Siswati 1996 (SWA96)
2

Kunakekelwa kwa-Israyeli nguNkulunkulu

21Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

2:2
Hez. 16:8
“Hamba uyewumemetela eJerusalema, ukhulume beva utsi: Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Ngiyakukhumbula kutinikela kwakho ebusheni bakho,

kutsi wawungitsandza kanjani usengumakoti,

wangilandzela kulo lonkhe lihlane,

eveni lelalingakahlanyelwa lutfo.

3

2:3
Jak. 1:8
Israyeli abengcwele kuSimakadze,

tilinga tesivuno sakhe;

bonkhe labamshwabudzela babekwa licala,

inhlekelele yehlela etikwabo,’ ” kusho Simakadze.

Sono sabokhokho bema-Israyeli

4Vanini livi laSimakadze,

ninendlu yakaJakobe,

nonkhe nine bantfu belusendvo lwendlu yaka-Israyeli.

5

2:5
2 Khos. 17:15
Mik. 6:3
Rom. 1:21
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Cala lini boyihlo labalitfola kimi,

kutsi bangaze baphambuke kangaka kimi?

Balandzela tithico letingenamsebenti,

nabo sebagucuka baba lite.

6

2:6
Dut. 8:15
Abazange babute, batsi:

‘Uphi Simakadze lowasikhipha eGibhithe,

wasihola sadzabula lihlane lelingenalutfo,

sadzabula live lelinetingagadvu nemigedze,

live lesomiso nebumnyama,“nebumnyama” nome “nelitfunti lekufa”

live lelingahanjwa ngumuntfu

nalelingahlalwa ngumunfu?’

7

2:7
Jer. 16:18
Nganiletsa eveni lelivundzile

kutsi nitewudla titselo talo

kanye nesivuno salo lesinonile,

kodvwa nefika nalingcolisa live lami,

nenta lifa lami laba ngulelinengekako.

8

2:8
1 Sam. 2:12
Baphristi abazange babute, batsi:

‘Uphi Simakadze?’

Labo labafundzisa ngemtsetfo abazange bangati,

nebaholi bangivukela.

Baphrofethi baphrofetha ngaBhali,

balandzela tithico letingenamsebenti.”

Nkulunkulu usibeka licala sive sakhe

9“Ngako-ke ngiyaphindza nginibeka emacala,” kusho Simakadze.

“Yebo, nebantfwana bebantfwabenu ngiyawubabeka emacala.

10Yewelelani ngesheya

niye elugwini lwaseKhithimuLoku kusho iSiphrosi nelugu lwangasenshonalanga nibuke,

tfumelani eKhedariLive letive temaBhedoyini ehlane lase-Arabiya nibukisise kahle, nibone kutsi

yake yaba khona yini intfo lefanana nale:

11

2:11
Hla. 106:20
Sive sake santjintjiselana yini ngabonkulunkulu baso?

Yebo kona abasibo bonkulunkulu balutfo.

Kodvwa sive sami

sintjintjise ngenkhatimulo yaNkulunkulu waso,Letinye tincwadzi titsi “yami”

sakhonta tithico letingenamsebenti.

12

2:12
Dut. 32:1
Isa. 1:2
Awu mazulu, tfutfumelani nimangale ngaloku!

Yetfukani ngekwetfuka lokukhulu,” kusho Simakadze.

13

2:13
Hla. 36:9
Jer. 17:13
Joh. 4:13
“Sive sami sente tono letimbili:

Singishiyile mine, mtfombo wemanti ekuphila,

satimbela ticojana taso emadvwaleni,

ticojana letinetimbobo letingeke tiwemise emanti.”

Umphumela wekungetsembeki kwa-Israyeli

14“Kungabe Israyeli uyinceku yini

nome usigcili sekutalwa?

Kepha, kwentiwe yini kutsi abe yimphango?

15

2:15
Isa. 5:29
Jer. 4:7
Emabhubesi abhodlile, amhhongela.

Live lakhe alente laba lihlane lelingenalutfo,

emadolobha akhe ashisiwe,

asala akhala libhungane.

16

2:16
Isa. 19:13
Kanjalo futsi nebantfu baseMemfisi“Memfisi” ngesiHebheru “Nofu” nebaseThaphanesi

bahhumbule“bahhumbule” nome “bancamule” lukhakhayi lwenhloko yakho.

17

2:17
Jer. 4:18
Ngabe anikatiletseli nine yini loku,

ngalokutsi nishiye Simakadze Nkulunkulu wenu

ngesikhatsi asanihola kahle endleleni?

18

2:18
Isa. 31:1
Manje niyelani eGibhithe kuyawunatsa emanti aseShihori?“Shihori” lokusho incenye yeNayili

Kona niyeleni e-Asiriya

kuyawunatsa emanti alowo Mfula?“alowo Mfula” nome “eYufrathe”

19

2:19
Isa. 3:9
Hos. 5:5
Bubi benu butanijezisa,

nekuhlubuka kwenu kutanitsetsisa.

Cabangani-ke nibukisise kahle

kutsi kubi kangakanani nekutsi kunibabela kangakanani,

nanishiya Simakadze Nkulunkulu wenu,

ningangesabi mine,”

kusho Simakadze, Simakadze longuSomandla.

Israyeli uyala kukhonta Simakadze

20

2:20
Isa. 57:5
Jer. 3:6
“Lijoko lakho walephula, lokwa kadzeni,

watidzabula tibopho takho,

watsi: ‘Ngingeke ngikukhonte!’

Ngempela, kuwo onkhe emagcuma laphakeme

nangaphansi kwato tonkhe tihlahla

letendlala emagala ato,

walala phansi,

walala njengengwababane.

21

2:21
Eks. 15:17
Hla. 44:2
80:8
Isa. 5:1
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Luk. 20:9
Bengikuhlanyele njengemvini welikhetselo,

weluhlobo lolucinile nalolwetsembekile.

Pho, ungigucukele kanjani lokutsi

bese uba ngumvini lokhohlakele longewesiganga?

22Nome utigezisa ngasota

usebentisa nensipho lenyenti,

noko lelo chashata lelilicala lakho

solomane limile embikwami,”

kusho iNkhosi Simakadze.

23“Ungasho kanjani-ke utsi: ‘Angikangcoliswa,

angikabalandzeli boBhali’?

Ase ubuke kutsi watiphatsa njani esihosheni,

cabangisisa ngaloko lokwentile.

Ulikamela lelisikati leligijima kakhulu,

leligijima lapha nalapha,

24unjengembongolo yesiganga, leyetayele lihlane,

lehosha umoya nase ikhanuka,

ngubani nje longayivimbela nase ifuna kwekhwelwa?

Tonkhe tinkunzi tetimbongolo letiyicoshako

atikafaneli kutsi titikhatsate,

ngesikhatsi sekwekhwelwa titayitfola.

25

2:25
Jer. 18:11
Ungagijimi kuze kudzabuke ticatfulo takho

nemphimbo wakho uze wome.

Kodvwa wena watsi: ‘Akusiti lutfo!

Ngiyatitsandza tithico tebetive,

futsi tona ngitatilandzela.’ ”

Israyeli kufanele ajeziswe

26“Njengobe lisela lihlazeka nase libanjiwe,

kanjalo nendlu yaka-Israyeli ihlazekile,

bona, nemakhosi abo, netindvuna tabo,

nebaphristi babo kanye nebaphrofethi babo.

27

2:27
Jer. 32:33
Bakhuluma elugodvweni batsi:

‘Wena ungubabe wami,’

nasetjeni bakhulume batsi:

‘Wena wangitala.’

Bangifulatsele, bafihla buso babo kimi,

kodvwa batsi nase bahluphekile bese batsi:

‘Kota utesisindzisa!’

28

2:28
Dut. 32:37
Khu. 10:14
Jer. 11:13
Baphi kantsi labonkulunkulu benu lenatentela bona?

Abete phela, nangabe banganisindzisa nanisekuhluphekeni!

Maye Juda, ninabonkulunkulu labanyenti

ngangemadolobha enu.

29“Ningibekelani emacala?

Nine nonkhe ningihlubukile,” kusho Simakadze.

30

2:30
1 Khos. 19:10
Isa. 1:5
Jer. 5:3
17:23
Mat. 23:34
“Ngajezisa bantfu bakini, kodvwa akukanisiti,

abakaphendvuki nasekujezisweni kwabo.

Inkemba yenu ishwabudzele baphrofethi benu,

njengelibhubesi lelifukutsako.

31“Nine balesitukulwane,

zindlani ngelivi laSimakadze lelitsi:

Mine bengilihlane yini ku-Israyeli,

nome-ke live lebumnyama lobukhulu?

Sive sami sisholani kutsi:

‘Sikhululekile kutsi singajangaza,

singeke siphindze site kuwe’?

32

2:32
Jer. 3:21
Intfombi iyabukhohlwa yini

buhlalu bayo lobuligugu,

nome makoti imihlobiso yakhe nakashada?

Noko sive sami singikhohlwe

emalanga lamanyenti langeke abalwe.

33Maye, unemasu ekucoshaneni nelutsandvo!

Ngisho nebesifazane labangcole kabi

bangafundza tindlela takho.

34Etingutjeni takho tekugcoka emadvodza atfola

umnyombo wekuphila kwalabamphofu labangenacala,

nome ungazange ubabambe bagcekeza.

Noko ngetulu kwako konkhe loku,

35wena utsi: ‘Angati lutfo; akangitfukutseleli.’

Kodvwa mine ngitakwehlulela,

ngobe utsi: ‘Angikoni lutfo.’

36

2:36
2 Khr. 28:20
Isa. 30:3
Utiguculelani kangaka tindlela takho?

IGibhithe itakujabhisa,

njengaloku wake wajabhiswa yi-Asiriya.

37

2:37
2 Sam. 13:19
Nawe utawusuka kuleyo ndzawo,

utawusuka ujabhile,

ngobe Simakadze sewubalahlile

labo bewukadze ubetsemba,

bangeke bakusite ngalutfo.”

3

Israyeli longaketsembeki

31

3:1
Dut. 24:4
“Nangabe indvodza ilahla umkayo,

bese lomfati wendza kulenye indvodza,

lendvodza ingabuyela yini kulomfati?

Utsi kepha lelive lingete langcola lonkhe?

Kodvwa utiphatsise kwengwababane

ngekuphinga nemadvodza lamanyenti;

manje sewungabuyela njani kimi?” kusho Simakadze.

2

3:2
Gen. 38:14
“Phakamisela emehlo akho etulu

eticongweni letingenalutfo, ubone.

Ikhona yini indzawo lapho bangazange sebakulale khona?

Njengalondzindzako“njengalondzindzako” nome “njengeli-Arabu” ehlane,

wahlala eceleni kwemgwaco ulindzele tiphingi.

Ulingcolisile lelive

ngebugwadla bakho nangekukhohlakala kwakho.

3

3:3
Dut. 11:16
Hez. 3:7
Ngako-ke imvula yabanjwa langete lana,

kwabate nembodlisamahlanga.

Noko waba nelibunti lelomile lebugwababane,

wangete wadliwa nangemahloni ngaloko.

4Akusiwe yini lotsandza kungibita ngekutsi:

‘Babe wami, mngani wami kwasebusheni bami?

5

3:5
Hla. 103:9
Utangitfukutselela kokuphela yini?

Lulaka lwakho lutawuchubeka kuze kube phakadze yini?’

Ukhuluma kanjalo-ke,

kodvwa ube wenta konkhe lokubi longakwenta.”

Bo-Israyeli naJuda kufanele baphendvuke

6

3:6
2 Khos. 17:10
Jer. 2:20
Ngesikhatsi kusabusa inkhosi Josaya, Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ukubonile yini lokwentiwe ngu-Israyeli longaketsembeki?

“Wenyukele etulu kuwo onkhe emagcuma laphakeme, waya nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato, waphingela khona lapho. 7

3:7
Hez. 16:46
32:2
Bengicabanga ngitsi emvakwekwenta konkhe loko, nakanjani utawubuyela kimi, kodvwa akakwenti loko, ngisho nadzadzewabo longaketsembeki, Juda, ukubonile loko. 8
3:8
Dut. 24:1
2 Khos. 17:18
Ngamnika Israyeli longaketsembeki sitifiketi sesehlukaniso, ngamcosha ngenca yako konkhe loko kuphinga kwakhe. Noko ngakubona loko kungetsembeki kwadzadzewabo longuJuda kutsi akesabi; naye waphindze waphuma wayawuphinga. 9Njengobe bugwadla ba-Israyeli abusho lutfo kuye, walingcolisa live, waphinga netithico letingematje naletitigodvo. 10Ngetulu kwako konkhe loko, dzadzewabo longetsembeki, Juda, akazange abuyele kimi ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe, kodvwa kwaba ngekutentisa nje,” kusho Simakadze.

11

3:11
Hez. 16:51
23:11
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Israyeli longaketsembeki ulunge kakhulu kunaJuda longaketsembeki. 12
3:12
Hla. 86:15
145:8
Hamba, umemetele lombiko ngasenyakatfo utsi:

“ ‘Buya Israyeli longaketsembeki,’ kusho Simakadze.

‘Ngingeke ngisaphindza ngikuswacele,

ngobe nginemusa,’ kusho Simakadze.

‘Ngingeke ngisakutfukutselela siphelane.

13

3:13
Hla. 32:5
Taga 28:13
Intfo-nje, vuma licala lakho

lekutsi umhlubukile Simakadze Nkulunkulu wakho,

usakate kutsandza kwakho kubonkulunkulu betive

ngaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato,

wangete wangilalela mine,’ ” kusho Simakadze.

14“Buyani, nine bantfu labangaketsembeki,” kusho Simakadze, “ngobe mine ngiyindvodza yenu. Ngiyawukhetsa munye wenu kuwo onkhe emadolobha enu, ngikhetse babili kuto tonkhe tinsendvo tenu, bese nginimikisa eSiyoni.

15

3:15
Jer. 23:4
Hez. 34:23
“Ngiyawube sengininika belusi benhlitiyo yami, labayakunihola ngelwati nangekucondza. 16
3:16
Jer. 31:33
Ngalawo malanga nase nandzile naba banyenti kakhulu eveni,” kusho Simakadze, “bantfu bangeke basasho batsi: ‘Libhokisi lesivumelwane saSimakadze.’ Kungeke kusangena ngisho nasetingcondvweni tabo, futsi kungeke kukhunjulwe kugejeke, futsi kungeke kuphindze kwenteke. 17
3:17
Isa. 2:2
Mik. 4:1
Ngalawo malanga iJerusalema bayawuyibita ngekutsi Sihlalo Sebukhosi SaSimakadze, tonkhe tive tiyawubutsana eJerusalema, tiyewuhlonipha Libito laSimakadze. Bangeke basayilandzela inkhani yetinhlitiyo tabo letimbi. 18Kulawo malanga indlu yakaJuda iyawutihlanganisa nendlu yaka-Israyeli, bete kanyekanye baphuma eveni lelingasenyakatfo, batewungena eveni lengalipha boyisemkhulu kutsi libe lifa labo.”

Kukhonta tithico kwesive saNkulunkulu

19“Mine cobo lwami, ngatsi:

‘Bengingajabula kanjani

kuniphatsisa kwemadvodzana ami,

ngininike live lelifanelekile kakhulu,

lifa lelihle kakhulu kwendlula tonkhe letinye tive.’

Bengicabanga ngitsi nitangibita, nitsi kimi: ‘Babe,’

ningajiki ekulandzeleni mine.

20Kodvwa njengemfati longaketsembeki endvodzeni yakhe,

kanjalo, wenandlu yaka-Israyeli, awuketsembeki kimi,”

kusho Simakadze.

21

3:21
Jer. 2:32
Kuvakala sililo etindzaweni letiphakeme

letingamili lutfo,

yebo, kukhala nekuncenga kwesive saka-Israyeli,

ngobe siphambukise tindlela taso,

samkhohlwa Simakadze Nkulunkulu waso.

22“Ncandzekani sive lesingaketsembeki,

ngiyawunelapha kulokuhlubuka kwenu.”

“Yebo, siyakuta kuwe,

ngobe wena unguSimakadze Nkulunkulu wetfu.

23

3:23
Hla. 3:8
68:19
121:1
Impela, kukhonta kwetfu tithico,

yebo, kuyaluka emagcumeni

nasetintsabeni kutiyenga nje.

Impela insindziso yaka-Israyeli

ikuSimakadze Nkulunkulu wetfu.

24Kusukela ebusheni betfu bonkulunkulu labangemahlazo

badle titselo tetitfukutfuku tabokhokho betfu,

lekungimihlambi yabo yetimvu neyetimbuti

nemihlambi yabo yetinkhomo,

yebo, emadvodzana abo nemadvodzakati abo.

25

3:25
Dan. 9:7
Asilale phansi ngenca yelihlazo letfu,

sidliwe ngemahloni.

Sonile kuSimakadze Nkulunkulu wetfu,

yebo, tsine kanye nabobabe betfu;

kusukela ebusheni betfu kuze kube ngulamuhla,

asikamlaleli Simakadze Nkulunkulu wetfu.”

4

Kumenyetelwa kwekuphendvuka

41“Awu, Israyeli, nawungamane uphendvuke nje,

ubuye kimi,” kusho Simakadze.

“Nawungesusa letithico takho letitinengiso,

lapha embikwami, ungabe usanhlanhlatseka,

2

4:2
Gen. 22:18
Dut. 6:3
Isa. 45:25
48:1
65:16
2 Khor. 10:17
nawungafunga futsi kimi

ngekweliciniso nangekulunga, utsi:

‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’

tive-ke tiyawubusiswa ngaye

tidvumise kuye futsi.”

3

4:3
Hez. 18:31
Hos. 10:12
Mat. 13:7,22
Naku lokushiwo nguSimakadze emadvodzeni akaJuda newaseJerusalema, utsi:

“Limani umhlaba wenu longakalinywa,

ningahlanyeli nje ekhatsi emanyeveni.

4

4:4
Dut. 10:16
30:6
Isa. 65:5
Jer. 21:12
Rom. 2:28
Khol. 2:11
Tisokeni nine kuSimakadze,

sokani tinhlitiyo tenu,

nitinikele kuye ngalokuphelele,

nine madvodza akaJuda nesive saseJerusalema.

Ngaphandle kwaloko lulaka lwami

lutawucitseka luvutse njengemlilo

ngenca yebubi lenibentile,

luvutse, kubete nalongalucisha.”

Juda usongelwa ngekuvinjetelwa

5

4:5
Jer. 8:14
“Memetelani kaJuda nibatjele nebaseJerusalema, nitsi:

“ ‘Shayani licilongo kulo lonkhe live!’

Memetani kakhulu nitsi:

‘Butsanani ndzawonye!

Asibalekeni siye emadolobheni labiyelwe.’

6

4:6
Jer. 1:14
6:1
Hlabani inyandzaleyo kuyiwe eSiyoni!

Balekani nitewusindza, ningephutisi.

Ngobe ngiletsa inhlekelele

lechamuka ngasenyakatfo,

yebo, imbhubhiso leyesabekako.”

7

4:7
Isa. 5:29
2:15
5:6
Libhubesi liphumile emhumeni walo;

umbhubhisi wetive sewuphumele ngephandle.

Selisukile endzaweni yalo, litewuphundla lelive lenu.

Emadolobha enu atawuba tindzala,

abete bantfu labahlala kuwo.

8

4:8
Jer. 6:26
Ngako yembatsani emasaka, khalani, nilile,

ngobe intfukutselo leyesabekako yaSimakadze

ayikesuki kitsi.

9Simakadze utsi:

“Ngalelo langa, inkhosi netindvuna

bayawuphelelwa ngemandla,

baphristi bayawukwesaba,

nebaphrofethi bayawutfutfumela.”

10

4:10
2 Khos. 22:18
Jer. 6:14
14:13
Ngakhuluma ngatsi: “Yebo, Nkhosi Simakadze, maye, usiyengile lesive kanye nebantfu baseJerusalema, watsi: ‘Niyawuba nekuthula,’ kwabe kungulapho inkemba isemiphinjeni yetfu.”

11Ngalelo langa lesive kanye nebantfu baseJerusalema bayawutjelwa kutsiwe: “Umoya loshisako lochamuka etindzaweni letiphakeme tasehlane uhhusha ucondze kulesive sami, kodvwa hhayi kutewuhlunga nome kutewuhlambulula; 12yebo, umoya lonemandla kakhulu kunaloko uphuma kimi.“uphuma kimi” nome “uyeta ngekuyalwa ngimi” Manje sengimemetela sigwebo sami kubo.”

13

4:13
Isa. 5:28
Hab. 1:8
Bukelani, usondzela ukhephuka njengemafu,

tincola takhe temphi

tiyayalutela njengesiwunguwungwana,

emahhashi akhe agijima kwendlula tinsweti.

14

4:14
Isa. 1:16
Maye kitsi, ngobe sibhujisiwe.

Maye Jerusalema, geza bubi lobusenhlitiyweni yakho,

khona utewusindziswa.

Uyawuyifukamela kuze kube ngunini

lemicabango yakho lemibi?

15

4:15
Jer. 8:16
Liphimbo liyamemetela lichamuka kaDani,

limemetela inhlekelele lesuka emagcumeni aka-Efrayimu.

16“Khulumani loku etiveni,

nikumemetele eJerusalema, nitsi:

‘Imphi letewuvimbetela iphuma eveni lelikhashane,

isuse umsindvo wekuhlaba inyandzaleyo,

kutsi kuhlaselwe emadolobha akaJuda.

17

4:17
Luk. 9:34
Hla. 107:17
Isa. 50:1
Jer. 2:17,19
Hos. 13:9
Akaka wena Jerusalema, njengemadvodza lagadze insimi,

ngobe ungihlubukile,’ ” kusho Simakadze.

18“Kutiphatsa kwakho netento takho,

nguko lokwehlisele loku etikwakho.

Lesi sijeziso sakho.

Maye, kubuhlungu bo! Maye, kuyayihlaba inhlitiyo bo!”

Jeremiya udzabukela sive sakhe

19

4:19
Isa. 22:4
Jer. 9:1
Maye, tinhlungu tami, tinhlungu tami!

Ngiyashumpha etinhlungwini tami.

Maye, kuqaqamba kwenhlitiyo yami!

Inhlitiyo yami iyaqaqamba ngekhatsi kwami,

ngehluleka nekubindzisa.

Ngobe ngikuvile kukhala kwelicilongo,

ngikuvile kuhlatjwa kwemkhosi wemphi.

20Inhlekelele ilandzela inhlekelele,

live lonkhe lisele litindzala.

Ngekucwabita kweliso emathende ami asabhidlitiwe,

yebo, umkhukhu wami ngesikhashana nje.

21Sekuyawuze kube ngunini

solomane ngibuka lesiboniso semphi,

ngilalele umsindvo welicilongo?

22

4:22
Rom. 16:19
“Bantfu bami batilima, abangati.

Babantfwana labangenangcondvo, abanako nekucondza.

Babochwephesha ekwenteni lokubi,

abakwati kwenta lokuhle.”

Umbono waJeremiya ngembhubhiso letako

23

4:23
Isa. 5:30
50:3
Ngabuka umhlaba, wawungenasimo, ungenalutfo;

ngabuka nasemazulwini, kukhanya kwawo kwase kunyamalele.

24Ngabuka tintsaba,

nato tatinyikanyika,

onkhe emagcuma abeyendza.

25

4:25
Jer. 9:10
Zef. 1:2
Ngatsi ngiyabuka, ngakhandza kute muntfu,

tonkhe tinyoni tesibhakabhaka

tase tindizile, tabaleka.

26Ngatsi ngiyabuka,

ngakhandza lelive lelalivundzile selilihlane,

onkhe emadolobha alo abesatindzala embikwaSimakadze,

embikwentfukutselo yakhe leyesabekako.

27

4:27
Jer. 5:18
30:11
46:28
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Live lonkhe litawuphundleka,

noko ngingeke ngilibhubhise liphele nya.

28Ngako-ke umhlaba utawulila,

nemazulu ngetulu agucuke abe mnyama,

ngobe sengikhulumile,

futsi ngingeke ngibuye ngigucuke,

sengincumile, futsi ngingeke ngijike.”

29Kutsi nakuvakala umsindvo

webagibeli bemahhashi nalabanemba ngebutjoki,

onkhe emadolobha abaleke.

Labanye bantfu babaleka bayewubhaca emahlatsini,

labanye bekhwela etulu emadvwaleni.

Onkhe emadolobha asele akhala libhungane,

kute namunye lohlala kuwo.

30Wentani wena lobhidlitiwe?

Utembatsiselani ngaletibovu klebhu

wegabe nebuhlalu begolide?

Emehlo akho uwagcobiseleni ngapende?

Utihlobisela lite.

Emashende akho ayakwedzelela,

afuna kukubulala.

31Ngiva kukhala lokunjengekwemfati lophetfwe ngumhelo,

kuquma lokunjengekwalowo lobeleka litubulo lakhe,

kukhala kweNdvodzakati yaseSiyoni,

lephefumulela etulu, leyelula tandla tayo itsi:

“Maye, ngiyacaleka,

kuphila kwami kunikelwe etandleni tebabulali.”