Siswati 1996 (SWA96)
36

Incwadzi legocotwako ifundvwa nguBharuki ethempelini

361

36:1
Jer. 25:1
Ngemnyaka wesine waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi: 2
36:2
Jer. 30:2
“Tsatsa incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi lengiwakhulumile kuwe mayelana na-Israyeli naJuda kanye nato tonkhe letinye tive, kusukela esikhatsini lengacala ngaso kukhuluma kuwe, ekubuseni kwenkhosi Josaya, kuze kube ngunyalo. 3
36:3
Jer. 26:3
Mhlawumbe bantfu bakaJuda nabeva ngato tonkhe letigameko lengase ngitimisele kubashaya ngato, ngulowo nalowo kubo uyawuphendvuka endleleni yakhe lembi, ngako-ke ngiyawube sengiyabatsetselela ebubini babo nasetonweni tabo.”

4

36:4
Jer. 32:12
Ngako Jeremiya wase ubita Bharuki, umsa waNeriya; kwatsi ngesikhatsi Jeremiya amtjela onkhe emavi labewatjelwe nguSimakadze, Bharuki wabe sewuyawabhala phansi encwadzini legocotwako. 5Jeremiya wase utjela Bharuki watsi: “Ngivalelwe; angikwati kuyawungena ethempelini laSimakadze. 6Ngako-ke uboya endlini yaSimakadze, mhlazana kuzilwe kudla, ufike ufundzele bantfu onkhe lamavi aSimakadze lowabhale kulencwadzi, njengobe uwatjeliwe. Wafundze embikwabo bonkhe bantfu bakaJuda labetile, baphuma emadolobheni abo. 7Mhlawumbe bayawutincengela embikwaSimakadze, ngulowo nalowo aphendvuke endleleni yakhe lembi, ngobe lulaka nentfukutselo lasayibekile Simakadze kumelana nalabantfu yinkhulu kakhulu.”

8Bharuki, umsa waNeriya, wenta konkhe loko labekutjelwe ngumphrofethi Jeremiya kutsi akwente; wavele wafundza lamavi aSimakadze kuleyo ncwadzi asethempelini laSimakadze. 9Kwatsi ngenyanga yemfica yemnyaka wesihlanu waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwamenyetelwa sikhatsi sekuzila kudla embikwaSimakadze kubo bonkhe baseJerusalema nabo bonkhe lababephuma emadolobheni akaJuda. 10

36:10
Jer. 26:10
Kwatsi Bharuki asekamelweni laGemariya, umsa waShafani, labengumabhalane, lelalisesibuyeni lesisetulu ekungeneni kweLisango Lelisha lasethempelini, wabafundzela bonkhe bantfu lababesethempelini laSimakadze emavi emphrofethi Jeremiya, awafundza kulencwadzi legocotwako.

Incwadzi legocotwako ifundvwa ebandla

11Kwatsi Mikhaya, umsa waGemariya, umsa waShafani, nakeva onkhe lamavi aSimakadze lakulencwadzi legocotwako, 12wehlela ekamelweni lamabhalane esigodlweni senkhosi, lapho kwakuhleti khona onkhe emalunga abandlancane: bo-Elishama, labengumabhalane, naDelaya, umsa waShemaya, na-Elnathani, umsa wa-Akbori, naGemariya, umsa waShafani, naSedekiya, umsa waHananiya, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla. 13Kwatsi emvakwekube Mikhaya asabatjele konkhe labekuve ngaBharuki akufundzela bantfu kulencwadzi legocotwako, 14tonkhe tiphatsimandla tatfumela Jehudi, umsa waNethaniya, umsa waShelemiya, umsa waKushi, kutsi ayewutjela Bharuki atsi: “Wota lapha naleyo ncwadzi lebewufundza kuyo, ufundzela bantfu.” Ngako Bharuki, umsa waNeriya, waya kubo nalencwadzi legocotwako, ayiphetse ngesandla. 15Batsi kuye: “Sicela uhlale lapha phansi, usifundzele yona natsi.”

Ngako Bharuki wabafundzela yona. 16Batsi nabaweva onkhe lamavi, babukana bodvwana betfukile, bakhuluma kuBharuki batsi: “Kufanele siwabikele inkhosi onkhe lamavi.” 17Base babuta Bharuki batsi: “Asewusho, kwenteke kanjani kutsi ubhale konkhe loku? Ukutjelwe nguJeremiya yini?”

18Bharuki wabaphendvula watsi: “Yebo, ungitjele onkhe lamavi ngemlomo, mine ngawabhala phansi ngenki kulencwadzi legocotwako.”

19Letiphatsimandla tase titjela Bharuki, tatsi: “Wena naJeremiya, hambani niyewubhaca. Akubete namunye umuntfu lowatiko kutsi nikuphi.”

Incwadzi legocotwako ishiswa yinkhosi

20Batsi nase babeke lencwadzi legocotwako ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, base baya enkhosini esibuyeni, bafike bayibikela konkhe. 21Inkhosi yatfumela Jehudi kutsi ayewulandza lencwadzi legocotwako. Jehudi wabuya nayo ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, wayifundzela inkhosi kanye netiphatsimandla tayo tonkhe letatiyisingatsile. 22Kwase kuyinyanga yemfica, inkhosi yayihleti endlini yayo yasebusika yotsa imbawula yemlilo leyayisembikwayo. 23Kwakutsi njalo nje Jehudi nase afundze tinhlu letintsatfu nome letine talencwadzi legocotwako, inkhosi itijube ngemukhwa webabhali, itijike kulembawula yemlilo, yaze yaphelela yonkhe lencwadzi legocotwako ishiswa emlilweni. 24

36:24
2 Khos. 22:11
Inkhosi kanye nabo bonkhe lababeyisingatsile, labaweva onkhe lawo mavi, abazange sebakhombise nalokuncane nje kwesaba, futsi abatihluphanga ngekudzabula tingubo tabo ngekutisola. 25Kwala nome bo-Elnathani, naDelaya, naGemariya sebayincenga inkhosi kutsi ingayishisi lencwadzi legocotwako, ayizange seyifune nekuva kutsi batsini. 26Esikhundleni saloko, inkhosi yatfumela boJerameli, umntfwanenkhosi, naSeraya, umsa wa-Azriyeli, naShelemiya, umsa wa-Abdeyeli, kutsi bayewubopha boBharuki, umbhali, naJeremiya, umphrofethi, kodvwa Simakadze abesabafihlile.

Jeremiya uphindze ubhala lenye incwadzi legocotwako

27Emvakwekube inkhosi seyishise lencwadzi legocotwako leyayetfwele lamavi labebhalwe nguBharuki atjelwa nguJeremiya, kwefika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 28“Tsatsa lenye incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi labekulencwadzi yakucala legocotwako, leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda. 29Umtjele futsi Jehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ushise lencwadzi legocotwako watsi: “Ubhaleleni kuyo kutsi inkhosi yaseBhabhulona ngempela iyawuta itewubhubhisa lelive, icotfule imbokodvo nesisekelo?” 30

36:30
Jer. 22:19
Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze ngaJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: Iyakubate muntfu wakayo loyawuhlala esihlalweni saDavide sebukhosi; sidvumbu sayo siyawulahlwa ngephandle, sitfoswe lilanga emini, sicandziswe sitfwatfwa ebusuku. 31
36:31
Jer. 35:17
Ngiyawumjezisa yena kanye nebantfwana bakhe, kanye netinceku takhe letimsingatsile ngenca yebubi babo; ngiyakwehlisela etikwabo kanye nakubo bonkhe labakhile eJerusalema nakubantfu bakaJuda tonkhe tigameko lengitikhulumile ngemelana nabo, ngobe abakangilaleli.’ ”

32Ngako Jeremiya wabuye watsatsa lenye incwadzi legocotwako wayiniketa umbhali Bharuki, umsa waNeriya; watsi Jeremiya nakakhulumako, Bharuki wabe abhala kuyo onkhe emavi alencwadzi legocotwako leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, emlilweni. Manyenti futsi lamanye emavi lafananako lengetelwa kuwo.

37

Sicelo saSedekiya kuJeremiya

371

37:1
2 Khos. 24:17
Jer. 52:1
Sedekiya, umsa waJosaya, wabekwa waba yinkhosi yakaJuda, abekwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona; wabusa esikhundleni saJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Khoniya” umsa waJehoyakimu.

2Yena netinceku takhe letatimsingatsile kanye nebantfu nje belive abazange sebawanake emavi labekhulunywe nguSimakadze ngemphrofethi Jeremiya.

3

37:3
Isa. 37:2
Jer. 42:2
Noko Sedekiya, inkhosi, watfumela Jukhali, umsa waShelemiya, kanye nemphristi Zefaniya, umsa waMaseya, kuJeremiya, umphrofethi, nemlayeto lotsi: “Siyakucela kutsi umane usithandazele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu.”

4Jeremiya abesakhululekile kutsi angangena aphume emkhatsini webantfu, ngobe abesengakafakwa ejele. 5Imphi yaFaro yase ishuce yaphuma eGibhithe, kwatsi baseBhabhulona labebavimbetela iJerusalema nabeva umbiko ngaloko, base bayayiyekela iJerusalema.

6Livi laSimakadze lase liyefika kuJeremiya, umphrofethi, litsi: 7“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Tjelani inkhosi yakaJuda lenitfume kutsi nitewubuta kimi nitsi: ‘Emabutfo aFaro, labeshucele kutanelekelela, atawuncandzeka abuyele eveni lawo, eGibhithe. 8

37:8
Jer. 34:22
BaseBhabhulona-ke batabe sebayabuya batewuhlasela lelidolobha, balitfumbe, bese balilumeka ngemlilo lishe liphele.’

9“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ningatiyengi nicabange nitsi: ‘BaseBhabhulona ngempela batawuyekela.’ Bangeke! 10Ngisho nome benitayeyisa yonkhe imphi yebaseBhabhulona lenihlaselako, kusale kuphela nje tinkhubela temadvodza lapha emathendeni awo, betitawuphuma titelishisa lelidolobha.”

Kubanjwa nekuboshwa kwaJeremiya

11Kwatsi imphi yaseBhabhulona nase incandzekile yashiya iJerusalema ngenca yemabutfo akaFaro, 12naJeremiya wase uyalishiya lelidolobha waya eveni lakaBhenjamini kutsi ayewutfola naye sabelo sakhe selifa emkhatsini wesive sakhona. 13

37:13
Jer. 20:2
Kodvwa watsi nakefika eSangweni lakaBhenjamini, umphatsi wabogadzi, libito lakhe lekwakunguJiriya, umsa waShelemiya, umsa waHananiya, wambopha watsi kuye: “Uhlubukela kubaseBhabhulona!”

14Jeremiya watsi: “Akusilo liciniso lelo, angihlubukeli kuya kubaseBhabhulona.” Kodvwa Jiriya akazange amlalele, esikhundleni saloko wabopha Jeremiya, wase ummikisa kuto tiphatsimandla. 15Tamtfukutselela Jeremiya, tatsi akashaywe; tase tiyambopha tamfaka endlini kaJonathani, labengumabhalane, ngobe yayentiwe lijele.

16

37:16
Jer. 38:6
Jeremiya wafakwa emgodzini welijele, lapho agcinwa khona sikhatsi lesidze. 17
37:17
Jer. 34:21
Inkhosi Sedekiya wase uyatfumela kutsi akalandvwe aletfwe kuye esigodlweni, lapho wafike wambuta ngasense, watsi: “Likhona yini livi lelivela kuSimakadze?”

Jeremiya waphendvula watsi: “Yebo, likhona, litsi: Wena utawuniketelwa enkhosini yaseBhabhulona.”

18Jeremiya wakhuluma enkhosini Sedekiya, watsi: “Cala lini lengilentile kuwe, nome-ke etindvuneni takho, nome kulesive lokwekutsi ningaze ningivalele ejele? 19Baphi labaphrofethi benu labaniphrofethela batsi: ‘Inkhosi yaseBhabhulona ingeke ikuhlasele, nalelive ingeke ilente lutfo’? 20Kodvwa-ke nyalo, nkhosi yami, inkhosi, mane ungilalele. Angiletse sikhalo sami kuwe: Mane ungete wangibuyisela endlini yakaJonathani longumabhalane, ngobe ngitawufela khona lapho.”

21

37:21
Jer. 32:2
38:9
52:6
Inkhosi Sedekiya yase ikhipha umyalo kutsi Jeremiya akabekwe esibuyeni sabogadzi anikwe sinkhwa lesibuya esitaladini sebabhaki onkhe emalanga, size siphele sonkhe sinkhwa edolobheni. Ngako Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi.

38

Jeremiya usemgodzini loneludzaka

381

38:1
Jer. 20:1
BoShefathiya, umsa waMathani, naGedaliya, umsa waPhashuri, naJukhali, umsa waShelemiya, naPhashuri, umsa waMalkhiya, beva ngaloko Jeremiya labebatjele kona bonkhe bantfu ngesikhatsi atsi: 2
38:2
Jer. 21:9
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Wonkhe lohlala kulelidolobha uyakufa ngenkemba, nome ngendlala, nome ngesifo lesibulalanako, kodvwa wonkhe lohambako aye kumaBhabhulona, uyawuphila. Uyawuphepha nekuphila kwakhe; uyawuphila.’ 3
38:3
Jer. 32:3
Naku futsi lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngempela, lelidolobha liyawunikwa emabutfo enkhosi yaseBhabhulona layakulitfumba.’ ”

4

38:4
Amo. 7:10
Tiphatsimandla takhuluma enkhosini, tatsi: “Lomuntfu kufanele abulawe. Utsela emanti emadvolweni emasotja lasele kulelidoloba, nakuwabo bonkhe bantfu, ngaletintfo latishoko kubo. Lomuntfu akacondzi lokuhle ngalabantfu, kodvwa ubafisela lokubi.”

5Inkhosi Sedekiya yaphendvula yatsi: “Usetandleni tenu, inkhosi ingeke yente lutfo lolungamelana nani.”

6

38:6
Jer. 37:16
Ngako batsatsa Jeremiya bamfaka emgodzini wakaMalkhiya, umntfwanenkhosi, lowawusekhatsi esibuyeni sabogadzi. Jeremiya bamehlisa ngetindophi, bamehlisela emgodzini, noko wawute emanti lapha kuwo, kwakuneludzaka nje. Jeremiya watika kuloludzaka.

7Kodvwa Ebedi Meleki, umKushe,“emaKushe” bantfu besifundza seNayili Lengenhla labengumtsenwa esigodlweni senkhosi, weva kutsi Jeremiya sebamfake kulomgodzi. Kwatsi inkhosi isehleti eSangweni lakaBhenjamini, 8Ebedi Meleki waphuma esigodlweni waya kuyo watsi: 9

38:9
Jer. 37:21
“Nkhosi yami, inkhosi, labantfu bente sento lesibi kabi kuJeremiya, umphrofethi. Sebamfake emgodzini lapho atawubulawa yindlala adzimate afe, ngobe sekute sinkhwa lapha edolobheni.”

10Inkhosi yase ikhipha Ebedi Meleki, umKushe, yamtfuma, yatsi: “Tsatsa emadvodza langema-30“lengema-30” lenye incwadzi yekucala itsi “lamatsatfu” lapha, nihambe nawo niyewukhipha Jeremiya, umphrofethi, lena emgodzini nyalo, asengakafi.”

11Ngako Ebedi Meleki watsatsa emadvodza wahamba nawo, bangena endlini leyayingaphansi kwendlu yengcebo yasesigodlweni senkhosi. Watsatsa emanikiniki netidvwedvwe, wakwehlisa netindophi taya kuJeremiya emgodzini. 12Ebedi Meleki, umKushe, wakhuluma kuJeremiya watsi: “Faka nankho emanikiniki netidvwedvwe emakhwapheni akho, khona ungetiwuhhudlwa nguletindophi.” Jeremiya wenta njalo, 13base bamdvonsa ngaletindophi bamkhiphela ngephandle kwalomgodzi. Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi.

Sedekiya ucela seluleko saJeremiya

14Inkhosi Sedekiya yase itsi akulandvwe Jeremiya, umphrofethi, yatsi akaletfwe esangweni lesitsatfu lelithempeli laSimakadze, yatsi kuJeremiya: “Ngitawubuta lutfo. Ungafihli lutfo kimi.”

15Jeremiya watsi kuSedekiya: “Nangikuphendvula, ungeke yini ungibulale? Ngisho nome ngikweluleka, ngeke ungilalele mine.”

16Kodvwa inkhosi Sedekiya yafunga lesifungo ngasense kuJeremiya, yatsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, lowasinika umphefumulo, ngingeke ngikubulale, futsi ngingeke ngikunikele nakulabo labatingela imphilo yakho.”

17Ngako Jeremiya wakhuluma kuSedekiya, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Nawuphakamisa tandla kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona, utitfobe, imphilo yakho iyawuphepha, nalelidolobha lingeke lishiswe; wena nemndeni wakho niyawuphila. 18Kodvwa nawungeke ukhotsame kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona, lelidolobha litawunikelwa etandleni temaBhabhulona, futsi bayakulishisa, nawe cobo lwakho ungeke uphunyule esandleni sabo.’ ”

19Inkhosi Sedekiya yakhuluma kuJeremiya, yatsi: “Ngiyawesaba lamaJuda lasahlubuke aya kumaBhabhulona, ngobe encenye laba baseBhabhulona bangahle banginikele kuwo, afike angiphatse kabi.”

20Jeremiya wayiphendvula watsi: “Bangeke bakunikele. Lalela Simakadze, ngekwenta loku lengikutjele kona. Khona-ke kutabe sekukuhambela kahle konkhe, imphilo yakho iphunyule ekufeni. 21Kodvwa nawala kuphakamisa tandla, naku Simakadze lakwembulile kimi kutsi: 22

38:22
Oba. 7
Onkhe lamakhosikati lasele esigodlweni senkhosi yakaJuda, atawukhishwa ayiswe kuto tiphatsimandla tenkhosi yaseBhabhulona. Lamakhosikati ayawukhuluma kuwe, atsi:

“ ‘Bakwedukisa baze bakwehlula,

labo bangani bakho lobetsembako.

Tinyawo takho titike ekhatsi eludzakeni;

bangani bakho bakulahlile.’

23

38:23
Jer. 32:4
34:2
“Onkhe emakhosikati akho nebantfwabakho bayawuyiswa kubaseBhabhulona, nawe cobo lwakho ngeke uphunyule etandleni tabo, kodvwa uyawubanjwa yinkhosi yaseBhabhulona, nalelidolobha liyawubhujiswa ngemlilo.”“nalelidolobha liyawubhujiswa ngemlilo” nome “uyawukwenta lelidolobha kutsi libhujiswe ngemlilo”

24Sedekiya wakhuluma kuJeremiya, watsi: “Ungatjeli muntfu ngalengcoco yetfu; ngaphandle kwaloko utakufa. 25Natingeva letiphatsimandla kutsi bengicoca nawe, tite kuwe tifike titsi: ‘Sitjele kutsi utsiteni enkhosini, nekutsi inkhosi itsiteni kuwe, ungasifihleli, ngaphandle kwaloko siyawukubulala,’ 26

38:26
Jer. 37:20
ubobe sewutitjela utsi: ‘Bengitincengela enkhosini kutsi imane ingangibuyiseli endlini kaJonathani kuyawufela khona.’ ”

27Tonkhe letiphatsimandla teta kuJeremiya tatawumbuta, watitjela konkhe loko labekutjelwe yinkhosi kutsi akusho. Ngako tangabe tisasho lutfo kuye, ngobe kute namunye labeyivile lengcoco yakhe nenkhosi.

28Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi, kwaze kwaba lilanga leyatfunjwa ngalo iJerusalema.