Siswati 1996 (SWA96)
34

Secwayiso lesiya kuSedekiya

341

34:1
2 Khos. 25:1
Kwatsi ngesikhatsi Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, nawo onkhe emabutfo akhe, nayo yonkhe imibuso yakhe, netive tonkhe letatingaphansi kwakhe tisalwa neJerusalema nawo onkhe emadolobha layitungeletile, kwefika livi kuJeremiya liphuma kuSimakadze, latsi: 2
34:2
Jer. 32:3
38:3
“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Hamba uye kuSedekiya, inkhosi yakaJuda, ufike umtjele utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Lelidolobha sengitalinikela enkhosini yaseBhabhulona, futsi italibhubhisa ngemlilo. 3Ngeke uphunyule esandleni sakhe nase akubambile, kodvwa nakanjani utawutfunjwa unikelwe esandleni sakhe. Inkhosi yaseBhabhulona utayibona ngemehlo akho, futsi itawukhuluma nawe buso nebuso. Wena utakuya eBhabhulona.

4“ ‘Noko vani setsembiso saSimakadze, wena Sedekiya, nkhosi yakaJuda. Naku lokushiwo nguSimakadze macondzana nawe, utsi: Ungeke ubulawe ngenkemba, 5

34:5
2 Khr. 16:14
Jer. 22:18
uyakufa ngekuthula. Njengobe bantfu benta umngcwabo wemlilo, bahlonipha boyihlo, emakhosi akucala lakwendvulela, kanjalo nawe bayawukwentela umlilo bakuhloniphe balile, batsi: “Maye! Awu, nkhosi!” Mine matfupha ngenta nasi setsembiso, kusho Simakadze.’ ”

6Ngako Jeremiya, umphrofethi, konkhe loku wakutjela Sedekiya, inkhosi yakaJuda, eJerusalema, 7

34:7
Josh. 15:35,39
2 Khr. 11:5,9
ngesikhatsi emabutfo enkhosi yaseBhabhulona alwa neJerusalema kanye nalamanye emadolobha akaJuda labesabambelele angakehlulwa, iLakhishi ne-Azekha. Lawa bekungiwo odvwana emadolobha labebiyelwe labesele kaJuda.

Inkhululeko yetigcili

8Livi laSimakadze lefika kuJeremiya emvakwekutsi inkhosi Sedekiya seyente sivumelwane nabo bonkhe bantfu baseJerusalema kutewumemetela inkhululeko yetigcili. 9Bonkhe bantfu kwakufanele bakhulule tigcili tabo letingemaHebheru, bonkhe labadvuna nalabasikati; bekufanele kubete namunye losagcilate umnakabo longumJuda. 10Ngako tonkhe tindvuna nebantfu labangena kulesivumelwane bavumelana kutsi batatikhulula tigcili tabo letidvuna naletisikati, bangabe basabagcilata. Bavumelana, base bayatikhulula letigcili. 11Kodvwa emvakwaloko bajikisa tingcondvo tabo, baphindze batibuyisa tigcili tabo lababetikhululile batigcilata futsi.

12Livi laSimakadze lase liyefika kuJeremiya, latsi: 13“Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Ngenta sivumelwane nabokhokho benu ngesikhatsi ngibakhipha eGibhithe, eveni lebugcili. Ngatsi: 14

34:14
Eks. 21:2
Lev. 25:39
Dut. 15:12
‘Njalo nje ngemnyaka wesikhombisa ngulowo nalowo wenu kufanele akhulule sigcili sakhe lesingumHebheru lotitsengise yena. Nasakusebentele iminyaka lesitfupha, kufanele umkhulule.’Fundza Dut. 15:12 Noko boyihlo abazange bangilalele, futsi abanginakanga nekunginaka. 15Khona nyalo nje nike naphendvuka nenta lokuhle emehlweni ami, kwaba ngulowo nalowo wenu wamemetela inkhululeko kubantfu bakubo. Nidzimate nenta ngisho nesivumelwane embikwami nisendlini leneLibito lami. 16Kodvwa manje senijikile nahlambalata Libito lami; ngulowo nalowo wenu sewubuyise letigcili letidvuna naletisikati lebese nitikhululile kutsi tihambe tiye lapho titsandza khona. Seniticindzetele kutsi tiphindze tibe tigcili tenu futsi!

17“Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Anikangilaleli; anikayimemeteli inkhululeko yebantfu bakini. Ngako manje sengimemetela ‘inkhululeko’ yenu, kusho Simakadze, ‘inkhululeko’ yekubulawa ngenkemba, nangesifo lesibulalanako kanye nangendlala. Ngiyawunenta nenyanyeke kuyo yonkhe imibuso yemhlaba. 18

34:18
Gen. 15:10
Lamadvodza lephule sivumelwane sami angete atigcwalisa timiso tesivumelwane lasente embikwami, ngiyakuwaphatsa njengalelinkhonyane lalihlahlela ekhatsi laba tincetu letimbili ase ahamba emkhatsini waletincetu acinisa lesivumelwane.Fundza Gen. 15:9-18 19Baholi bakaJuda nebaseJerusalema, nebatsenwa, nebaphristi kanye nabo bonkhe bantfu belive labebahamba emkhatsini waletincetu talelinkhonyane, 20
34:20
Dut. 28:26
Jer. 7:33
16:4
ngiyawubanikela etitseni tabo, letifuna timphilo tabo. Tidvumbu tabo tiyawuba kudla kwetinyoni telizulu nekwetilwane tesiganga.

21“Sedekiya, inkhosi yakaJuda, kanye netindvuna takhe ngiyawubanikela etitseni tabo letifunana netimphilo tabo, ebutfweni lenkhosi yaseBhabhulona leseyisukile kini. 22

34:22
2 Khos. 25:9
Jer. 37:8
Simakadze utsi: Ngiyawukhipha umlayeto ngibabuyise kulelidolobha. Bayakulwa nalo, balitfumbe bese bayalishisa. Emadolobha akaJuda ngiyakuwenta abe tindzala, kuze kusale kukhala libhungane kuwo.”

35

Jeremiya nemaRekhabi

351Leli livi leleta kuJeremiya liphuma kuSimakadze ngesikhatsi kusabusa Jehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, litsi: 2

35:2
1 Khr. 2:55
“Hamba uye emndenini wemaRekhabi, ubameme kutsi bete kulelinye lemakamelo lasemhlubulweni wendlu yaSimakadze, ubanike liwayini kutsi banatse.”

3Ngako ngahamba ngayawulandza Jazaniya, umsa waJeremiya, umsa waHabasiniya, nabomnakabo, nawo onkhe emadvodzana akhe, wonkhe umndeni wemaRekhabi. 4Ngabangenisa endlini yaSimakadze, ekamelweni lemadvodzana aHanana, umsa wa-Igdaliya, umuntfu waNkulunkulu. Laliseceleni kwelikamelo letindvuna, lelalingetulu kwaleli laMaseya, umsa waShalumi, labengumahlalesangweni. 5Ngase ngibeka titja letatigcwele liwayini nalamanye emakomishi embikwemadvodza emndeni wemaRekhabi, ngakhuluma kuwo ngatsi: “Ase ninatse nali liwayini.”

6

35:6
2 Khos. 10:15
Kodvwa baphendvula batsi: “Asilinatsi liwayini, ngobe khokho wetfu Jonadabi, umsa waRekhabi, wasinika lowo myalo watsi: ‘Nine netitukulwane tenu ningacali nilinatse liwayini.’ 7Waphindze watsi futsi: ‘Ningacali nakhe tindlu, nihlanyele inhlanyelo nome tivini. Ningacali nibe nako ngisho nome kunye kwaletintfo, kodvwa kufanele nihlale emathendeni ngato tonkhe tikhatsi. Ngenca yaloko niyawuphila sikhatsi lesidze kulelo live, lapho niyimihambima khona.’ 8Sikwentile konkhe khokho wetfu, Jonadabi, umsa waRekhabi, lasiyala ngako. Tsine, nabomnaketfu, nemadvodzana etfu, nemadvodzakati etfu asizange sesilinatse liwayini, 9nome sakhe tindlu tekuhlala, kantsi futsi asizange sibe netivini, nemasimi nome tivuno. 10Seloku sihlala emathendeni; sakuhlonipha ngalokuphelele konkhe khokho wetfu Jonadabi lasiyala ngako kutsi sikwente. 11Kodvwa kwatsi Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, navimbetela lelive, satsi: ‘Wotani, kufanele sihambe siye eJerusalema sitewubalekela emabutfo emaBhabhulona newema-Aramu.’ Nguko nje silapha eJerusalema.”

12Livi laSimakadze lase lifika kuJeremiya, latsi: 13“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Hamba uyewutjela bantfu bakaJuda nebaseJerusalema, utsi: Simakadze utsi: ‘Ningeke yini nifundze sifundvo nilalele emavi ami? 14Jonadabi, umsa waRekhabi, wayala emadvodzana akhe kutsi angalinatsi liwayini, lowo myalo awugcinile. Kuze kube ngulamuhla akalinatsi liwayini, ngobe ahlonipha umyalo wakhokho wawo. Kodvwa mine sengikhulume kini emaphindzephindze, kodvwa nine anikangilaleli. 15

35:15
2 Khos. 17:13
Jer. 18:11
25:4
Ngatfumela kini tonkhe tinceku tami baphrofethi emaphindzephindze. Babetsi: “Ngulowo nalowo kini kufanele atiyekele tindlela takhe letimbi, nijikise imihambo yenu. Ningacali nilandzele labanye bonkulunkulu kutsi nibakhonte. Nanenta njalo-ke, niyawuhlala kulelive lengalipha nine naboyihlo.” Kodvwa anikanginaki, futsi anikangilaleli. 16Titukulwane taJonadabi, umsa waRekhabi, tona tiwentile lomyalo letanikwa wona ngukhokho wato, kodvwa labantfu abakangilaleli mine.’

17

35:17
Isa. 65:12
66:4
Jer. 7:13
“Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitakwehlisela etikwaJuda nasetikwabo bonkhe labahlala eJerusalema yonkhe inhlekelele lengitsite itawubehlela. Ngakhuluma kubo, kodvwa abazange bangilalele; ngababita, kodvwa abazange basabele.’ ”

18Ngako Jeremiya wakhuluma kulomndeni wemaRekhabi, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Niwulalele nawenta umyalo wakhokho wenu Jonadabi, nenta konkhe lanitjela kona kutsi nibokwenta.’ 19Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Jonadabi, umsa waRekhabi, ngeke eswele umuntfu lotawukhonta mine.’ ”

36

Incwadzi legocotwako ifundvwa nguBharuki ethempelini

361

36:1
Jer. 25:1
Ngemnyaka wesine waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi: 2
36:2
Jer. 30:2
“Tsatsa incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi lengiwakhulumile kuwe mayelana na-Israyeli naJuda kanye nato tonkhe letinye tive, kusukela esikhatsini lengacala ngaso kukhuluma kuwe, ekubuseni kwenkhosi Josaya, kuze kube ngunyalo. 3
36:3
Jer. 26:3
Mhlawumbe bantfu bakaJuda nabeva ngato tonkhe letigameko lengase ngitimisele kubashaya ngato, ngulowo nalowo kubo uyawuphendvuka endleleni yakhe lembi, ngako-ke ngiyawube sengiyabatsetselela ebubini babo nasetonweni tabo.”

4

36:4
Jer. 32:12
Ngako Jeremiya wase ubita Bharuki, umsa waNeriya; kwatsi ngesikhatsi Jeremiya amtjela onkhe emavi labewatjelwe nguSimakadze, Bharuki wabe sewuyawabhala phansi encwadzini legocotwako. 5Jeremiya wase utjela Bharuki watsi: “Ngivalelwe; angikwati kuyawungena ethempelini laSimakadze. 6Ngako-ke uboya endlini yaSimakadze, mhlazana kuzilwe kudla, ufike ufundzele bantfu onkhe lamavi aSimakadze lowabhale kulencwadzi, njengobe uwatjeliwe. Wafundze embikwabo bonkhe bantfu bakaJuda labetile, baphuma emadolobheni abo. 7Mhlawumbe bayawutincengela embikwaSimakadze, ngulowo nalowo aphendvuke endleleni yakhe lembi, ngobe lulaka nentfukutselo lasayibekile Simakadze kumelana nalabantfu yinkhulu kakhulu.”

8Bharuki, umsa waNeriya, wenta konkhe loko labekutjelwe ngumphrofethi Jeremiya kutsi akwente; wavele wafundza lamavi aSimakadze kuleyo ncwadzi asethempelini laSimakadze. 9Kwatsi ngenyanga yemfica yemnyaka wesihlanu waJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwamenyetelwa sikhatsi sekuzila kudla embikwaSimakadze kubo bonkhe baseJerusalema nabo bonkhe lababephuma emadolobheni akaJuda. 10

36:10
Jer. 26:10
Kwatsi Bharuki asekamelweni laGemariya, umsa waShafani, labengumabhalane, lelalisesibuyeni lesisetulu ekungeneni kweLisango Lelisha lasethempelini, wabafundzela bonkhe bantfu lababesethempelini laSimakadze emavi emphrofethi Jeremiya, awafundza kulencwadzi legocotwako.

Incwadzi legocotwako ifundvwa ebandla

11Kwatsi Mikhaya, umsa waGemariya, umsa waShafani, nakeva onkhe lamavi aSimakadze lakulencwadzi legocotwako, 12wehlela ekamelweni lamabhalane esigodlweni senkhosi, lapho kwakuhleti khona onkhe emalunga abandlancane: bo-Elishama, labengumabhalane, naDelaya, umsa waShemaya, na-Elnathani, umsa wa-Akbori, naGemariya, umsa waShafani, naSedekiya, umsa waHananiya, kanye nato tonkhe letinye tiphatsimandla. 13Kwatsi emvakwekube Mikhaya asabatjele konkhe labekuve ngaBharuki akufundzela bantfu kulencwadzi legocotwako, 14tonkhe tiphatsimandla tatfumela Jehudi, umsa waNethaniya, umsa waShelemiya, umsa waKushi, kutsi ayewutjela Bharuki atsi: “Wota lapha naleyo ncwadzi lebewufundza kuyo, ufundzela bantfu.” Ngako Bharuki, umsa waNeriya, waya kubo nalencwadzi legocotwako, ayiphetse ngesandla. 15Batsi kuye: “Sicela uhlale lapha phansi, usifundzele yona natsi.”

Ngako Bharuki wabafundzela yona. 16Batsi nabaweva onkhe lamavi, babukana bodvwana betfukile, bakhuluma kuBharuki batsi: “Kufanele siwabikele inkhosi onkhe lamavi.” 17Base babuta Bharuki batsi: “Asewusho, kwenteke kanjani kutsi ubhale konkhe loku? Ukutjelwe nguJeremiya yini?”

18Bharuki wabaphendvula watsi: “Yebo, ungitjele onkhe lamavi ngemlomo, mine ngawabhala phansi ngenki kulencwadzi legocotwako.”

19Letiphatsimandla tase titjela Bharuki, tatsi: “Wena naJeremiya, hambani niyewubhaca. Akubete namunye umuntfu lowatiko kutsi nikuphi.”

Incwadzi legocotwako ishiswa yinkhosi

20Batsi nase babeke lencwadzi legocotwako ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, base baya enkhosini esibuyeni, bafike bayibikela konkhe. 21Inkhosi yatfumela Jehudi kutsi ayewulandza lencwadzi legocotwako. Jehudi wabuya nayo ekamelweni la-Elishama labengumabhalane, wayifundzela inkhosi kanye netiphatsimandla tayo tonkhe letatiyisingatsile. 22Kwase kuyinyanga yemfica, inkhosi yayihleti endlini yayo yasebusika yotsa imbawula yemlilo leyayisembikwayo. 23Kwakutsi njalo nje Jehudi nase afundze tinhlu letintsatfu nome letine talencwadzi legocotwako, inkhosi itijube ngemukhwa webabhali, itijike kulembawula yemlilo, yaze yaphelela yonkhe lencwadzi legocotwako ishiswa emlilweni. 24

36:24
2 Khos. 22:11
Inkhosi kanye nabo bonkhe lababeyisingatsile, labaweva onkhe lawo mavi, abazange sebakhombise nalokuncane nje kwesaba, futsi abatihluphanga ngekudzabula tingubo tabo ngekutisola. 25Kwala nome bo-Elnathani, naDelaya, naGemariya sebayincenga inkhosi kutsi ingayishisi lencwadzi legocotwako, ayizange seyifune nekuva kutsi batsini. 26Esikhundleni saloko, inkhosi yatfumela boJerameli, umntfwanenkhosi, naSeraya, umsa wa-Azriyeli, naShelemiya, umsa wa-Abdeyeli, kutsi bayewubopha boBharuki, umbhali, naJeremiya, umphrofethi, kodvwa Simakadze abesabafihlile.

Jeremiya uphindze ubhala lenye incwadzi legocotwako

27Emvakwekube inkhosi seyishise lencwadzi legocotwako leyayetfwele lamavi labebhalwe nguBharuki atjelwa nguJeremiya, kwefika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 28“Tsatsa lenye incwadzi legocotwako ubhale kuyo onkhe emavi labekulencwadzi yakucala legocotwako, leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda. 29Umtjele futsi Jehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ushise lencwadzi legocotwako watsi: “Ubhaleleni kuyo kutsi inkhosi yaseBhabhulona ngempela iyawuta itewubhubhisa lelive, icotfule imbokodvo nesisekelo?” 30

36:30
Jer. 22:19
Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze ngaJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, utsi: Iyakubate muntfu wakayo loyawuhlala esihlalweni saDavide sebukhosi; sidvumbu sayo siyawulahlwa ngephandle, sitfoswe lilanga emini, sicandziswe sitfwatfwa ebusuku. 31
36:31
Jer. 35:17
Ngiyawumjezisa yena kanye nebantfwana bakhe, kanye netinceku takhe letimsingatsile ngenca yebubi babo; ngiyakwehlisela etikwabo kanye nakubo bonkhe labakhile eJerusalema nakubantfu bakaJuda tonkhe tigameko lengitikhulumile ngemelana nabo, ngobe abakangilaleli.’ ”

32Ngako Jeremiya wabuye watsatsa lenye incwadzi legocotwako wayiniketa umbhali Bharuki, umsa waNeriya; watsi Jeremiya nakakhulumako, Bharuki wabe abhala kuyo onkhe emavi alencwadzi legocotwako leyashiswa nguJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, emlilweni. Manyenti futsi lamanye emavi lafananako lengetelwa kuwo.