Siswati 1996 (SWA96)
35

Jeremiya nemaRekhabi

351Leli livi leleta kuJeremiya liphuma kuSimakadze ngesikhatsi kusabusa Jehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, litsi: 2

35:2
1 Khr. 2:55
“Hamba uye emndenini wemaRekhabi, ubameme kutsi bete kulelinye lemakamelo lasemhlubulweni wendlu yaSimakadze, ubanike liwayini kutsi banatse.”

3Ngako ngahamba ngayawulandza Jazaniya, umsa waJeremiya, umsa waHabasiniya, nabomnakabo, nawo onkhe emadvodzana akhe, wonkhe umndeni wemaRekhabi. 4Ngabangenisa endlini yaSimakadze, ekamelweni lemadvodzana aHanana, umsa wa-Igdaliya, umuntfu waNkulunkulu. Laliseceleni kwelikamelo letindvuna, lelalingetulu kwaleli laMaseya, umsa waShalumi, labengumahlalesangweni. 5Ngase ngibeka titja letatigcwele liwayini nalamanye emakomishi embikwemadvodza emndeni wemaRekhabi, ngakhuluma kuwo ngatsi: “Ase ninatse nali liwayini.”

6

35:6
2 Khos. 10:15
Kodvwa baphendvula batsi: “Asilinatsi liwayini, ngobe khokho wetfu Jonadabi, umsa waRekhabi, wasinika lowo myalo watsi: ‘Nine netitukulwane tenu ningacali nilinatse liwayini.’ 7Waphindze watsi futsi: ‘Ningacali nakhe tindlu, nihlanyele inhlanyelo nome tivini. Ningacali nibe nako ngisho nome kunye kwaletintfo, kodvwa kufanele nihlale emathendeni ngato tonkhe tikhatsi. Ngenca yaloko niyawuphila sikhatsi lesidze kulelo live, lapho niyimihambima khona.’ 8Sikwentile konkhe khokho wetfu, Jonadabi, umsa waRekhabi, lasiyala ngako. Tsine, nabomnaketfu, nemadvodzana etfu, nemadvodzakati etfu asizange sesilinatse liwayini, 9nome sakhe tindlu tekuhlala, kantsi futsi asizange sibe netivini, nemasimi nome tivuno. 10Seloku sihlala emathendeni; sakuhlonipha ngalokuphelele konkhe khokho wetfu Jonadabi lasiyala ngako kutsi sikwente. 11Kodvwa kwatsi Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, navimbetela lelive, satsi: ‘Wotani, kufanele sihambe siye eJerusalema sitewubalekela emabutfo emaBhabhulona newema-Aramu.’ Nguko nje silapha eJerusalema.”

12Livi laSimakadze lase lifika kuJeremiya, latsi: 13“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Hamba uyewutjela bantfu bakaJuda nebaseJerusalema, utsi: Simakadze utsi: ‘Ningeke yini nifundze sifundvo nilalele emavi ami? 14Jonadabi, umsa waRekhabi, wayala emadvodzana akhe kutsi angalinatsi liwayini, lowo myalo awugcinile. Kuze kube ngulamuhla akalinatsi liwayini, ngobe ahlonipha umyalo wakhokho wawo. Kodvwa mine sengikhulume kini emaphindzephindze, kodvwa nine anikangilaleli. 15

35:15
2 Khos. 17:13
Jer. 18:11
25:4
Ngatfumela kini tonkhe tinceku tami baphrofethi emaphindzephindze. Babetsi: “Ngulowo nalowo kini kufanele atiyekele tindlela takhe letimbi, nijikise imihambo yenu. Ningacali nilandzele labanye bonkulunkulu kutsi nibakhonte. Nanenta njalo-ke, niyawuhlala kulelive lengalipha nine naboyihlo.” Kodvwa anikanginaki, futsi anikangilaleli. 16Titukulwane taJonadabi, umsa waRekhabi, tona tiwentile lomyalo letanikwa wona ngukhokho wato, kodvwa labantfu abakangilaleli mine.’

17

35:17
Isa. 65:12
66:4
Jer. 7:13
“Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitakwehlisela etikwaJuda nasetikwabo bonkhe labahlala eJerusalema yonkhe inhlekelele lengitsite itawubehlela. Ngakhuluma kubo, kodvwa abazange bangilalele; ngababita, kodvwa abazange basabele.’ ”

18Ngako Jeremiya wakhuluma kulomndeni wemaRekhabi, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Niwulalele nawenta umyalo wakhokho wenu Jonadabi, nenta konkhe lanitjela kona kutsi nibokwenta.’ 19Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Jonadabi, umsa waRekhabi, ngeke eswele umuntfu lotawukhonta mine.’ ”

36

Incwadzi legocotwako ifundvwa nguBharuki ethempelini

361

36:1
Jer. 25:1
Ngemnyaka wesine waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi: 2
36:2
Jer. 30:2
“Tsatsa incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi lengiwakhulumile kuwe mayelana na-Israyeli naJuda kanye nato tonkhe letinye tive, kusukela esikhatsini lengacala ngaso kukhuluma kuwe, ekubuseni kwenkhosi Josaya, kuze kube ngunyalo. 3
36:3
Jer. 26:3
Mhlawumbe bantfu bakaJuda nabeva ngato tonkhe letigameko lengase ngitimisele kubashaya ngato, ngulowo nalowo kubo uyawuphendvuka endleleni yakhe lembi, ngako-ke ngiyawube sengiyabatsetselela ebubini babo nasetonweni tabo.”

4

36:4
Jer. 32:12
Ngako Jeremiya wase ubita Bharuki, umsa waNeriya; kwatsi ngesikhatsi Jeremiya amtjela onkhe emavi labewatjelwe nguSimakadze, Bharuki wabe sewuyawabhala phansi encwadzini legocotwako. 5Jeremiya wase utjela Bharuki watsi: “Ngivalelwe; angikwati kuyawungena ethempelini laSimakadze. 6Ngako-ke uboya endlini yaSimakadze, mhlazana kuzilwe kudla, ufike ufundzele bantfu onkhe lamavi aSimakadze lowabhale kulencwadzi, njengobe uwatjeliwe. Wafundze embikwabo bonkhe bantfu bakaJuda labetile, baphuma emadolobheni abo. 7Mhlawumbe bayawutincengela embikwaSimakadze, ngulowo nalowo aphendvuke endleleni yakhe lembi, ngobe lulaka nentfukutselo lasayibekile Simakadze kumelana nalabantfu yinkhulu kakhulu.”

8Bharuki, umsa waNeriya, wenta konkhe loko labekutjelwe ngumphrofethi Jeremiya kutsi akwente; wavele wafundza lamavi aSimakadze kuleyo ncwadzi asethempelini laSimakadze. 9Kwatsi ngenyanga yemfica yemnyaka wesihlanu waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwamenyetelwa sikhatsi sekuzila kudla embikwaSimakadze kubo bonkhe baseJerusalema nabo bonkhe lababephuma emadolobheni akaJuda. 10

36:10
Jer. 26:10
Kwatsi Bharuki asekamelweni laGemariya, umsa waShafani, labengumabhalane, lelalisesibuyeni lesisetulu ekungeneni kweLisango Lelisha lasethempelini, wabafundzela bonkhe bantfu lababesethempelini laSimakadze emavi emphrofethi Jeremiya, awafundza kulencwadzi legocotwako.

Incwadzi legocotwako ifundvwa ebandla

11Kwatsi Mikhaya, umsa waGemariya, umsa waShafani, nakeva onkhe lamavi aSimakadze lakulencwadzi legocotwako, 12wehlela ekamelweni lamabhalane esigodlweni senkhosi, lapho kwakuhleti khona onkhe emalunga abandlancane: bo-Elishama, labengumabhalane, naDelaya, umsa waShemaya, na-Elnathani, umsa wa-Akbori, naGemariya, umsa waShafani, naSedekiya, umsa waHananiya, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla. 13Kwatsi emvakwekube Mikhaya asabatjele konkhe labekuve ngaBharuki akufundzela bantfu kulencwadzi legocotwako, 14tonkhe tiphatsimandla tatfumela Jehudi, umsa waNethaniya, umsa waShelemiya, umsa waKushi, kutsi ayewutjela Bharuki atsi: “Wota lapha naleyo ncwadzi lebewufundza kuyo, ufundzela bantfu.” Ngako Bharuki, umsa waNeriya, waya kubo nalencwadzi legocotwako, ayiphetse ngesandla. 15Batsi kuye: “Sicela uhlale lapha phansi, usifundzele yona natsi.”

Ngako Bharuki wabafundzela yona. 16Batsi nabaweva onkhe lamavi, babukana bodvwana betfukile, bakhuluma kuBharuki batsi: “Kufanele siwabikele inkhosi onkhe lamavi.” 17Base babuta Bharuki batsi: “Asewusho, kwenteke kanjani kutsi ubhale konkhe loku? Ukutjelwe nguJeremiya yini?”

18Bharuki wabaphendvula watsi: “Yebo, ungitjele onkhe lamavi ngemlomo, mine ngawabhala phansi ngenki kulencwadzi legocotwako.”

19Letiphatsimandla tase titjela Bharuki, tatsi: “Wena naJeremiya, hambani niyewubhaca. Akubete namunye umuntfu lowatiko kutsi nikuphi.”

Incwadzi legocotwako ishiswa yinkhosi

20Batsi nase babeke lencwadzi legocotwako ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, base baya enkhosini esibuyeni, bafike bayibikela konkhe. 21Inkhosi yatfumela Jehudi kutsi ayewulandza lencwadzi legocotwako. Jehudi wabuya nayo ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, wayifundzela inkhosi kanye netiphatsimandla tayo tonkhe letatiyisingatsile. 22Kwase kuyinyanga yemfica, inkhosi yayihleti endlini yayo yasebusika yotsa imbawula yemlilo leyayisembikwayo. 23Kwakutsi njalo nje Jehudi nase afundze tinhlu letintsatfu nome letine talencwadzi legocotwako, inkhosi itijube ngemukhwa webabhali, itijike kulembawula yemlilo, yaze yaphelela yonkhe lencwadzi legocotwako ishiswa emlilweni. 24

36:24
2 Khos. 22:11
Inkhosi kanye nabo bonkhe lababeyisingatsile, labaweva onkhe lawo mavi, abazange sebakhombise nalokuncane nje kwesaba, futsi abatihluphanga ngekudzabula tingubo tabo ngekutisola. 25Kwala nome bo-Elnathani, naDelaya, naGemariya sebayincenga inkhosi kutsi ingayishisi lencwadzi legocotwako, ayizange seyifune nekuva kutsi batsini. 26Esikhundleni saloko, inkhosi yatfumela boJerameli, umntfwanenkhosi, naSeraya, umsa wa-Azriyeli, naShelemiya, umsa wa-Abdeyeli, kutsi bayewubopha boBharuki, umbhali, naJeremiya, umphrofethi, kodvwa Simakadze abesabafihlile.

Jeremiya uphindze ubhala lenye incwadzi legocotwako

27Emvakwekube inkhosi seyishise lencwadzi legocotwako leyayetfwele lamavi labebhalwe nguBharuki atjelwa nguJeremiya, kwefika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 28“Tsatsa lenye incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi labekulencwadzi yakucala legocotwako, leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda. 29Umtjele futsi Jehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ushise lencwadzi legocotwako watsi: “Ubhaleleni kuyo kutsi inkhosi yaseBhabhulona ngempela iyawuta itewubhubhisa lelive, icotfule imbokodvo nesisekelo?” 30

36:30
Jer. 22:19
Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze ngaJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: Iyakubate muntfu wakayo loyawuhlala esihlalweni saDavide sebukhosi; sidvumbu sayo siyawulahlwa ngephandle, sitfoswe lilanga emini, sicandziswe sitfwatfwa ebusuku. 31
36:31
Jer. 35:17
Ngiyawumjezisa yena kanye nebantfwana bakhe, kanye netinceku takhe letimsingatsile ngenca yebubi babo; ngiyakwehlisela etikwabo kanye nakubo bonkhe labakhile eJerusalema nakubantfu bakaJuda tonkhe tigameko lengitikhulumile ngemelana nabo, ngobe abakangilaleli.’ ”

32Ngako Jeremiya wabuye watsatsa lenye incwadzi legocotwako wayiniketa umbhali Bharuki, umsa waNeriya; watsi Jeremiya nakakhulumako, Bharuki wabe abhala kuyo onkhe emavi alencwadzi legocotwako leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, emlilweni. Manyenti futsi lamanye emavi lafananako lengetelwa kuwo.

37

Sicelo saSedekiya kuJeremiya

371

37:1
2 Khos. 24:17
Jer. 52:1
Sedekiya, umsa waJosaya, wabekwa waba yinkhosi yakaJuda, abekwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona; wabusa esikhundleni saJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Khoniya” umsa waJehoyakimu.

2Yena netinceku takhe letatimsingatsile kanye nebantfu nje belive abazange sebawanake emavi labekhulunywe nguSimakadze ngemphrofethi Jeremiya.

3

37:3
Isa. 37:2
Jer. 42:2
Noko Sedekiya, inkhosi, watfumela Jukhali, umsa waShelemiya, kanye nemphristi Zefaniya, umsa waMaseya, kuJeremiya, umphrofethi, nemlayeto lotsi: “Siyakucela kutsi umane usithandazele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu.”

4Jeremiya abesakhululekile kutsi angangena aphume emkhatsini webantfu, ngobe abesengakafakwa ejele. 5Imphi yaFaro yase ishuce yaphuma eGibhithe, kwatsi baseBhabhulona labebavimbetela iJerusalema nabeva umbiko ngaloko, base bayayiyekela iJerusalema.

6Livi laSimakadze lase liyefika kuJeremiya, umphrofethi, litsi: 7“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Tjelani inkhosi yakaJuda lenitfume kutsi nitewubuta kimi nitsi: ‘Emabutfo aFaro, labeshucele kutanelekelela, atawuncandzeka abuyele eveni lawo, eGibhithe. 8

37:8
Jer. 34:22
BaseBhabhulona-ke batabe sebayabuya batewuhlasela lelidolobha, balitfumbe, bese balilumeka ngemlilo lishe liphele.’

9“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ningatiyengi nicabange nitsi: ‘BaseBhabhulona ngempela batawuyekela.’ Bangeke! 10Ngisho nome benitayeyisa yonkhe imphi yebaseBhabhulona lenihlaselako, kusale kuphela nje tinkhubela temadvodza lapha emathendeni awo, betitawuphuma titelishisa lelidolobha.”

Kubanjwa nekuboshwa kwaJeremiya

11Kwatsi imphi yaseBhabhulona nase incandzekile yashiya iJerusalema ngenca yemabutfo akaFaro, 12naJeremiya wase uyalishiya lelidolobha waya eveni lakaBhenjamini kutsi ayewutfola naye sabelo sakhe selifa emkhatsini wesive sakhona. 13

37:13
Jer. 20:2
Kodvwa watsi nakefika eSangweni lakaBhenjamini, umphatsi wabogadzi, libito lakhe lekwakunguJiriya, umsa waShelemiya, umsa waHananiya, wambopha watsi kuye: “Uhlubukela kubaseBhabhulona!”

14Jeremiya watsi: “Akusilo liciniso lelo, angihlubukeli kuya kubaseBhabhulona.” Kodvwa Jiriya akazange amlalele, esikhundleni saloko wabopha Jeremiya, wase ummikisa kuto tiphatsimandla. 15Tamtfukutselela Jeremiya, tatsi akashaywe; tase tiyambopha tamfaka endlini kaJonathani, labengumabhalane, ngobe yayentiwe lijele.

16

37:16
Jer. 38:6
Jeremiya wafakwa emgodzini welijele, lapho agcinwa khona sikhatsi lesidze. 17
37:17
Jer. 34:21
Inkhosi Sedekiya wase uyatfumela kutsi akalandvwe aletfwe kuye esigodlweni, lapho wafike wambuta ngasense, watsi: “Likhona yini livi lelivela kuSimakadze?”

Jeremiya waphendvula watsi: “Yebo, likhona, litsi: Wena utawuniketelwa enkhosini yaseBhabhulona.”

18Jeremiya wakhuluma enkhosini Sedekiya, watsi: “Cala lini lengilentile kuwe, nome-ke etindvuneni takho, nome kulesive lokwekutsi ningaze ningivalele ejele? 19Baphi labaphrofethi benu labaniphrofethela batsi: ‘Inkhosi yaseBhabhulona ingeke ikuhlasele, nalelive ingeke ilente lutfo’? 20Kodvwa-ke nyalo, nkhosi yami, inkhosi, mane ungilalele. Angiletse sikhalo sami kuwe: Mane ungete wangibuyisela endlini yakaJonathani longumabhalane, ngobe ngitawufela khona lapho.”

21

37:21
Jer. 32:2
38:9
52:6
Inkhosi Sedekiya yase ikhipha umyalo kutsi Jeremiya akabekwe esibuyeni sabogadzi anikwe sinkhwa lesibuya esitaladini sebabhaki onkhe emalanga, size siphele sonkhe sinkhwa edolobheni. Ngako Jeremiya wahlala esibuyeni sabogadzi.