Siswati 1996 (SWA96)
29

Incwadzi yaJeremiya leya kumaJuda labeseBhabhulona

291Lena yincwadzi leyabhalwa ngumphrofethi Jeremiya, wayitfumela isuka eJerusalema iya kumisalela leyayisasele yalabadzala kulabo labebatfunjiwe, nakubaphristi, nakubaphrofethi, nakubo bonkhe bantfu lababetfunjwe nguNebukhadnezari, abesusa eJerusalema wabayisa eBhabhulona. 2

29:2
2 Khos. 24:12
Jer. 24:1
Lapha kwakusemuva kwenkhosi Jehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” nendlovukazi, nebatsenwa, nebaholi bakaJuda nebaseJerusalema, nebakhandzi betinsimbi kanye nebabati labatingcweti sebatfunjiwe bayiswa ekudzingisweni besuswa eJerusalema. 3Lencwadzi Jeremiya wayiphatsisa bo-Elasa, umsa waShafani, naGemariya, umsa waHilkiya, lababetfunywe nguSedekiya, inkhosi yakaJuda, kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona.

Lencwadzi yayitsi: 4“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, kubo bonkhe labo lengabatfumba ngabesusa eJerusalema baya eBhabhulona, utsi: 5‘Yakhani tindlu nitinte; hlanyelani tivandze nidle loko letikutselako. 6Tsatsani bafati nitale emadvodzana nemadvodzakati, nitsatsele emadvodzana enu bafati, nendzise nemadvodzakati enu, kuze kutsi nabo batewuba nemadvodzana nemadvodzakati. Talanani nandze nangesibalo lapho, ninganciphi. 7Funani futsi kuthula nekuphumelela kulelo dolobha lenganitfumbela kulo kutsi niyewudzingiswa. Likhulekeleni kuSimakadze, ngobe naliphumelela, nani niyawuphumelela.’ 8

29:8
Jer. 27:9,14
Yebo, nguloko lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ningavumi kuyengwa baphrofethi nalabaphengulako labasemkhatsini wenu. Ningalaleli lamaphupho lenibakhutsata kutsi babe nawo. 9
29:9
Jer. 14:14
23:21
Baphrofetha emanga kini egameni lami. Angikabatfumi mine,’ kusho Simakadze.

10

29:10
2 Khr. 36:21
Ezra 1:1
Jer. 25:12
27:22
Dan. 9:2
Zak. 1:12
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Naseyiphelile iminyaka lengema-70 yeBhabhulona, ngitawufika kini ngitewugcwalisa setsembiso sami semusa kutsi nginibuyise kulendzawo. 11
29:11
Taga 23:18
24:20
Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani, yebo, emasu ekuniphumelelisa, hhayi ekunilimata, emasu ekuninika litsemba nelikusasa. 12
29:12
Mat. 7:7
Niyawube seniyangibita-ke nite nitewuthandaza kimi, mine ngiyawuniva. 13
29:13
Dut. 4:29
Niyakungifuna ningitfole, naningifunisisa ngayo yonkhe inhlitiyo yenu. 14
29:14
Dut. 30:1
Hla. 106:45
Jer. 30:3,18
33:7,26
Ngiyawutfolwa ngini nginibuyise ekutfunjweni kwenu,’“nginibuyise ekutfunjweni kwenu” nome “ngiyakunibuyisela tibusiso tenu nenhlalakahle” kusho Simakadze. ‘Ngiyawunibutsa kuto tonkhe tive netindzawo, lapho benginicoshele khona,’ kusho Simakadze. ‘Ngiyawunilandza nginibuyisele kuyo lendzawo lapho nganitsatsa khona naya ekudzingisweni.’

15“Ningasho nitsi: ‘Simakadze usivusele baphrofethi lapha eBhabhulona.’ 16Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze ngenkhosi lehlala esihlalweni sebukhosi saDavide nangabo bonkhe bantfu labasasele kulelidolobha, bantfu belive lenu labangahambanga kanye nani kuya ekudzingisweni, 17

29:17
Jer. 24:8
yebo, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Ngiyawutfumela inkemba, nendlala, nesifo lesibulalanako kutsi kuyewumelana nabo, ngiyawubenta babe njengemakhiwa labune adzimate abola lokwekutsi kute nalongawadla. 18Ngiyawubagijimisa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, ngibente banengeke kuyo yonkhe imibuso yasemhlabeni, babe yintfo yesicalekiso nesesabiso, intfo yekuhlekisa nelihlazo emkhatsini wato tonkhe tive, lapho ngibayisa khona.’ 19
29:19
Jer. 7:25
25:4
Simakadze utsi: ‘Ngobe abakawalaleli emavi ami, emavi lengangibatfumelela wona njalonjalo ngetinceku tami baphrofethi; nani nine batfunjwa, nani anikangilaleli,’ kusho Simakadze.

20“Ngako-ke vanini livi laSimakadze, nonkhe nine labatfunjiwe, lengabacosha eJerusalema ngabayisa eBhabhulona. 21Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, mayelana na-Ahabi, umsa waKholaya, nangaSedekiya, umsa waMaseya, labaphrofetha emanga kini egameni lami, utsi: ‘Ngitawubanikela kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, yena uyawufike ababulale embikwemehlo enu nibuka. 22Ngenca yabo, bonkhe labatfunjiwe labesuka kaJuda labaseBhabhulona bayawusebentisa lesicalekiso, batsi: “Simakadze akakulingise boSedekiya na-Ahabi labashiswa yinkhosi yaseBhabhulona ngemlilo.” 23

29:23
Jer. 23:14
Ngobe babente intfo lesinengiso kabi ka-Israyeli, baphinga nebafati babomakhelwane babo, bakhuluma emanga ngeLibito lami, lengangingazange sengibatfume kutsi bakwente. Ngiyakwati loko futsi ngingufakazi wako,’ kusho Simakadze.”

Livi leliya kuShemaya

24Ubofike utjele Shemaya waseNehelamu, utsi: 25“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Utfumele tincwadzi ngelibito lakho kubo bonkhe bantfu baseJerusalema, nakuZefaniya, umsa waMaseya, umphristi, nakubo bonkhe labanye baphristi. Watjela Zefaniya watsi: 26‘Simakadze sewubeke wena kutsi ube ngumphristi esikhundleni saJehoyada, kutsi wengamele indlu yaSimakadze; kufanele-ke kutsi bonkhe bantfu labahlanyako batente shangatsi bayaphrofetha, ubafake esitokisini ubabophe tintsamo ngetinketane. 27Kepha manje awukamkhalimeli ngani loJeremiya wase-Anathothi, lotishaya shangatsi nguyena mphrofethi lapho emkhatsini wenu? 28Usitfumelele nangu umlayeto lapha eBhabhulona lotsi: Kusetawuba sikhatsi lesidze. Ngako-ke yakhani tindlu nihlale nitinte; hlanyelani tivandze, nidle sivuno sato.’ ”

29Ngempela Zefaniya, umphristi, wafike wafundzela umphrofethi Jeremiya lencwadzi. 30Kwase kufika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 31“Tfumela lomlayeto kubo bonkhe labatfunjiwe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze ngaShemaya waseNehelamu, utsi: Ngenca yekutsi Shemaya sewuphrofethile kini, nome abengakatfunywa ngimi nje, wanidvonsela ekutseni netsembe emanga, 32

29:32
Jer. 28:16
naku lokushiwo nguSimakadze utsi: Ngempela, ngitamjezisa Shemaya waseNehelamu kanye nesitukulwane sakhe. Kute namunye loyawusala kulabantfu laba, futsi akayiwubona nakunye kwetintfo letinhle lengiyawutentela bantfu bami, ngobe yena ushumayele kuhlubuka mine, kusho Simakadze.’ ”

30

Setsembiso saSimakadze esiveni sakhe

301Leli livi laSimakadze lelefika kuJeremiya, litsi:

2“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Bhala encwadzini onkhe emavi lengiwakhulume kuwe.’ 3

30:3
Jer. 29:14
Simakadze utsi: ‘Ayeta emalanga, lapho ngiyawulandza khona sive sami saka-Israyeli nesakaJuda ekutfunjweni“ngiyawulandza khona sive sami ema-Israyeli nemaJuda ekutfunjweni” nome “ngiyawubuyisela tibusiso tenu nenhlalakahle esiveni sami ema-Israyeli nemaJuda” ngibabuyisele eveni lengalipha boyisemkhulu kutsi libe ngelabo,’ kusho Simakadze.”

4Lawa-ke ngemavi lakhulunywa nguSimakadze macondzana nema-Israyeli kanye nemaJuda: 5“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Kuvakala kukhala kwekwesaba,

kwekwetfuka, hhayi kwekuthula.

6

30:6
Isa. 13:8
Jer. 4:31
Butani nibone:

Umuntfu lomdvuna wake wamtala yini umntfwana?

Manje-ke kwenteka kanjani lokutsi ngibone

onkhe emadvodza lanemandla abambe tisu

njengemfati nakaphetfwe ngumhelo,

onkhe anebuso lobugcungce kwekufa?

7

30:7
Jow. 2:11
Amo. 5:18
Zef. 1:15
Maye, liyesabeka lelo langa,

kute leliyawuse libe njengalo.

Kuyawuba sikhatsi senhlupheko kaJakobe,

kodvwa uyawusindziswa kuso.

8“ ‘Ngalelo langa ngiyawulephula

lijoko etintsanyeni tabo,

ngitidzabule tibopho tabo;

betive abaseyiwubagcilata,’ kusho Simakadze longuSomandla.

9

30:9
Hez. 34:23
37:24
Hos. 3:5
‘Esikhundleni saloko sebayawukhonta

Simakadze longuNkulunkulu wabo,

naDavide, inkhosi yabo, lengiyawubavusela yena.

10

30:10
Isa. 41:13
43:5
44:2
Jer. 46:27
“ ‘Ngako-ke ungesabi, wena Jakobe, nceku yami,

ungapheli emandla, wena Israyeli,’ kusho Simakadze.

‘Ngempela ngiyawukusindzisa eveni lelikhashane,

netitukulwane takho eveni lekutfunjwa kwato.

Jakobe usetawubuye abe nekuthula kanye nekuvikeleka,

kute namunye loyawubuye amesabise.

11

30:11
Jer. 4:27
5:18
10:24
Nginawe, futsi ngiyawukusindzisa.

Noko ngiyatibhubhisa ngiticedze

tonkhe letinye tive,

lebengikusakatele kuto,

kodvwa wena ngingeke ngikubhubhise ngikucedze.

Ngiyawukujezisa ngikucondzise

noko ngekwehlulela ngebucotfo bemtsetfo,

ngingeke ngikuyekele uhambe nje

ungasashaywa nawonile,’ kusho Simakadze.

12

30:12
Jer. 14:17
15:18
Sil. 2:13
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Linceba lakho alelapheki,

yebo, silondza sakho sesingale kwekuphola.

13

30:13
Jer. 46:11
Sekute namunye longakuncengela kulelicala lakho,

sekute nelikhambi lalesilondza sakho,

kute longakwelapha.

14Bonkhe bangani bakho sebakukhohliwe,

abasanaki lutfo lwakho.

Ngikushaye njengesitsa,

ngakujezisa njengalonelulaka,

ngobe licala lakho lilikhulu kakhulu,

netono takho titinyenti.

15Manje, ukhalelani ngalelinceba lakho,

ngalobuhlungu bakho lobungenakwelapheka?

Ngenca yelicala lakho lelikhulu

netono takho letinyenti,

ngikwentile loku kuwe.

16

30:16
Isa. 33:1
“ ‘Kodvwa bonkhe labakushwabudzelako

bayawushwabudzelwa nabo.

Tonkhe titsa takho tiyawuyiswa ekutfunjweni.

Labo labakuphangako nabo bayawuphangwa.

Bonkhe labenta wena imphango,

nami ngiyawubenta baphangwe.

17

30:17
Jer. 33:6
Kodvwa wena ngiyawukubuyisela emphilweni,

ngiphilise emanceba akho,

nome ubitwa ngekutsi ungulolahliwe,

iSiyoni lenganakwa ngumuntfu,’ kusho Simakadze.

18“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Ngiyawubuyisela inhlanhla emathendeni akaJakobe,

ngibe neluvelo emakhaya akhe;

lidolobha liyakwakhiwa kabusha etindzaleni talo,

nesigodlo siyawuma kabusha endzaweni yaso lefanele.

19

30:19
Isa. 51:3
Kuyawuvela kubo tingoma tekubonga

nemsindvo wekujabula.

Ngiyawubandzisa ngebunyenti bangete bancishiswa;

ngiyawubenta bahlonipheke,

futsi bangeke bedzeleleke.

20Bantfwana babo

bayawuba njengasetikhatsini takadzenidzeni,

libandla labo liyawuma litinte embikwami,

ngibajezise bonkhe lababacindzetelako.

21Umholi wabo kuyawuba ngulomunye wesive sabo;

umbusi wabo uyawuvela emkhatsini wabo.

Ngiyakumsondzeta,

naye uyawuvele asondzele kimi,

ngobe vele ngubani lowake watinikela yena,

abesedvute nami?’ kusho Simakadze.

22

30:22
Jer. 24:7
31:1,33
“ ‘Ngako-ke nine niyawuba sive sami,

mine ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

23

30:23
Jer. 23:19
Buka la, sivunguvungu saSimakadze

sitawubhamuka ngelulaka lwakhe,

sivunguvungu lesivunguta

sehlele etikwetinhloko talababi.

24Lulaka lolwesabekako lwaSimakadze

lungeke luncandzeke,

aze asiphumelelise ngalokuphelele sifiso lesisenhlitiyweni yakhe.

Loku niyawukucondza kahle ngemalanga letako.

31

Kubuyela kwebaka-Israyeli ekhaya

311Simakadze utsi: “Ngaleso sikhatsi ngiyawuba nguNkulunkulu wato tonkhe tinsendvo taka-Israyeli, tona tiyawuba sive sami.”

2Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Sive lesisindze enkembeni siyawuzuza umusa ehlane;

ngiyawuta ngitewuletsa kuphumula ka-Israyeli.”

3

31:3
Isa. 54:8
Simakadze wabonakala kitsi“kitsi” nome “kimi” kadzeni,“kadzeni” nome “kusukela kadzeni” watsi:

“Ngikutsandze ngelutsandvo lwaphakadze,

futsi ngisachubeka nekukunakekela ngemusa.

4

31:4
Eks. 15:20
Khu. 11:34
Hla. 68:25
Ngitawuphindze ngikwakhe kabusha,

futsi utakwakheka wena Ntfombi lengu-Israyeli.

Uyawuphindze utsatse emafahlawane akho,

uphumele ngephandle,

uyewugidza nalabajabulako.

5Uyawuphindze futsi uhlanyele tivini

emagcumeni aseSamariya;

balimi bayawutihlanyela,

bajabule ngetitselo tato.

6

31:6
Isa. 2:3
Mik. 4:2
Kuyawuba khona lilanga lapho balindzi

bayawumemeta emagcumeni aka-Efrayimu, batsi:

‘Wotani, sikhuphukele eSiyoni

kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu.’ ”

7Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Hlabelani ngenjabulo kuJakobe;

memetelani kulesive lesikhulu kunato tonkhe.

Vakalisani kumdvumisa kwenu, nitsi:

‘Awu Simakadze, sindzisa sive sakho,

imisalela yaka-Israyeli!’

8Buka la, ngiyawubabuyisa besuka eveni lasenyakatfo,

ngibagcogce emikhawulweni yonkhe yemhlaba.

Emkhatsini wabo kuyawuba

netimphumphutse kanye netinchute,

bafati labakhulelwe kanye nalasebaphetfwe ngumhelo;

kuyawubuya sicumbi lesikhulu.

9

31:9
Eks. 4:22
Isa. 63:16
Jer. 50:4
Bayawuta bakhala;

bayawuthandaza ngisababuyisela emuva.

Ngiyawubaholela ngasemifuleni yemanti

endleleni lebekile,

lapho bangeyiwukhubatela khona,

ngobe mine nginguyise wa-Israyeli,

Efrayimu uyindvodzana yami yematubulo.

10

31:10
Hla. 23:1
Isa. 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
37:24
Joh. 10:11
“Vanini livi laSimakadze, nine tive;

limemeteleni etichingini letikhashane, nitsi:

‘Lowo lowasakata Israyeli uyawumbutsa futsi,

uyakwelusa umhlambi wakhe njengemelusi.’

11Ngobe Simakadze uyawubahlenga bakaJakobe,

abakhulule esandleni salabo labanemandla kunabo.

12

31:12
Isa. 35:10
58:11
Bayawufika bamemete ngenjabulo

eticongweni tentsaba yaseSiyoni;

bayawutfokota ngekwephana kwaSimakadze:

lokusatinhlavu, neliwayini lelisha, nemafutsa,

nemazinyane emihlambi yetimvu netimbuti,

nemankhonyane emihlambi yetinkhomo.

Bayawufanana nengadze leniselwa kahle,

bangeke baphindze babe lusizi.

13

31:13
Hla. 30:11
148:12
Joh. 16:20
Tintfombi tiyawugidza tijabule,

kanjalo futsi nemajaha nalabadzala.

Ngiyawugucula kulila kwabo kube kujabula,

ngibanike indvudvuto nekujabula

esikhundleni selusizi.

14Baphristi ngiyawubesutsisa ngenala,

sive sami ngisigcwalise ngekwephana kwami,”

kusho Simakadze.

Umusa waSimakadze kuma-Israyeli

15

31:15
Mat. 2:18
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Kuvakala livi lekukhala eRama,

yebo, livi lekulila nekukhala lokukhulu,

Rakheli akhalela bantfwabakhe

angasavumi nekudvudvutwa,

ngobe bantfwabakhe bebangasekho.”

16Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Bamba livi lakho, ungakhali,

ubambe tinyembeti emehlweni akho,

ngobe umsebenti wakho uyawunikwa umvuzo.

Bayawubuya eveni lesitsa,” kusho Simakadze.

17

31:17
Jer. 29:11
“Ngako likhona litsemba ngelikusasa lakho.

Bantfwabakho bayawubuyela eveni labo,”

kusho Simakadze.

18

31:18
Sil. 5:21
“Impela ngikuvile kububula kwa-Efrayimu, kutsi:

“ ‘Wangicondzisa njengelitfole lelisichomoketi,

futsi vele sengifundzisekile.

Ngibuyisele, ngitawubuyela,

ngobe wena unguSimakadze longuNkulunkulu wami.

19Emvakwekweduka kwami ngaphendvuka;

emvakwekucondza kwami ngatisola.

Ngadliwa ngemahloni, ngatfotjiswa,

ngobe ngetfwele lihlazo lebusha bami.’

20Efrayimu akasiyo yini indvodzana yami letsandzekako,

umntfwana lengijabulako ngaye?

Nome ngivamise kukhuluma ngimelane naye,

kodvwa noko ngisamkhumbula.

Ngako-ke inhlitiyo yami iyamlangatelela;

nginesihawu lesikhulu ngaye,” kusho Simakadze.

21“Beka timphawu temgwaco;

umise tinsika letitikhombandlela.

Wunake umgwaco lomkhulu,

yebo, umgwaco lohamba ngawo.

Ncandzeka, Ntfombi lengu-Israyeli,

buyela emadolobheni akho.

22Uyawuzulazula kuze kube ngunini,

awu, ndvodzakati lengaketsembeki?

Simakadze uyawudala intfo lensha emhlabeni,

umfati uyakuyivikela“uyakuyivikela” nome “uyakuhamba ufuna” nome “uyakuyitungeleta” indvodza.”

Inchubekelaphambili letako kubantfwana baNkulunkulu

23

31:23
Isa. 1:26
11:9
Zak. 8:3
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: “Ngiyawutsi nangibabuyisa ekutfunjweni,“nangibabuyisa ekutfunjweni” nome “nangibuyisa tibusiso tabo” bantfu labaseveni lakaJuda nasemadolobheni akhona bayawuphindze basebentise nankha emagama batsi: ‘Simakadze akakubusise, awu wenandlu yekulunga, awu wena ntsaba lengcwele.’ 24Bantfu bayawuhlala ndzawonye kaJuda nakuwo onkhe emadolobha akhona, balimi nalabo labahambe bakhotsisa imihlambi yabo yetimvu netimbuti. 25
31:25
Hla. 107:9
Mat. 11:28
Ngiyawubahlumelelisa labo lasebadzangele, ngicinise labo labaphelelwa ngemandla.”

26Loku kwangenta ngavuka ngacalata ndzawo tonkhe. Butfongo bami bebumnandzi kimi.

27Simakadze utsi: “Emalanga ayeta, lapho ngiyawuhlanyela khona indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda ngentalelwane yebantfu neyetilwane. 28

31:28
Jer. 1:10
18:7,9
24:6
Njengobe ngangibalindzile kutsi ngibazuphune, ngibadladlabule, ngibaketule, ngibabhubhise, ngibaletsele inhlekelele, kanjalo ngiyawubalindza kuze ngibakhe ngibahlanyele,” kusho Simakadze.

29

31:29
Sil. 5:7
Hez. 18:2
“Ngalawo malanga bantfu bangeke basasho batsi:

“ ‘Bobabe badle emagelebisi lamunyu,

nematinyo ebantfwana asayashelela.’

30“Esikhundleni saloko ngulowo nalowo muntfu

uyakufa ngenca yesono sakhe.

Wonkhe lodla emagelebisi lamunyu

ematinyo akhe ayawushelela.”

31

31:31
Jer. 32:40
Heb. 8:8
Simakadze utsi: “Sikhatsi siyeta,

lapho ngiyawukwenta khona sivumelwane lesisha

nendlu yaka-Israyeli neyakaJuda.

32Lesivumelwane singeke sifanane

naleso lengasenta naboyisemkhulu

ngesikhatsi ngibabamba ngesandla ngibahola

ngibakhipha eGibhithe,

ngobe basephula sivumelwane sami,

nome ngangiyindvodza“ngangiyindvodza” nome “ngangingumphatsi” kubo,”NgesiHebheru; kodvwa letinye tincwadzi tekucala titsi “sivumelwane sami, ngaze ngabafulatsela” kusho Simakadze.

33

31:33
Jer. 24:7
Hez. 11:19
36:26
2 Khor. 6:16
Simakadze utsi:

“Ngulesi sivumelwane lengiyakusenta

nendlu yaka-Israyeli emvakwaleso sikhatsi:

Ngiyawufaka umtsetfo wami etingcondvweni tabo,

ngiwubhale etinhlitiyweni tabo.

Ngiyawuba nguNkulunkulu wabo,

bona babe bantfu bami.

34

31:34
Isa. 54:13
Mik. 7:18
Joh. 6:45
Imis. 10:43
Rom. 11:27
Sekuyawubate umuntfu

loyawufundzisa makhelwane wakhe,

nome indvodza ifundzise umnakabo,

itsi: ‘Yati Simakadze,’

ngobe bonkhe sebayawungati

kusukela kulomncane kuye kulomkhulu,”

kusho Simakadze.

“Ngobe ngiyawubatsetselela bubi babo,

tono tabo ngingasaphindzi ngitikhumbule.”

35

31:35
Gen. 1:14
Hla. 136:7
Isa. 51:15
Naku lokushiwo nguSimakadze,

lowo lowabeka lilanga kutsi likhanyise emini,

wamisa inyanga netinkhanyeti

kutsi tibokhanyisa ebusuku,

lowo lotamatisa lwandle kuze emagagasi alo abhodle,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe, utsi:

36

31:36
Jer. 33:20,25
“Kuphela nangabe letimiso tinganyamalala embikwami,

titukulwane taka-Israyeli

tiyawunyamalala phakadze naphakadze,

tingabe tisaba sive embikwami,” kusho Simakadze.

37Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Kuphela nje

nangabe emazulu lasetulu angalinganiswa,

netisekelo temhlaba letingaphansi tiphenywe,

nami-ke ngulapho ngiyawusilahla

sonkhe situkulwane saka-Israyeli,

ngenca yako konkhe labakwentile,” kusho Simakadze.

38

31:38
Neh. 3:1
Zak. 14:10
Simakadze utsi: “Emalanga ayeta lapho khona ngiyakwakhelwa kabusha lelidolobha kusukela eMbhoshongweni waHananeli kuye eSangweni Lelikona. 39Intsambo yekulinganisa iyakweluleka kusukela lapho kuye entsabeni iGarebi, isuke lapho ijikele ngaseGowa. 40Sonkhe leso sigodzi lapho kulahlwa khona tidvumbu nemlotsa, nato tonkhe tibebesi kuye emfudlaneni iKhidroni, kuze kuyewufika ekoneni leLisango Lelihhashi ngasemphumalanga, kuyawuba ngcwele kuSimakadze. Lelidolobha lingeke liphindze lizuphunwe nome libhidlitwe.”