Siswati 1996 (SWA96)
3

Israyeli longaketsembeki

31

3:1
Dut. 24:4
“Nangabe indvodza ilahla umkayo,

bese lomfati wendza kulenye indvodza,

lendvodza ingabuyela yini kulomfati?

Utsi kepha lelive lingete langcola lonkhe?

Kodvwa utiphatsise kwengwababane

ngekuphinga nemadvodza lamanyenti;

manje sewungabuyela njani kimi?” kusho Simakadze.

2

3:2
Gen. 38:14
“Phakamisela emehlo akho etulu

eticongweni letingenalutfo, ubone.

Ikhona yini indzawo lapho bangazange sebakulale khona?

Njengalondzindzako“njengalondzindzako” nome “njengeli-Arabu” ehlane,

wahlala eceleni kwemgwaco ulindzele tiphingi.

Ulingcolisile lelive

ngebugwadla bakho nangekukhohlakala kwakho.

3

3:3
Dut. 11:16
Hez. 3:7
Ngako-ke imvula yabanjwa langete lana,

kwabate nembodlisamahlanga.

Noko waba nelibunti lelomile lebugwababane,

wangete wadliwa nangemahloni ngaloko.

4Akusiwe yini lotsandza kungibita ngekutsi:

‘Babe wami, mngani wami kwasebusheni bami?

5

3:5
Hla. 103:9
Utangitfukutselela kokuphela yini?

Lulaka lwakho lutawuchubeka kuze kube phakadze yini?’

Ukhuluma kanjalo-ke,

kodvwa ube wenta konkhe lokubi longakwenta.”

Bo-Israyeli naJuda kufanele baphendvuke

6

3:6
2 Khos. 17:10
Jer. 2:20
Ngesikhatsi kusabusa inkhosi Josaya, Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ukubonile yini lokwentiwe ngu-Israyeli longaketsembeki?

“Wenyukele etulu kuwo onkhe emagcuma laphakeme, waya nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato, waphingela khona lapho. 7

3:7
Hez. 16:46
32:2
Bengicabanga ngitsi emvakwekwenta konkhe loko, nakanjani utawubuyela kimi, kodvwa akakwenti loko, ngisho nadzadzewabo longaketsembeki, Juda, ukubonile loko. 8
3:8
Dut. 24:1
2 Khos. 17:18
Ngamnika Israyeli longaketsembeki sitifiketi sesehlukaniso, ngamcosha ngenca yako konkhe loko kuphinga kwakhe. Noko ngakubona loko kungetsembeki kwadzadzewabo longuJuda kutsi akesabi; naye waphindze waphuma wayawuphinga. 9Njengobe bugwadla ba-Israyeli abusho lutfo kuye, walingcolisa live, waphinga netithico letingematje naletitigodvo. 10Ngetulu kwako konkhe loko, dzadzewabo longetsembeki, Juda, akazange abuyele kimi ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe, kodvwa kwaba ngekutentisa nje,” kusho Simakadze.

11

3:11
Hez. 16:51
23:11
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Israyeli longaketsembeki ulunge kakhulu kunaJuda longaketsembeki. 12
3:12
Hla. 86:15
145:8
Hamba, umemetele lombiko ngasenyakatfo utsi:

“ ‘Buya Israyeli longaketsembeki,’ kusho Simakadze.

‘Ngingeke ngisaphindza ngikuswacele,

ngobe nginemusa,’ kusho Simakadze.

‘Ngingeke ngisakutfukutselela siphelane.

13

3:13
Hla. 32:5
Taga 28:13
Intfo-nje, vuma licala lakho

lekutsi umhlubukile Simakadze Nkulunkulu wakho,

usakate kutsandza kwakho kubonkulunkulu betive

ngaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato,

wangete wangilalela mine,’ ” kusho Simakadze.

14“Buyani, nine bantfu labangaketsembeki,” kusho Simakadze, “ngobe mine ngiyindvodza yenu. Ngiyawukhetsa munye wenu kuwo onkhe emadolobha enu, ngikhetse babili kuto tonkhe tinsendvo tenu, bese nginimikisa eSiyoni.

15

3:15
Jer. 23:4
Hez. 34:23
“Ngiyawube sengininika belusi benhlitiyo yami, labayakunihola ngelwati nangekucondza. 16
3:16
Jer. 31:33
Ngalawo malanga nase nandzile naba banyenti kakhulu eveni,” kusho Simakadze, “bantfu bangeke basasho batsi: ‘Libhokisi lesivumelwane saSimakadze.’ Kungeke kusangena ngisho nasetingcondvweni tabo, futsi kungeke kukhunjulwe kugejeke, futsi kungeke kuphindze kwenteke. 17
3:17
Isa. 2:2
Mik. 4:1
Ngalawo malanga iJerusalema bayawuyibita ngekutsi Sihlalo Sebukhosi SaSimakadze, tonkhe tive tiyawubutsana eJerusalema, tiyewuhlonipha Libito laSimakadze. Bangeke basayilandzela inkhani yetinhlitiyo tabo letimbi. 18Kulawo malanga indlu yakaJuda iyawutihlanganisa nendlu yaka-Israyeli, bete kanyekanye baphuma eveni lelingasenyakatfo, batewungena eveni lengalipha boyisemkhulu kutsi libe lifa labo.”

Kukhonta tithico kwesive saNkulunkulu

19“Mine cobo lwami, ngatsi:

‘Bengingajabula kanjani

kuniphatsisa kwemadvodzana ami,

ngininike live lelifanelekile kakhulu,

lifa lelihle kakhulu kwendlula tonkhe letinye tive.’

Bengicabanga ngitsi nitangibita, nitsi kimi: ‘Babe,’

ningajiki ekulandzeleni mine.

20Kodvwa njengemfati longaketsembeki endvodzeni yakhe,

kanjalo, wenandlu yaka-Israyeli, awuketsembeki kimi,”

kusho Simakadze.

21

3:21
Jer. 2:32
Kuvakala sililo etindzaweni letiphakeme

letingamili lutfo,

yebo, kukhala nekuncenga kwesive saka-Israyeli,

ngobe siphambukise tindlela taso,

samkhohlwa Simakadze Nkulunkulu waso.

22“Ncandzekani sive lesingaketsembeki,

ngiyawunelapha kulokuhlubuka kwenu.”

“Yebo, siyakuta kuwe,

ngobe wena unguSimakadze Nkulunkulu wetfu.

23

3:23
Hla. 3:8
68:19
121:1
Impela, kukhonta kwetfu tithico,

yebo, kuyaluka emagcumeni

nasetintsabeni kutiyenga nje.

Impela insindziso yaka-Israyeli

ikuSimakadze Nkulunkulu wetfu.

24Kusukela ebusheni betfu bonkulunkulu labangemahlazo

badle titselo tetitfukutfuku tabokhokho betfu,

lekungimihlambi yabo yetimvu neyetimbuti

nemihlambi yabo yetinkhomo,

yebo, emadvodzana abo nemadvodzakati abo.

25

3:25
Dan. 9:7
Asilale phansi ngenca yelihlazo letfu,

sidliwe ngemahloni.

Sonile kuSimakadze Nkulunkulu wetfu,

yebo, tsine kanye nabobabe betfu;

kusukela ebusheni betfu kuze kube ngulamuhla,

asikamlaleli Simakadze Nkulunkulu wetfu.”