Siswati 1996 (SWA96)
39

Kuwa kweJerusalema

391

39:1
2 Khos. 25:1
Jer. 52:4
IJerusalema yatfunjwa kanjena-ke: Ngemnyaka wemfica wekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngenyanga yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca wayawuhlasela iJerusalema, washuca nayo yonkhe imphi yakhe wayivimbetela. 2Kwatsi ngelilanga lemfica enyangeni yesine ngemnyaka welishumi nanye waSedekiya, batifohla tibondza telidolobha bangena. 3Tonkhe tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona tase tiyangena tatsatsa tindzawo tato eSangweni Lelisekhatsi Nendzawo: boNegali Sareseri waseSamgari, naNebo Sasekhimi,Nome “boNegali Sareseri, naSamgari Nebo, naSasekhimi” labengumphatsi wetindvuna, naNegali Sareseri labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. 4Kwatsi Sedekiya, inkhosi yakaJuda, nawo onkhe emabutfo nakatibona letiphatsimandla, babaleka; baphuma kulelidolobha ebusuku, babaleka ngendlela yengadze yenkhosi, ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili, babhekisa emabombo kuyo i-Arabha.“i-Arabha” nome “Sigodzi saseJordane”

5Kodvwa lamabutfo aseBhabhulona abacosha, akhandza Sedekiya etsafeni laseJerikho. Ambamba ammikisa kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labeseRibla, eveni laseHamathi, lapho akhipha khona sigwebo sakhe kuye. 6Kwatsi khona lapho eRibla inkhosi yaseBhabhulona yabulala emadvodzana aSedekiya embikwemehlo akhe abukile, yabulala nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda. 7Wase ukupuluta emehlo aSedekiya, wambopha ngetinketane telitfusi kuze amyise eBhabhulona.

8BaseBhabhulona basilumeka ngemlilo sigodlo senkhosi kanye netindlu tebantfu; babhidlita netibondza taseJerusalema. 9Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, watfumba bantfu lababesele edolobheni kanye nalabanye nje bantfu labebasele, wabayisa eBhabhulona kanye nalabo labahlubuke baya kuye. 10Kodvwa Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, washiya eveni lakaJuda labanye balabo labamphofu lababengenalutfo, kwatsi ngaleso sikhatsi wabanika tivini nemasimi.

Kukhululwa kwaJeremiya

11Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, abesanike Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, umyalo ngaJeremiya, watsi: 12“Ubomtsatsa, umnakekele kahle, ungamenti lutfo, kodvwa umentele konkhe lakucelako.” 13Ngako Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, naNebushazbani, indvuna lenkhulu yesigodlo, naNegali Sareseri, labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona 14

39:14
Jer. 38:13,28
tatfumela umyalo wekutsi Jeremiya akakhishwe esibuyeni sabogadzi. Base bammikisa kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi amtsatse ambuyisele ekhaya lakhe. Ngako wahlala nebantfu bakubo.

Litsemba la-Ebedi Meleki

15Ngesikhatsi Jeremiya asevalelwe lapha esibuyeni sabogadzi, kwefika livi laSimakadze kuye, latsi: 16

39:16
Jer. 38:7
“Hamba utjele Ebedi Meleki, umKushe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Sengitawugcwalisa emavi ami lamelana nalelidolobha ngitakuwagcwalisa ngesigameko, hhayi ngalokuhle. Ngaleso sikhatsi ayawugcwaliseka embikwemehlo akho. 17Kodvwa ngiyakukwephula wena ngalelo langa, ngeke uniketelwe etandleni talabo lobesabako, kusho Simakadze. 18Ngiyawukusindzisa, ngeke ufe ngenkemba, kodvwa wena uyawuphunyula nemphilo yakho, ngobe wena wetsembele kimi, kusho Simakadze.’ ”

40

Jeremiya uhlala kaGedaliya

401Kwefika livi laSimakadze kuJeremiya emvakwekube Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, asamkhululile eRama. Abemkhandze Jeremiya aboshwe ngetinketane emkhatsini wabo bonkhe batfunjwa lababephuma eJerusalema nakaJuda, batfunjwa bayiswa eBhabhulona. 2Kwatsi lendvuna yabomahlalesangweni nayimtfola Jeremiya, yakhuluma kuye, yatsi: “Simakadze longuNkulunkulu wakho wakhipha livi kutsi lendzawo yehlelwe ngulesigemegeme. 3Manje Simakadze sewusehlisile vele, sewente njengaloku abevele ashito kutsi utakwenta. Konkhe loku kwentiwe kutsi nine bantfu none kuSimakadze, nangete namlalela. 4Kodvwa lamuhla sengiyakukhulula kuletinketane letisetandleni takho. Wota sambe nawe siye eBhabhulona, nawutsandza, ngitakunakekela. Kodvwa nawungafuni, ungeti. Buka la, lonkhe lelive lisembikwakho, yani lapho utsandza kuya khona.” 5Noko, Jeremiya angakagucuki kutsi ahambe,“angakagucuki kutsi ahambe” nome “angakaphendvuli” Nebuzaradani wengeta watsi: “Buyela emuva kaGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, lobekwe yinkhosi yaseBhabhulona etikwemadolobha akaJuda, uyewuhlala naye kanye nebantfu, nome-ke uye nome ngukuphi lapho utsandza kuya khona.”

Ngako indvuna yabomahlalesangweni yamnika umphako nesipho, yase iyamyekela, wahamba. 6Ngako Jeremiya wahamba waya kaGedaliya, umsa wa-Ahikamu, eMispa, wahlala naye asemkhatsini webantfu lababesele eveni.

Gedaliya, umbusi wakaJuda

(2 Khos. 25:22-24)

7Kwatsi kube tonkhe tindvuna temphi kanye nemadvodza ato labesasele etigangeni, beve kutsi inkhosi yaseBhabhulona yase ibeke Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, kutsi abe ngumbusi welive, wambeka nekutsi engamele emadvodza, nebafati, nebantfwana lababemphofu kakhulu kulelo live lababengakatfunjwa bayiswa eBhabhulona, 8

40:8
2 Khos. 25:23
befika kaGedaliya eMispa, bo-Ishmayeli, umsa waNethaniya, naJohanani kanye naJonathani, emadvodzana aKhareya, naSeraya, umsa waThanhumethi, nemadvodzana a-Efayi waseNethofa, naJazaniya,“Jazaniya” ngesiHebheru “Jezaniya” indvodzana yemMakha, nemadvodza abo. 9Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, wafunga kubo nakulamadvodza abo, watsi: “Ningesabi kukhonta emaBhabhulona. Yakhani lapha eveni nihlehle enkhosini yaseBhabhulona, kutabe sekunihambela kahle-ke. 10Mine-ke ngitawuhlala eMispa kutsi ngitewumelela nine kumaBhabhulona labeta lapha kitsi; kodvwa nine nitawuvuna liwayini, netitselo tasehlobo kanye nemafutsa, nikufake etitjeni tenu tekulondvolota, nihlale kulamadolobha leseniwatsetse.”

11Kwatsi onkhe emaJuda labekaMowabi, naka-Amoni, naka-Edomu, nakuwo onkhe lamanye emave, nakeva kutsi inkhosi yaseBhabhulona ishiye imisalela kaJuda, yase ibeka Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi abe ngumbusi wabo, 12onkhe abuyela eveni lakaJuda, kuGedaliya eMispa, esuka kuwo onkhe emave lapho abesakateleke khona. Afike avuna lesikhulu sivuno seliwayini nesetitselo tasehlobo.

Kubulawa kwaGedaliya

(2 Khos. 25:25-26)

13Johanani, umsa waKhareya, kanye nato tonkhe tindvuna temphi letatisesetigangeni, teta kuGedaliya eMispa 14tatsi kuye: “Awati yini kutsi Bhalisi, inkhosi yema-Amoni, utfumele Ishmayeli, umsa waNethaniya, kutsi atekubulala?” Kodvwa Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, akazange abakholwe.

15Ngako Johanani, umsa waKhareya, wakhuluma kuGedaliya ngasense eMispa, watsi: “Ngivumele ngiyewubulala Ishmayeli, umsa waNethaniya, kute namunye loyawukwati ngaloko. Kudzingeke ngani kutsi abulale wena, ente onkhe lamaJuda lasabutsene lapha kuwe asakateke, nensali yakaJuda iphele?”

16Kodvwa Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, wakhuluma kuJohanani, umsa waKhareya, watsi: “Ungacali wente intfo lenjalo! Loku lokushoko nga-Ishmayeli akusilo nani liciniso.”

41

411

41:1
2 Khos. 25:25
Ngenyanga yesikhombisa, Ishmayeli, umsa waNethaniya, umsa wa-Elishama, labewendlu yasebukhosini, kantsi futsi abengulomunye wetindvuna tenkhosi, wefika nemadvodza lalishumi kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu, eMispa. Batsi basadla ndzawonye lapho, 2Ishmayeli, umsa waNethaniya, kanye nalamadvodza lalishumi labenawo asukuma akhipha tinkemba tawo abulala Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani. Gedaliya abebekwe yinkhosi yaseBhabhulona, kutsi abe ngumbusi welive. 3Ishmayeli wachubeka wabulala onkhe emaJuda labenaGedaliya eMispa kanye nemadvodza emphi yemaBhabhulona labelapho.

4Ngakusasa, kusengakatiwa nekutsi Gedaliya ubulewe, 5

41:5
Lev. 19:27
Dut. 14:1
kwefika emadvodza langema-80 aphuma eShekhemu, naseShilo, naseSamariya. Abehhule tilevu tawo, aklebhule timphahla tawo, atisika emitimbeni yawo, etfwele iminikelo yalokutinhlavu nenhlaka atewukunikela endlini yaSimakadze. 6Ishmayeli, umsa waNethaniya, waphuma eMispa kuyakuwahlangabeta, ahamba akhala; nasahlangane nawo, wafike watsi kuwo: “Wotani kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu.” 7Atsi kube angene ngekhatsi edolobheni, Ishmayeli, umsa waNethaniya, nalabehamba nabo wawabulala, tidvumbu tawo watijikijela emgodzini wemanti.

8Kodvwa kwaba khona emkhatsini wawo emadvodza lalishumi lacela Ishmayeli, atsi: “Sicela kutsi mane ungasibulali! Siphetse kolo nebhali, nemafutsa kanye neluju lwetinyosi lesikufihle lena esikhotseni.” Ngako wabayekela, wangete wababulala kanye nalaba labanye. 9

41:9
1 Khos. 15:22
Lomgodzi lapho alahla khona tonkhe letidvumbu talamadvodza labesawabulele kanye naGedaliya, bekungiwo lowo mgodzi lomkhulu lowawentiwe yinkhosi Asa, nakativikela ekuhlaselweni nguBhasha, inkhosi yaka-Israyeli. Nguwo-ke Ishmayeli, umsa waNethaniya, lawugcwalisa ngaletidvumbu.

10Ishmayeli wabe sewutfumba bonkhe labantfu lababeseMispa, emakhosatana kanye nabo bonkhe labanye lababesele lapho, Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni labebeke Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, kutsi abe ngumbusi wabo. Ishmayeli, umsa waNethaniya, wabatfumba, washuca nabo wacondza ngesheya eveni laka-Amoni.

11Watsi kube Johanani, umsa waKhareya, netindvuna tonkhe temabutfo letatinaye beve ngayo yonkhe lenhlekelele leyase yentiwe ngu-Ishmayeli, umsa waNethaniya, 12

41:12
2 Sam. 2:13
bahlomisa onkhe emadvodza abo, bahamba bayawuhlasela Ishmayeli, umsa waNethaniya; bamkhandza ngasesitibeni lesikhulu eGibeyoni. 13Batsi kube bonkhe bantfu lababena-Ishmayeli babone Johanani, umsa waKhareya, nebaholi balemphi banaye, bajabula. 14Bonkhe lababetfunjwe ngu-Ishmayeli eMispa bancandzeka baya kuJohanani, umsa waKhareya. 15Kodvwa Ishmayeli, umsa waNethaniya, kanye nalamadvodza akakhe lasiphohlongo babalekela Johanani, bacondza ngesheya eveni lema-Amoni.

Kubalekelwa eGibhithe

16Johanani, umsa waKhareya, kanye nato tonkhe tindvuna temphi letatinaye bahola yonkhe imisalela leyayiphuma eMispa lababeyemuke Ishmayeli, umsa waNethaniya, emvakwekubulala kwakhe Gedaliya, umsa wa-Ahikamu: emasotja, nebafati, nebantfwana, nebatsenwa, Johanani labebuye nabo eGibeyoni. 17

41:17
2 Sam. 19:38
Bachubeka, baze bayakuma eGeruthi Khimhamu lengaseceleni kweBhetlehema bacondze eGibhithe, 18babalekela emaBhabhulona. Babewesaba, ngobe Ishmayeli, umsa waNethaniya, abesabulele Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, labesabekwe yinkhosi yaseBhabhulona kutsi abe ngumbusi welive.