Siswati 1996 (SWA96)
29

Incwadzi yaJeremiya leya kumaJuda labeseBhabhulona

291Lena yincwadzi leyabhalwa ngumphrofethi Jeremiya, wayitfumela isuka eJerusalema iya kumisalela leyayisasele yalabadzala kulabo labebatfunjiwe, nakubaphristi, nakubaphrofethi, nakubo bonkhe bantfu lababetfunjwe nguNebukhadnezari, abesusa eJerusalema wabayisa eBhabhulona. 2

29:2
2 Khos. 24:12
Jer. 24:1
Lapha kwakusemuva kwenkhosi Jehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” nendlovukazi, nebatsenwa, nebaholi bakaJuda nebaseJerusalema, nebakhandzi betinsimbi kanye nebabati labatingcweti sebatfunjiwe bayiswa ekudzingisweni besuswa eJerusalema. 3Lencwadzi Jeremiya wayiphatsisa bo-Elasa, umsa waShafani, naGemariya, umsa waHilkiya, lababetfunywe nguSedekiya, inkhosi yakaJuda, kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona.

Lencwadzi yayitsi: 4“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, kubo bonkhe labo lengabatfumba ngabesusa eJerusalema baya eBhabhulona, utsi: 5‘Yakhani tindlu nitinte; hlanyelani tivandze nidle loko letikutselako. 6Tsatsani bafati nitale emadvodzana nemadvodzakati, nitsatsele emadvodzana enu bafati, nendzise nemadvodzakati enu, kuze kutsi nabo batewuba nemadvodzana nemadvodzakati. Talanani nandze nangesibalo lapho, ninganciphi. 7Funani futsi kuthula nekuphumelela kulelo dolobha lenganitfumbela kulo kutsi niyewudzingiswa. Likhulekeleni kuSimakadze, ngobe naliphumelela, nani niyawuphumelela.’ 8

29:8
Jer. 27:9,14
Yebo, nguloko lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ningavumi kuyengwa baphrofethi nalabaphengulako labasemkhatsini wenu. Ningalaleli lamaphupho lenibakhutsata kutsi babe nawo. 9
29:9
Jer. 14:14
23:21
Baphrofetha emanga kini egameni lami. Angikabatfumi mine,’ kusho Simakadze.

10

29:10
2 Khr. 36:21
Ezra 1:1
Jer. 25:12
27:22
Dan. 9:2
Zak. 1:12
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Naseyiphelile iminyaka lengema-70 yeBhabhulona, ngitawufika kini ngitewugcwalisa setsembiso sami semusa kutsi nginibuyise kulendzawo. 11
29:11
Taga 23:18
24:20
Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani, yebo, emasu ekuniphumelelisa, hhayi ekunilimata, emasu ekuninika litsemba nelikusasa. 12
29:12
Mat. 7:7
Niyawube seniyangibita-ke nite nitewuthandaza kimi, mine ngiyawuniva. 13
29:13
Dut. 4:29
Niyakungifuna ningitfole, naningifunisisa ngayo yonkhe inhlitiyo yenu. 14
29:14
Dut. 30:1
Hla. 106:45
Jer. 30:3,18
33:7,26
Ngiyawutfolwa ngini nginibuyise ekutfunjweni kwenu,’“nginibuyise ekutfunjweni kwenu” nome “ngiyakunibuyisela tibusiso tenu nenhlalakahle” kusho Simakadze. ‘Ngiyawunibutsa kuto tonkhe tive netindzawo, lapho benginicoshele khona,’ kusho Simakadze. ‘Ngiyawunilandza nginibuyisele kuyo lendzawo lapho nganitsatsa khona naya ekudzingisweni.’

15“Ningasho nitsi: ‘Simakadze usivusele baphrofethi lapha eBhabhulona.’ 16Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze ngenkhosi lehlala esihlalweni sebukhosi saDavide nangabo bonkhe bantfu labasasele kulelidolobha, bantfu belive lenu labangahambanga kanye nani kuya ekudzingisweni, 17

29:17
Jer. 24:8
yebo, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Ngiyawutfumela inkemba, nendlala, nesifo lesibulalanako kutsi kuyewumelana nabo, ngiyawubenta babe njengemakhiwa labune adzimate abola lokwekutsi kute nalongawadla. 18Ngiyawubagijimisa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, ngibente banengeke kuyo yonkhe imibuso yasemhlabeni, babe yintfo yesicalekiso nesesabiso, intfo yekuhlekisa nelihlazo emkhatsini wato tonkhe tive, lapho ngibayisa khona.’ 19
29:19
Jer. 7:25
25:4
Simakadze utsi: ‘Ngobe abakawalaleli emavi ami, emavi lengangibatfumelela wona njalonjalo ngetinceku tami baphrofethi; nani nine batfunjwa, nani anikangilaleli,’ kusho Simakadze.

20“Ngako-ke vanini livi laSimakadze, nonkhe nine labatfunjiwe, lengabacosha eJerusalema ngabayisa eBhabhulona. 21Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, mayelana na-Ahabi, umsa waKholaya, nangaSedekiya, umsa waMaseya, labaphrofetha emanga kini egameni lami, utsi: ‘Ngitawubanikela kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, yena uyawufike ababulale embikwemehlo enu nibuka. 22Ngenca yabo, bonkhe labatfunjiwe labesuka kaJuda labaseBhabhulona bayawusebentisa lesicalekiso, batsi: “Simakadze akakulingise boSedekiya na-Ahabi labashiswa yinkhosi yaseBhabhulona ngemlilo.” 23

29:23
Jer. 23:14
Ngobe babente intfo lesinengiso kabi ka-Israyeli, baphinga nebafati babomakhelwane babo, bakhuluma emanga ngeLibito lami, lengangingazange sengibatfume kutsi bakwente. Ngiyakwati loko futsi ngingufakazi wako,’ kusho Simakadze.”

Livi leliya kuShemaya

24Ubofike utjele Shemaya waseNehelamu, utsi: 25“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Utfumele tincwadzi ngelibito lakho kubo bonkhe bantfu baseJerusalema, nakuZefaniya, umsa waMaseya, umphristi, nakubo bonkhe labanye baphristi. Watjela Zefaniya watsi: 26‘Simakadze sewubeke wena kutsi ube ngumphristi esikhundleni saJehoyada, kutsi wengamele indlu yaSimakadze; kufanele-ke kutsi bonkhe bantfu labahlanyako batente shangatsi bayaphrofetha, ubafake esitokisini ubabophe tintsamo ngetinketane. 27Kepha manje awukamkhalimeli ngani loJeremiya wase-Anathothi, lotishaya shangatsi nguyena mphrofethi lapho emkhatsini wenu? 28Usitfumelele nangu umlayeto lapha eBhabhulona lotsi: Kusetawuba sikhatsi lesidze. Ngako-ke yakhani tindlu nihlale nitinte; hlanyelani tivandze, nidle sivuno sato.’ ”

29Ngempela Zefaniya, umphristi, wafike wafundzela umphrofethi Jeremiya lencwadzi. 30Kwase kufika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 31“Tfumela lomlayeto kubo bonkhe labatfunjiwe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze ngaShemaya waseNehelamu, utsi: Ngenca yekutsi Shemaya sewuphrofethile kini, nome abengakatfunywa ngimi nje, wanidvonsela ekutseni netsembe emanga, 32

29:32
Jer. 28:16
naku lokushiwo nguSimakadze utsi: Ngempela, ngitamjezisa Shemaya waseNehelamu kanye nesitukulwane sakhe. Kute namunye loyawusala kulabantfu laba, futsi akayiwubona nakunye kwetintfo letinhle lengiyawutentela bantfu bami, ngobe yena ushumayele kuhlubuka mine, kusho Simakadze.’ ”