Siswati 1996 (SWA96)
31

Kubuyela kwebaka-Israyeli ekhaya

311Simakadze utsi: “Ngaleso sikhatsi ngiyawuba nguNkulunkulu wato tonkhe tinsendvo taka-Israyeli, tona tiyawuba sive sami.”

2Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Sive lesisindze enkembeni siyawuzuza umusa ehlane;

ngiyawuta ngitewuletsa kuphumula ka-Israyeli.”

3

31:3
Isa. 54:8
Simakadze wabonakala kitsi“kitsi” nome “kimi” kadzeni,“kadzeni” nome “kusukela kadzeni” watsi:

“Ngikutsandze ngelutsandvo lwaphakadze,

futsi ngisachubeka nekukunakekela ngemusa.

4

31:4
Eks. 15:20
Khu. 11:34
Hla. 68:25
Ngitawuphindze ngikwakhe kabusha,

futsi utakwakheka wena Ntfombi lengu-Israyeli.

Uyawuphindze utsatse emafahlawane akho,

uphumele ngephandle,

uyewugidza nalabajabulako.

5Uyawuphindze futsi uhlanyele tivini

emagcumeni aseSamariya;

balimi bayawutihlanyela,

bajabule ngetitselo tato.

6

31:6
Isa. 2:3
Mik. 4:2
Kuyawuba khona lilanga lapho balindzi

bayawumemeta emagcumeni aka-Efrayimu, batsi:

‘Wotani, sikhuphukele eSiyoni

kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu.’ ”

7Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Hlabelani ngenjabulo kuJakobe;

memetelani kulesive lesikhulu kunato tonkhe.

Vakalisani kumdvumisa kwenu, nitsi:

‘Awu Simakadze, sindzisa sive sakho,

imisalela yaka-Israyeli!’

8Buka la, ngiyawubabuyisa besuka eveni lasenyakatfo,

ngibagcogce emikhawulweni yonkhe yemhlaba.

Emkhatsini wabo kuyawuba

netimphumphutse kanye netinchute,

bafati labakhulelwe kanye nalasebaphetfwe ngumhelo;

kuyawubuya sicumbi lesikhulu.

9

31:9
Eks. 4:22
Isa. 63:16
Jer. 50:4
Bayawuta bakhala;

bayawuthandaza ngisababuyisela emuva.

Ngiyawubaholela ngasemifuleni yemanti

endleleni lebekile,

lapho bangeyiwukhubatela khona,

ngobe mine nginguyise wa-Israyeli,

Efrayimu uyindvodzana yami yematubulo.

10

31:10
Hla. 23:1
Isa. 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
37:24
Joh. 10:11
“Vanini livi laSimakadze, nine tive;

limemeteleni etichingini letikhashane, nitsi:

‘Lowo lowasakata Israyeli uyawumbutsa futsi,

uyakwelusa umhlambi wakhe njengemelusi.’

11Ngobe Simakadze uyawubahlenga bakaJakobe,

abakhulule esandleni salabo labanemandla kunabo.

12

31:12
Isa. 35:10
58:11
Bayawufika bamemete ngenjabulo

eticongweni tentsaba yaseSiyoni;

bayawutfokota ngekwephana kwaSimakadze:

lokusatinhlavu, neliwayini lelisha, nemafutsa,

nemazinyane emihlambi yetimvu netimbuti,

nemankhonyane emihlambi yetinkhomo.

Bayawufanana nengadze leniselwa kahle,

bangeke baphindze babe lusizi.

13

31:13
Hla. 30:11
148:12
Joh. 16:20
Tintfombi tiyawugidza tijabule,

kanjalo futsi nemajaha nalabadzala.

Ngiyawugucula kulila kwabo kube kujabula,

ngibanike indvudvuto nekujabula

esikhundleni selusizi.

14Baphristi ngiyawubesutsisa ngenala,

sive sami ngisigcwalise ngekwephana kwami,”

kusho Simakadze.

Umusa waSimakadze kuma-Israyeli

15

31:15
Mat. 2:18
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Kuvakala livi lekukhala eRama,

yebo, livi lekulila nekukhala lokukhulu,

Rakheli akhalela bantfwabakhe

angasavumi nekudvudvutwa,

ngobe bantfwabakhe bebangasekho.”

16Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Bamba livi lakho, ungakhali,

ubambe tinyembeti emehlweni akho,

ngobe umsebenti wakho uyawunikwa umvuzo.

Bayawubuya eveni lesitsa,” kusho Simakadze.

17

31:17
Jer. 29:11
“Ngako likhona litsemba ngelikusasa lakho.

Bantfwabakho bayawubuyela eveni labo,”

kusho Simakadze.

18

31:18
Sil. 5:21
“Impela ngikuvile kububula kwa-Efrayimu, kutsi:

“ ‘Wangicondzisa njengelitfole lelisichomoketi,

futsi vele sengifundzisekile.

Ngibuyisele, ngitawubuyela,

ngobe wena unguSimakadze longuNkulunkulu wami.

19Emvakwekweduka kwami ngaphendvuka;

emvakwekucondza kwami ngatisola.

Ngadliwa ngemahloni, ngatfotjiswa,

ngobe ngetfwele lihlazo lebusha bami.’

20Efrayimu akasiyo yini indvodzana yami letsandzekako,

umntfwana lengijabulako ngaye?

Nome ngivamise kukhuluma ngimelane naye,

kodvwa noko ngisamkhumbula.

Ngako-ke inhlitiyo yami iyamlangatelela;

nginesihawu lesikhulu ngaye,” kusho Simakadze.

21“Beka timphawu temgwaco;

umise tinsika letitikhombandlela.

Wunake umgwaco lomkhulu,

yebo, umgwaco lohamba ngawo.

Ncandzeka, Ntfombi lengu-Israyeli,

buyela emadolobheni akho.

22Uyawuzulazula kuze kube ngunini,

awu, ndvodzakati lengaketsembeki?

Simakadze uyawudala intfo lensha emhlabeni,

umfati uyakuyivikela“uyakuyivikela” nome “uyakuhamba ufuna” nome “uyakuyitungeleta” indvodza.”

Inchubekelaphambili letako kubantfwana baNkulunkulu

23

31:23
Isa. 1:26
11:9
Zak. 8:3
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: “Ngiyawutsi nangibabuyisa ekutfunjweni,“nangibabuyisa ekutfunjweni” nome “nangibuyisa tibusiso tabo” bantfu labaseveni lakaJuda nasemadolobheni akhona bayawuphindze basebentise nankha emagama batsi: ‘Simakadze akakubusise, awu wenandlu yekulunga, awu wena ntsaba lengcwele.’ 24Bantfu bayawuhlala ndzawonye kaJuda nakuwo onkhe emadolobha akhona, balimi nalabo labahambe bakhotsisa imihlambi yabo yetimvu netimbuti. 25
31:25
Hla. 107:9
Mat. 11:28
Ngiyawubahlumelelisa labo lasebadzangele, ngicinise labo labaphelelwa ngemandla.”

26Loku kwangenta ngavuka ngacalata ndzawo tonkhe. Butfongo bami bebumnandzi kimi.

27Simakadze utsi: “Emalanga ayeta, lapho ngiyawuhlanyela khona indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda ngentalelwane yebantfu neyetilwane. 28

31:28
Jer. 1:10
18:7,9
24:6
Njengobe ngangibalindzile kutsi ngibazuphune, ngibadladlabule, ngibaketule, ngibabhubhise, ngibaletsele inhlekelele, kanjalo ngiyawubalindza kuze ngibakhe ngibahlanyele,” kusho Simakadze.

29

31:29
Sil. 5:7
Hez. 18:2
“Ngalawo malanga bantfu bangeke basasho batsi:

“ ‘Bobabe badle emagelebisi lamunyu,

nematinyo ebantfwana asayashelela.’

30“Esikhundleni saloko ngulowo nalowo muntfu

uyakufa ngenca yesono sakhe.

Wonkhe lodla emagelebisi lamunyu

ematinyo akhe ayawushelela.”

31

31:31
Jer. 32:40
Heb. 8:8
Simakadze utsi: “Sikhatsi siyeta,

lapho ngiyawukwenta khona sivumelwane lesisha

nendlu yaka-Israyeli neyakaJuda.

32Lesivumelwane singeke sifanane

naleso lengasenta naboyisemkhulu

ngesikhatsi ngibabamba ngesandla ngibahola

ngibakhipha eGibhithe,

ngobe basephula sivumelwane sami,

nome ngangiyindvodza“ngangiyindvodza” nome “ngangingumphatsi” kubo,”NgesiHebheru; kodvwa letinye tincwadzi tekucala titsi “sivumelwane sami, ngaze ngabafulatsela” kusho Simakadze.

33

31:33
Jer. 24:7
Hez. 11:19
36:26
2 Khor. 6:16
Simakadze utsi:

“Ngulesi sivumelwane lengiyakusenta

nendlu yaka-Israyeli emvakwaleso sikhatsi:

Ngiyawufaka umtsetfo wami etingcondvweni tabo,

ngiwubhale etinhlitiyweni tabo.

Ngiyawuba nguNkulunkulu wabo,

bona babe bantfu bami.

34

31:34
Isa. 54:13
Mik. 7:18
Joh. 6:45
Imis. 10:43
Rom. 11:27
Sekuyawubate umuntfu

loyawufundzisa makhelwane wakhe,

nome indvodza ifundzise umnakabo,

itsi: ‘Yati Simakadze,’

ngobe bonkhe sebayawungati

kusukela kulomncane kuye kulomkhulu,”

kusho Simakadze.

“Ngobe ngiyawubatsetselela bubi babo,

tono tabo ngingasaphindzi ngitikhumbule.”

35

31:35
Gen. 1:14
Hla. 136:7
Isa. 51:15
Naku lokushiwo nguSimakadze,

lowo lowabeka lilanga kutsi likhanyise emini,

wamisa inyanga netinkhanyeti

kutsi tibokhanyisa ebusuku,

lowo lotamatisa lwandle kuze emagagasi alo abhodle,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe, utsi:

36

31:36
Jer. 33:20,25
“Kuphela nangabe letimiso tinganyamalala embikwami,

titukulwane taka-Israyeli

tiyawunyamalala phakadze naphakadze,

tingabe tisaba sive embikwami,” kusho Simakadze.

37Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Kuphela nje

nangabe emazulu lasetulu angalinganiswa,

netisekelo temhlaba letingaphansi tiphenywe,

nami-ke ngulapho ngiyawusilahla

sonkhe situkulwane saka-Israyeli,

ngenca yako konkhe labakwentile,” kusho Simakadze.

38

31:38
Neh. 3:1
Zak. 14:10
Simakadze utsi: “Emalanga ayeta lapho khona ngiyakwakhelwa kabusha lelidolobha kusukela eMbhoshongweni waHananeli kuye eSangweni Lelikona. 39Intsambo yekulinganisa iyakweluleka kusukela lapho kuye entsabeni iGarebi, isuke lapho ijikele ngaseGowa. 40Sonkhe leso sigodzi lapho kulahlwa khona tidvumbu nemlotsa, nato tonkhe tibebesi kuye emfudlaneni iKhidroni, kuze kuyewufika ekoneni leLisango Lelihhashi ngasemphumalanga, kuyawuba ngcwele kuSimakadze. Lelidolobha lingeke liphindze lizuphunwe nome libhidlitwe.”