Siswati 1996 (SWA96)
35

Jeremiya nemaRekhabi

351Leli livi leleta kuJeremiya liphuma kuSimakadze ngesikhatsi kusabusa Jehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, litsi: 2

35:2
1 Khr. 2:55
“Hamba uye emndenini wemaRekhabi, ubameme kutsi bete kulelinye lemakamelo lasemhlubulweni wendlu yaSimakadze, ubanike liwayini kutsi banatse.”

3Ngako ngahamba ngayawulandza Jazaniya, umsa waJeremiya, umsa waHabasiniya, nabomnakabo, nawo onkhe emadvodzana akhe, wonkhe umndeni wemaRekhabi. 4Ngabangenisa endlini yaSimakadze, ekamelweni lemadvodzana aHanana, umsa wa-Igdaliya, umuntfu waNkulunkulu. Laliseceleni kwelikamelo letindvuna, lelalingetulu kwaleli laMaseya, umsa waShalumi, labengumahlalesangweni. 5Ngase ngibeka titja letatigcwele liwayini nalamanye emakomishi embikwemadvodza emndeni wemaRekhabi, ngakhuluma kuwo ngatsi: “Ase ninatse nali liwayini.”

6

35:6
2 Khos. 10:15
Kodvwa baphendvula batsi: “Asilinatsi liwayini, ngobe khokho wetfu Jonadabi, umsa waRekhabi, wasinika lowo myalo watsi: ‘Nine netitukulwane tenu ningacali nilinatse liwayini.’ 7Waphindze watsi futsi: ‘Ningacali nakhe tindlu, nihlanyele inhlanyelo nome tivini. Ningacali nibe nako ngisho nome kunye kwaletintfo, kodvwa kufanele nihlale emathendeni ngato tonkhe tikhatsi. Ngenca yaloko niyawuphila sikhatsi lesidze kulelo live, lapho niyimihambima khona.’ 8Sikwentile konkhe khokho wetfu, Jonadabi, umsa waRekhabi, lasiyala ngako. Tsine, nabomnaketfu, nemadvodzana etfu, nemadvodzakati etfu asizange sesilinatse liwayini, 9nome sakhe tindlu tekuhlala, kantsi futsi asizange sibe netivini, nemasimi nome tivuno. 10Seloku sihlala emathendeni; sakuhlonipha ngalokuphelele konkhe khokho wetfu Jonadabi lasiyala ngako kutsi sikwente. 11Kodvwa kwatsi Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, navimbetela lelive, satsi: ‘Wotani, kufanele sihambe siye eJerusalema sitewubalekela emabutfo emaBhabhulona newema-Aramu.’ Nguko nje silapha eJerusalema.”

12Livi laSimakadze lase lifika kuJeremiya, latsi: 13“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Hamba uyewutjela bantfu bakaJuda nebaseJerusalema, utsi: Simakadze utsi: ‘Ningeke yini nifundze sifundvo nilalele emavi ami? 14Jonadabi, umsa waRekhabi, wayala emadvodzana akhe kutsi angalinatsi liwayini, lowo myalo awugcinile. Kuze kube ngulamuhla akalinatsi liwayini, ngobe ahlonipha umyalo wakhokho wawo. Kodvwa mine sengikhulume kini emaphindzephindze, kodvwa nine anikangilaleli. 15

35:15
2 Khos. 17:13
Jer. 18:11
25:4
Ngatfumela kini tonkhe tinceku tami baphrofethi emaphindzephindze. Babetsi: “Ngulowo nalowo kini kufanele atiyekele tindlela takhe letimbi, nijikise imihambo yenu. Ningacali nilandzele labanye bonkulunkulu kutsi nibakhonte. Nanenta njalo-ke, niyawuhlala kulelive lengalipha nine naboyihlo.” Kodvwa anikanginaki, futsi anikangilaleli. 16Titukulwane taJonadabi, umsa waRekhabi, tona tiwentile lomyalo letanikwa wona ngukhokho wato, kodvwa labantfu abakangilaleli mine.’

17

35:17
Isa. 65:12
66:4
Jer. 7:13
“Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitakwehlisela etikwaJuda nasetikwabo bonkhe labahlala eJerusalema yonkhe inhlekelele lengitsite itawubehlela. Ngakhuluma kubo, kodvwa abazange bangilalele; ngababita, kodvwa abazange basabele.’ ”

18Ngako Jeremiya wakhuluma kulomndeni wemaRekhabi, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Niwulalele nawenta umyalo wakhokho wenu Jonadabi, nenta konkhe lanitjela kona kutsi nibokwenta.’ 19Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Jonadabi, umsa waRekhabi, ngeke eswele umuntfu lotawukhonta mine.’ ”