Siswati 1996 (SWA96)
18

Jeremiya usendlini yembumbi

181Leli livi lelefika kuJeremiya liphuma kuSimakadze, litsi: 2“Yehlela endlini yembumbi, ngulapho-ke lapho ngitakunikela khona umlayeto wami.” 3Ngako-ke ngehlela endlini yembumbi, ngamkhandza enta umsebenti wakhe esondvweni. 4Kodvwa imbita labeyibumba ngelibumba yonakala etandleni takhe, ngako lombumbi wase ubumba lenye inhlobo yembita, kwaya ngekubona kwemehlo akhe kutsi ufuna ibe njani.

5Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 6

18:6
Isa. 45:9
Rom. 9:21
“Awu, wenandlu yaka-Israyeli, ngingete ngenta yini kini njengaloku kwenta lombumbi?” kusho Simakadze. “Njengelibumba etandleni tembumbi, ninjalo nani esandleni sami, ninendlu yaka-Israyeli. 7
18:7
Jer. 1:10
31:28
Nome ngangusiphi sikhatsi nangimemetela kutsi sive nome umbuso utawuzushunwa, ubhidlitwe uze ubhubhe, 8
18:8
Hez. 18:21
33:11
Jona 3:10
nangabe futsi leso sive lengisecwayisile siphendvuka ebubini baso, ngiyawube sengiyasiyekela, ngingabe ngisasehlisela leso sehlakalo lebesengisilungisele sona. 9Futsi-ke nangabe ngalesinye sikhatsi sengimemetela kutsi sive nome umbuso utakwakhiwa usime kahle, 10nase sibuye senta bubi emehlweni ami, sangete sangilalela mine, ngiyawube sengiyasiyekela ngingabe ngisasentela loko lokuhle lebesengikulungisele sona.

11

18:11
2 Khos. 17:13
Jer. 7:3
25:5
35:15
“Manje-ke khuluma kulabantfu bakaJuda nakulabo labakhile eJerusalema, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Bukani la, ngilungiselela kunehlisela inhlekelele, nginibumbele luzungu. Ngako-ke phendvukani etindleleni tenu letimbi, ngulowo nalowo wenu aphendvuke, nitigucule tindlela tenu netento tenu.’ 12
18:12
Isa. 65:2
Jer. 2:25
44:16
Kodvwa bayawuphendvula batsi: ‘Akunamsebenti. Sitatichubekela ngemasu etfu, ngulowo nalowo wetfu utatichubekela ngenkhani yenhlitiyo yakhe lembi.’ ”

Sive silahla Simakadze

13

18:13
Jer. 2:10
Hos. 6:10
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Butani kuletinye tive nitsi:

‘Ngubani lowake weva ngentfo lenje?’

Intfo leyesabeka kakhulu yentiwe

yiNtfombi lengu-Israyeli.

14Sitfwatfwa saseLebanoni sake sanyamalala yini

emawukeleni ayo langemadvwala?

Emanti awo lapholile,

latiyalu tawo tikhashane,

ake ema yini angete ageleta?NgesiHebheru lomusho awucondzakali

15

18:15
Jer. 2:32
3:21
Noko sive sami singilahlile mine;

satfuncisa imphepho etithicweni letingenamsebenti,

letabakhubatelisa etindleleni tabo

nasemikhondvweni yakadzeni.

Tabahambisa ngetindlela letijubako

nangemigwaco lengakakhiwa kahle.

16

18:16
Jer. 19:8
Live labo liyawusala likhala libhungane,

libe yintfo yekuba yinhlekisa;

bonkhe labendlulako bayawumangala

banikine tinhloko.

17

18:17
Isa. 27:8
Njengemoya wasemphumalanga,

ngiyawubasakata embikwetitsa tabo;

ngiyawubafulatsela,

ngingabheki ngakubo,

ngelilanga lesehlakalo sabo.”

Luzungu lwekubulala Jeremiya

18

18:18
Hez. 7:26
Mal. 2:7
Batsi: “Wotani sente lisu ngaJeremiya, ngobe imfundziso yemtsetfo lefundziswa baphristi ngeke ize iphele, naleteluleko tetihlakaniphi, nalelivi leliphuma kubaphrofethi. Ngako buyani simhlasele ngemagama etfu, singayinaki yonkhe lentfo layishoko.”

19Awu Simakadze, ngiyacela ungilalele!

Vani kutsi batsini, bahluphi bami!

20

18:20
Hla. 35:12
Taga 17:13
Rom. 12:17
Kufanele yini kutsi lokuhle kukhokhelwe ngalokubi?

Noko bangimbele umgodzi.

Khumbula kutsi ngema embikwakho

ngabancengela kuwe kutsi ngincandze

lulaka lwakho kubo.

21

18:21
Hla. 109:10
Ngako-ke nikela bantfwababo endlaleni,

banikele emandleni enkemba.

Yenta bafati babo bemukwe bantfwababo

babe bafelokati,

emadvodza abo akabulawe ngesifo lesibulalanako,

emajaha abo ajutjwe ngenkemba emphini.

22Akuvakale kukhala emakhaya abo,

ngesikhatsi nawutfumela bahlaseli kubo,

ngobe bangimbele umgodzi wekungigcumukisela,

bangibekele tingibe tekungigila.

23Awu Simakadze,

kodvwa wena uyawati onkhe lamasu abo labafuna

kungibulala ngawo.

Ungawatsetseleli lamacala abo,

futsi-ke ungacali utesule leto tono tabo embikwakho.

Abaketulwe embikwakho,

bavukele ngesikhatsi sentfukutselo yakho.