Siswati 1996 (SWA96)
17

Sono nekujeziswa kwaJuda

171“Sono saJuda sicoshwe ngelutsi lwensimbi,

sabhalwa ngesihloko sedayimane

etibhebheni tetinhlitiyo tabo

nasetimphondvweni temalati abo.

2Ngisho nebantfwababo bakhumbula

emalati abo netinsika tabo-Ashera,Loku kusho tikhumbuto tesithico lesisikati Ashera

eceleni kwetihlahla letendlala emagala ato,

nasemagcumeni laphakeme,

3

17:3
Jer. 15:13
21:13
nasetintsabeni tesiganga.

Bunjinga benu“nasemagcumeni laphakeme, 3 nasetintsabeni tesiganga. Bunjinga benu” nome “nasemagcumeni laphakeme. 3 Tintsaba tesiganga, nebunjinga benu”

nayo yonkhe imicebo yenu

ngiyakuyisaphata njengemphango,

kanye netindzawo tenu letiphakeme,

ngenca yetono kulo lonkhe live lenu.

4Ngenca yemacala enu niyawulahlekelwa

lifa lenganinika lona.

Ngitanigcilata ngetitsa tenu eveni leningalati,

ngobe niluchukulutile lulaka lwami,

futsi lutanivutsela phakadze naphakadze.”

Tisho letitinhlobonhlobo

5

17:5
2 Khr. 32:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ucalekisiwe umuntfu lowetsembela kumuntfu,

umuntfu lowencike emandleni alomunye umuntfu,

nalonhlitiyo yakhe imfulatsela Simakadze.

6

17:6
Jer. 48:6
Uyawufanana nesihlahla eveni lelingenalutfo;

angeke ayibone imphumelelo nayitako.

Uyawulibala kuhlala emacwatseni

etindzawo tasehlane, eveni lelimunyu,

lapho kukhala libhungane khona.

7

17:7
Hla. 2:12
34:8
40:4
84:12
Taga 16:20
“Kodvwa ubusisiwe umuntfu lowetsembela kuSimakadze,

lotsemba lakhe linguSimakadze.

8

17:8
Hla. 1:3
Uyawufanana nesihlahla

lesihlanyelwe ngasemfuleni wemanti,

lesenabisela timphandze taso ngasemfuleni.

Asesabi nakuta kushisa,

emacembe aso ahlala aluhlata.

Asihlupheki nangemnyaka wesomiso,

asihlali singatseli titselo taso.”

9Inhlitiyo iyayengana ngetulu kwato tonkhe tintfo,

futsi yonakele ngalokwengcile.

Ngubani nje longayicondza?

10

17:10
1 Sam. 16:7
Hla. 7:9
Jer. 11:20
20:12
Rom. 2:6
Semb. 2:23
“Mine Simakadze ngiphenya inhlitiyo,

ngihlolisise nengcondvo,

kuze ngimvuze umuntfu njengekwekutiphatsa kwakhe

nanjengekwemisebenti yakhe.”

11Njengentsendzele lechobosele emacandza lengakawataleli,

unjalo umuntfu lotfola bunjinga ngetindlela letingakalungi.

Kuyawutsi nakasekhatsi nekhatsi nemphilo yakhe bumhlamuke,

ekugcineni abonakale asasilima.

12Sihlalo lesicwebetelako sebukhosi

lesaphakanyiswa kusukela ekucaleni,

yindzawo yetfu lengcwele.

13

17:13
Hla. 36:9
Jer. 2:13
Joh. 4:14
Awu, Simakadze,

tsemba lema-Israyeli,

bonkhe labakushiyako bayawuhlazeka.

Labo labakufulatselako bayawubhalwa elutfulini,

ngobe bamshiyile Simakadze,

umtfombo wemanti laphilako.

Jeremiya ucela lusito kuSimakadze

14

17:14
Dut. 10:21
Awu, Simakadze,

ngelaphe, ngitawuphila,

ngephule, ngitawusindziswa,

ngobe nguwe lengimdvumisako.

15

17:15
Isa. 5:19
Hez. 12:22
2 Phet. 3:4
Balibala kungibuta batsi:

“Liphi livi laSimakadze?

Aligcwaliseke-ke nyalo!”

16Angikakubalekeli kuba ngumelusi wakho,

uyati kutsi angikalilangateleli lilanga lekuphelelwa litsemba.

Loko lokwendlula etindzebeni temlomo wami

kusebaleni emehlweni akho.

17Ungabi silwane kimi, ngobe usiphephelo sami

ngelilanga lesehlakalo.

18

17:18
Hla. 35:4
40:14
Bahluphi bami abatseleke ngelihlazo,

kodvwa mine ungikhweshise ehlazweni,

abesatjiswe bona,

kodvwa mine ngingesatjiswa.

Yehlisela etikwabo lilanga lenhlekelele,

babhubhise ngembhubhiso lephindvwe kabili.

LiSabatha

19Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Hamba ume esangweni lalabantfu, lapho emakhosi akaJuda aphuma angena khona, ume nakuwo onkhe emasango aseJerusalema. 20

17:20
Jer. 22:2
Batjele, utsi: ‘Vanini livi laSimakadze, nine makhosi akaJuda, nani nonkhe bantfu bakaJuda, nani nonkhe lenihlala eJerusalema, leniphuma ningena kulamasango. 21
17:21
Neh. 13:19
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Caphelani ningawetfwali umtfwalo ngeliSabatha, nome niwungenise emasangweni aseJerusalema. 22
17:22
Eks. 20:8
23:12
32:13
Dut. 5:12
Ningayetfwali imitfwalo niphume nayo etindlini tenu, nome-ke nente leminye nje imisebenti ngeliSabatha, kodvwa gcinani lilanga leliSabatha libe ngcwele, njengaloku ngayala boyihlomkhulu. 23
17:23
Jer. 2:30
5:3
Noko abazange bangilalele, abanginakanga nekunginaka; baba nenkhani, bangete bangilalela, futsi abazange baphendvuke nome sebajeziswa.

24

17:24
Isa. 56:2
58:13
“ ‘Simakadze utsi: Kodvwa nanicaphela ningilalele ningete nangenisa imitfwalo emasangweni alelidolobha nakuliSabatha, kodvwa nigcine liSabatha lingcwele, ngekungenti namunye umsebenti ngalelo langa, 25
17:25
Jer. 22:4
ngako-ke emakhosi lahlala esihlalweni sebukhosi saDavide, ayawungena ngemasango alelidolobha akanye netindvuna tawo. Wona kanye netindvuna tawo ayawuta agibele tincola temphi kanye nemahhashi, baphekeletelwa bantfu bakaJuda nalabo labahlala eJerusalema; lelidolobha seliyawuhlala linebantfu phakadze naphakadze. 26
17:26
Jer. 32:44
33:13
Bantfu bayawuchamuka emadolobheni akaJuda, kanye nasetabelweni letitungelete iJerusalema, naseveni lakaBhenjamini, nasemaceleni angasenshonalanga, naseveni letintsaba, naseNegevu, beta baletsa iminikelo yekushiswa nemihlatjelo, neminikelo yalokutinhlavu, nemphepho kanye neminikelo yekubonga endlini yaSimakadze. 27
17:27
Hez. 20:47
Hos. 8:14
Kodvwa naningangilaleli mine, kutsi nigcine liSabatha lami lingcwele ngekutsi ningetfwali nalomncane umtfwalo ngesikhatsi nisangena emasangweni aseJerusalema ngeliSabatha, ngako ngiyawube sengilumeka umlilo longacimeki emasangweni aseJerusalema, loyawudla netinqaba tayo.’ ”

18

Jeremiya usendlini yembumbi

181Leli livi lelefika kuJeremiya liphuma kuSimakadze, litsi: 2“Yehlela endlini yembumbi, ngulapho-ke lapho ngitakunikela khona umlayeto wami.” 3Ngako-ke ngehlela endlini yembumbi, ngamkhandza enta umsebenti wakhe esondvweni. 4Kodvwa imbita labeyibumba ngelibumba yonakala etandleni takhe, ngako lombumbi wase ubumba lenye inhlobo yembita, kwaya ngekubona kwemehlo akhe kutsi ufuna ibe njani.

5Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 6

18:6
Isa. 45:9
Rom. 9:21
“Awu, wenandlu yaka-Israyeli, ngingete ngenta yini kini njengaloku kwenta lombumbi?” kusho Simakadze. “Njengelibumba etandleni tembumbi, ninjalo nani esandleni sami, ninendlu yaka-Israyeli. 7
18:7
Jer. 1:10
31:28
Nome ngangusiphi sikhatsi nangimemetela kutsi sive nome umbuso utawuzushunwa, ubhidlitwe uze ubhubhe, 8
18:8
Hez. 18:21
33:11
Jona 3:10
nangabe futsi leso sive lengisecwayisile siphendvuka ebubini baso, ngiyawube sengiyasiyekela, ngingabe ngisasehlisela leso sehlakalo lebesengisilungisele sona. 9Futsi-ke nangabe ngalesinye sikhatsi sengimemetela kutsi sive nome umbuso utakwakhiwa usime kahle, 10nase sibuye senta bubi emehlweni ami, sangete sangilalela mine, ngiyawube sengiyasiyekela ngingabe ngisasentela loko lokuhle lebesengikulungisele sona.

11

18:11
2 Khos. 17:13
Jer. 7:3
25:5
35:15
“Manje-ke khuluma kulabantfu bakaJuda nakulabo labakhile eJerusalema, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Bukani la, ngilungiselela kunehlisela inhlekelele, nginibumbele luzungu. Ngako-ke phendvukani etindleleni tenu letimbi, ngulowo nalowo wenu aphendvuke, nitigucule tindlela tenu netento tenu.’ 12
18:12
Isa. 65:2
Jer. 2:25
44:16
Kodvwa bayawuphendvula batsi: ‘Akunamsebenti. Sitatichubekela ngemasu etfu, ngulowo nalowo wetfu utatichubekela ngenkhani yenhlitiyo yakhe lembi.’ ”

Sive silahla Simakadze

13

18:13
Jer. 2:10
Hos. 6:10
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Butani kuletinye tive nitsi:

‘Ngubani lowake weva ngentfo lenje?’

Intfo leyesabeka kakhulu yentiwe

yiNtfombi lengu-Israyeli.

14Sitfwatfwa saseLebanoni sake sanyamalala yini

emawukeleni ayo langemadvwala?

Emanti awo lapholile,

latiyalu tawo tikhashane,

ake ema yini angete ageleta?NgesiHebheru lomusho awucondzakali

15

18:15
Jer. 2:32
3:21
Noko sive sami singilahlile mine;

satfuncisa imphepho etithicweni letingenamsebenti,

letabakhubatelisa etindleleni tabo

nasemikhondvweni yakadzeni.

Tabahambisa ngetindlela letijubako

nangemigwaco lengakakhiwa kahle.

16

18:16
Jer. 19:8
Live labo liyawusala likhala libhungane,

libe yintfo yekuba yinhlekisa;

bonkhe labendlulako bayawumangala

banikine tinhloko.

17

18:17
Isa. 27:8
Njengemoya wasemphumalanga,

ngiyawubasakata embikwetitsa tabo;

ngiyawubafulatsela,

ngingabheki ngakubo,

ngelilanga lesehlakalo sabo.”

Luzungu lwekubulala Jeremiya

18

18:18
Hez. 7:26
Mal. 2:7
Batsi: “Wotani sente lisu ngaJeremiya, ngobe imfundziso yemtsetfo lefundziswa baphristi ngeke ize iphele, naleteluleko tetihlakaniphi, nalelivi leliphuma kubaphrofethi. Ngako buyani simhlasele ngemagama etfu, singayinaki yonkhe lentfo layishoko.”

19Awu Simakadze, ngiyacela ungilalele!

Vani kutsi batsini, bahluphi bami!

20

18:20
Hla. 35:12
Taga 17:13
Rom. 12:17
Kufanele yini kutsi lokuhle kukhokhelwe ngalokubi?

Noko bangimbele umgodzi.

Khumbula kutsi ngema embikwakho

ngabancengela kuwe kutsi ngincandze

lulaka lwakho kubo.

21

18:21
Hla. 109:10
Ngako-ke nikela bantfwababo endlaleni,

banikele emandleni enkemba.

Yenta bafati babo bemukwe bantfwababo

babe bafelokati,

emadvodza abo akabulawe ngesifo lesibulalanako,

emajaha abo ajutjwe ngenkemba emphini.

22Akuvakale kukhala emakhaya abo,

ngesikhatsi nawutfumela bahlaseli kubo,

ngobe bangimbele umgodzi wekungigcumukisela,

bangibekele tingibe tekungigila.

23Awu Simakadze,

kodvwa wena uyawati onkhe lamasu abo labafuna

kungibulala ngawo.

Ungawatsetseleli lamacala abo,

futsi-ke ungacali utesule leto tono tabo embikwakho.

Abaketulwe embikwakho,

bavukele ngesikhatsi sentfukutselo yakho.

19

Ludziwo lolubhidlitiwe

191Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Hamba uyewutsenga ludziwo lapha kumbumbi. Tsatsa labanye balabadzala kanye nebebaphristi, 2uphumele eSigodzini sakaBheni Hinomu, lesisekungeneni kweLisango leLudzengelo. Ufike lapho umemetele nangu umlayeto lengikutjela wona, 3

19:3
1 Sam. 3:11
2 Khos. 21:12
utsi: ‘Vanini nali livi laSimakadze, nine makhosi akaJuda, nani bantfu baseJerusalema. Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, utsi: Lalelani! Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo letakwenta kutsi tonkhe tindlebe letiyakuva ngayo tilume. 4Ngobe bangishiyile mine, benta lendzawo yaba yabonkulunkulu betive, bashise imihlatjelo kuyo kubonkulunkulu labangabati, bona kanye naboyisemkhulu, ngisho nemakhosi akaJuda, bagcwalise lendzawo ngengati lengenacala. 5
19:5
Jer. 7:31
32:35
Hez. 16:20
23:37
Jer. 7:32
Bakhe tindzawo letiphakeme tekukhontela boBhali, bentela kushisa emadvodzana abo emlilweni abe ngiminikelo kuBhali, intfo lengingazange sengibayale ngayo futsi lengingazange sengiyisho, nalengazange seyifike nasengcondvweni yami. 6Ngako-ke caphelani, ayeta emalanga lapho bantfu bangasayikuyibita khona lendzawo ngekutsi yiThofethi nome batsi Sigodzi sakaBheni Hinomu, kodvwa sebayawutsi Sigodzi Sekuhlatjwa, kusho Simakadze.

7

19:7
Jer. 16:4
“ ‘Emacebo akaJuda ngiyakuwahhihlitela“ngiyakuwahhihlitela” leligama lekuhhihlita ngesiHebheru livakala shangatsi “ludziwo” kulendzawo kanye newaseJerusalema. Ngiyawubenta bawe ngenkemba embikwetitsa tabo, ngetandla talabo labatfungatsana netimphilo tabo, ngiyawunika tidvumbu tabo tibe kudla kwetinyoni tasemoyeni kanye nekwetilwane tesiganga. 8
19:8
Jer. 18:16
Ngiyawulibhidlita lelidolobha, ngilente libe yintfo yekuhlekisa; bonkhe labendlulako bayawumangala kakhulu, bahleke lusulu ngenca yemanceba alo. 9
19:9
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Sil. 2:20
4:10
Luk. 19:43
Ngiyawubenta badle inyama yemadvodzana abo neyemadvodzakati abo, badle ngulowo nalowo inyama yemnakabo, ngenca yencindzetelo yekuvinjetelwa lokuyabe kwentiwa titsa letitfungatsana netimphilo tabo.’

10“Bese-ke ubhidlita loludziwo embikwalabo lotabe uhamba nabo bakubukile,“ngiyakuwahhihlitela” leligama lekuhhihlita ngesiHebheru livakala shangatsi “ludziwo” 11

19:11
Jer. 7:32
utsi kubo: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: Ngitasibhidlita lesive kanye nalelidolobha njengaloludziwo lwalombumbi lolubhidlitiwe, futsi lolungasayiwuphindze luvusetelwe kabusha. Bayawungcwaba labafile babo eThofethi, bagcwale kuze kubete nendzawo“kuze kubete nendzawo” nome “ngobe kute lenye indzawo” yekubembela. 12Nako-ke lengitakwenta kulendzawo nakulabo labahlala kuyo, kusho Simakadze: Lelidolobha ngitalenta lifanane neThofethi. 13
19:13
Jer. 32:39
44:17
Zef. 1:5
Emakhaya laseJerusalema nalawo emakhosi akaJuda, ayawungcola njengalendzawo, iThofethi, yebo, tonkhe tindlu lapho batfuncisele khona imphepho eluphahleni, batfuncisela emabutfo etinkhanyeti tasemazulwini, batfulula iminikelo yetinatfo kulabanye bonkulunkulu!’ ”

14Jeremiya wase uyancandzeka esuka eThofethi, lapho abetfunywe khona nguSimakadze kutsi ayewuphrofetha, wema esibuyeni selithempeli laSimakadze wakhuluma kubantfu watsi: 15

19:15
Jer. 7:26
17:23
“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Lalelani! Ngitatehlisela kulelidolobha nakuto tonkhe tabelo talo, tonkhe tehlakalo lengitimemetelele ngabo, kumelana nabo, ngobe babe nenkhani, bangete bawalalela emavi ami.’ ”