Siswati 1996 (SWA96)
18

Jeremiya usendlini yembumbi

181Leli livi lelefika kuJeremiya liphuma kuSimakadze, litsi: 2“Yehlela endlini yembumbi, ngulapho-ke lapho ngitakunikela khona umlayeto wami.” 3Ngako-ke ngehlela endlini yembumbi, ngamkhandza enta umsebenti wakhe esondvweni. 4Kodvwa imbita labeyibumba ngelibumba yonakala etandleni takhe, ngako lombumbi wase ubumba lenye inhlobo yembita, kwaya ngekubona kwemehlo akhe kutsi ufuna ibe njani.

5Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 6

18:6
Isa. 45:9
Rom. 9:21
“Awu, wenandlu yaka-Israyeli, ngingete ngenta yini kini njengaloku kwenta lombumbi?” kusho Simakadze. “Njengelibumba etandleni tembumbi, ninjalo nani esandleni sami, ninendlu yaka-Israyeli. 7
18:7
Jer. 1:10
31:28
Nome ngangusiphi sikhatsi nangimemetela kutsi sive nome umbuso utawuzushunwa, ubhidlitwe uze ubhubhe, 8
18:8
Hez. 18:21
33:11
Jona 3:10
nangabe futsi leso sive lengisecwayisile siphendvuka ebubini baso, ngiyawube sengiyasiyekela, ngingabe ngisasehlisela leso sehlakalo lebesengisilungisele sona. 9Futsi-ke nangabe ngalesinye sikhatsi sengimemetela kutsi sive nome umbuso utakwakhiwa usime kahle, 10nase sibuye senta bubi emehlweni ami, sangete sangilalela mine, ngiyawube sengiyasiyekela ngingabe ngisasentela loko lokuhle lebesengikulungisele sona.

11

18:11
2 Khos. 17:13
Jer. 7:3
25:5
35:15
“Manje-ke khuluma kulabantfu bakaJuda nakulabo labakhile eJerusalema, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Bukani la, ngilungiselela kunehlisela inhlekelele, nginibumbele luzungu. Ngako-ke phendvukani etindleleni tenu letimbi, ngulowo nalowo wenu aphendvuke, nitigucule tindlela tenu netento tenu.’ 12
18:12
Isa. 65:2
Jer. 2:25
44:16
Kodvwa bayawuphendvula batsi: ‘Akunamsebenti. Sitatichubekela ngemasu etfu, ngulowo nalowo wetfu utatichubekela ngenkhani yenhlitiyo yakhe lembi.’ ”

Sive silahla Simakadze

13

18:13
Jer. 2:10
Hos. 6:10
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Butani kuletinye tive nitsi:

‘Ngubani lowake weva ngentfo lenje?’

Intfo leyesabeka kakhulu yentiwe

yiNtfombi lengu-Israyeli.

14Sitfwatfwa saseLebanoni sake sanyamalala yini

emawukeleni ayo langemadvwala?

Emanti awo lapholile,

latiyalu tawo tikhashane,

ake ema yini angete ageleta?NgesiHebheru lomusho awucondzakali

15

18:15
Jer. 2:32
3:21
Noko sive sami singilahlile mine;

satfuncisa imphepho etithicweni letingenamsebenti,

letabakhubatelisa etindleleni tabo

nasemikhondvweni yakadzeni.

Tabahambisa ngetindlela letijubako

nangemigwaco lengakakhiwa kahle.

16

18:16
Jer. 19:8
Live labo liyawusala likhala libhungane,

libe yintfo yekuba yinhlekisa;

bonkhe labendlulako bayawumangala

banikine tinhloko.

17

18:17
Isa. 27:8
Njengemoya wasemphumalanga,

ngiyawubasakata embikwetitsa tabo;

ngiyawubafulatsela,

ngingabheki ngakubo,

ngelilanga lesehlakalo sabo.”

Luzungu lwekubulala Jeremiya

18

18:18
Hez. 7:26
Mal. 2:7
Batsi: “Wotani sente lisu ngaJeremiya, ngobe imfundziso yemtsetfo lefundziswa baphristi ngeke ize iphele, naleteluleko tetihlakaniphi, nalelivi leliphuma kubaphrofethi. Ngako buyani simhlasele ngemagama etfu, singayinaki yonkhe lentfo layishoko.”

19Awu Simakadze, ngiyacela ungilalele!

Vani kutsi batsini, bahluphi bami!

20

18:20
Hla. 35:12
Taga 17:13
Rom. 12:17
Kufanele yini kutsi lokuhle kukhokhelwe ngalokubi?

Noko bangimbele umgodzi.

Khumbula kutsi ngema embikwakho

ngabancengela kuwe kutsi ngincandze

lulaka lwakho kubo.

21

18:21
Hla. 109:10
Ngako-ke nikela bantfwababo endlaleni,

banikele emandleni enkemba.

Yenta bafati babo bemukwe bantfwababo

babe bafelokati,

emadvodza abo akabulawe ngesifo lesibulalanako,

emajaha abo ajutjwe ngenkemba emphini.

22Akuvakale kukhala emakhaya abo,

ngesikhatsi nawutfumela bahlaseli kubo,

ngobe bangimbele umgodzi wekungigcumukisela,

bangibekele tingibe tekungigila.

23Awu Simakadze,

kodvwa wena uyawati onkhe lamasu abo labafuna

kungibulala ngawo.

Ungawatsetseleli lamacala abo,

futsi-ke ungacali utesule leto tono tabo embikwakho.

Abaketulwe embikwakho,

bavukele ngesikhatsi sentfukutselo yakho.

19

Ludziwo lolubhidlitiwe

191Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Hamba uyewutsenga ludziwo lapha kumbumbi. Tsatsa labanye balabadzala kanye nebebaphristi, 2uphumele eSigodzini sakaBheni Hinomu, lesisekungeneni kweLisango leLudzengelo. Ufike lapho umemetele nangu umlayeto lengikutjela wona, 3

19:3
1 Sam. 3:11
2 Khos. 21:12
utsi: ‘Vanini nali livi laSimakadze, nine makhosi akaJuda, nani bantfu baseJerusalema. Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, utsi: Lalelani! Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo letakwenta kutsi tonkhe tindlebe letiyakuva ngayo tilume. 4Ngobe bangishiyile mine, benta lendzawo yaba yabonkulunkulu betive, bashise imihlatjelo kuyo kubonkulunkulu labangabati, bona kanye naboyisemkhulu, ngisho nemakhosi akaJuda, bagcwalise lendzawo ngengati lengenacala. 5
19:5
Jer. 7:31
32:35
Hez. 16:20
23:37
Jer. 7:32
Bakhe tindzawo letiphakeme tekukhontela boBhali, bentela kushisa emadvodzana abo emlilweni abe ngiminikelo kuBhali, intfo lengingazange sengibayale ngayo futsi lengingazange sengiyisho, nalengazange seyifike nasengcondvweni yami. 6Ngako-ke caphelani, ayeta emalanga lapho bantfu bangasayikuyibita khona lendzawo ngekutsi yiThofethi nome batsi Sigodzi sakaBheni Hinomu, kodvwa sebayawutsi Sigodzi Sekuhlatjwa, kusho Simakadze.

7

19:7
Jer. 16:4
“ ‘Emacebo akaJuda ngiyakuwahhihlitela“ngiyakuwahhihlitela” leligama lekuhhihlita ngesiHebheru livakala shangatsi “ludziwo” kulendzawo kanye newaseJerusalema. Ngiyawubenta bawe ngenkemba embikwetitsa tabo, ngetandla talabo labatfungatsana netimphilo tabo, ngiyawunika tidvumbu tabo tibe kudla kwetinyoni tasemoyeni kanye nekwetilwane tesiganga. 8
19:8
Jer. 18:16
Ngiyawulibhidlita lelidolobha, ngilente libe yintfo yekuhlekisa; bonkhe labendlulako bayawumangala kakhulu, bahleke lusulu ngenca yemanceba alo. 9
19:9
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Sil. 2:20
4:10
Luk. 19:43
Ngiyawubenta badle inyama yemadvodzana abo neyemadvodzakati abo, badle ngulowo nalowo inyama yemnakabo, ngenca yencindzetelo yekuvinjetelwa lokuyabe kwentiwa titsa letitfungatsana netimphilo tabo.’

10“Bese-ke ubhidlita loludziwo embikwalabo lotabe uhamba nabo bakubukile,“ngiyakuwahhihlitela” leligama lekuhhihlita ngesiHebheru livakala shangatsi “ludziwo” 11

19:11
Jer. 7:32
utsi kubo: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: Ngitasibhidlita lesive kanye nalelidolobha njengaloludziwo lwalombumbi lolubhidlitiwe, futsi lolungasayiwuphindze luvusetelwe kabusha. Bayawungcwaba labafile babo eThofethi, bagcwale kuze kubete nendzawo“kuze kubete nendzawo” nome “ngobe kute lenye indzawo” yekubembela. 12Nako-ke lengitakwenta kulendzawo nakulabo labahlala kuyo, kusho Simakadze: Lelidolobha ngitalenta lifanane neThofethi. 13
19:13
Jer. 32:39
44:17
Zef. 1:5
Emakhaya laseJerusalema nalawo emakhosi akaJuda, ayawungcola njengalendzawo, iThofethi, yebo, tonkhe tindlu lapho batfuncisele khona imphepho eluphahleni, batfuncisela emabutfo etinkhanyeti tasemazulwini, batfulula iminikelo yetinatfo kulabanye bonkulunkulu!’ ”

14Jeremiya wase uyancandzeka esuka eThofethi, lapho abetfunywe khona nguSimakadze kutsi ayewuphrofetha, wema esibuyeni selithempeli laSimakadze wakhuluma kubantfu watsi: 15

19:15
Jer. 7:26
17:23
“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitatehlisela kulelidolobha nakuto tonkhe tabelo talo, tonkhe tehlakalo lengitimemetelele ngabo, kumelana nabo, ngobe babe nenkhani, bangete bawalalela emavi ami.’ ”

20

Kuphambana kwaboJeremiya naPhashuri, umphristi

201

20:1
Jer. 38:1
Kwatsi umphristi Phashuri, umsa wa-Imeri, indvuna lenkhulu yasethempelini laSimakadze, nakeva Jeremiya aphrofetha ngaletintfo, 2
20:2
Jer. 29:26
37:15
watsi akushaywe Jeremiya, umphrofethi, abanjwe afakwe esitokisini lesingaseSangweni LakaBhenjamini Lelisetulu lelalisethempelini laSimakadze. 3Kwatsi ngakusasa nase Phashuri akhulule Jeremiya esitokisini, Jeremiya watsi kuPhashuri: “Libito lakho kuSimakadze akusesiye Phashuri, kodvwa sewunguMagori Misabibi.“Magori Misabibi” loko kusho kutsi “sesabiso yonkhe indzawo” 4Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwenta ube sesabiso ngisho nakuwe cobo lwakho nakubo bonkhe bangani bakho; uyakubabona ngewakho emehlo bawa ngenkemba babulawa titsa tabo. Ngiyawuniketela wonkhe Juda enkhosini yaseBhabhulona, leyawubetfwala iye nabo eBhabhulona nome ibabulale ngenkemba. 5
20:5
2 Khos. 20:17
Isa. 39:6
Jer. 15:13
17:3
Ngiyawubunikela bonkhe bunjinga balelidolobha etitseni tabo, sonkhe sivuno salo, konkhe kwalo lokuligugu, nayo yonkhe ingcebo yemakhosi akaJuda. Bayakuyitsatsa bahambe nayo ibe yimphango yabo, bayetfwale baye nayo eBhabhulona. 6Wena-ke Phashuri, nabo bonkhe basekhaya kakho, niyawutfunjelwa eBhabhulona. Niyawufike nifele khona lapho, ningcwatjwe khona, wena kanye nabo bonkhe labangani bakho lophrofethe kubo emanga.’ ”

Kukhonona kwaJeremiya kuSimakadze

7

20:7
Jer. 1:6
Awu Simakadze, wangiyenga,“wangiyenga” nome “wangincenga”

nami ngayengeka,“ngayengeka” nome “ngancengeka”

wangehlula ngemandla, waphumelela.

Nyalo sengiyinhlekisa kubantfu lonkhe lilanga,

bonkhe bantfu bayangiphukuta.

8Njalo nje nangikhuluma,

ngikhala ngimemetela kulwa nembhubhiso.

Ngako livi laSimakadze selingitsele

ngenhlamba nenhlekisa lonkhe lilanga.

9Kodvwa nangitsi: “Ngingeke ngisambita,

futsi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe,”

livi lakhe lisenhlitiyweni yami

lishisa njengemlilo lovalelwe ematsanjeni ami.

Sengidziniwe kulibandzetela ngekhatsi kimi,

ngempela angisakhoni.

10

20:10
Hla. 31:13
Ngiva bayahebeta labanyenti batsi:

“Sesabiso yonkhe indzawo! Mcebe! Asimcebe!”

Bonkhe bangani bami balindzele mine

kutsi ngishelele, batsi: “Mhlawumbe utawuyengeka;

khona sitawube sesiyamehlula,

sitiphindzisele kuye.”

11

20:11
Jer. 15:20
17:18
23:40
Kodvwa Simakadze ume ngakimi

njengelichawe lemphi lelinemandla;

ngako-ke bahluphi bami bayawukhubatela,

ngeke baphumelele.

Batakwehluleka batseleke ngalelikhulu lihlazo,

badliwe ngemahloni langayiwuphindze akhohlakale.

12

20:12
1 Sam. 16:7
Hla. 7:9
Jer. 11:20
17:10
Awu Simakadze, longuSomandla,

wena lohlola lolungile,

uphenye inhlitiyo nengcondvo,

angikubone kuphindzisela kwakho kubo,

ngobe indzaba yami sengiyiniketele kuwe.

13Hlabelani kuSimakadze!

Mnikeni ludvumo Simakadze!

Uyatephula timphilo talabeswele,

yebo, ubasindzisa etandleni talababi.

14

20:14
Jobe 3:1
10:18
Jer. 15:10
Alicalekiswe lilanga lengatalwa ngalo!

Lilanga langibeleka ngalo make

alingabi ngulelibusisiwe!

15Akacalekiswe umuntfu lowabikela babe,

lowamjabulisa kakhulu nakatsi:

“Utalelwe umntfwana, ngumfana!”

16

20:16
Gen. 19:24
Isa. 13:19
Jer. 50:40
Hez. 16:49
Hos. 11:8
Amo. 4:11
Luk. 17:29
Juda 7
Lowo muntfu akafanane nemadolobha

labhidlitwa nguSimakadze angasenasihawu nawo.

Akeve sililo ekuseni, nenhlabamkhosi emini.

17Ngobe akazange angibulalele esiswini,

ente make wami kube ngulona thuna lami,

sinye sakhe senwebeka phakadze.

18Ngangiphumelani vele esiswini?

Ngaphumela kubona inhlupheko nelusizi,

nekucedzela emalanga ami ehlazweni yini?