Siswati 1996 (SWA96)
22

Livi laJeremiya kuyo indlu yenkhosi yakaJuda

221Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Yehla uye esigodlweni senkhosi yakaJuda ukhulume khona nali livi, utsi: 2

22:2
Jer. 17:20
‘Vani livi laSimakadze, wena nkhosi yakaJuda, wena lohlala esihlalweni saDavide sebukhosi, wena, netindvuna takho, nebantfu bakho labangena kulamasango. 3
22:3
Jer. 21:12
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Yentani loko lokucotfo nalokulungile. Nimephule esandleni semcindzeteli wakhe lowo lodlelelwe. Ningakwenti lokubi nome nimphatse ngebudlova lowo losihambi nalongenayise, nemfelokati, futsi ningayicitsi ingati yemuntfu longenacala kulendzawo. 4
22:4
Jer. 17:25
Nangabe ninakekele kuyenta lemiyalo, lawo makhosi lahlala esihlalweni sebukhosi saDavide ayawungena kulamasango alesigodlo, agibele tincola temphi nemahhashi, aphekeletelwa tindvuna tawo nebantfu bawo. 5Kodvwa nangabe aniyihloniphi lemiyalo, ngifunga ngami kutsi lesigodlo sitawuba tindzala, kusho Simakadze.’ ”

6Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze ngesigodlo senkhosi yakaJuda, utsi:

“Nome ufanana neGileyadi kimi,

ufanana nesicongo saseLebanoni,

impela ngiyakukwenta ufanane nelihlane,

ufanane nemadolobha langahlalwa ngumuntfu.

7Ngiyawutfumela babhubhisi batekulwa nawe,

lowo nalowo ngetikhali takhe,

bayakuwageca lamakabha akho lamahle emsedari

bawalahle emlilweni.

8

22:8
Dut. 29:24
1 Khos. 9:8
“Bantfu labaphuma etiveni letinyenti bayawukwendlula eceleni kwalelidolobha babutane batsi: ‘Simakadze uyenteleni intfo lenjena kulelidolobha lelikhulu kangaka?’ 9Imphendvulo yabo iyawutsi: ‘Kungobe basilahla sivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wabo, bakhonta labanye bonkulunkulu, basebentela bonkulunkulu labanye.’ ”

Livi laJeremiya macondzana naJehoyahazi(Sihloko) “Shalumi” uke abitwe ngekutsi “Jehoyahazi”

10Ningayikhaleli lenkhosi lefile,

ningakulileli futsi nekulahlekelwa ngiyo,

lokungenani, mkhaleleni kakhulu lowo lotfunjiwe,

ngobe angeke aphindze abuye futsi,

angeke aphindze alibone live lakhe latalelwa kulo.

11

22:11
2 Khos. 23:30
Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze ngaShalumi,“Shalumi” uke abitwe ngekutsi “Jehoyahazi” umsa waJosaya, lowalandzela uyise waba yinkhosi yakaJuda, kodvwa losahambile lapha kulendzawo, utsi: “Angeke aphindze abuye. 12Uyawufela kuleyo ndzawo lapho bamtfumbele khona; angeke aphindze alibone futsi lelive lakhe.”

Livi laJeremiya macondzana naJehoyakimu

13

22:13
Lev. 19:13
Dut. 24:14
Hab. 2:9
Jak. 5:4
“Nako kulowo lowakha sigodlo sakhe, asakhe ngebubi,

lowakha emakamelo akhe lasetulu ngebuhumusha,

lowenta takhamiti takhe tisebentele lite,

angatikhokheli ngekusebenta kwato.

14Nako kulowo lokhuluma atsi:

‘Ngitatakhela sigodlo lesikhulu

lesitawuba nemakamelo lamakhulu lasetulu.’

Ngako utentela emafasitelo lamakhulu kuso

asembese ngemsedari,

asihlobise nangalokubovu.

15

22:15
2 Khos. 22:2
“Kukwenta inkhosi yini kuba nemisedari leminyenti?

Uyihlo akazange abe nekudla nekwekunatsa yini?

Wenta loko lokulungile nalokucotfo,

ngako konkhe kwamhambela kahle.

16Wammelela lophuyile naloweswele,

ngako konkhe kwamhambela kahle.

Loko akusho kona yini kwati mine?” kusho Simakadze.

17“Kodvwa emehlo akho nenhlitiyo yakho

uwabeke enzuzweni lembi,

ekucitseni ingati yalongenacala,

yebo, nasencindzetelweni nasekudizeni.”

18Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze ngaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, utsi:

“Bangeke bamlilele, batsi:

‘Awu, mnaketfu! Awu, dzadzewetfu!’

Bangeke bamlilele, batsi:

‘Awu, nkhosi yami!

Awu, buhle bakhe!’

19

22:19
Jer. 36:30
Uyawungcatjwa njengembongolo,

ahudvulwe alahlwe le khashane,

ngephandle kwemasango aseJerusalema.”

Livi laJeremiya macondzana nalokumiselwe iJerusalema

20“Yenyuka uye eLebanoni, umemete,

liphimbo lakho alivakale eBhashani,

khala use-Abarimu,

ngobe bonkhe bangani bakho bapitjitiwe.

21Ngakwecwayisa ngesikhatsi usativela uphephile,

kodvwa wena watsi: ‘Ngingeke ngilalele!’

Lena bekunguyona ndlela yakho

kusukela kwasebusheni bakho, awuzange ungilalele.

22Umoya uyawubaphephula bonkhe belusi bakho,

nebangani bakho bayawutfunjwa.

Uyawuba nemahloni uhlazeke

ngenca yabo bonkhe bubi bakho.

23Wena lohlala ‘eLebanoni,’“eLebanoni” loku kusho “sigodlo saseJerusalema” fundza 1 Khos. 7:2

lotitfukuse etindlini temisedari,

maye uyawufa kuquma kanjani nase wehlelwa tinhlungu,

tinhlungu letifanana netemhelo wemfati nakabeleka!”

Kwehlulelwa kwaJehoyakhini nguNkulunkulu

24

22:24
Hag. 2:23
Simakadze utsi: “Kuphila kwami, ngisho nawe Jehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Khoniya” msa waJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, bewuyindandatho yeluphawu esandleni sami sekudla, nanyalo ngisengakudvonsa ngikususe. 25
22:25
Jer. 21:7
Ngitakwetfula kulabo labafuna kuphila kwakho, kulabo lobesabako, kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, nakumaBhabhulona. 26
22:26
2 Khos. 24:15
Wena nenyoko lowakutala ngitanikhukhulela kulelinye live, lapho ningatalelwanga khona nobabili, ngulapho niyawufela khona. 27Ningeke niphindze nibuye kulelive lenifisa kubuyela kulo.”

28Lendvodza lenguJehoyakhini“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Khoniya” iyedzeleleka yini,

ilibhodo lelephukile yini,

nome iyintfo lengafunwa ngumuntfu yini?

Pho, yena nebantfwabakhe batawukhukhulelwani bakhishwe,

bese balahlelwa eveni labangalati?

29Awu live, live, live,

vani livi laSimakadze!

30Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Bhalisa lendvodza njengalete umntfwana,

indvodza lengeke ichume emphilweni yayo,

ngobe kute lokutalwa ngiyo lokuyawuchuma,

kute loyawuhlala esihlalweni sebukhosi saDavide

nome aphindze abuse kaJuda.”