Siswati 1996 (SWA96)
39

Kuwa kweJerusalema

391

39:1
2 Khos. 25:1
Jer. 52:4
IJerusalema yatfunjwa kanjena-ke: Ngemnyaka wemfica wekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngenyanga yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca wayawuhlasela iJerusalema, washuca nayo yonkhe imphi yakhe wayivimbetela. 2Kwatsi ngelilanga lemfica enyangeni yesine ngemnyaka welishumi nanye waSedekiya, batifohla tibondza telidolobha bangena. 3Tonkhe tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona tase tiyangena tatsatsa tindzawo tato eSangweni Lelisekhatsi Nendzawo: boNegali Sareseri waseSamgari, naNebo Sasekhimi,Nome “boNegali Sareseri, naSamgari Nebo, naSasekhimi” labengumphatsi wetindvuna, naNegali Sareseri labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. 4Kwatsi Sedekiya, inkhosi yakaJuda, nawo onkhe emabutfo nakatibona letiphatsimandla, babaleka; baphuma kulelidolobha ebusuku, babaleka ngendlela yengadze yenkhosi, ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili, babhekisa emabombo kuyo i-Arabha.“i-Arabha” nome “Sigodzi saseJordane”

5Kodvwa lamabutfo aseBhabhulona abacosha, akhandza Sedekiya etsafeni laseJerikho. Ambamba ammikisa kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labeseRibla, eveni laseHamathi, lapho akhipha khona sigwebo sakhe kuye. 6Kwatsi khona lapho eRibla inkhosi yaseBhabhulona yabulala emadvodzana aSedekiya embikwemehlo akhe abukile, yabulala nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda. 7Wase ukupuluta emehlo aSedekiya, wambopha ngetinketane telitfusi kuze amyise eBhabhulona.

8BaseBhabhulona basilumeka ngemlilo sigodlo senkhosi kanye netindlu tebantfu; babhidlita netibondza taseJerusalema. 9Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, watfumba bantfu lababesele edolobheni kanye nalabanye nje bantfu labebasele, wabayisa eBhabhulona kanye nalabo labahlubuke baya kuye. 10Kodvwa Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, washiya eveni lakaJuda labanye balabo labamphofu lababengenalutfo, kwatsi ngaleso sikhatsi wabanika tivini nemasimi.

Kukhululwa kwaJeremiya

11Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, abesanike Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, umyalo ngaJeremiya, watsi: 12“Ubomtsatsa, umnakekele kahle, ungamenti lutfo, kodvwa umentele konkhe lakucelako.” 13Ngako Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, naNebushazbani, indvuna lenkhulu yesigodlo, naNegali Sareseri, labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona 14

39:14
Jer. 38:13,28
tatfumela umyalo wekutsi Jeremiya akakhishwe esibuyeni sabogadzi. Base bammikisa kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi amtsatse ambuyisele ekhaya lakhe. Ngako wahlala nebantfu bakubo.

Litsemba la-Ebedi Meleki

15Ngesikhatsi Jeremiya asevalelwe lapha esibuyeni sabogadzi, kwefika livi laSimakadze kuye, latsi: 16

39:16
Jer. 38:7
“Hamba utjele Ebedi Meleki, umKushe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Sengitawugcwalisa emavi ami lamelana nalelidolobha ngitakuwagcwalisa ngesigameko, hhayi ngalokuhle. Ngaleso sikhatsi ayawugcwaliseka embikwemehlo akho. 17Kodvwa ngiyakukwephula wena ngalelo langa, ngeke uniketelwe etandleni talabo lobesabako, kusho Simakadze. 18Ngiyawukusindzisa, ngeke ufe ngenkemba, kodvwa wena uyawuphunyula nemphilo yakho, ngobe wena wetsembele kimi, kusho Simakadze.’ ”