eSihoni,

lashisa emabunti akaMowabi,

netinkhakhayi talabatigabatisako

babange umsindvo.

46Maye kuwe, wena Mowabi!

Bantfu bakaKhemoshi babhujisiwe;

emadvodzana akakho adzingisiwe,

nemadvodzakati akho ayiswa ekutfunjweni.

47

48:47
Jer. 46:26
49:6,39
“Noko ngiyawubuyisela tibusiso

takaMowabi ngemalanga letako,” kusho Simakadze.

Kuphelela lapha-ke kwehlulelwa kwaMowabi.