Siswati 1996 (SWA96)
21

Kwehlulwa kweJerusalema kuyaphrofethwa

211Livi laSimakadze lefika kuJeremiya ngesikhatsi inkhosi Sedekiya itfumela kuye boPhashuri, umsa waMalkhiya, nemphristi Zefaniya, umsa waMaseya. Bafike batsi: 2“Ase usibutele nyalo kuSimakadze, ngobe naku Nebukhadnezari,“Nebukhadnezari” ngesiHebheru “Nebukhadrezari” inkhosi yaseBhabhulona, sewuyasihlasela. Mhlawumbe Simakadze utawusentela timanga njengasetikhatsini takadzeni, khona Nebukhadnezari atawusiyekela.”

3Kodvwa Jeremiya wabaphendvula, watsi: “Tjelani Sedekiya, nitsi: 4‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Sengitanijikela ngilwe nani ngetikhali temphi letisetandleni tenu, lenitisebentisako ekulweni nenkhosi yaseBhabhulona kanye nemaBhabhulona lanivimbetele langephandle kwelubondza. Ngitatihlanganisa ndzawonye ngekhatsi kwalelidolobha. 5

21:5
Dut. 29:28
Mine matfupha ngiyakulwa nani ngesandla leselulekile, nangengalo lenemandla, nangentfukutselo, nangesikhahlo, nangelulaka lolukhulu. 6Ngiyawushaya labo labahlala kulelidolobha, emadvodza netilwane, bayakufa babulawe sifo lesibulalanako. 7
21:7
Jer. 32:3
Simakadze utsi: Emvakwaloko Sedekiya, inkhosi yakaJuda, netindvuna tayo, nebantfu balelidolobha labayawusindza kulesifo lesibulalanako, nenkemba, nendlala, ngiyakubanikela kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, nasetitseni tabo letifunana nemphilo yabo. Uyawubabulala ngenkemba, angabi naso nakancane nje sihawu, nesihe kanye neluvela.’ ”

8

21:8
Dut. 11:26
30:15,19
Simakadze wakhuluma kuJeremiya, watsi: “Tjela sive, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Buka la, ngibeka embikwakho indlela yekuphila neyekufa. 9
21:9
Jer. 38:2
39:18
45:5
Ngulowo nalowo loyawusala kulelidolobha uyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako. Kodvwa ngulowo nalowo lophuma atinikele kulamaBhabhulona lanivimbetele, uyawuphila; uyawusindzisa kuphila kwakhe. 10Ngitimisele kwenta lokubi kulelidolobha, hhayi lokuhle, kusho Simakadze. Liyawuniketelwa etandleni tenkhosi yaseBhabhulona, ilibhubhise ngemlilo.’ ”

Kwehlulelwa kwendlu yenkhosi yakaJuda

11“Ngetulu kwaloko, khuluma kulendlu yenkhosi yakaJuda, utsi: ‘Vanini livi laSimakadze, 12

21:12
Jer. 4:4
22:3
awu, wenandlu yakaDavide, naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Sebentisani umtsetfocotfo njalo nje ekuseni;

nimephule esandleni semcindzeteli lowo lodlelelwe;

ngaphandle kwaloko intfukutselo yami itawuvuka

ivutse njengemlilo ngenca yebubi lenibentile,

yebo, ivutse kubete nalongayicima.

13

21:13
Jer. 17:3
Ngiphambene nawe, Jerusalema,

wena lohlala ngetulu kwalesihosha

entsabeni lengemadvwala, kusho Simakadze.

Nine lenikhulumako, nitsi:

“Ngubani nje longasihlasela?

Ngubani longangena kulenqaba yetfu?”

14

21:14
Taga 1:31
Ngitanijezisa njengobe nifanelwe tento tenu.

Emahlatsi enu“emahlatsi enu” loko kusho kutsi “sigodlo senu”; fundza 1 Khos. 7:2 ngitawokhela ngemlilo

lotawucotfula konkhe lokusedvute nani,

kusho Simakadze.’ ”