Siswati 1996 (SWA96)
26

Jeremiya ubekwa licala

261Kwatsi nje ekucaleni kwekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika livi livela kuSimakadze, litsi:

2

26:2
Dut. 4:2
Jer. 7:2
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Mani esibuyeni selithempeli laSimakadze, ukhulume kubo bonkhe bantfu basemadolobheni akaJuda labayaye bete batewukhontela lapha ethempelini laSimakadze. Batjele konkhe lengikutfume kona, ungashiyi nalinye livi. 3
26:3
Jer. 18:8,11
36:3,7
Jona 3:10
Mhlawumbe bayawulalela, kube ngulowo nalowo aphendvuke endleleni yakhe lembi. Ngiyawube sengiyagucuka ngingabe ngisabehlisela lenhlekelele lebese ngitilungiselele kuyehlisela kubo ngenca yebubi lababentile. 4Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Naningalaleli kimi nilandzele umtsetfo wami lengiwubeke embikwenu, 5
26:5
2 Khos. 17:13
Jer. 7:13
25:4
35:15
futsi naningawalaleli emavi etinceku tami, baphrofethi, lengititfumele kini emaphindzephindze, nine solomane ningalaleli, 6
26:6
1 Sam. 4:3,11
Hla. 78:60
Jer. 7:12,14
24:9
lendlu-ke ngitabe sengiyenta ifanane neShilo, nalelidolobha seliyawuba yintfo yekucalekisa emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba.’ ”

7Baphristi, nebaphrofethi kanye nabo bonkhe bantfu bamuva Jeremiya, nakakhuluma lamavi basekhatsi ethempelini laSimakadze. 8Kodvwa watsi acedza nje Jeremiya kubatjela bonkhe labantfu onkhe emavi labewatfunywe nguSimakadze kutsi atebatjela wona, kwesuka baphristi, nebaphrofethi kanye nabo bonkhe bantfu bambamba batsi kuye: “Ufanele ufe! 9Uphrofethelani egameni laSimakadze kutsi lelithempeli litawufanana neShilo, nalelidolobha litawusala selikhala libhungane, kungasahlali muntfu kulo?” Bonkhe bantfu babunganyela Jeremiya bamkaka ekhatsi endlini yaSimakadze.

10Kwatsi tiphatsimandla takaJuda nativa ngalesento, tesuka esigodlweni taphikelela khona ethempelini laSimakadze, tefike tahlala phansi etindzaweni tato, ekungeneni kweLisango Lelisha lelithempeli laSimakadze. 11

26:11
Imis. 6:13
Baphristi nebaphrofethi base bakhuluma kuletiphatsimandla nakubo bonkhe bantfu, batsi: “Lomuntfu kufanele agwetjwe intsambo, ngobe uphrofethe lokumelana nalelidolobha. Nani nitivele ngetenu tindlebe!”

12Jeremiya wase ukhuluma kuto tonkhe letiphatsimandla nakubo bonkhe labantfu, watsi: “Simakadze ungitfumile kutsi ngitewuphrofetha ngalendlu nangalelidolobha tonkhe letintfo lesenitivile. 13

26:13
Jer. 7:3
18:8
Manje-ke, guculani tindlela tenu tekuphila netento tenu nilalele Simakadze Nkulunkulu wenu. Simakadze-ke utawube sewuyagucuka angabe asanehlisela lenhlekelele labesayishito kini. 14Macondzana nami-ke, mine ngisetandleni tenu; yentani kimi nome ngabe yini lenikubona kukuhle nekutsi kulungile. 15
26:15
Mat. 23:35
Noko kufanele nati nekwati, nikhumbule kutsi nangabe ningibulala, niyakwehlisela licala lengati lengenacala etikwenu, nasetikwalelidolobha, nasetikwalabo labahlala kulo, ngobe ecinisweni, nguSimakadze longitfume kini kutawukhuluma onkhe lamavi etindlebeni tenu niva.”

16Ngako letiphatsimandla nabo bonkhe bantfu bakhuluma kubaphristi nakubaphrofethi, batsi: “Lomuntfu akukafaneli kutsi agwetjwe intsambo! Ukhulume kitsi egameni laSimakadze Nkulunkulu wetfu.”

17Labanye balabadzala belive beta ngembili bakhuluma kuwo wonkhe umhlangano webantfu, batsi: 18

26:18
Jer. 9:11
Mik. 1:1
3:12
“Mikha waseMoreshethi waphrofetha ngetikhatsi taboHezekiya, inkhosi yakaJuda. Watjela bonkhe bantfu bakaJuda watsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“ ‘ISiyoni iyawulinywa njengensimi.

IJerusalema iyawuba yincumbi yencintsakalo,

intsaba yelithempeli ibe yindvundvuma

lehlume lihlatsi letinchachabutane.’

19“Kungabe kambe Hezekiya, inkhosi yakaJuda, yena nome-ke lomunye nje wakaJuda wambulala yini? Hezekiya akazange yini esabe Simakadze wafuna sihawu saSimakadze? Akazange agucuke yini yena Simakadze kwekutsi angabe asasehlisa lesehlakalo labesasishito kubo? Tsine nje sesitakwehlisela sehlakalo lesibi etikwetfu!”

20Manje-ke, bekukhona na-Uriya, umsa waShemaya, waseKhiriyathi Jeyarimu, abengulomunye webantfu labaphrofetha egameni laSimakadze; waphrofetha ngalelidolobha nangalelive njengawo onkhe lamavi aJeremiya.

21Kwatsi inkhosi Jehoyakimu nato tonkhe tindvuna takhe netiphatsimandla takhe nativa lamavi a-Uriya, inkhosi yahlosa kumbulala. Kodvwa Uriya weva ngaloko, wase ubalekela eGibhithe ngenca yekwesaba. 22

26:22
Jer. 36:12,25
Noko inkhosi, Jehoyakimu, yatfumela Elnathani, umsa wa-Akbori, eGibhithe, aphekeletelwa ngulamanye emadvodza. 23Bamkhipha Uriya eGibhithe, bammikisa enkhosini Jehoyakimu, lowafike watsi akagalelwe ngenkemba, wafa, sidvumbu sakhe salahlwa emadlizeni ebantfukatana.

24

26:24
2 Khos. 22:12,14
25:22
Jer. 39:14
Kodvwa Ahikamu, umsa waShafani, wema ngakuJeremiya, ngako wangabe asaniketelwa kubantfu kutsi abulawe.

27

Lijoko lenkhosi yaseBhabhulona

271

27:1
Jer. 28:1
Kwatsi nje ekucaleni kwekubusa kwaSedekiya,“Sedekiya” tincwadzi letinyenti tesiHebheru titsi: “Jehoyakimu” buka nakuJer. 27:3,12 nakuJer. 28:1 umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi:Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 1 2Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Yenta emajoko ngetitilobho nemicabo, lelinye lawo ulibeke entsanyeni yakho, 3bese utfumela lawa lamanye kanye nelivi enkhosini yaka-Edomu, neyakaMowabi, neyaka-Amoni, neyaseThire, neyaseSidoni ngemancusa lefike eJerusalema kuSedekiya, inkhosi yakaJuda. 4Wanike imilayeto yebaphatsi bawo, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: “Tjelani baphatsi benu naku: 5
27:5
Jer. 32:17
Dan. 4:29
Ngemandla ami lamakhulu nangengalo yami leyelulekile, ngadala umhlaba kanye nebantfu labahlala kuwo kanye netilwane letikuwo, futsi ngiwunika nome ngubani lengimtsandzako. 6
27:6
Jer. 25:9
28:14
Dan. 2:37
Manje-ke ngitawunikela onkhe lamave enu encekwini yami Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona; ngitakwenta ngisho netilwane tesiganga kutsi timtfobele. 7
27:7
Jer. 25:12,14
Tive tonkhe tiyawumkhonta, nendvodzana yakhe kanye nemtukulu wakhe, kuze kube sikhatsi lapho live lakhe liwa khona, tive letinyenti nemakhosi lamakhulu amehlule.

8“ ‘ “Noko nome ngabe ngusiphi sive nome-ke ngumuphi umbuso longayiwukhonta Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ungagobisi inhloko yawo ejokweni lakhe, ngiyawusijezisa leso sive ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, ngize ngisibhubhise ngesandla sakhe, kusho Simakadze. 9

27:9
Jer. 29:8
Ngako-ke ningabalaleli baphrofethi benu, nebaphenguli benu, nebahumushi benu bemaphupho, netangoma, nalababhulako labanitjela batsi: ‘Ningeke niyikhonte inkhosi yaseBhabhulona.’ 10Baphrofetha emanga kini, khona nitewususwa emaveni enu niyiswe khashane nawo; ngitanicosha eveni lenu, niyawuphela. 11Kodvwa nangabe sive, nome ngusiphi, siyawukhotsamisa inhloko yaso ngaphansi kwelijoko lenkhosi yaseBhabhulona, simkhotsamele, leso sive ngiyawusenta sihlale eveni laso, sililime siphile kulo, kusho Simakadze.” ’ ”

12NaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngamniketa umlayeto lofanana nawona lona, ngatsi: “Khotsamisani tinhloko tenu ngaphansi kwelijoko lenkhosi yaseBhabhulona, khontani yona kanye nebantfu bayo, nitewuphila. 13Uyawufelani wena kanye nebantfu bakho ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, Simakadze layale ngako nome ngusiphi sive lesingayiwuyikhonta inkhosi yaseBhabhulona? 14Ningawalaleli emavi ebaphrofethi labatsi kini: ‘Ningeke niyikhonte inkhosi yaseBhabhulona,’ ngobe baphrofetha emanga. 15

27:15
Jer. 14:14
23:21,25
29:9
‘Angikabatfumi, baphrofetha emanga egameni lami,’ kusho Simakadze. ‘Ngako-ke ngitanicosha eveni lenu, niyawuze niphele, nine kanye nebaphrofethi labaphrofetha kini.’ ”

16

27:16
Jer. 28:3
Ngabe sengikhuluma kubaphristi nakubo bonkhe labantfu, ngatsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningabalaleli baphrofethi labatsi: “Masinyane nje khona nyalo tintfo tasethempelini laSimakadze tiyawubuyiswa tisuka eBhabhulona.” Baphrofetha emanga kini. 17Ningabalaleli. Khontani inkhosi yaseBhabhulona, nitawuphila. Lelidolobha lingaba yincitsakalo leni? 18Nangabe babaphrofethi futsi banelivi laSimakadze, abakhulumisane naSimakadze longuSomandla, bancenge kutsi letimphahla letisasele ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi yakaJuda, naseJerusalema, tingatsatfwa tiyiswe eBhabhulona.’ 19
27:19
1 Khos. 7:15
2 Khos. 25:13
Ngobe ngunaku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla mayelana netinsika, nanelwandle lolwakhelwe, netincodlana, naletinye nje-ke timphahla letisasele kulelidolobha, 20
27:20
2 Khos. 24:12
langatitsatsanga Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngesikhatsi atfumba Jehoyakhini,NgesiHebheru “Jekhoniya” umsa waJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, ayiyisa ekudzingisweni, ayisusa eJerusalema ayiyisa eBhabhulona kanye nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda nebaseJerusalema. 21Yebo, nguloko lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, mayelana naletimphahla letatisasele ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi yakaJuda, naseJerusalema, utsi: 22
27:22
2 Khr. 36:22
Ezra 1:1,7
Jer. 29:10
‘Tiyawutsatfwa tiyiswe eBhabhulona, lapho tiyawuhlala khona, kuze kube ngulelo langa lengiyawufika ngalo ngitilandze. Ngiyawube sengiyatitsatsa-ke ngitibuyisele kulendzawo yato,’ kusho Simakadze.”

28

Jeremiya nemphrofethi wemanga Hananiya

281Ngenyanga yesihlanu kuwo lowo mnyaka, umnyaka wesine, ekucaleni nje kwekubusa kwaSedekiya, inkhosi yakaJuda, umphrofethi Hananiya, umsa wa-Azuri, waseGibeyoni, wakhuluma kimi asendlini yaSimakadze embikwebaphristi kanye nabo bonkhe bantfu, watsi: 2“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngiyakulephula lijoko lenkhosi yaseBhabhulona. 3

28:3
Jer. 27:16
Ingakapheli nje iminyaka lemibili ngiyawutibuyisa kulendzawo tonkhe timphahla tasendlini yaSimakadze letatsatfwa nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, latisusa lapha watiyisa eBhabhulona. 4
28:4
2 Khos. 24:12
Ngitawubuyisa futsi kulendzawo naJehoyakhini,NgesiHebheru “Jekhoniya” nome “Khoniya” umsa waJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, nabo bonkhe labatfunjwa kaJuda bayiswa eBhabhulona, ngobe ngitakulephula lijoko lenkhosi yaseBhabhulona,’ kusho Simakadze.”

5Ngako umphrofethi Jeremiya wase uphendvula lomphrofethi Hananiya embikwebaphristi nabo bonkhe bantfu lababemile endlini yaSimakadze. 6Watsi: “Amen! Shangatsi Simakadze angenta njalo! Shangatsi Simakadze angawagcwalisa lawo mavi lowaphrofethe ngekubuyisa letimphahla tasendlini yaSimakadze nabo bonkhe labatfunjwa besuswa eBhabhulona baletfwa kulendzawo. 7Noko lalela naku lengitakusho kuwe nakubo bonkhe labantfu niva: 8Kusukela etikhatsini takucala, baphrofethi labangembili kwetfu, bake baphrofetha ngemphi, nangesehlakalo, nangesifo lesibulalanako, bamelana nemave lamanyenti nanemibuso lemikhulu. 9

28:9
Dut. 18:21
Kodvwa umphrofethi lophrofetha kuthula nguye loyawulalelwa, anakwe njengemuntfu longuyena atfunywe nguSimakadze ngempela, kuphela nje nangabe lesiphrofetho sakhe sigcwaliseka.”

10

28:10
Jer. 27:2
Ngako umphrofethi Hananiya wesusa lelijoko entsanyeni yemphrofethi Jeremiya, walephula, 11wakhuluma embikwabo bonkhe bantfu watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngiyakulephula kanjalo-ke lijoko laNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngilisuse etintsanyeni tetive tonkhe temhlaba ingakapheli iminyaka lemibili.’ ” Emvakwaloko-ke umphrofethi Jeremiya wachubeka wahamba indlela yakhe.

12Kwatsi sikhashana nje emvakwekube umphrofethi Hananiya asalephulile lijoko lelalisentsanyeni yemphrofethi Jeremiya, kwefika livi laSimakadze kuJeremiya, latsi: 13“Hamba utjele Hananiya, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Wena wephule lijoko lesigodvo, kodvwa esikhundleni salo wena uyawutfola lijoko lensimbi. 14

28:14
Jer. 27:6
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Ngitawubeka lijoko lensimbi entsanyeni yaletive kuze titewukhonta Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, futsi tiyawuhlehla kuye. Futsi ngitamnika abuse ngisho netilwane tesiganga.’ ”

15Ngako umphrofethi Jeremiya wase ukhuluma kuHananiya, umphrofethi, watsi: “Lalela lapha, Hananiya! Wena awukatfunywa nguSimakadze, kodvwa lesive ulibele kusenta setsembe emanga akho. 16

28:16
Jer. 29:32
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Sekusondzele kutsi ngikukhweshise emhlabeni. Kuwo nje lomnyaka lona utakufa, ngobe ushumayele kuhlubuka Simakadze.’ ”

17Kwatsi ngenyanga yesikhombisa kuwo lowo mnyaka, Hananiya, umphrofethi, wafa.