Siswati 1996 (SWA96)
36

Incwadzi legocotwako ifundvwa nguBharuki ethempelini

361

36:1
Jer. 25:1
Ngemnyaka wesine waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi: 2
36:2
Jer. 30:2
“Tsatsa incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi lengiwakhulumile kuwe mayelana na-Israyeli naJuda kanye nato tonkhe letinye tive, kusukela esikhatsini lengacala ngaso kukhuluma kuwe, ekubuseni kwenkhosi Josaya, kuze kube ngunyalo. 3
36:3
Jer. 26:3
Mhlawumbe bantfu bakaJuda nabeva ngato tonkhe letigameko lengase ngitimisele kubashaya ngato, ngulowo nalowo kubo uyawuphendvuka endleleni yakhe lembi, ngako-ke ngiyawube sengiyabatsetselela ebubini babo nasetonweni tabo.”

4

36:4
Jer. 32:12
Ngako Jeremiya wase ubita Bharuki, umsa waNeriya; kwatsi ngesikhatsi Jeremiya amtjela onkhe emavi labewatjelwe nguSimakadze, Bharuki wabe sewuyawabhala phansi encwadzini legocotwako. 5Jeremiya wase utjela Bharuki watsi: “Ngivalelwe; angikwati kuyawungena ethempelini laSimakadze. 6Ngako-ke uboya endlini yaSimakadze, mhlazana kuzilwe kudla, ufike ufundzele bantfu onkhe lamavi aSimakadze lowabhale kulencwadzi, njengobe uwatjeliwe. Wafundze embikwabo bonkhe bantfu bakaJuda labetile, baphuma emadolobheni abo. 7Mhlawumbe bayawutincengela embikwaSimakadze, ngulowo nalowo aphendvuke endleleni yakhe lembi, ngobe lulaka nentfukutselo lasayibekile Simakadze kumelana nalabantfu yinkhulu kakhulu.”

8Bharuki, umsa waNeriya, wenta konkhe loko labekutjelwe ngumphrofethi Jeremiya kutsi akwente; wavele wafundza lamavi aSimakadze kuleyo ncwadzi asethempelini laSimakadze. 9Kwatsi ngenyanga yemfica yemnyaka wesihlanu waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwamenyetelwa sikhatsi sekuzila kudla embikwaSimakadze kubo bonkhe baseJerusalema nabo bonkhe lababephuma emadolobheni akaJuda. 10

36:10
Jer. 26:10
Kwatsi Bharuki asekamelweni laGemariya, umsa waShafani, labengumabhalane, lelalisesibuyeni lesisetulu ekungeneni kweLisango Lelisha lasethempelini, wabafundzela bonkhe bantfu lababesethempelini laSimakadze emavi emphrofethi Jeremiya, awafundza kulencwadzi legocotwako.

Incwadzi legocotwako ifundvwa ebandla

11Kwatsi Mikhaya, umsa waGemariya, umsa waShafani, nakeva onkhe lamavi aSimakadze lakulencwadzi legocotwako, 12wehlela ekamelweni lamabhalane esigodlweni senkhosi, lapho kwakuhleti khona onkhe emalunga abandlancane: bo-Elishama, labengumabhalane, naDelaya, umsa waShemaya, na-Elnathani, umsa wa-Akbori, naGemariya, umsa waShafani, naSedekiya, umsa waHananiya, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla. 13Kwatsi emvakwekube Mikhaya asabatjele konkhe labekuve ngaBharuki akufundzela bantfu kulencwadzi legocotwako, 14tonkhe tiphatsimandla tatfumela Jehudi, umsa waNethaniya, umsa waShelemiya, umsa waKushi, kutsi ayewutjela Bharuki atsi: “Wota lapha naleyo ncwadzi lebewufundza kuyo, ufundzela bantfu.” Ngako Bharuki, umsa waNeriya, waya kubo nalencwadzi legocotwako, ayiphetse ngesandla. 15Batsi kuye: “Sicela uhlale lapha phansi, usifundzele yona natsi.”

Ngako Bharuki wabafundzela yona. 16Batsi nabaweva onkhe lamavi, babukana bodvwana betfukile, bakhuluma kuBharuki batsi: “Kufanele siwabikele inkhosi onkhe lamavi.” 17Base babuta Bharuki batsi: “Asewusho, kwenteke kanjani kutsi ubhale konkhe loku? Ukutjelwe nguJeremiya yini?”

18Bharuki wabaphendvula watsi: “Yebo, ungitjele onkhe lamavi ngemlomo, mine ngawabhala phansi ngenki kulencwadzi legocotwako.”

19Letiphatsimandla tase titjela Bharuki, tatsi: “Wena naJeremiya, hambani niyewubhaca. Akubete namunye umuntfu lowatiko kutsi nikuphi.”

Incwadzi legocotwako ishiswa yinkhosi

20Batsi nase babeke lencwadzi legocotwako ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, base baya enkhosini esibuyeni, bafike bayibikela konkhe. 21Inkhosi yatfumela Jehudi kutsi ayewulandza lencwadzi legocotwako. Jehudi wabuya nayo ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, wayifundzela inkhosi kanye netiphatsimandla tayo tonkhe letatiyisingatsile. 22Kwase kuyinyanga yemfica, inkhosi yayihleti endlini yayo yasebusika yotsa imbawula yemlilo leyayisembikwayo. 23Kwakutsi njalo nje Jehudi nase afundze tinhlu letintsatfu nome letine talencwadzi legocotwako, inkhosi itijube ngemukhwa webabhali, itijike kulembawula yemlilo, yaze yaphelela yonkhe lencwadzi legocotwako ishiswa emlilweni. 24

36:24
2 Khos. 22:11
Inkhosi kanye nabo bonkhe lababeyisingatsile, labaweva onkhe lawo mavi, abazange sebakhombise nalokuncane nje kwesaba, futsi abatihluphanga ngekudzabula tingubo tabo ngekutisola. 25Kwala nome bo-Elnathani, naDelaya, naGemariya sebayincenga inkhosi kutsi ingayishisi lencwadzi legocotwako, ayizange seyifune nekuva kutsi batsini. 26Esikhundleni saloko, inkhosi yatfumela boJerameli, umntfwanenkhosi, naSeraya, umsa wa-Azriyeli, naShelemiya, umsa wa-Abdeyeli, kutsi bayewubopha boBharuki, umbhali, naJeremiya, umphrofethi, kodvwa Simakadze abesabafihlile.

Jeremiya uphindze ubhala lenye incwadzi legocotwako

27Emvakwekube inkhosi seyishise lencwadzi legocotwako leyayetfwele lamavi labebhalwe nguBharuki atjelwa nguJeremiya, kwefika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 28“Tsatsa lenye incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi labekulencwadzi yakucala legocotwako, leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda. 29Umtjele futsi Jehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ushise lencwadzi legocotwako watsi: “Ubhaleleni kuyo kutsi inkhosi yaseBhabhulona ngempela iyawuta itewubhubhisa lelive, icotfule imbokodvo nesisekelo?” 30

36:30
Jer. 22:19
Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze ngaJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: Iyakubate muntfu wakayo loyawuhlala esihlalweni saDavide sebukhosi; sidvumbu sayo siyawulahlwa ngephandle, sitfoswe lilanga emini, sicandziswe sitfwatfwa ebusuku. 31
36:31
Jer. 35:17
Ngiyawumjezisa yena kanye nebantfwana bakhe, kanye netinceku takhe letimsingatsile ngenca yebubi babo; ngiyakwehlisela etikwabo kanye nakubo bonkhe labakhile eJerusalema nakubantfu bakaJuda tonkhe tigameko lengitikhulumile ngemelana nabo, ngobe abakangilaleli.’ ”

32Ngako Jeremiya wabuye watsatsa lenye incwadzi legocotwako wayiniketa umbhali Bharuki, umsa waNeriya; watsi Jeremiya nakakhulumako, Bharuki wabe abhala kuyo onkhe emavi alencwadzi legocotwako leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, emlilweni. Manyenti futsi lamanye emavi lafananako lengetelwa kuwo.