Siswati 1996 (SWA96)
44

Livi laSimakadze kuma-Israyeli labeseGibhithe

441Leli livi lelefika kuJeremiya macondzana nawo onkhe emaJuda labehlala eGibhithe Lengentansi, eMigdoli, naseThaphanesi, naseMemfisi,“Memfisi” ngesiHebheru “Nofu” naseGibhithe Lengenhla,“eGibhithe Lengenhla” ngesiHebheru “ePhathrosi” litsi: 2“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Nayibona lenhlekelele lenkhulu lengayehlisela etikweJerusalema nasetikwawo onkhe emadolobha akaJuda. Lamuhla asahleti atindzala, kute muntfu lohlala kuwo, 3ngenca yebubi lobentiwe ngulabo bantfu. Bangicunula, ngabatfukutselela ngekutfuncisa kwabo imphepho nangekukhonta labanye bonkulunkulu labangazange babati bona kanye nani naboyihlo. 4

44:4
Jer. 25:4
35:15
Nganitfumelela tinceku tami baphrofethi emaphindzephindze letatitsi: ‘Ningayenti lentfo lesinengiso kimi.’ 5Kodvwa anizange ningilalele nome ninginake; anizange nigucuke nibushiye bubi nibo, nome nikuyekele kutfuncisa imphepho kulabanye bonkulunkulu. 6Ngako-ke, intfukutselo yami leyesabekako yatfululwa; yawavutsela lamadolobha akaJuda kanye netitaladi taseJerusalema, ngatenta taba tindzala letasala tikhala libhungane, njengobe kunjalo nalamuhla.

7“Nyalo-ke, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Niyehliselelani lenhlekelele lenkhulu kangaka etikwenu ngekubesusa laba bakaJuda emadvodza, nebafati, nebantfwana kanye netinswane, kuze nisale senite insali? 8Ningicunulelani ningitfukutselise ngaloko lokwentiwe tandla tenu, nangekutfuncisa imphepho kulabanye bonkulunkulu baseGibhithe, lapho nitewuhlala khona? Nitatibhubhisa nine, nitente nibe yintfo yekucalekisa nelihlazo etiveni tonkhe temhlaba. 9Senibukhohliwe yini lobubi lobentiwa boyihlo, nemakhosi akaJuda nemakhosikati awo kanye nebubi lobentiwa ngini nebafati benu eveni lakaJuda nasetitaladini taseJerusalema? 10Kuze kube ngulamuhla basengakatitfobi nome bakhombise inhlonipho, futsi abakaze bawulandzele umtsetfo wami netimiso tami lengatimisa embikwenu naboyihlo.

11

44:11
Lev. 17:10
Amo. 9:4
“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Ngitimisele kwehlisela inhlekelele etikwenu nekubhubhisa Juda wonkhe. 12
44:12
Jer. 42:17
Ngitayisusa insali yakaJuda leyayitimisele kuyawuhlala eGibhithe; bonkhe bayawubhubhela khona eGibhithe; bayawubulawa ngenkemba, nome babulawe yindlala. Kusukela kulomncane kakhulu kuye kulomkhulu kakhulu, bayawubulawa ngenkemba nome babulawe yindlala. Bayawuba yintfo yekucalekisa neyekwesabisa, babe yintfo yekwetfuka nelihlazo. 13Labo labahlala eGibhithe ngiyawubajezisa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, njengobe neJerusalema ngayijezisa. 14Kute namunye wensali yakaJuda lowayawuhlala eGibhithe loyawuphunyula nome loyawusala bese uyancandzeka ubuyela eveni lakaJuda, lapho afisa kubuyela khona ayewuhlala. Kute nome munye loyawuncandzeka ngaphandle kwalabo labambalwa labayawubaleka.”

15Kwabe sekutsi onkhe emadvodza labati kutsi bomkawo batfuncisa imphepho kulabanye bonkulunkulu, akanye nabo bonkhe bafati bebalapho, yonkhe lenhlangano lenkhulu, ngisho bonkhe bantfu lababehlala eGibhithe Lengentansi naLengenhla,“eGibhithe Lengentansi naLengenhla” ngesiHebheru “eGibhithe nasePhathrosi” lokusho kutsi “eGibhithe Lengaseningizimu” bakhuluma kuJeremiya batsi: 16

44:16
Isa. 42:20
53:1
Jer. 6:16
18:12
“Singeke sililalele lelivi lolikhulume kitsi ngelibito laSimakadze. 17
44:17
Jer. 7:18
Nakanjani sitawukwenta konkhe lesitsite sitakwenta: Sitawutfuncisela imphepho kuyo iNkhosikati yeLizulu, sitfululele iminikelo yesinatfo kuyo, njengobe tsine nabobabe, nemakhosi etfu, netiphatsimandla tetfu tatenta emadolobheni akaJuda nasetitaladini taseJerusalema. Ngaleso sikhatsi sasinekudla lokunyenti kakhulu, sime kahle, singahlushwa lutfo. 18Kodvwa seloku sayekela kutfuncisa imphepho kuyo iNkhosikati yeLizulu sayekela nekutfululela iminikelo yesinatfo kuyo, asisenalutfo, futsi solo siyabhubha siyaphela ngenkemba nangendlala.”

19

44:19
Num. 30:7
Bafati nabo bachubeka batsi: “Satsi nasitfuncisa imphepho kuyo iNkhosikati yeLizulu sitfululela neminikelo yesinatfo kuyo, emadvodza etfu akazange ati yini kutsi sasenta emakhekhe labefanana nesitfombe sayo sayitfululela neminikelo yesinatfo?”

20Jeremiya wabe sewukhuluma kubo bonkhe bantfu, emadvodza nebafati lababemphendvula, watsi: 21“Simakadze akayikhumbulanga yini wayicabanga imphepho leyayitfunciswa emadolobheni akaJuda nasetitaladini taseJerusalema, itfunciswa ngini naboyihlo nemakhosi enu, netiphatsimandla tenu, kanye nebantfu balelive? 22Watsi Simakadze nasehlulekile kubeketelela tento tenu tebubi naletintfo letisinengiso lenanitentile, live lenu laba yintfo yekucalekisa nendzawo lelihlane lelite bantfu, njengobe linjalo lamuhla. 23Njengobe nitfuncise imphepho, nona kuSimakadze, nangete namlalela nome nilandzele umtsetfo wakhe, netimiso takhe, netecwayiso takhe, lenhlekelele seyehlele etikwenu, njengobe nibona nje lamuhla.”

24Ngako Jeremiya wakhuluma kubo bonkhe bantfu kanye nebafati, watsi: “Vanini livi laSimakadze, nonkhe nine bantfu bakaJuda leniseGibhithe. 25Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Nine nabomkenu nikhombise ngetento tenu loko lenakwetsembisa nanitsi: ‘Nakanjani, sitatifeza tifungo lesatenta sitayitfuncisa imphepho sitsele neminikelo yesinatfo eNkhosikatini yeLizulu.’

“Chubekani-ke, nikwente loko lenakwetsembisa! Gcinani tifungo tenu! 26Kodvwa vanini livi laSimakadze, nonkhe nine maJuda lenihlala eGibhithe: Simakadze utsi: ‘Ngifunga ngeLibito lami lelikhulu kutsi ngingeke ngiphindze ngimvumele nome munye nje umuntfu wakaJuda emkhatsini wenu kutsi afunge ngeLibito lami atsi: “Ngifunga kuphila kweNkhosi Simakadze.” 27

44:27
Jer. 31:28
Ngobe sengibabekele lokubi, hhayi lokuhle; emaJuda laseGibhithe ayawubhubha ngenkemba nangendlala, aze abhujiswe onkhe. 28Labo labayawubalekela inkemba babuyele eveni lakaJuda besuke eGibhithe, bayawuba mbalwa kakhulu. Kuyawutsi-ke yonkhe insali yakaJuda leyeta kutawuhlala eGibhithe iyawukwati kutsi labani livi leliyawuma, lingagucuki, lami nome labo.

29“ ‘Loku kuyawuba sibonakaliso kini kutsi ngiyawunijezisa kulendzawo, khona nitewukwati kutsi kusonga kwami ngani nakanjani kuyakuma kungagucuki,’ kusho Simakadze. 30

44:30
Jer. 46:24
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Faro Hofra, inkhosi yaseGibhithe, ngitamnikela esandleni setitsa takhe letifunana nemphilo yakhe, njengobe naSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngamnikela kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, sitsa lesasifunana nemphilo yakhe.’ ”