Siswati 1996 (SWA96)
19

Ludziwo lolubhidlitiwe

191Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Hamba uyewutsenga ludziwo lapha kumbumbi. Tsatsa labanye balabadzala kanye nebebaphristi, 2uphumele eSigodzini sakaBheni Hinomu, lesisekungeneni kweLisango leLudzengelo. Ufike lapho umemetele nangu umlayeto lengikutjela wona, 3utsi: ‘Vanini nali livi laSimakadze, nine makhosi akaJuda, nani bantfu baseJerusalema. Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, utsi: Lalelani! Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo letakwenta kutsi tonkhe tindlebe letiyakuva ngayo tilume. 4Ngobe bangishiyile mine, benta lendzawo yaba yabonkulunkulu betive, bashise imihlatjelo kuyo kubonkulunkulu labangabati, bona kanye naboyisemkhulu, ngisho nemakhosi akaJuda, bagcwalise lendzawo ngengati lengenacala. 5Bakhe tindzawo letiphakeme tekukhontela boBhali, bentela kushisa emadvodzana abo emlilweni abe ngiminikelo kuBhali, intfo lengingazange sengibayale ngayo futsi lengingazange sengiyisho, nalengazange seyifike nasengcondvweni yami. 6Ngako-ke caphelani, ayeta emalanga lapho bantfu bangasayikuyibita khona lendzawo ngekutsi yiThofethi nome batsi Sigodzi sakaBheni Hinomu, kodvwa sebayawutsi Sigodzi Sekuhlatjwa, kusho Simakadze.

7“ ‘Emacebo akaJuda ngiyakuwahhihlitela kulendzawo kanye newaseJerusalema. Ngiyawubenta bawe ngenkemba embikwetitsa tabo, ngetandla talabo labatfungatsana netimphilo tabo, ngiyawunika tidvumbu tabo tibe kudla kwetinyoni tasemoyeni kanye nekwetilwane tesiganga. 8Ngiyawulibhidlita lelidolobha, ngilente libe yintfo yekuhlekisa; bonkhe labendlulako bayawumangala kakhulu, bahleke lusulu ngenca yemanceba alo. 9Ngiyawubenta badle inyama yemadvodzana abo neyemadvodzakati abo, badle ngulowo nalowo inyama yemnakabo, ngenca yencindzetelo yekuvinjetelwa lokuyabe kwentiwa titsa letitfungatsana netimphilo tabo.’

10“Bese-ke ubhidlita loludziwo embikwalabo lotabe uhamba nabo bakubukile, 11utsi kubo: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: Ngitasibhidlita lesive kanye nalelidolobha njengaloludziwo lwalombumbi lolubhidlitiwe, futsi lolungasayiwuphindze luvusetelwe kabusha. Bayawungcwaba labafile babo eThofethi, bagcwale kuze kubete nendzawo yekubembela. 12Nako-ke lengitakwenta kulendzawo nakulabo labahlala kuyo, kusho Simakadze: Lelidolobha ngitalenta lifanane neThofethi. 13Emakhaya laseJerusalema nalawo emakhosi akaJuda, ayawungcola njengalendzawo, iThofethi, yebo, tonkhe tindlu lapho batfuncisele khona imphepho eluphahleni, batfuncisela emabutfo etinkhanyeti tasemazulwini, batfulula iminikelo yetinatfo kulabanye bonkulunkulu!’ ”

14Jeremiya wase uyancandzeka esuka eThofethi, lapho abetfunywe khona nguSimakadze kutsi ayewuphrofetha, wema esibuyeni selithempeli laSimakadze wakhuluma kubantfu watsi: 15“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitatehlisela kulelidolobha nakuto tonkhe tabelo talo, tonkhe tehlakalo lengitimemetelele ngabo, kumelana nabo, ngobe babe nenkhani, bangete bawalalela emavi ami.’ ”

20

Kuphambana kwaboJeremiya naPhashuri, umphristi

201Kwatsi umphristi Phashuri, umsa wa-Imeri, indvuna lenkhulu yasethempelini laSimakadze, nakeva Jeremiya aphrofetha ngaletintfo, 2watsi akushaywe Jeremiya, umphrofethi, abanjwe afakwe esitokisini lesingaseSangweni LakaBhenjamini Lelisetulu lelalisethempelini laSimakadze. 3Kwatsi ngakusasa nase Phashuri akhulule Jeremiya esitokisini, Jeremiya watsi kuPhashuri: “Libito lakho kuSimakadze akusesiye Phashuri, kodvwa sewunguMagori Misabibi. 4Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwenta ube sesabiso ngisho nakuwe cobo lwakho nakubo bonkhe bangani bakho; uyakubabona ngewakho emehlo bawa ngenkemba babulawa titsa tabo. Ngiyawuniketela wonkhe Juda enkhosini yaseBhabhulona, leyawubetfwala iye nabo eBhabhulona nome ibabulale ngenkemba. 5Ngiyawubunikela bonkhe bunjinga balelidolobha etitseni tabo, sonkhe sivuno salo, konkhe kwalo lokuligugu, nayo yonkhe ingcebo yemakhosi akaJuda. Bayakuyitsatsa bahambe nayo ibe yimphango yabo, bayetfwale baye nayo eBhabhulona. 6Wena-ke Phashuri, nabo bonkhe basekhaya kakho, niyawutfunjelwa eBhabhulona. Niyawufike nifele khona lapho, ningcwatjwe khona, wena kanye nabo bonkhe labangani bakho lophrofethe kubo emanga.’ ”

Kukhonona kwaJeremiya kuSimakadze

7Awu Simakadze, wangiyenga,

nami ngayengeka,

wangehlula ngemandla, waphumelela.

Nyalo sengiyinhlekisa kubantfu lonkhe lilanga,

bonkhe bantfu bayangiphukuta.

8Njalo nje nangikhuluma,

ngikhala ngimemetela kulwa nembhubhiso.

Ngako livi laSimakadze selingitsele

ngenhlamba nenhlekisa lonkhe lilanga.

9Kodvwa nangitsi: “Ngingeke ngisambita,

futsi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe,”

livi lakhe lisenhlitiyweni yami

lishisa njengemlilo lovalelwe ematsanjeni ami.

Sengidziniwe kulibandzetela ngekhatsi kimi,

ngempela angisakhoni.

10Ngiva bayahebeta labanyenti batsi:

“Sesabiso yonkhe indzawo! Mcebe! Asimcebe!”

Bonkhe bangani bami balindzele mine

kutsi ngishelele, batsi: “Mhlawumbe utawuyengeka;

khona sitawube sesiyamehlula,

sitiphindzisele kuye.”

11Kodvwa Simakadze ume ngakimi

njengelichawe lemphi lelinemandla;

ngako-ke bahluphi bami bayawukhubatela,

ngeke baphumelele.

Batakwehluleka batseleke ngalelikhulu lihlazo,

badliwe ngemahloni langayiwuphindze akhohlakale.

12Awu Simakadze, longuSomandla,

wena lohlola lolungile,

uphenye inhlitiyo nengcondvo,

angikubone kuphindzisela kwakho kubo,

ngobe indzaba yami sengiyiniketele kuwe.

13Hlabelani kuSimakadze!

Mnikeni ludvumo Simakadze!

Uyatephula timphilo talabeswele,

yebo, ubasindzisa etandleni talababi.

14Alicalekiswe lilanga lengatalwa ngalo!

Lilanga langibeleka ngalo make

alingabi ngulelibusisiwe!

15Akacalekiswe umuntfu lowabikela babe,

lowamjabulisa kakhulu nakatsi:

“Utalelwe umntfwana, ngumfana!”

16Lowo muntfu akafanane nemadolobha

labhidlitwa nguSimakadze angasenasihawu nawo.

Akeve sililo ekuseni, nenhlabamkhosi emini.

17Ngobe akazange angibulalele esiswini,

ente make wami kube ngulona thuna lami,

sinye sakhe senwebeka phakadze.

18Ngangiphumelani vele esiswini?

Ngaphumela kubona inhlupheko nelusizi,

nekucedzela emalanga ami ehlazweni yini?

21

Kwehlulwa kweJerusalema kuyaphrofethwa

211Livi laSimakadze lefika kuJeremiya ngesikhatsi inkhosi Sedekiya itfumela kuye boPhashuri, umsa waMalkhiya, nemphristi Zefaniya, umsa waMaseya. Bafike batsi: 2“Ase usibutele nyalo kuSimakadze, ngobe naku Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, sewuyasihlasela. Mhlawumbe Simakadze utawusentela timanga njengasetikhatsini takadzeni, khona Nebukhadnezari atawusiyekela.”

3Kodvwa Jeremiya wabaphendvula, watsi: “Tjelani Sedekiya, nitsi: 4‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Sengitanijikela ngilwe nani ngetikhali temphi letisetandleni tenu, lenitisebentisako ekulweni nenkhosi yaseBhabhulona kanye nemaBhabhulona lanivimbetele langephandle kwelubondza. Ngitatihlanganisa ndzawonye ngekhatsi kwalelidolobha. 5Mine matfupha ngiyakulwa nani ngesandla leselulekile, nangengalo lenemandla, nangentfukutselo, nangesikhahlo, nangelulaka lolukhulu. 6Ngiyawushaya labo labahlala kulelidolobha, emadvodza netilwane, bayakufa babulawe sifo lesibulalanako. 7Simakadze utsi: Emvakwaloko Sedekiya, inkhosi yakaJuda, netindvuna tayo, nebantfu balelidolobha labayawusindza kulesifo lesibulalanako, nenkemba, nendlala, ngiyakubanikela kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, nasetitseni tabo letifunana nemphilo yabo. Uyawubabulala ngenkemba, angabi naso nakancane nje sihawu, nesihe kanye neluvela.’ ”

8Simakadze wakhuluma kuJeremiya, watsi: “Tjela sive, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Buka la, ngibeka embikwakho indlela yekuphila neyekufa. 9Ngulowo nalowo loyawusala kulelidolobha uyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako. Kodvwa ngulowo nalowo lophuma atinikele kulamaBhabhulona lanivimbetele, uyawuphila; uyawusindzisa kuphila kwakhe. 10Ngitimisele kwenta lokubi kulelidolobha, hhayi lokuhle, kusho Simakadze. Liyawuniketelwa etandleni tenkhosi yaseBhabhulona, ilibhubhise ngemlilo.’ ”

Kwehlulelwa kwendlu yenkhosi yakaJuda

11“Ngetulu kwaloko, khuluma kulendlu yenkhosi yakaJuda, utsi: ‘Vanini livi laSimakadze, 12awu, wenandlu yakaDavide, naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Sebentisani umtsetfocotfo njalo nje ekuseni;

nimephule esandleni semcindzeteli lowo lodlelelwe;

ngaphandle kwaloko intfukutselo yami itawuvuka

ivutse njengemlilo ngenca yebubi lenibentile,

yebo, ivutse kubete nalongayicima.

13Ngiphambene nawe, Jerusalema,

wena lohlala ngetulu kwalesihosha

entsabeni lengemadvwala, kusho Simakadze.

Nine lenikhulumako, nitsi:

“Ngubani nje longasihlasela?

Ngubani longangena kulenqaba yetfu?”

14Ngitanijezisa njengobe nifanelwe tento tenu.

Emahlatsi enu ngitawokhela ngemlilo

lotawucotfula konkhe lokusedvute nani,

kusho Simakadze.’ ”