Siswati 1996 (SWA96)
27

Lijoko lenkhosi yaseBhabhulona

271

27:1
Jer. 28:1
Kwatsi nje ekucaleni kwekubusa kwaSedekiya,“Sedekiya” tincwadzi letinyenti tesiHebheru titsi: “Jehoyakimu” buka nakuJer. 27:3,12 nakuJer. 28:1 umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi:Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 1 2Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Yenta emajoko ngetitilobho nemicabo, lelinye lawo ulibeke entsanyeni yakho, 3bese utfumela lawa lamanye kanye nelivi enkhosini yaka-Edomu, neyakaMowabi, neyaka-Amoni, neyaseThire, neyaseSidoni ngemancusa lefike eJerusalema kuSedekiya, inkhosi yakaJuda. 4Wanike imilayeto yebaphatsi bawo, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: “Tjelani baphatsi benu naku: 5
27:5
Jer. 32:17
Dan. 4:29
Ngemandla ami lamakhulu nangengalo yami leyelulekile, ngadala umhlaba kanye nebantfu labahlala kuwo kanye netilwane letikuwo, futsi ngiwunika nome ngubani lengimtsandzako. 6
27:6
Jer. 25:9
28:14
Dan. 2:37
Manje-ke ngitawunikela onkhe lamave enu encekwini yami Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona; ngitakwenta ngisho netilwane tesiganga kutsi timtfobele. 7
27:7
Jer. 25:12,14
Tive tonkhe tiyawumkhonta, nendvodzana yakhe kanye nemtukulu wakhe, kuze kube sikhatsi lapho live lakhe liwa khona, tive letinyenti nemakhosi lamakhulu amehlule.

8“ ‘ “Noko nome ngabe ngusiphi sive nome-ke ngumuphi umbuso longayiwukhonta Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ungagobisi inhloko yawo ejokweni lakhe, ngiyawusijezisa leso sive ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, ngize ngisibhubhise ngesandla sakhe, kusho Simakadze. 9

27:9
Jer. 29:8
Ngako-ke ningabalaleli baphrofethi benu, nebaphenguli benu, nebahumushi benu bemaphupho, netangoma, nalababhulako labanitjela batsi: ‘Ningeke niyikhonte inkhosi yaseBhabhulona.’ 10Baphrofetha emanga kini, khona nitewususwa emaveni enu niyiswe khashane nawo; ngitanicosha eveni lenu, niyawuphela. 11Kodvwa nangabe sive, nome ngusiphi, siyawukhotsamisa inhloko yaso ngaphansi kwelijoko lenkhosi yaseBhabhulona, simkhotsamele, leso sive ngiyawusenta sihlale eveni laso, sililime siphile kulo, kusho Simakadze.” ’ ”

12NaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngamniketa umlayeto lofanana nawona lona, ngatsi: “Khotsamisani tinhloko tenu ngaphansi kwelijoko lenkhosi yaseBhabhulona, khontani yona kanye nebantfu bayo, nitewuphila. 13Uyawufelani wena kanye nebantfu bakho ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, Simakadze layale ngako nome ngusiphi sive lesingayiwuyikhonta inkhosi yaseBhabhulona? 14Ningawalaleli emavi ebaphrofethi labatsi kini: ‘Ningeke niyikhonte inkhosi yaseBhabhulona,’ ngobe baphrofetha emanga. 15

27:15
Jer. 14:14
23:21,25
29:9
‘Angikabatfumi, baphrofetha emanga egameni lami,’ kusho Simakadze. ‘Ngako-ke ngitanicosha eveni lenu, niyawuze niphele, nine kanye nebaphrofethi labaphrofetha kini.’ ”

16

27:16
Jer. 28:3
Ngabe sengikhuluma kubaphristi nakubo bonkhe labantfu, ngatsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningabalaleli baphrofethi labatsi: “Masinyane nje khona nyalo tintfo tasethempelini laSimakadze tiyawubuyiswa tisuka eBhabhulona.” Baphrofetha emanga kini. 17Ningabalaleli. Khontani inkhosi yaseBhabhulona, nitawuphila. Lelidolobha lingaba yincitsakalo leni? 18Nangabe babaphrofethi futsi banelivi laSimakadze, abakhulumisane naSimakadze longuSomandla, bancenge kutsi letimphahla letisasele ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi yakaJuda, naseJerusalema, tingatsatfwa tiyiswe eBhabhulona.’ 19
27:19
1 Khos. 7:15
2 Khos. 25:13
Ngobe ngunaku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla mayelana netinsika, nanelwandle lolwakhelwe, netincodlana, naletinye nje-ke timphahla letisasele kulelidolobha, 20
27:20
2 Khos. 24:12
langatitsatsanga Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngesikhatsi atfumba Jehoyakhini,NgesiHebheru “Jekhoniya” umsa waJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, ayiyisa ekudzingisweni, ayisusa eJerusalema ayiyisa eBhabhulona kanye nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda nebaseJerusalema. 21Yebo, nguloko lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, mayelana naletimphahla letatisasele ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi yakaJuda, naseJerusalema, utsi: 22
27:22
2 Khr. 36:22
Ezra 1:1,7
Jer. 29:10
‘Tiyawutsatfwa tiyiswe eBhabhulona, lapho tiyawuhlala khona, kuze kube ngulelo langa lengiyawufika ngalo ngitilandze. Ngiyawube sengiyatitsatsa-ke ngitibuyisele kulendzawo yato,’ kusho Simakadze.”

28

Jeremiya nemphrofethi wemanga Hananiya

281Ngenyanga yesihlanu kuwo lowo mnyaka, umnyaka wesine, ekucaleni nje kwekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda, umphrofethi Hananiya, umsa wa-Azuri, waseGibeyoni, wakhuluma kimi asendlini yaSimakadze embikwebaphristi kanye nabo bonkhe bantfu, watsi: 2“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngiyakulephula lijoko lenkhosi yaseBhabhulona. 3

28:3
Jer. 27:16
Ingakapheli nje iminyaka lemibili ngiyawutibuyisa kulendzawo tonkhe timphahla tasendlini yaSimakadze letatsatfwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, latisusa lapha watiyisa eBhabhulona. 4
28:4
2 Khos. 24:12
Ngitawubuyisa futsi kulendzawo naJehoyakhini,NgesiHebheru “Jekhoniya” nome “Khoniya” umsa waJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, nabo bonkhe labatfunjwa kaJuda bayiswa eBhabhulona, ngobe ngitakulephula lijoko lenkhosi yaseBhabhulona,’ kusho Simakadze.”

5Ngako umphrofethi Jeremiya wase uphendvula lomphrofethi Hananiya embikwebaphristi nabo bonkhe bantfu lababemile endlini yaSimakadze. 6Watsi: “Amen! Shangatsi Simakadze angenta njalo! Shangatsi Simakadze angawagcwalisa lawo mavi lowaphrofethe ngekubuyisa letimphahla tasendlini yaSimakadze nabo bonkhe labatfunjwa besuswa eBhabhulona baletfwa kulendzawo. 7Noko lalela naku lengitakusho kuwe nakubo bonkhe labantfu niva: 8Kusukela etikhatsini takucala, baphrofethi labangembili kwetfu, bake baphrofetha ngemphi, nangesehlakalo, nangesifo lesibulalanako, bamelana nemave lamanyenti nanemibuso lemikhulu. 9

28:9
Dut. 18:21
Kodvwa umphrofethi lophrofetha kuthula nguye loyawulalelwa, anakwe njengemuntfu longuyena atfunywe nguSimakadze ngempela, kuphela nje nangabe lesiphrofetho sakhe sigcwaliseka.”

10

28:10
Jer. 27:2
Ngako umphrofethi Hananiya wesusa lelijoko entsanyeni yemphrofethi Jeremiya, walephula, 11wakhuluma embikwabo bonkhe bantfu watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngiyakulephula kanjalo-ke lijoko laNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngilisuse etintsanyeni tetive tonkhe temhlaba ingakapheli iminyaka lemibili.’ ” Emvakwaloko-ke umphrofethi Jeremiya wachubeka wahamba indlela yakhe.

12Kwatsi sikhashana nje emvakwekube umphrofethi Hananiya asalephulile lijoko lelalisentsanyeni yemphrofethi Jeremiya, kwefika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 13“Hamba utjele Hananiya, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Wena wephule lijoko lesigodvo, kodvwa esikhundleni salo wena uyawutfola lijoko lensimbi. 14

28:14
Jer. 27:6
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Ngitawubeka lijoko lensimbi entsanyeni yaletive kuze titewukhonta Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, futsi tiyawuhlehla kuye. Futsi ngitamnika abuse ngisho netilwane tesiganga.’ ”

15Ngako umphrofethi Jeremiya wase ukhuluma kuHananiya, umphrofethi, watsi: “Lalela lapha, Hananiya! Wena awukatfunywa nguSimakadze, kodvwa lesive ulibele kusenta setsembe emanga akho. 16

28:16
Jer. 29:32
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Sekusondzele kutsi ngikukhweshise emhlabeni. Kuwo nje lomnyaka lona utakufa, ngobe ushumayele kuhlubuka Simakadze.’ ”

17Kwatsi ngenyanga yesikhombisa kuwo lowo mnyaka, Hananiya, umphrofethi, wafa.

29

Incwadzi yaJeremiya leya kumaJuda labeseBhabhulona

291Lena yincwadzi leyabhalwa ngumphrofethi Jeremiya, wayitfumela isuka eJerusalema iya kumisalela leyayisasele yalabadzala kulabo labebatfunjiwe, nakubaphristi, nakubaphrofethi, nakubo bonkhe bantfu lababetfunjwe nguNebukhadnezari, abesusa eJerusalema wabayisa eBhabhulona. 2

29:2
2 Khos. 24:12
Jer. 24:1
Lapha kwakusemuva kwenkhosi Jehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” nendlovukazi, nebatsenwa, nebaholi bakaJuda nebaseJerusalema, nebakhandzi betinsimbi kanye nebabati labatingcweti sebatfunjiwe bayiswa ekudzingisweni besuswa eJerusalema. 3Lencwadzi Jeremiya wayiphatsisa bo-Elasa, umsa waShafani, naGemariya, umsa waHilkiya, lababetfunywe nguSedekiya, inkhosi yakaJuda, kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona.

Lencwadzi yayitsi: 4“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, kubo bonkhe labo lengabatfumba ngabesusa eJerusalema baya eBhabhulona, utsi: 5‘Yakhani tindlu nitinte; hlanyelani tivandze nidle loko letikutselako. 6Tsatsani bafati nitale emadvodzana nemadvodzakati, nitsatsele emadvodzana enu bafati, nendzise nemadvodzakati enu, kuze kutsi nabo batewuba nemadvodzana nemadvodzakati. Talanani nandze nangesibalo lapho, ninganciphi. 7Funani futsi kuthula nekuphumelela kulelo dolobha lenganitfumbela kulo kutsi niyewudzingiswa. Likhulekeleni kuSimakadze, ngobe naliphumelela, nani niyawuphumelela.’ 8

29:8
Jer. 27:9,14
Yebo, nguloko lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ningavumi kuyengwa baphrofethi nalabaphengulako labasemkhatsini wenu. Ningalaleli lamaphupho lenibakhutsata kutsi babe nawo. 9
29:9
Jer. 14:14
23:21
Baphrofetha emanga kini egameni lami. Angikabatfumi mine,’ kusho Simakadze.

10

29:10
2 Khr. 36:21
Ezra 1:1
Jer. 25:12
27:22
Dan. 9:2
Zak. 1:12
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Naseyiphelile iminyaka lengema-70 yeBhabhulona, ngitawufika kini ngitewugcwalisa setsembiso sami semusa kutsi nginibuyise kulendzawo. 11
29:11
Taga 23:18
24:20
Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani, yebo, emasu ekuniphumelelisa, hhayi ekunilimata, emasu ekuninika litsemba nelikusasa. 12
29:12
Mat. 7:7
Niyawube seniyangibita-ke nite nitewuthandaza kimi, mine ngiyawuniva. 13
29:13
Dut. 4:29
Niyakungifuna ningitfole, naningifunisisa ngayo yonkhe inhlitiyo yenu. 14
29:14
Dut. 30:1
Hla. 106:45
Jer. 30:3,18
33:7,26
Ngiyawutfolwa ngini nginibuyise ekutfunjweni kwenu,’“nginibuyise ekutfunjweni kwenu” nome “ngiyakunibuyisela tibusiso tenu nenhlalakahle” kusho Simakadze. ‘Ngiyawunibutsa kuto tonkhe tive netindzawo, lapho benginicoshele khona,’ kusho Simakadze. ‘Ngiyawunilandza nginibuyisele kuyo lendzawo lapho nganitsatsa khona naya ekudzingisweni.’

15“Ningasho nitsi: ‘Simakadze usivusele baphrofethi lapha eBhabhulona.’ 16Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze ngenkhosi lehlala esihlalweni sebukhosi saDavide nangabo bonkhe bantfu labasasele kulelidolobha, bantfu belive lenu labangahambanga kanye nani kuya ekudzingisweni, 17

29:17
Jer. 24:8
yebo, naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Ngiyawutfumela inkemba, nendlala, nesifo lesibulalanako kutsi kuyewumelana nabo, ngiyawubenta babe njengemakhiwa labune adzimate abola lokwekutsi kute nalongawadla. 18Ngiyawubagijimisa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, ngibente banengeke kuyo yonkhe imibuso yasemhlabeni, babe yintfo yesicalekiso nesesabiso, intfo yekuhlekisa nelihlazo emkhatsini wato tonkhe tive, lapho ngibayisa khona.’ 19
29:19
Jer. 7:25
25:4
Simakadze utsi: ‘Ngobe abakawalaleli emavi ami, emavi lengangibatfumelela wona njalonjalo ngetinceku tami baphrofethi; nani nine batfunjwa, nani anikangilaleli,’ kusho Simakadze.

20“Ngako-ke vanini livi laSimakadze, nonkhe nine labatfunjiwe, lengabacosha eJerusalema ngabayisa eBhabhulona. 21Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, mayelana na-Ahabi, umsa waKholaya, nangaSedekiya, umsa waMaseya, labaphrofetha emanga kini egameni lami, utsi: ‘Ngitawubanikela kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, yena uyawufike ababulale embikwemehlo enu nibuka. 22Ngenca yabo, bonkhe labatfunjiwe labesuka kaJuda labaseBhabhulona bayawusebentisa lesicalekiso, batsi: “Simakadze akakulingise boSedekiya na-Ahabi labashiswa yinkhosi yaseBhabhulona ngemlilo.” 23

29:23
Jer. 23:14
Ngobe babente intfo lesinengiso kabi ka-Israyeli, baphinga nebafati babomakhelwane babo, bakhuluma emanga ngeLibito lami, lengangingazange sengibatfume kutsi bakwente. Ngiyakwati loko futsi ngingufakazi wako,’ kusho Simakadze.”

Livi leliya kuShemaya

24Ubofike utjele Shemaya waseNehelamu, utsi: 25“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Utfumele tincwadzi ngelibito lakho kubo bonkhe bantfu baseJerusalema, nakuZefaniya, umsa waMaseya, umphristi, nakubo bonkhe labanye baphristi. Watjela Zefaniya watsi: 26‘Simakadze sewubeke wena kutsi ube ngumphristi esikhundleni saJehoyada, kutsi wengamele indlu yaSimakadze; kufanele-ke kutsi bonkhe bantfu labahlanyako batente shangatsi bayaphrofetha, ubafake esitokisini ubabophe tintsamo ngetinketane. 27Kepha manje awukamkhalimeli ngani loJeremiya wase-Anathothi, lotishaya shangatsi nguyena mphrofethi lapho emkhatsini wenu? 28Usitfumelele nangu umlayeto lapha eBhabhulona lotsi: Kusetawuba sikhatsi lesidze. Ngako-ke yakhani tindlu nihlale nitinte; hlanyelani tivandze, nidle sivuno sato.’ ”

29Ngempela Zefaniya, umphristi, wafike wafundzela umphrofethi Jeremiya lencwadzi. 30Kwase kufika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 31“Tfumela lomlayeto kubo bonkhe labatfunjiwe, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze ngaShemaya waseNehelamu, utsi: Ngenca yekutsi Shemaya sewuphrofethile kini, nome abengakatfunywa ngimi nje, wanidvonsela ekutseni netsembe emanga, 32

29:32
Jer. 28:16
naku lokushiwo nguSimakadze utsi: Ngempela, ngitamjezisa Shemaya waseNehelamu kanye nesitukulwane sakhe. Kute namunye loyawusala kulabantfu laba, futsi akayiwubona nakunye kwetintfo letinhle lengiyawutentela bantfu bami, ngobe yena ushumayele kuhlubuka mine, kusho Simakadze.’ ”