Siswati 1996 (SWA96)
25

Iminyaka lengema-70 yekutfunjwa

251

25:1
Jer. 1:2
Livi lefika kuJeremiya macondzana nabo bonkhe bantfu bakaJuda emnyakeni wesine wekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, lekwakungumnyaka wekucala wekubusa kwaNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona. 2Ngako Jeremiya, umphrofethi, wakhuluma kubo bonkhe bantfu bakaJuda nakubo bonkhe lababehlala eJerusalema, watsi: 3Iminyaka lengema-23, kusukela emnyakeni weli-13 wekubusa kwaJosaya, umsa wa-Amoni, inkhosi yakaJuda, kuze kube ngulamuhla, livi laSimakadze belifika kimi, nami ngilikhulume kini emaphindzephindze, kodvwa anizange senilalele.

4

25:4
2 Khos. 17:13
Jer. 7:13,25
26:5
35:15
44:4
Lite nome Simakadze asanitfumelele tonkhe tinceku takhe baphrofethi emaphindzephindze, anikalaleli, futsi aninakanga nekunaka. 5
25:5
Jer. 18:11
Zak. 1:4
Batsi: “Gucukani nyalo, ngulowo nalowo kini, niyiyekele imihambo yenu lemibi kanye netento tenu letimbi, khona nitewuhlala kulelive Simakadze lanipha lona nine naboyihlomkhulu phakadze naphakadze. 6
25:6
Isa. 3:9
Ningabalandzeli labanye bonkulunkulu kutsi nibasebentele nikhonte bona. Ningacali ningicunule ngize ngitfukutsele ngaloko lenikwente ngetandla tenu. Khona-ke ngingeke nginilimate.”

7Simakadze utsi: “Kodvwa anizange ningilalele, seningicunule ngaloko lokwentiwe tandla tenu, natiletsela kulinyatwa etikwenu.”

8Ngako-ke Simakadze Somandla utsi: “Njengobe ningakawalaleli emavi ami, 9

25:9
Jer. 1:15
27:6
ngitawubita tonkhe tive tangasenyakatfo kanye nenceku yami Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngibaletse batekulwa nalelive kanye netakhamiti talo nato tonkhe tive letibomakhelwane,” kusho Simakadze. “Ngiyawubabhubhisa ngibacedze nya,NgesiHebheru leligama lisho kunikela tintfo nome bantfu kuSimakadze lokungeke kuguculwe, imvamisa ngekukubhubhisa kuphele nya ngibente intfo yekwesabisa, nenhlekisa, nencitsakalo yaphakadze. 10
25:10
Jer. 7:34
16:9
33:11
Semb. 18:22
Imisindvo yekujabula nekutfokota ngiyawuyisusa kubo, ngisuse nemaphimbo abomakoti nemyeni, nemsindvo wematje ekusila kanye nekukhanya kwesibane. 11Lonkhe live liyawusala lilihlane lelikhala libhungane, naletive tiyawukhonta inkhosi yaseBhabhulona iminyaka lengema-70.

12

25:12
2 Khr. 36:21
Ezra 1:1
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Zak. 1:12
“Kodvwa kuyawutsi kungaphela leminyaka lengema-70, bese ngijezisa inkhosi yaseBhabhulona nesive sayo, nelive lemaBhabhulona, ngenca yelicala labo, bese lelive lawo ngilenta liba lihlane phakadze naphakadze,” kusho Simakadze. 13“Lelive ngiyawuliletsela tonkhe letintfo lengikhulume ngato letimelene nalo, ngilehlisele konkhe lokubhalwe kulencwadzi kwaphrofethwa nguJeremiya ngato tonkhe letive. 14Bona matfupha bayawugcilatwa tive letinyenti nangemakhosi lamakhulu. Ngiyawubakhokhela ngaloko lokubafanele ngetento tabo nangemsebenti wetandla tabo.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu tive

15

25:15
Jer. 51:7
Semb. 14:10
16:19
Naku-ke lokwashiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli kimi, watsi: “Tsatsa lapha esandleni sami nansi inkomishi legcwele liwayini lentfukutselo yami, bese unatsisa tonkhe letive lengikutfumela kuto kutsi tilinatse. 16Titawutsi tingalinatsa, bese tiyadzayitela, tihlanye, ngenca yenkemba lengitayitfumela emkhatsini wato.”

17Ngako ngatsatsa lenkomishi esandleni saSimakadze nganatsisa tonkhe letive Simakadze labengitfumele kuto: 18IJerusalema nemadolobha akaJuda, emakhosi netindvuna tawo, kubenta kutsi babe yincitsakalo, nentfo yekwesabisa neyekuhlekisa, nesicalekiso, njengobe banjalo nalamuhla; 19

25:19
Jer. 46:2
Faro, inkhosi yaseGibhithe, netinceku takhe, netiphatsimandla takhe kanye nabo bonkhe bantfu bakhe, 20
25:20
Jer. 47:1
nabo bonkhe bantfu betive labalapho; onkhe emakhosi ase-Usi; onkhe emakhosi emaFilisti e-Ashkeloni, nase-Gaza, nase-Ekroni, nebantfu labasele e-Ashdodi; 21
25:21
Jer. 48:1
49:1,7
bonkhe baka-Edomu, nebakaMowabi, nebaka-Amoni; 22
25:22
Isa. 23:1
Jer. 9:26
onkhe emakhosi aseThire naseSidoni; emakhosi langaselugwini ngesheya kwelwandle; 23iDedani, neThema, neBuze, nabo bonkhe labasetindzaweni letikhashane;“labasetindzaweni letikhashane” nome “labo labahhula tinwele ngasemabuntini abo” 24onkhe emakhosi ase-Arabiya kanye nawo onkhe emakhosi ebantfu betive labahlala ehlane; 25nawo onkhe emakhosi aseZimri, newase-Elamu, newaseMediya; 26nawo onkhe emakhosi asenyakatfo, edvutane nakhashane, lenye emvakwalenye, nayo yonkhe imibuso lesebusweni bemhlaba. Kuyawutsi emvakwabo bonkhe inkhosi yaseSheshaki“iSheshaki” leli libito leliyimfihlo leBhabhulona nayo iyawulinatsa.

27“Uyawubatjela-ke utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze Somandla, longuNkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Natsani, nidzakwe, nihlante, bese niyawa ningaphindzi nivuke, ngenca yenkemba lengitayitfumela emkhatsini wenu.’ 28Kodvwa nangabe bayala kutsatsa lenkomishi esandleni sakho banatse, batjele utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze Somandla, utsi: Kufanele niyinatse! 29

25:29
Jer. 49:12
Hez. 9:6
1 Phet. 4:17
Bukani, sengiyacala kwehlisela inhlekelele kulelidolobha lelineLibito lami, ngempela kungenteka yini kutsi nihlale ningajeziswa? Ningeke nihlale ningajeziswa, ngobe sengibita inkemba etikwabo bonkhe labahlala emhlabeni, kusho Simakadze Somandla.’

30

25:30
Jer. 51:14
Jow. 3:16
Amo. 1:2
“Nyalo-ke phrofetha kubo onkhe lamavi lamelana nabo, utsi:

“ ‘Simakadze uyawubhavumula asetulu,

livi lakhe uyawuliphakamisa

asendzaweni yakhe lengcwele,

uyawubhavumula ngemandla emelane nelive lakhe.

Uyawumemeta njengalabahluta emagelebisi,

amemete emelane nabo bonkhe labahlala emhlabeni.

31Sidvumo siyawuhokoma sivakale

nasemikhawulweni yemhlaba,

ngobe Simakadze tive uyawutibeka emacala,

uyakwehlulela bonkhe bantfu,

lababi abalalise phansi ngenkemba,’ ” kusho Simakadze.

32Naku-ke lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Bukani! Inhlekelele yandza tive ngetive,

kukhuphuka sivunguvungu lesinemandla

emikhawulweni yonkhe yemhlaba.”

33

25:33
Isa. 66:16
Jer. 8:2
9:22
16:4
Ngaleso sikhatsi labo labayawube sebabulewe nguSimakadze bayawugcwala yonkhe indzawo, kusukela ngala kwemhlaba kuye ngale kwawo. Bangeke balilelwe, futsi bangeke babutfwe nome bangcwatjwe, kodvwa bayawufanana netibi letisakateke phansi emhlabatsini.

34Khalani nilile, nine belusi;

gicikani elutfulini, nine baholi bemhlambi.

Ngobe sikhatsi sekuhlatjwa kwenu sesifikile,

niyakuwa niphihlike njengeludziwo loluhle.

35Kute lapho belusi bayawubalekela khona,

nebaholi bemhlambi abayiwuba naso siphephelo.

36Lalelani kukhala kwebelusi

nekulila kwebaholi bemhlambi,

ngobe Simakadze ubhidlita lidlelo labo.

37Tibaya tekuthula tiyawubhujiswa

ngenca yentfukutselo leyesabekako yaSimakadze.

38Njengelibhubesi umelusi uyawuphuma

ashiye umhume wakhe,

live labo liyawusala likhala libhungane

ngenca yenkemba“yenkemba” letinye tincwadzi tekucala titsi “yentfukutselo” yemcindzeteli,

nangenca yelulaka lolwesabekako lwaSimakadze.

26

Jeremiya ubekwa licala

261Kwatsi nje ekucaleni kwekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika livi livela kuSimakadze, litsi:

2

26:2
Dut. 4:2
Jer. 7:2
“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Mani esibuyeni selithempeli laSimakadze, ukhulume kubo bonkhe bantfu basemadolobheni akaJuda labayaye bete batewukhontela lapha ethempelini laSimakadze. Batjele konkhe lengikutfume kona, ungashiyi nalinye livi. 3
26:3
Jer. 18:8,11
36:3,7
Jona 3:10
Mhlawumbe bayawulalela, kube ngulowo nalowo aphendvuke endleleni yakhe lembi. Ngiyawube sengiyagucuka ngingabe ngisabehlisela lenhlekelele lebese ngitilungiselele kuyehlisela kubo ngenca yebubi lababentile. 4Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Naningalaleli kimi nilandzele umtsetfo wami lengiwubeke embikwenu, 5
26:5
2 Khos. 17:13
Jer. 7:13
25:4
35:15
futsi naningawalaleli emavi etinceku tami, baphrofethi, lengititfumele kini emaphindzephindze, nine solomane ningalaleli, 6
26:6
1 Sam. 4:3,11
Hla. 78:60
Jer. 7:12,14
24:9
lendlu-ke ngitabe sengiyenta ifanane neShilo, nalelidolobha seliyawuba yintfo yekucalekisa emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba.’ ”

7Baphristi, nebaphrofethi kanye nabo bonkhe bantfu bamuva Jeremiya, nakakhuluma lamavi basekhatsi ethempelini laSimakadze. 8Kodvwa watsi acedza nje Jeremiya kubatjela bonkhe labantfu onkhe emavi labewatfunywe nguSimakadze kutsi atebatjela wona, kwesuka baphristi, nebaphrofethi kanye nabo bonkhe bantfu bambamba batsi kuye: “Ufanele ufe! 9Uphrofethelani egameni laSimakadze kutsi lelithempeli litawufanana neShilo, nalelidolobha litawusala selikhala libhungane, kungasahlali muntfu kulo?” Bonkhe bantfu babunganyela Jeremiya bamkaka ekhatsi endlini yaSimakadze.

10Kwatsi tiphatsimandla takaJuda nativa ngalesento, tesuka esigodlweni taphikelela khona ethempelini laSimakadze, tefike tahlala phansi etindzaweni tato, ekungeneni kweLisango Lelisha lelithempeli laSimakadze. 11

26:11
Imis. 6:13
Baphristi nebaphrofethi base bakhuluma kuletiphatsimandla nakubo bonkhe bantfu, batsi: “Lomuntfu kufanele agwetjwe intsambo, ngobe uphrofethe lokumelana nalelidolobha. Nani nitivele ngetenu tindlebe!”

12Jeremiya wase ukhuluma kuto tonkhe letiphatsimandla nakubo bonkhe labantfu, watsi: “Simakadze ungitfumile kutsi ngitewuphrofetha ngalendlu nangalelidolobha tonkhe letintfo lesenitivile. 13

26:13
Jer. 7:3
18:8
Manje-ke, guculani tindlela tenu tekuphila netento tenu nilalele Simakadze Nkulunkulu wenu. Simakadze-ke utawube sewuyagucuka angabe asanehlisela lenhlekelele labesayishito kini. 14Macondzana nami-ke, mine ngisetandleni tenu; yentani kimi nome ngabe yini lenikubona kukuhle nekutsi kulungile. 15
26:15
Mat. 23:35
Noko kufanele nati nekwati, nikhumbule kutsi nangabe ningibulala, niyakwehlisela licala lengati lengenacala etikwenu, nasetikwalelidolobha, nasetikwalabo labahlala kulo, ngobe ecinisweni, nguSimakadze longitfume kini kutawukhuluma onkhe lamavi etindlebeni tenu niva.”

16Ngako letiphatsimandla nabo bonkhe bantfu bakhuluma kubaphristi nakubaphrofethi, batsi: “Lomuntfu akukafaneli kutsi agwetjwe intsambo! Ukhulume kitsi egameni laSimakadze Nkulunkulu wetfu.”

17Labanye balabadzala belive beta ngembili bakhuluma kuwo wonkhe umhlangano webantfu, batsi: 18

26:18
Jer. 9:11
Mik. 1:1
3:12
“Mikha waseMoreshethi waphrofetha ngetikhatsi taboHezekiya, inkhosi yakaJuda. Watjela bonkhe bantfu bakaJuda watsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“ ‘ISiyoni iyawulinywa njengensimi.

IJerusalema iyawuba yincumbi yencintsakalo,

intsaba yelithempeli ibe yindvundvuma

lehlume lihlatsi letinchachabutane.’

19“Kungabe kambe Hezekiya, inkhosi yakaJuda, yena nome-ke lomunye nje wakaJuda wambulala yini? Hezekiya akazange yini esabe Simakadze wafuna sihawu saSimakadze? Akazange agucuke yini yena Simakadze kwekutsi angabe asasehlisa lesehlakalo labesasishito kubo? Tsine nje sesitakwehlisela sehlakalo lesibi etikwetfu!”

20Manje-ke, bekukhona na-Uriya, umsa waShemaya, waseKhiriyathi Jeyarimu, abengulomunye webantfu labaphrofetha egameni laSimakadze; waphrofetha ngalelidolobha nangalelive njengawo onkhe lamavi aJeremiya.

21Kwatsi inkhosi Jehoyakimu nato tonkhe tindvuna takhe netiphatsimandla takhe nativa lamavi a-Uriya, inkhosi yahlosa kumbulala. Kodvwa Uriya weva ngaloko, wase ubalekela eGibhithe ngenca yekwesaba. 22

26:22
Jer. 36:12,25
Noko inkhosi, Jehoyakimu, yatfumela Elnathani, umsa wa-Akbori, eGibhithe, aphekeletelwa ngulamanye emadvodza. 23Bamkhipha Uriya eGibhithe, bammikisa enkhosini Jehoyakimu, lowafike watsi akagalelwe ngenkemba, wafa, sidvumbu sakhe salahlwa emadlizeni ebantfukatana.

24

26:24
2 Khos. 22:12,14
25:22
Jer. 39:14
Kodvwa Ahikamu, umsa waShafani, wema ngakuJeremiya, ngako wangabe asaniketelwa kubantfu kutsi abulawe.

27

Lijoko lenkhosi yaseBhabhulona

271

27:1
Jer. 28:1
Kwatsi nje ekucaleni kwekubusa kwaSedekiya,“Sedekiya” tincwadzi letinyenti tesiHebheru titsi: “Jehoyakimu” buka nakuJer. 27:3,12 nakuJer. 28:1 umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwefika nali livi kuJeremiya livela kuSimakadze, litsi:Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 1 2Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Yenta emajoko ngetitilobho nemicabo, lelinye lawo ulibeke entsanyeni yakho, 3bese utfumela lawa lamanye kanye nelivi enkhosini yaka-Edomu, neyakaMowabi, neyaka-Amoni, neyaseThire, neyaseSidoni ngemancusa lefike eJerusalema kuSedekiya, inkhosi yakaJuda. 4Wanike imilayeto yebaphatsi bawo, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: “Tjelani baphatsi benu naku: 5
27:5
Jer. 32:17
Dan. 4:29
Ngemandla ami lamakhulu nangengalo yami leyelulekile, ngadala umhlaba kanye nebantfu labahlala kuwo kanye netilwane letikuwo, futsi ngiwunika nome ngubani lengimtsandzako. 6
27:6
Jer. 25:9
28:14
Dan. 2:37
Manje-ke ngitawunikela onkhe lamave enu encekwini yami Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona; ngitakwenta ngisho netilwane tesiganga kutsi timtfobele. 7
27:7
Jer. 25:12,14
Tive tonkhe tiyawumkhonta, nendvodzana yakhe kanye nemtukulu wakhe, kuze kube sikhatsi lapho live lakhe liwa khona, tive letinyenti nemakhosi lamakhulu amehlule.

8“ ‘ “Noko nome ngabe ngusiphi sive nome-ke ngumuphi umbuso longayiwukhonta Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ungagobisi inhloko yawo ejokweni lakhe, ngiyawusijezisa leso sive ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, ngize ngisibhubhise ngesandla sakhe, kusho Simakadze. 9

27:9
Jer. 29:8
Ngako-ke ningabalaleli baphrofethi benu, nebaphenguli benu, nebahumushi benu bemaphupho, netangoma, nalababhulako labanitjela batsi: ‘Ningeke niyikhonte inkhosi yaseBhabhulona.’ 10Baphrofetha emanga kini, khona nitewususwa emaveni enu niyiswe khashane nawo; ngitanicosha eveni lenu, niyawuphela. 11Kodvwa nangabe sive, nome ngusiphi, siyawukhotsamisa inhloko yaso ngaphansi kwelijoko lenkhosi yaseBhabhulona, simkhotsamele, leso sive ngiyawusenta sihlale eveni laso, sililime siphile kulo, kusho Simakadze.” ’ ”

12NaSedekiya, inkhosi yakaJuda, ngamniketa umlayeto lofanana nawona lona, ngatsi: “Khotsamisani tinhloko tenu ngaphansi kwelijoko lenkhosi yaseBhabhulona, khontani yona kanye nebantfu bayo, nitewuphila. 13Uyawufelani wena kanye nebantfu bakho ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako, Simakadze layale ngako nome ngusiphi sive lesingayiwuyikhonta inkhosi yaseBhabhulona? 14Ningawalaleli emavi ebaphrofethi labatsi kini: ‘Ningeke niyikhonte inkhosi yaseBhabhulona,’ ngobe baphrofetha emanga. 15

27:15
Jer. 14:14
23:21,25
29:9
‘Angikabatfumi, baphrofetha emanga egameni lami,’ kusho Simakadze. ‘Ngako-ke ngitanicosha eveni lenu, niyawuze niphele, nine kanye nebaphrofethi labaphrofetha kini.’ ”

16

27:16
Jer. 28:3
Ngabe sengikhuluma kubaphristi nakubo bonkhe labantfu, ngatsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningabalaleli baphrofethi labatsi: “Masinyane nje khona nyalo tintfo tasethempelini laSimakadze tiyawubuyiswa tisuka eBhabhulona.” Baphrofetha emanga kini. 17Ningabalaleli. Khontani inkhosi yaseBhabhulona, nitawuphila. Lelidolobha lingaba yincitsakalo leni? 18Nangabe babaphrofethi futsi banelivi laSimakadze, abakhulumisane naSimakadze longuSomandla, bancenge kutsi letimphahla letisasele ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi yakaJuda, naseJerusalema, tingatsatfwa tiyiswe eBhabhulona.’ 19
27:19
1 Khos. 7:15
2 Khos. 25:13
Ngobe ngunaku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla mayelana netinsika, nanelwandle lolwakhelwe, netincodlana, naletinye nje-ke timphahla letisasele kulelidolobha, 20
27:20
2 Khos. 24:12
langatitsatsanga Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, ngesikhatsi atfumba Jehoyakhini,NgesiHebheru “Jekhoniya” umsa waJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, ayiyisa ekudzingisweni, ayisusa eJerusalema ayiyisa eBhabhulona kanye nabo bonkhe labahloniphekile bakaJuda nebaseJerusalema. 21Yebo, nguloko lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, mayelana naletimphahla letatisasele ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi yakaJuda, naseJerusalema, utsi: 22
27:22
2 Khr. 36:22
Ezra 1:1,7
Jer. 29:10
‘Tiyawutsatfwa tiyiswe eBhabhulona, lapho tiyawuhlala khona, kuze kube ngulelo langa lengiyawufika ngalo ngitilandze. Ngiyawube sengiyatitsatsa-ke ngitibuyisele kulendzawo yato,’ kusho Simakadze.”