Siswati 1996 (SWA96)
20

Kuphambana kwaboJeremiya naPhashuri, umphristi

201

20:1
Jer. 38:1
Kwatsi umphristi Phashuri, umsa wa-Imeri, indvuna lenkhulu yasethempelini laSimakadze, nakeva Jeremiya aphrofetha ngaletintfo, 2
20:2
Jer. 29:26
37:15
watsi akushaywe Jeremiya, umphrofethi, abanjwe afakwe esitokisini lesingaseSangweni LakaBhenjamini Lelisetulu lelalisethempelini laSimakadze. 3Kwatsi ngakusasa nase Phashuri akhulule Jeremiya esitokisini, Jeremiya watsi kuPhashuri: “Libito lakho kuSimakadze akusesiye Phashuri, kodvwa sewunguMagori Misabibi.“Magori Misabibi” loko kusho kutsi “sesabiso yonkhe indzawo” 4Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwenta ube sesabiso ngisho nakuwe cobo lwakho nakubo bonkhe bangani bakho; uyakubabona ngewakho emehlo bawa ngenkemba babulawa titsa tabo. Ngiyawuniketela wonkhe Juda enkhosini yaseBhabhulona, leyawubetfwala iye nabo eBhabhulona nome ibabulale ngenkemba. 5
20:5
2 Khos. 20:17
Isa. 39:6
Jer. 15:13
17:3
Ngiyawubunikela bonkhe bunjinga balelidolobha etitseni tabo, sonkhe sivuno salo, konkhe kwalo lokuligugu, nayo yonkhe ingcebo yemakhosi akaJuda. Bayakuyitsatsa bahambe nayo ibe yimphango yabo, bayetfwale baye nayo eBhabhulona. 6Wena-ke Phashuri, nabo bonkhe basekhaya kakho, niyawutfunjelwa eBhabhulona. Niyawufike nifele khona lapho, ningcwatjwe khona, wena kanye nabo bonkhe labangani bakho lophrofethe kubo emanga.’ ”

Kukhonona kwaJeremiya kuSimakadze

7

20:7
Jer. 1:6
Awu Simakadze, wangiyenga,“wangiyenga” nome “wangincenga”

nami ngayengeka,“ngayengeka” nome “ngancengeka”

wangehlula ngemandla, waphumelela.

Nyalo sengiyinhlekisa kubantfu lonkhe lilanga,

bonkhe bantfu bayangiphukuta.

8Njalo nje nangikhuluma,

ngikhala ngimemetela kulwa nembhubhiso.

Ngako livi laSimakadze selingitsele

ngenhlamba nenhlekisa lonkhe lilanga.

9Kodvwa nangitsi: “Ngingeke ngisambita,

futsi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe,”

livi lakhe lisenhlitiyweni yami

lishisa njengemlilo lovalelwe ematsanjeni ami.

Sengidziniwe kulibandzetela ngekhatsi kimi,

ngempela angisakhoni.

10

20:10
Hla. 31:13
Ngiva bayahebeta labanyenti batsi:

“Sesabiso yonkhe indzawo! Mcebe! Asimcebe!”

Bonkhe bangani bami balindzele mine

kutsi ngishelele, batsi: “Mhlawumbe utawuyengeka;

khona sitawube sesiyamehlula,

sitiphindzisele kuye.”

11

20:11
Jer. 15:20
17:18
23:40
Kodvwa Simakadze ume ngakimi

njengelichawe lemphi lelinemandla;

ngako-ke bahluphi bami bayawukhubatela,

ngeke baphumelele.

Batakwehluleka batseleke ngalelikhulu lihlazo,

badliwe ngemahloni langayiwuphindze akhohlakale.

12

20:12
1 Sam. 16:7
Hla. 7:9
Jer. 11:20
17:10
Awu Simakadze, longuSomandla,

wena lohlola lolungile,

uphenye inhlitiyo nengcondvo,

angikubone kuphindzisela kwakho kubo,

ngobe indzaba yami sengiyiniketele kuwe.

13Hlabelani kuSimakadze!

Mnikeni ludvumo Simakadze!

Uyatephula timphilo talabeswele,

yebo, ubasindzisa etandleni talababi.

14

20:14
Jobe 3:1
10:18
Jer. 15:10
Alicalekiswe lilanga lengatalwa ngalo!

Lilanga langibeleka ngalo make

alingabi ngulelibusisiwe!

15Akacalekiswe umuntfu lowabikela babe,

lowamjabulisa kakhulu nakatsi:

“Utalelwe umntfwana, ngumfana!”

16

20:16
Gen. 19:24
Isa. 13:19
Jer. 50:40
Hez. 16:49
Hos. 11:8
Amo. 4:11
Luk. 17:29
Juda 7
Lowo muntfu akafanane nemadolobha

labhidlitwa nguSimakadze angasenasihawu nawo.

Akeve sililo ekuseni, nenhlabamkhosi emini.

17Ngobe akazange angibulalele esiswini,

ente make wami kube ngulona thuna lami,

sinye sakhe senwebeka phakadze.

18Ngangiphumelani vele esiswini?

Ngaphumela kubona inhlupheko nelusizi,

nekucedzela emalanga ami ehlazweni yini?