Siswati 1996 (SWA96)
37

Sicelo saSedekiya kuJeremiya

371

37:1
2 Khos. 24:17
Jer. 52:1
Sedekiya, umsa waJosaya, wabekwa waba yinkhosi yakaJuda, abekwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona; wabusa esikhundleni saJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Khoniya” umsa waJehoyakimu.

2Yena netinceku takhe letatimsingatsile kanye nebantfu nje belive abazange sebawanake emavi labekhulunywe nguSimakadze ngemphrofethi Jeremiya.

3

37:3
Isa. 37:2
Jer. 42:2
Noko Sedekiya, inkhosi, watfumela Jukhali, umsa waShelemiya, kanye nemphristi Zefaniya, umsa waMaseya, kuJeremiya, umphrofethi, nemlayeto lotsi: “Siyakucela kutsi umane usithandazele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu.”

4Jeremiya abesakhululekile kutsi angangena aphume emkhatsini webantfu, ngobe abesengakafakwa ejele. 5Imphi yaFaro yase ishuce yaphuma eGibhithe, kwatsi baseBhabhulona labebavimbetela iJerusalema nabeva umbiko ngaloko, base bayayiyekela iJerusalema.

6Livi laSimakadze lase liyefika kuJeremiya, umphrofethi, litsi: 7“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Tjelani inkhosi yakaJuda lenitfume kutsi nitewubuta kimi nitsi: ‘Emabutfo aFaro, labeshucele kutanelekelela, atawuncandzeka abuyele eveni lawo, eGibhithe. 8

37:8
Jer. 34:22
BaseBhabhulona-ke batabe sebayabuya batewuhlasela lelidolobha, balitfumbe, bese balilumeka ngemlilo lishe liphele.’

9“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ningatiyengi nicabange nitsi: ‘BaseBhabhulona ngempela batawuyekela.’ Bangeke! 10Ngisho nome benitayeyisa yonkhe imphi yebaseBhabhulona lenihlaselako, kusale kuphela nje tinkhubela temadvodza lapha emathendeni awo, betitawuphuma titelishisa lelidolobha.”

Kubanjwa nekuboshwa kwaJeremiya

11Kwatsi imphi yaseBhabhulona nase incandzekile yashiya iJerusalema ngenca yemabutfo akaFaro, 12naJeremiya wase uyalishiya lelidolobha waya eveni lakaBhenjamini kutsi ayewutfola naye sabelo sakhe selifa emkhatsini wesive sakhona. 13

37:13
Jer. 20:2
Kodvwa watsi nakefika eSangweni lakaBhenjamini, umphatsi wabogadzi, libito lakhe lekwakunguJiriya, umsa waShelemiya, umsa waHananiya, wambopha watsi kuye: “Uhlubukela kubaseBhabhulona!”

14Jeremiya watsi: “Akusilo liciniso lelo, angihlubukeli kuya kubaseBhabhulona.” Kodvwa Jiriya akazange amlalele, esikhundleni saloko wabopha Jeremiya, wase ummikisa kuto tiphatsimandla. 15Tamtfukutselela Jeremiya, tatsi akashaywe; tase tiyambopha tamfaka endlini kaJonathani, labengumabhalane, ngobe yayentiwe lijele.

16

37:16
Jer. 38:6
Jeremiya wafakwa emgodzini welijele, lapho agcinwa khona sikhatsi lesidze. 17
37:17
Jer. 34:21
Inkhosi Sedekiya wase uyatfumela kutsi akalandvwe aletfwe kuye esigodlweni, lapho wafike wambuta ngasense, watsi: “Likhona yini livi lelivela kuSimakadze?”

Jeremiya waphendvula watsi: “Yebo, likhona, litsi: Wena utawuniketelwa enkhosini yaseBhabhulona.”

18Jeremiya wakhuluma enkhosini Sedekiya, watsi: “Cala lini lengilentile kuwe, nome-ke etindvuneni takho, nome kulesive lokwekutsi ningaze ningivalele ejele? 19Baphi labaphrofethi benu labaniphrofethela batsi: ‘Inkhosi yaseBhabhulona ingeke ikuhlasele, nalelive ingeke ilente lutfo’? 20Kodvwa-ke nyalo, nkhosi yami, inkhosi, mane ungilalele. Angiletse sikhalo sami kuwe: Mane ungete wangibuyisela endlini yakaJonathani longumabhalane, ngobe ngitawufela khona lapho.”

21

37:21
Jer. 32:2
38:9
52:6
Inkhosi Sedekiya yase ikhipha umyalo kutsi Jeremiya akabekwe esibuyeni sabogadzi anikwe sinkhwa lesibuya esitaladini sebabhaki onkhe emalanga, size siphele sonkhe sinkhwa edolobheni. Ngako Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi.

38

Jeremiya usemgodzini loneludzaka

381

38:1
Jer. 20:1
BoShefathiya, umsa waMathani, naGedaliya, umsa waPhashuri, naJukhali, umsa waShelemiya, naPhashuri, umsa waMalkhiya, beva ngaloko Jeremiya labebatjele kona bonkhe bantfu ngesikhatsi atsi: 2
38:2
Jer. 21:9
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Wonkhe lohlala kulelidolobha uyakufa ngenkemba, nome ngendlala, nome ngesifo lesibulalanako, kodvwa wonkhe lohambako aye kumaBhabhulona, uyawuphila. Uyawuphepha nekuphila kwakhe; uyawuphila.’ 3
38:3
Jer. 32:3
Naku futsi lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngempela, lelidolobha liyawunikwa emabutfo enkhosi yaseBhabhulona layakulitfumba.’ ”

4

38:4
Amo. 7:10
Tiphatsimandla takhuluma enkhosini, tatsi: “Lomuntfu kufanele abulawe. Utsela emanti emadvolweni emasotja lasele kulelidoloba, nakuwabo bonkhe bantfu, ngaletintfo latishoko kubo. Lomuntfu akacondzi lokuhle ngalabantfu, kodvwa ubafisela lokubi.”

5Inkhosi Sedekiya yaphendvula yatsi: “Usetandleni tenu, inkhosi ingeke yente lutfo lolungamelana nani.”

6

38:6
Jer. 37:16
Ngako batsatsa Jeremiya bamfaka emgodzini wakaMalkhiya, umntfwanenkhosi, lowawusekhatsi esibuyeni sabogadzi. Jeremiya bamehlisa ngetindophi, bamehlisela emgodzini, noko wawute emanti lapha kuwo, kwakuneludzaka nje. Jeremiya watika kuloludzaka.

7Kodvwa Ebedi Meleki, umKushe,“emaKushe” bantfu besifundza seNayili Lengenhla labengumtsenwa esigodlweni senkhosi, weva kutsi Jeremiya sebamfake kulomgodzi. Kwatsi inkhosi isehleti eSangweni lakaBhenjamini, 8Ebedi Meleki waphuma esigodlweni waya kuyo watsi: 9

38:9
Jer. 37:21
“Nkhosi yami, inkhosi, labantfu bente sento lesibi kabi kuJeremiya, umphrofethi. Sebamfake emgodzini lapho atawubulawa yindlala adzimate afe, ngobe sekute sinkhwa lapha edolobheni.”

10Inkhosi yase ikhipha Ebedi Meleki, umKushe, yamtfuma, yatsi: “Tsatsa emadvodza langema-30“lengema-30” lenye incwadzi yekucala itsi “lamatsatfu” lapha, nihambe nawo niyewukhipha Jeremiya, umphrofethi, lena emgodzini nyalo, asengakafi.”

11Ngako Ebedi Meleki watsatsa emadvodza wahamba nawo, bangena endlini leyayingaphansi kwendlu yengcebo yasesigodlweni senkhosi. Watsatsa emanikiniki netidvwedvwe, wakwehlisa netindophi taya kuJeremiya emgodzini. 12Ebedi Meleki, umKushe, wakhuluma kuJeremiya watsi: “Faka nankho emanikiniki netidvwedvwe emakhwapheni akho, khona ungetiwuhhudlwa nguletindophi.” Jeremiya wenta njalo, 13base bamdvonsa ngaletindophi bamkhiphela ngephandle kwalomgodzi. Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi.

Sedekiya ucela seluleko saJeremiya

14Inkhosi Sedekiya yase itsi akulandvwe Jeremiya, umphrofethi, yatsi akaletfwe esangweni lesitsatfu lelithempeli laSimakadze, yatsi kuJeremiya: “Ngitawubuta lutfo. Ungafihli lutfo kimi.”

15Jeremiya watsi kuSedekiya: “Nangikuphendvula, ungeke yini ungibulale? Ngisho nome ngikweluleka, ngeke ungilalele mine.”

16Kodvwa inkhosi Sedekiya yafunga lesifungo ngasense kuJeremiya, yatsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, lowasinika umphefumulo, ngingeke ngikubulale, futsi ngingeke ngikunikele nakulabo labatingela imphilo yakho.”

17Ngako Jeremiya wakhuluma kuSedekiya, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Nawuphakamisa tandla kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona, utitfobe, imphilo yakho iyawuphepha, nalelidolobha lingeke lishiswe; wena nemndeni wakho niyawuphila. 18Kodvwa nawungeke ukhotsame kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona, lelidolobha litawunikelwa etandleni temaBhabhulona, futsi bayakulishisa, nawe cobo lwakho ungeke uphunyule esandleni sabo.’ ”

19Inkhosi Sedekiya yakhuluma kuJeremiya, yatsi: “Ngiyawesaba lamaJuda lasahlubuke aya kumaBhabhulona, ngobe encenye laba baseBhabhulona bangahle banginikele kuwo, afike angiphatse kabi.”

20Jeremiya wayiphendvula watsi: “Bangeke bakunikele. Lalela Simakadze, ngekwenta loku lengikutjele kona. Khona-ke kutabe sekukuhambela kahle konkhe, imphilo yakho iphunyule ekufeni. 21Kodvwa nawala kuphakamisa tandla, naku Simakadze lakwembulile kimi kutsi: 22

38:22
Oba. 7
Onkhe lamakhosikati lasele esigodlweni senkhosi yakaJuda, atawukhishwa ayiswe kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. Lamakhosikati ayawukhuluma kuwe, atsi:

“ ‘Bakwedukisa baze bakwehlula,

labo bangani bakho lobetsembako.

Tinyawo takho titike ekhatsi eludzakeni;

bangani bakho bakulahlile.’

23

38:23
Jer. 32:4
34:2
“Onkhe emakhosikati akho nebantfwabakho bayawuyiswa kubaseBhabhulona, nawe cobo lwakho ngeke uphunyule etandleni tabo, kodvwa uyawubanjwa yinkhosi yaseBhabhulona, nalelidolobha liyawubhujiswa ngemlilo.”“nalelidolobha liyawubhujiswa ngemlilo” nome “uyawukwenta lelidolobha kutsi libhujiswe ngemlilo”

24Sedekiya wakhuluma kuJeremiya, watsi: “Ungatjeli muntfu ngalengcoco yetfu; ngaphandle kwaloko utakufa. 25Natingeva letiphatsimandla kutsi bengicoca nawe, tite kuwe tifike titsi: ‘Sitjele kutsi utsiteni enkhosini, nekutsi inkhosi itsiteni kuwe, ungasifihleli, ngaphandle kwaloko siyawukubulala,’ 26

38:26
Jer. 37:20
ubobe sewutitjela utsi: ‘Bengitincengela enkhosini kutsi imane ingangibuyiseli endlini kaJonathani kuyawufela khona.’ ”

27Tonkhe letiphatsimandla teta kuJeremiya tatawumbuta, watitjela konkhe loko labekutjelwe yinkhosi kutsi akusho. Ngako tangabe tisasho lutfo kuye, ngobe kute namunye labeyivile lengcoco yakhe nenkhosi.

28Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi, kwaze kwaba lilanga leyatfunjwa ngalo iJerusalema.

39

Kuwa kweJerusalema

391

39:1
2 Khos. 25:1
Jer. 52:4
IJerusalema yatfunjwa kanjena-ke: Ngemnyaka wemfica wekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngenyanga yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca wayawuhlasela iJerusalema, washuca nayo yonkhe imphi yakhe wayivimbetela. 2Kwatsi ngelilanga lemfica enyangeni yesine ngemnyaka welishumi nanye waSedekiya, batifohla tibondza telidolobha bangena. 3Tonkhe tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona tase tiyangena tatsatsa tindzawo tato eSangweni Lelisekhatsi Nendzawo: boNegali Sareseri waseSamgari, naNebo Sasekhimi,Nome “boNegali Sareseri, naSamgari Nebo, naSasekhimi” labengumphatsi wetindvuna, naNegali Sareseri labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. 4Kwatsi Sedekiya, inkhosi yakaJuda, nawo onkhe emabutfo nakatibona letiphatsimandla, babaleka; baphuma kulelidolobha ebusuku, babaleka ngendlela yengadze yenkhosi, ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili, babhekisa emabombo kuyo i-Arabha.“i-Arabha” nome “Sigodzi saseJordane”

5Kodvwa lamabutfo aseBhabhulona abacosha, akhandza Sedekiya etsafeni laseJerikho. Ambamba ammikisa kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labeseRibla, eveni laseHamathi, lapho akhipha khona sigwebo sakhe kuye. 6Kwatsi khona lapho eRibla inkhosi yaseBhabhulona yabulala emadvodzana aSedekiya embikwemehlo akhe abukile, yabulala nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda. 7Wase ukupuluta emehlo aSedekiya, wambopha ngetinketane telitfusi kuze amyise eBhabhulona.

8BaseBhabhulona basilumeka ngemlilo sigodlo senkhosi kanye netindlu tebantfu; babhidlita netibondza taseJerusalema. 9Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, watfumba bantfu lababesele edolobheni kanye nalabanye nje bantfu labebasele, wabayisa eBhabhulona kanye nalabo labahlubuke baya kuye. 10Kodvwa Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, washiya eveni lakaJuda labanye balabo labamphofu lababengenalutfo, kwatsi ngaleso sikhatsi wabanika tivini nemasimi.

Kukhululwa kwaJeremiya

11Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, abesanike Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, umyalo ngaJeremiya, watsi: 12“Ubomtsatsa, umnakekele kahle, ungamenti lutfo, kodvwa umentele konkhe lakucelako.” 13Ngako Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, naNebushazbani, indvuna lenkhulu yesigodlo, naNegali Sareseri, labesiphatsimandla lesikhulu, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona 14

39:14
Jer. 38:13,28
tatfumela umyalo wekutsi Jeremiya akakhishwe esibuyeni sabogadzi. Base bammikisa kuGedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi amtsatse ambuyisele ekhaya lakhe. Ngako wahlala nebantfu bakubo.

Litsemba la-Ebedi Meleki

15Ngesikhatsi Jeremiya asevalelwe lapha esibuyeni sabogadzi, kwefika livi laSimakadze kuye, latsi: 16

39:16
Jer. 38:7
“Hamba utjele Ebedi Meleki, umKushe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Sengitawugcwalisa emavi ami lamelana nalelidolobha ngitakuwagcwalisa ngesigameko, hhayi ngalokuhle. Ngaleso sikhatsi ayawugcwaliseka embikwemehlo akho. 17Kodvwa ngiyakukwephula wena ngalelo langa, ngeke uniketelwe etandleni talabo lobesabako, kusho Simakadze. 18Ngiyawukusindzisa, ngeke ufe ngenkemba, kodvwa wena uyawuphunyula nemphilo yakho, ngobe wena wetsembele kimi, kusho Simakadze.’ ”