Siswati 1996 (SWA96)
30

Setsembiso saSimakadze esiveni sakhe

301Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya, litsi:

2“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Bhala encwadzini onkhe emavi lengiwakhulume kuwe.’ 3

30:3
Jer. 29:14
Simakadze utsi: ‘Ayeta emalanga, lapho ngiyawulandza khona sive sami saka-Israyeli nesakaJuda ekutfunjweni“ngiyawulandza khona sive sami ema-Israyeli nemaJuda ekutfunjweni” nome “ngiyawubuyisela tibusiso tenu nenhlalakahle esiveni sami ema-Israyeli nemaJuda” ngibabuyisele eveni lengalipha boyisemkhulu kutsi libe ngelabo,’ kusho Simakadze.”

4Lawa-ke ngemavi lakhulunywa nguSimakadze macondzana nema-Israyeli kanye nemaJuda: 5“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Kuvakala kukhala kwekwesaba,

kwekwetfuka, hhayi kwekuthula.

6

30:6
Isa. 13:8
Jer. 4:31
Butani nibone:

Umuntfu lomdvuna wake wamtala yini umntfwana?

Manje-ke kwenteka kanjani lokutsi ngibone

onkhe emadvodza lanemandla abambe tisu

njengemfati nakaphetfwe ngumhelo,

onkhe anebuso lobugcungce kwekufa?

7

30:7
Jow. 2:11
Amo. 5:18
Zef. 1:15
Maye, liyesabeka lelo langa,

kute leliyawuse libe njengalo.

Kuyawuba sikhatsi senhlupheko kaJakobe,

kodvwa uyawusindziswa kuso.

8“ ‘Ngalelo langa ngiyawulephula

lijoko etintsanyeni tabo,

ngitidzabule tibopho tabo;

betive abaseyiwubagcilata,’ kusho Simakadze longuSomandla.

9

30:9
Hez. 34:23
37:24
Hos. 3:5
‘Esikhundleni saloko sebayawukhonta

Simakadze longuNkulunkulu wabo,

naDavide, inkhosi yabo, lengiyawubavusela yena.

10

30:10
Isa. 41:13
43:5
44:2
Jer. 46:27
“ ‘Ngako-ke ungesabi, wena Jakobe, nceku yami,

ungapheli emandla, wena Israyeli,’ kusho Simakadze.

‘Ngempela ngiyawukusindzisa eveni lelikhashane,

netitukulwane takho eveni lekutfunjwa kwato.

Jakobe usetawubuye abe nekuthula kanye nekuvikeleka,

kute namunye loyawubuye amesabise.

11

30:11
Jer. 4:27
5:18
10:24
Nginawe, futsi ngiyawukusindzisa.

Noko ngiyatibhubhisa ngiticedze

tonkhe letinye tive,

lebengikusakatele kuto,

kodvwa wena ngingeke ngikubhubhise ngikucedze.

Ngiyawukujezisa ngikucondzise

noko ngekwehlulela ngebucotfo bemtsetfo,

ngingeke ngikuyekele uhambe nje

ungasashaywa nawonile,’ kusho Simakadze.

12

30:12
Jer. 14:17
15:18
Sil. 2:13
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Linceba lakho alelapheki,

yebo, silondza sakho sesingale kwekuphola.

13

30:13
Jer. 46:11
Sekute namunye longakuncengela kulelicala lakho,

sekute nelikhambi lalesilondza sakho,

kute longakwelapha.

14Bonkhe bangani bakho sebakukhohliwe,

abasanaki lutfo lwakho.

Ngikushaye njengesitsa,

ngakujezisa njengalonelulaka,

ngobe licala lakho lilikhulu kakhulu,

netono takho titinyenti.

15Manje, ukhalelani ngalelinceba lakho,

ngalobuhlungu bakho lobungenakwelapheka?

Ngenca yelicala lakho lelikhulu

netono takho letinyenti,

ngikwentile loku kuwe.

16

30:16
Isa. 33:1
“ ‘Kodvwa bonkhe labakushwabudzelako

bayawushwabudzelwa nabo.

Tonkhe titsa takho tiyawuyiswa ekutfunjweni.

Labo labakuphangako nabo bayawuphangwa.

Bonkhe labenta wena imphango,

nami ngiyawubenta baphangwe.

17

30:17
Jer. 33:6
Kodvwa wena ngiyawukubuyisela emphilweni,

ngiphilise emanceba akho,

nome ubitwa ngekutsi ungulolahliwe,

iSiyoni lenganakwa ngumuntfu,’ kusho Simakadze.

18“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Ngiyawubuyisela inhlanhla emathendeni akaJakobe,

ngibe neluvelo emakhaya akhe;

lidolobha liyakwakhiwa kabusha etindzaleni talo,

nesigodlo siyawuma kabusha endzaweni yaso lefanele.

19

30:19
Isa. 51:3
Kuyawuvela kubo tingoma tekubonga

nemsindvo wekujabula.

Ngiyawubandzisa ngebunyenti bangete bancishiswa;

ngiyawubenta bahlonipheke,

futsi bangeke bedzeleleke.

20Bantfwana babo

bayawuba njengasetikhatsini takadzenidzeni,

libandla labo liyawuma litinte embikwami,

ngibajezise bonkhe lababacindzetelako.

21Umholi wabo kuyawuba ngulomunye wesive sabo;

umbusi wabo uyawuvela emkhatsini wabo.

Ngiyakumsondzeta,

naye uyawuvele asondzele kimi,

ngobe vele ngubani lowake watinikela yena,

abesedvute nami?’ kusho Simakadze.

22

30:22
Jer. 24:7
31:1,33
“ ‘Ngako-ke nine niyawuba sive sami,

mine ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

23

30:23
Jer. 23:19
Buka la, sivunguvungu saSimakadze

sitawubhamuka ngelulaka lwakhe,

sivunguvungu lesivunguta

sehlele etikwetinhloko talababi.

24Lulaka lolwesabekako lwaSimakadze

lungeke luncandzeke,

aze asiphumelelise ngalokuphelele sifiso lesisenhlitiyweni yakhe.

Loku niyawukucondza kahle ngemalanga letako.