Siswati 1996 (SWA96)
19

Ludziwo lolubhidlitiwe

191Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Hamba uyewutsenga ludziwo lapha kumbumbi. Tsatsa labanye balabadzala kanye nebebaphristi, 2uphumele eSigodzini sakaBheni Hinomu, lesisekungeneni kweLisango leLudzengelo. Ufike lapho umemetele nangu umlayeto lengikutjela wona, 3

19:3
1 Sam. 3:11
2 Khos. 21:12
utsi: ‘Vanini nali livi laSimakadze, nine makhosi akaJuda, nani bantfu baseJerusalema. Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, utsi: Lalelani! Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo letakwenta kutsi tonkhe tindlebe letiyakuva ngayo tilume. 4Ngobe bangishiyile mine, benta lendzawo yaba yabonkulunkulu betive, bashise imihlatjelo kuyo kubonkulunkulu labangabati, bona kanye naboyisemkhulu, ngisho nemakhosi akaJuda, bagcwalise lendzawo ngengati lengenacala. 5
19:5
Jer. 7:31
32:35
Hez. 16:20
23:37
Jer. 7:32
Bakhe tindzawo letiphakeme tekukhontela boBhali, bentela kushisa emadvodzana abo emlilweni abe ngiminikelo kuBhali, intfo lengingazange sengibayale ngayo futsi lengingazange sengiyisho, nalengazange seyifike nasengcondvweni yami. 6Ngako-ke caphelani, ayeta emalanga lapho bantfu bangasayikuyibita khona lendzawo ngekutsi yiThofethi nome batsi Sigodzi sakaBheni Hinomu, kodvwa sebayawutsi Sigodzi Sekuhlatjwa, kusho Simakadze.

7

19:7
Jer. 16:4
“ ‘Emacebo akaJuda ngiyakuwahhihlitela“ngiyakuwahhihlitela” leligama lekuhhihlita ngesiHebheru livakala shangatsi “ludziwo” kulendzawo kanye newaseJerusalema. Ngiyawubenta bawe ngenkemba embikwetitsa tabo, ngetandla talabo labatfungatsana netimphilo tabo, ngiyawunika tidvumbu tabo tibe kudla kwetinyoni tasemoyeni kanye nekwetilwane tesiganga. 8
19:8
Jer. 18:16
Ngiyawulibhidlita lelidolobha, ngilente libe yintfo yekuhlekisa; bonkhe labendlulako bayawumangala kakhulu, bahleke lusulu ngenca yemanceba alo. 9
19:9
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Sil. 2:20
4:10
Luk. 19:43
Ngiyawubenta badle inyama yemadvodzana abo neyemadvodzakati abo, badle ngulowo nalowo inyama yemnakabo, ngenca yencindzetelo yekuvinjetelwa lokuyabe kwentiwa titsa letitfungatsana netimphilo tabo.’

10“Bese-ke ubhidlita loludziwo embikwalabo lotabe uhamba nabo bakubukile,“ngiyakuwahhihlitela” leligama lekuhhihlita ngesiHebheru livakala shangatsi “ludziwo” 11

19:11
Jer. 7:32
utsi kubo: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: Ngitasibhidlita lesive kanye nalelidolobha njengaloludziwo lwalombumbi lolubhidlitiwe, futsi lolungasayiwuphindze luvusetelwe kabusha. Bayawungcwaba labafile babo eThofethi, bagcwale kuze kubete nendzawo“kuze kubete nendzawo” nome “ngobe kute lenye indzawo” yekubembela. 12Nako-ke lengitakwenta kulendzawo nakulabo labahlala kuyo, kusho Simakadze: Lelidolobha ngitalenta lifanane neThofethi. 13
19:13
Jer. 32:39
44:17
Zef. 1:5
Emakhaya laseJerusalema nalawo emakhosi akaJuda, ayawungcola njengalendzawo, iThofethi, yebo, tonkhe tindlu lapho batfuncisele khona imphepho eluphahleni, batfuncisela emabutfo etinkhanyeti tasemazulwini, batfulula iminikelo yetinatfo kulabanye bonkulunkulu!’ ”

14Jeremiya wase uyancandzeka esuka eThofethi, lapho abetfunywe khona nguSimakadze kutsi ayewuphrofetha, wema esibuyeni selithempeli laSimakadze wakhuluma kubantfu watsi: 15

19:15
Jer. 7:26
17:23
“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitatehlisela kulelidolobha nakuto tonkhe tabelo talo, tonkhe tehlakalo lengitimemetelele ngabo, kumelana nabo, ngobe babe nenkhani, bangete bawalalela emavi ami.’ ”