Siswati 1996 (SWA96)
40

Jeremiya uhlala kaGedaliya

401Kwefika livi laSimakadze kuJeremiya emvakwekube Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, asamkhululile eRama. Abemkhandze Jeremiya aboshwe ngetinketane emkhatsini wabo bonkhe batfunjwa lababephuma eJerusalema nakaJuda, batfunjwa bayiswa eBhabhulona. 2Kwatsi lendvuna yabomahlalesangweni nayimtfola Jeremiya, yakhuluma kuye, yatsi: “Simakadze longuNkulunkulu wakho wakhipha livi kutsi lendzawo yehlelwe ngulesigemegeme. 3Manje Simakadze sewusehlisile vele, sewente njengaloku abevele ashito kutsi utakwenta. Konkhe loku kwentiwe kutsi nine bantfu none kuSimakadze, nangete namlalela. 4Kodvwa lamuhla sengiyakukhulula kuletinketane letisetandleni takho. Wota sambe nawe siye eBhabhulona, nawutsandza, ngitakunakekela. Kodvwa nawungafuni, ungeti. Buka la, lonkhe lelive lisembikwakho, yani lapho utsandza kuya khona.” 5Noko, Jeremiya angakagucuki kutsi ahambe,“angakagucuki kutsi ahambe” nome “angakaphendvuli” Nebuzaradani wengeta watsi: “Buyela emuva kaGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, lobekwe yinkhosi yaseBhabhulona etikwemadolobha akaJuda, uyewuhlala naye kanye nebantfu, nome-ke uye nome ngukuphi lapho utsandza kuya khona.”

Ngako indvuna yabomahlalesangweni yamnika umphako nesipho, yase iyamyekela, wahamba. 6Ngako Jeremiya wahamba waya kaGedaliya, umsa wa-Ahikamu, eMispa, wahlala naye asemkhatsini webantfu lababesele eveni.

Gedaliya, umbusi wakaJuda

(2 Khos. 25:22-24)

7Kwatsi kube tonkhe tindvuna temphi kanye nemadvodza ato labesasele etigangeni, beve kutsi inkhosi yaseBhabhulona yase ibeke Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, kutsi abe ngumbusi welive, wambeka nekutsi engamele emadvodza, nebafati, nebantfwana lababemphofu kakhulu kulelo live lababengakatfunjwa bayiswa eBhabhulona, 8

40:8
2 Khos. 25:23
befika kaGedaliya eMispa, bo-Ishmayeli, umsa waNethaniya, naJohanani kanye naJonathani, emadvodzana aKhareya, naSeraya, umsa waThanhumethi, nemadvodzana a-Efayi waseNethofa, naJazaniya,“Jazaniya” ngesiHebheru “Jezaniya” indvodzana yemMakha, nemadvodza abo. 9Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, wafunga kubo nakulamadvodza abo, watsi: “Ningesabi kukhonta emaBhabhulona. Yakhani lapha eveni nihlehle enkhosini yaseBhabhulona, kutabe sekunihambela kahle-ke. 10Mine-ke ngitawuhlala eMispa kutsi ngitewumelela nine kumaBhabhulona labeta lapha kitsi; kodvwa nine nitawuvuna liwayini, netitselo tasehlobo kanye nemafutsa, nikufake etitjeni tenu tekulondvolota, nihlale kulamadolobha leseniwatsetse.”

11Kwatsi onkhe emaJuda labekaMowabi, naka-Amoni, naka-Edomu, nakuwo onkhe lamanye emave, nakeva kutsi inkhosi yaseBhabhulona ishiye imisalela kaJuda, yase ibeka Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi abe ngumbusi wabo, 12onkhe abuyela eveni lakaJuda, kuGedaliya eMispa, esuka kuwo onkhe emave lapho abesakateleke khona. Afike avuna lesikhulu sivuno seliwayini nesetitselo tasehlobo.

Kubulawa kwaGedaliya

(2 Khos. 25:25-26)

13Johanani, umsa waKhareya, kanye nato tonkhe tindvuna temphi letatisesetigangeni, teta kuGedaliya eMispa 14tatsi kuye: “Awati yini kutsi Bhalisi, inkhosi yema-Amoni, utfumele Ishmayeli, umsa waNethaniya, kutsi atekubulala?” Kodvwa Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, akazange abakholwe.

15Ngako Johanani, umsa waKhareya, wakhuluma kuGedaliya ngasense eMispa, watsi: “Ngivumele ngiyewubulala Ishmayeli, umsa waNethaniya, kute namunye loyawukwati ngaloko. Kudzingeke ngani kutsi abulale wena, ente onkhe lamaJuda lasabutsene lapha kuwe asakateke, nensali yakaJuda iphele?”

16Kodvwa Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, wakhuluma kuJohanani, umsa waKhareya, watsi: “Ungacali wente intfo lenjalo! Loku lokushoko nga-Ishmayeli akusilo nani liciniso.”

41

411

41:1
2 Khos. 25:25
Ngenyanga yesikhombisa, Ishmayeli, umsa waNethaniya, umsa wa-Elishama, labewendlu yasebukhosini, kantsi futsi abengulomunye wetindvuna tenkhosi, wefika nemadvodza lalishumi kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu, eMispa. Batsi basadla ndzawonye lapho, 2Ishmayeli, umsa waNethaniya, kanye nalamadvodza lalishumi labenawo asukuma akhipha tinkemba tawo abulala Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani. Gedaliya abebekwe yinkhosi yaseBhabhulona, kutsi abe ngumbusi welive. 3Ishmayeli wachubeka wabulala onkhe emaJuda labenaGedaliya eMispa kanye nemadvodza emphi yemaBhabhulona labelapho.

4Ngakusasa, kusengakatiwa nekutsi Gedaliya ubulewe, 5

41:5
Lev. 19:27
Dut. 14:1
kwefika emadvodza langema-80 aphuma eShekhemu, naseShilo, naseSamariya. Abehhule tilevu tawo, aklebhule timphahla tawo, atisika emitimbeni yawo, etfwele iminikelo yalokutinhlavu nenhlaka atewukunikela endlini yaSimakadze. 6Ishmayeli, umsa waNethaniya, waphuma eMispa kuyakuwahlangabeta, ahamba akhala; nasahlangane nawo, wafike watsi kuwo: “Wotani kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu.” 7Atsi kube angene ngekhatsi edolobheni, Ishmayeli, umsa waNethaniya, nalabehamba nabo wawabulala, tidvumbu tawo watijikijela emgodzini wemanti.

8Kodvwa kwaba khona emkhatsini wawo emadvodza lalishumi lacela Ishmayeli, atsi: “Sicela kutsi mane ungasibulali! Siphetse kolo nebhali, nemafutsa kanye neluju lwetinyosi lesikufihle lena esikhotseni.” Ngako wabayekela, wangete wababulala kanye nalaba labanye. 9

41:9
1 Khos. 15:22
Lomgodzi lapho alahla khona tonkhe letidvumbu talamadvodza labesawabulele kanye naGedaliya, bekungiwo lowo mgodzi lomkhulu lowawentiwe yinkhosi Asa, nakativikela ekuhlaselweni nguBhasha, inkhosi yaka-Israyeli. Nguwo-ke Ishmayeli, umsa waNethaniya, lawugcwalisa ngaletidvumbu.

10Ishmayeli wabe sewutfumba bonkhe labantfu lababeseMispa, emakhosatana kanye nabo bonkhe labanye lababesele lapho, Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni labebeke Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, kutsi abe ngumbusi wabo. Ishmayeli, umsa waNethaniya, wabatfumba, washuca nabo wacondza ngesheya eveni laka-Amoni.

11Watsi kube Johanani, umsa waKhareya, netindvuna tonkhe temabutfo letatinaye beve ngayo yonkhe lenhlekelele leyase yentiwe ngu-Ishmayeli, umsa waNethaniya, 12

41:12
2 Sam. 2:13
bahlomisa onkhe emadvodza abo, bahamba bayawuhlasela Ishmayeli, umsa waNethaniya; bamkhandza ngasesitibeni lesikhulu eGibeyoni. 13Batsi kube bonkhe bantfu lababena-Ishmayeli babone Johanani, umsa waKhareya, nebaholi balemphi banaye, bajabula. 14Bonkhe lababetfunjwe ngu-Ishmayeli eMispa bancandzeka baya kuJohanani, umsa waKhareya. 15Kodvwa Ishmayeli, umsa waNethaniya, kanye nalamadvodza akakhe lasiphohlongo babalekela Johanani, bacondza ngesheya eveni lema-Amoni.

Kubalekelwa eGibhithe

16Johanani, umsa waKhareya, kanye nato tonkhe tindvuna temphi letatinaye bahola yonkhe imisalela leyayiphuma eMispa lababeyemuke Ishmayeli, umsa waNethaniya, emvakwekubulala kwakhe Gedaliya, umsa wa-Ahikamu: emasotja, nebafati, nebantfwana, nebatsenwa, Johanani labebuye nabo eGibeyoni. 17

41:17
2 Sam. 19:38
Bachubeka, baze bayakuma eGeruthi Khimhamu lengaseceleni kweBhetlehema bacondze eGibhithe, 18babalekela emaBhabhulona. Babewesaba, ngobe Ishmayeli, umsa waNethaniya, abesabulele Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, labesabekwe yinkhosi yaseBhabhulona kutsi abe ngumbusi welive.

42

Bantfu bacela Jeremiya kutsi abathandazele

421Kwatsi bonkhe baholi bemabutfo kanye naJohanani, umsa waKhareya, na-Azariya,“Azariya” nome “Jezaniya” naku-43:2 umsa waHoshaya, beta nebantfu bato tonkhe tigaba, 2

42:2
Isa. 37:4
Jer. 37:3
bafika kuJeremiya, umphrofethi, batsi: “Sicela ulalele nasi sicelo setfu, bese uthandazela yonkhe lensali kuSimakadze longuNkulunkulu wakho. Njengobe ubona nje, nome sake saba banyenti, kodvwa nyalo sesisele simbalwa. 3Thandaza ucele kuSimakadze Nkulunkulu wakho kutsi asitjele kutsi sesitakuya kuphi nekutsi kufanele senteni.”

4Jeremiya, umphrofethi, wabaphendvula, watsi: “Senginivile, ngempela ngitawuthandaza kuSimakadze Nkulunkulu wenu, njengobe nicelile. Ngitanitjela konkhe Simakadze lakushoko, futsi kute lengitanigodlela kona.”

5

42:5
Eks. 19:8
24:3,7
Ngako base bakhuluma kuJeremiya, batsi: “Shangatsi Simakadze angaba ngufakazi loneliciniso nalowetsembekile lotawuphambana natsi, nasingakwenti ngendlela lengiyo konkhe Simakadze longuNkulunkulu wakho lakutfume kona kutsi usitjele. 6Nome ngabe kuvumelana natsi nome kuyasilahla, sitamlalela Simakadze, Nkulunkulu wetfu, lesikutfuma kuye, kuze kusihambele kahle, ngobe sitamlalela Simakadze longuNkulunkulu wetfu.”

Imphendvulo yaSimakadze ngemthandazo waJeremiya

7Emvakwemalanga lalishumi livi laSimakadze lefika kuJeremiya. 8Ngako wabita wahlanganisa Johanani, umsa waKhareya, nato tonkhe tindvuna temabutfo letatinaye kanye nabo bonkhe bantfu kusukela kulomncane kuye kulomkhulu. 9Wakhuluma kubo, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli lebeningitfume kuye kutsi ngiyekwetfula sicelo senu, utsi: 10

42:10
Hla. 28:5
Jer. 18:7
24:6
31:4
33:7
‘Nanihlala kulelive, ngitawunakha nginganibhidliti; ngiyawunihlanyela nginganizuphuni, ngobe ngidzabuke kabi ngalenhlekelele lengiyehlisele etikwenu. 11Ningayesabi inkhosi yaseBhabhulona leseniyesaba nyalo. Simakadze utsi: Ningayesabi, ngobe nginani, futsi ngitanisindzisa nginikhulule etandleni tayo. 12Ngitaniphatsa ngesihawu, kuze kutsi nayo itewuba nesihawu kini, bese inibuyisela eveni lenu.’

13“Noko nine nanitsi: ‘Tsine singeke sihlale kulelive,’ ngaloko ningamlaleli Simakadze longuNkulunkulu wenu, 14nome nitsi: ‘Cha, sitawuhamba siyewuhlala eGibhithe, lapho singetiwuyibona khona imphi, nome sive kukhala kwempalampala, nome silambele sinkhwa,’ 15ngako vanini livi laSimakadze, nine nsali yakaJuda. Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Nanitimisele kuhamba niye eGibhithe, bese vele niyaya nekutsi niyewuhlala khona, 16inkemba leniyesabako itanikhandza khona lapho, nalendlala leniyesabako itanilandzela ize iyenikhandza eGibhithe, lapho nitawufike nifele khona. 17Ngempela, bonkhe labo labatimisele kuya eGibhithe bafike bayewuhlala khona, bayawubulawa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako; kute nome munye wabo loyawusindza nome aphunyule kulenhlekelele lengitayehlisela etikwabo.’

18

42:18
Jer. 7:20
18:16
24:8-9
29:18
44:8,12
“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Njengobe intfukutselo yami nelulaka lwami sekutfululelwe kulabo labebahlala eJerusalema, kanjalo lulaka lwami lutawutfululelwa etikwenu, naniya eGibhithe. Niyawuba yintfo yekucalekisa neyekwesabisa, nibe yintfo yekwetfuka nelihlazo; ningeke niphindze niyibone lendzawo.’

19“Awu, nsali yakaJuda, Simakadze sewunitjelile watsi: ‘Ningayi eGibhithe.’ Kufanele nati kahle kutsi: Lamuhla ngiyanecwayisa 20kutsi nenta siphosiso lesesabekako ngesikhatsi ningitfuma kuSimakadze longuNkulunkulu wenu, natsi: ‘Sithandazele kuSimakadze wetfu; sitjele konkhe lakushoko, sitakwenta.’ 21Lamuhla senginitjelile, kodvwa seloku anikamlaleli Simakadze longuNkulunkulu wenu kuko konkhe langitfume kona kutsi nginitjele. 22Ngako nyalo, yatini nekwati kutsi: Nitakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako kuyo leyo ndzawo lapho nifuna kuyawuhlala khona.”