Siswati 1996 (SWA96)
38

Jeremiya usemgodzini loneludzaka

381

38:1
Jer. 20:1
BoShefathiya, umsa waMathani, naGedaliya, umsa waPhashuri, naJukhali, umsa waShelemiya, naPhashuri, umsa waMalkhiya, beva ngaloko Jeremiya labebatjele kona bonkhe bantfu ngesikhatsi atsi: 2
38:2
Jer. 21:9
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Wonkhe lohlala kulelidolobha uyakufa ngenkemba, nome ngendlala, nome ngesifo lesibulalanako, kodvwa wonkhe lohambako aye kumaBhabhulona, uyawuphila. Uyawuphepha nekuphila kwakhe; uyawuphila.’ 3
38:3
Jer. 32:3
Naku futsi lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngempela, lelidolobha liyawunikwa emabutfo enkhosi yaseBhabhulona layakulitfumba.’ ”

4

38:4
Amo. 7:10
Tiphatsimandla takhuluma enkhosini, tatsi: “Lomuntfu kufanele abulawe. Utsela emanti emadvolweni emasotja lasele kulelidoloba, nakuwabo bonkhe bantfu, ngaletintfo latishoko kubo. Lomuntfu akacondzi lokuhle ngalabantfu, kodvwa ubafisela lokubi.”

5Inkhosi Sedekiya yaphendvula yatsi: “Usetandleni tenu, inkhosi ingeke yente lutfo lolungamelana nani.”

6

38:6
Jer. 37:16
Ngako batsatsa Jeremiya bamfaka emgodzini wakaMalkhiya, umntfwanenkhosi, lowawusekhatsi esibuyeni sabogadzi. Jeremiya bamehlisa ngetindophi, bamehlisela emgodzini, noko wawute emanti lapha kuwo, kwakuneludzaka nje. Jeremiya watika kuloludzaka.

7Kodvwa Ebedi Meleki, umKushe,“emaKushe” bantfu besifundza seNayili Lengenhla labengumtsenwa esigodlweni senkhosi, weva kutsi Jeremiya sebamfake kulomgodzi. Kwatsi inkhosi isehleti eSangweni lakaBhenjamini, 8Ebedi Meleki waphuma esigodlweni waya kuyo watsi: 9

38:9
Jer. 37:21
“Nkhosi yami, inkhosi, labantfu bente sento lesibi kabi kuJeremiya, umphrofethi. Sebamfake emgodzini lapho atawubulawa yindlala adzimate afe, ngobe sekute sinkhwa lapha edolobheni.”

10Inkhosi yase ikhipha Ebedi Meleki, umKushe, yamtfuma, yatsi: “Tsatsa emadvodza langema-30“lengema-30” lenye incwadzi yekucala itsi “lamatsatfu” lapha, nihambe nawo niyewukhipha Jeremiya, umphrofethi, lena emgodzini nyalo, asengakafi.”

11Ngako Ebedi Meleki watsatsa emadvodza wahamba nawo, bangena endlini leyayingaphansi kwendlu yengcebo yasesigodlweni senkhosi. Watsatsa emanikiniki netidvwedvwe, wakwehlisa netindophi taya kuJeremiya emgodzini. 12Ebedi Meleki, umKushe, wakhuluma kuJeremiya watsi: “Faka nankho emanikiniki netidvwedvwe emakhwapheni akho, khona ungetiwuhhudlwa nguletindophi.” Jeremiya wenta njalo, 13base bamdvonsa ngaletindophi bamkhiphela ngephandle kwalomgodzi. Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi.

Sedekiya ucela seluleko saJeremiya

14Inkhosi Sedekiya yase itsi akulandvwe Jeremiya, umphrofethi, yatsi akaletfwe esangweni lesitsatfu lelithempeli laSimakadze, yatsi kuJeremiya: “Ngitawubuta lutfo. Ungafihli lutfo kimi.”

15Jeremiya watsi kuSedekiya: “Nangikuphendvula, ungeke yini ungibulale? Ngisho nome ngikweluleka, ngeke ungilalele mine.”

16Kodvwa inkhosi Sedekiya yafunga lesifungo ngasense kuJeremiya, yatsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, lowasinika umphefumulo, ngingeke ngikubulale, futsi ngingeke ngikunikele nakulabo labatingela imphilo yakho.”

17Ngako Jeremiya wakhuluma kuSedekiya, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Nawuphakamisa tandla kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona, utitfobe, imphilo yakho iyawuphepha, nalelidolobha lingeke lishiswe; wena nemndeni wakho niyawuphila. 18Kodvwa nawungeke ukhotsame kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona, lelidolobha litawunikelwa etandleni temaBhabhulona, futsi bayakulishisa, nawe cobo lwakho ungeke uphunyule esandleni sabo.’ ”

19Inkhosi Sedekiya yakhuluma kuJeremiya, yatsi: “Ngiyawesaba lamaJuda lasahlubuke aya kumaBhabhulona, ngobe encenye laba baseBhabhulona bangahle banginikele kuwo, afike angiphatse kabi.”

20Jeremiya wayiphendvula watsi: “Bangeke bakunikele. Lalela Simakadze, ngekwenta loku lengikutjele kona. Khona-ke kutabe sekukuhambela kahle konkhe, imphilo yakho iphunyule ekufeni. 21Kodvwa nawala kuphakamisa tandla, naku Simakadze lakwembulile kimi kutsi: 22

38:22
Oba. 7
Onkhe lamakhosikati lasele esigodlweni senkhosi yakaJuda, atawukhishwa ayiswe kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. Lamakhosikati ayawukhuluma kuwe, atsi:

“ ‘Bakwedukisa baze bakwehlula,

labo bangani bakho lobetsembako.

Tinyawo takho titike ekhatsi eludzakeni;

bangani bakho bakulahlile.’

23

38:23
Jer. 32:4
34:2
“Onkhe emakhosikati akho nebantfwabakho bayawuyiswa kubaseBhabhulona, nawe cobo lwakho ngeke uphunyule etandleni tabo, kodvwa uyawubanjwa yinkhosi yaseBhabhulona, nalelidolobha liyawubhujiswa ngemlilo.”“nalelidolobha liyawubhujiswa ngemlilo” nome “uyawukwenta lelidolobha kutsi libhujiswe ngemlilo”

24Sedekiya wakhuluma kuJeremiya, watsi: “Ungatjeli muntfu ngalengcoco yetfu; ngaphandle kwaloko utakufa. 25Natingeva letiphatsimandla kutsi bengicoca nawe, tite kuwe tifike titsi: ‘Sitjele kutsi utsiteni enkhosini, nekutsi inkhosi itsiteni kuwe, ungasifihleli, ngaphandle kwaloko siyawukubulala,’ 26

38:26
Jer. 37:20
ubobe sewutitjela utsi: ‘Bengitincengela enkhosini kutsi imane ingangibuyiseli endlini kaJonathani kuyawufela khona.’ ”

27Tonkhe letiphatsimandla teta kuJeremiya tatawumbuta, watitjela konkhe loko labekutjelwe yinkhosi kutsi akusho. Ngako tangabe tisasho lutfo kuye, ngobe kute namunye labeyivile lengcoco yakhe nenkhosi.

28Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi, kwaze kwaba lilanga leyatfunjwa ngalo iJerusalema.

39

Kuwa kweJerusalema

391

39:1
2 Khos. 25:1
Jer. 52:4
IJerusalema yatfunjwa kanjena-ke: Ngemnyaka wemfica wekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngenyanga yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca wayawuhlasela iJerusalema, washuca nayo yonkhe imphi yakhe wayivimbetela. 2Kwatsi ngelilanga lemfica enyangeni yesine ngemnyaka welishumi nanye waSedekiya, batifohla tibondza telidolobha bangena. 3Tonkhe tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona tase tiyangena tatsatsa tindzawo tato eSangweni Lelisekhatsi Nendzawo: boNegali Sareseri waseSamgari, naNebo Sasekhimi,Nome “boNegali Sareseri, naSamgari Nebo, naSasekhimi” labengumphatsi wetindvuna, naNegali Sareseri labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. 4Kwatsi Sedekiya, inkhosi yakaJuda, nawo onkhe emabutfo nakatibona letiphatsimandla, babaleka; baphuma kulelidolobha ebusuku, babaleka ngendlela yengadze yenkhosi, ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili, babhekisa emabombo kuyo i-Arabha.“i-Arabha” nome “Sigodzi saseJordane”

5Kodvwa lamabutfo aseBhabhulona abacosha, akhandza Sedekiya etsafeni laseJerikho. Ambamba ammikisa kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labeseRibla, eveni laseHamathi, lapho akhipha khona sigwebo sakhe kuye. 6Kwatsi khona lapho eRibla inkhosi yaseBhabhulona yabulala emadvodzana aSedekiya embikwemehlo akhe abukile, yabulala nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda. 7Wase ukupuluta emehlo aSedekiya, wambopha ngetinketane telitfusi kuze amyise eBhabhulona.

8BaseBhabhulona basilumeka ngemlilo sigodlo senkhosi kanye netindlu tebantfu; babhidlita netibondza taseJerusalema. 9Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, watfumba bantfu lababesele edolobheni kanye nalabanye nje bantfu labebasele, wabayisa eBhabhulona kanye nalabo labahlubuke baya kuye. 10Kodvwa Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, washiya eveni lakaJuda labanye balabo labamphofu lababengenalutfo, kwatsi ngaleso sikhatsi wabanika tivini nemasimi.

Kukhululwa kwaJeremiya

11Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, abesanike Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, umyalo ngaJeremiya, watsi: 12“Ubomtsatsa, umnakekele kahle, ungamenti lutfo, kodvwa umentele konkhe lakucelako.” 13Ngako Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, naNebushazbani, indvuna lenkhulu yesigodlo, naNegali Sareseri, labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona 14

39:14
Jer. 38:13,28
tatfumela umyalo wekutsi Jeremiya akakhishwe esibuyeni sabogadzi. Base bammikisa kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi amtsatse ambuyisele ekhaya lakhe. Ngako wahlala nebantfu bakubo.

Litsemba la-Ebedi Meleki

15Ngesikhatsi Jeremiya asevalelwe lapha esibuyeni sabogadzi, kwefika livi laSimakadze kuye, latsi: 16

39:16
Jer. 38:7
“Hamba utjele Ebedi Meleki, umKushe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Sengitawugcwalisa emavi ami lamelana nalelidolobha ngitakuwagcwalisa ngesigameko, hhayi ngalokuhle. Ngaleso sikhatsi ayawugcwaliseka embikwemehlo akho. 17Kodvwa ngiyakukwephula wena ngalelo langa, ngeke uniketelwe etandleni talabo lobesabako, kusho Simakadze. 18Ngiyawukusindzisa, ngeke ufe ngenkemba, kodvwa wena uyawuphunyula nemphilo yakho, ngobe wena wetsembele kimi, kusho Simakadze.’ ”

40

Jeremiya uhlala kaGedaliya

401Kwefika livi laSimakadze kuJeremiya emvakwekube Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, asamkhululile eRama. Abemkhandze Jeremiya aboshwe ngetinketane emkhatsini wabo bonkhe batfunjwa lababephuma eJerusalema nakaJuda, batfunjwa bayiswa eBhabhulona. 2Kwatsi lendvuna yabomahlalesangweni nayimtfola Jeremiya, yakhuluma kuye, yatsi: “Simakadze longuNkulunkulu wakho wakhipha livi kutsi lendzawo yehlelwe ngulesigemegeme. 3Manje Simakadze sewusehlisile vele, sewente njengaloku abevele ashito kutsi utakwenta. Konkhe loku kwentiwe kutsi nine bantfu none kuSimakadze, nangete namlalela. 4Kodvwa lamuhla sengiyakukhulula kuletinketane letisetandleni takho. Wota sambe nawe siye eBhabhulona, nawutsandza, ngitakunakekela. Kodvwa nawungafuni, ungeti. Buka la, lonkhe lelive lisembikwakho, yani lapho utsandza kuya khona.” 5Noko, Jeremiya angakagucuki kutsi ahambe,“angakagucuki kutsi ahambe” nome “angakaphendvuli” Nebuzaradani wengeta watsi: “Buyela emuva kaGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, lobekwe yinkhosi yaseBhabhulona etikwemadolobha akaJuda, uyewuhlala naye kanye nebantfu, nome-ke uye nome ngukuphi lapho utsandza kuya khona.”

Ngako indvuna yabomahlalesangweni yamnika umphako nesipho, yase iyamyekela, wahamba. 6Ngako Jeremiya wahamba waya kaGedaliya, umsa wa-Ahikamu, eMispa, wahlala naye asemkhatsini webantfu lababesele eveni.

Gedaliya, umbusi wakaJuda

(2 Khos. 25:22-24)

7Kwatsi kube tonkhe tindvuna temphi kanye nemadvodza ato labesasele etigangeni, beve kutsi inkhosi yaseBhabhulona yase ibeke Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, kutsi abe ngumbusi welive, wambeka nekutsi engamele emadvodza, nebafati, nebantfwana lababemphofu kakhulu kulelo live lababengakatfunjwa bayiswa eBhabhulona, 8

40:8
2 Khos. 25:23
befika kaGedaliya eMispa, bo-Ishmayeli, umsa waNethaniya, naJohanani kanye naJonathani, emadvodzana aKhareya, naSeraya, umsa waThanhumethi, nemadvodzana a-Efayi waseNethofa, naJazaniya,“Jazaniya” ngesiHebheru “Jezaniya” indvodzana yemMakha, nemadvodza abo. 9Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, wafunga kubo nakulamadvodza abo, watsi: “Ningesabi kukhonta emaBhabhulona. Yakhani lapha eveni nihlehle enkhosini yaseBhabhulona, kutabe sekunihambela kahle-ke. 10Mine-ke ngitawuhlala eMispa kutsi ngitewumelela nine kumaBhabhulona labeta lapha kitsi; kodvwa nine nitawuvuna liwayini, netitselo tasehlobo kanye nemafutsa, nikufake etitjeni tenu tekulondvolota, nihlale kulamadolobha leseniwatsetse.”

11Kwatsi onkhe emaJuda labekaMowabi, naka-Amoni, naka-Edomu, nakuwo onkhe lamanye emave, nakeva kutsi inkhosi yaseBhabhulona ishiye imisalela kaJuda, yase ibeka Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi abe ngumbusi wabo, 12onkhe abuyela eveni lakaJuda, kuGedaliya eMispa, esuka kuwo onkhe emave lapho abesakateleke khona. Afike avuna lesikhulu sivuno seliwayini nesetitselo tasehlobo.

Kubulawa kwaGedaliya

(2 Khos. 25:25-26)

13Johanani, umsa waKhareya, kanye nato tonkhe tindvuna temphi letatisesetigangeni, teta kuGedaliya eMispa 14tatsi kuye: “Awati yini kutsi Bhalisi, inkhosi yema-Amoni, utfumele Ishmayeli, umsa waNethaniya, kutsi atekubulala?” Kodvwa Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, akazange abakholwe.

15Ngako Johanani, umsa waKhareya, wakhuluma kuGedaliya ngasense eMispa, watsi: “Ngivumele ngiyewubulala Ishmayeli, umsa waNethaniya, kute namunye loyawukwati ngaloko. Kudzingeke ngani kutsi abulale wena, ente onkhe lamaJuda lasabutsene lapha kuwe asakateke, nensali yakaJuda iphele?”

16Kodvwa Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, wakhuluma kuJohanani, umsa waKhareya, watsi: “Ungacali wente intfo lenjalo! Loku lokushoko nga-Ishmayeli akusilo nani liciniso.”