Siswati 1996 (SWA96)
13

Libhande lelineni

131Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Hamba uyewutsenga libhande lelineni ulivunule elukhalweni lwakho, kodvwa lingawatsintsi emanti.” 2Ngako ngavele ngatsenga libhande, njengobe Simakadze abeshito, ngabe sengilivunula elukhalweni.

3Livi laSimakadze lase liyefika kimi kwesibili, latsi: 4“Tsatsa lelibhande lolitsengile lolivunule elukhalweni lwakho uhambe nyalo uye eYufrathe, ufike ulifihle khona elufantfwini lwemadvwala.” 5Ngako ngahamba ngafike ngalifihla eYufrathe, njengobe Simakadze abengitjelile. 6Emvakwemalanga lamanyenti Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Hamba-ke manje uye eYufrathe, ufike utsatse lelibhande lengakutjela kutsi uyekulifihla khona.” 7Ngako ngahamba ngaya eYufrathe, ngafike ngemba lelibhande ngalitsatsa kulendzawo lapho bengilifihle khona, kodvwa manje lase libhudluke kakhulu selingenamsebenti.

8Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 9“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngalokufananako ngitalibhidlita ligcabho lakaJuda kanye neligcabho lelikhulu laseJerusalema. 10Labantfu lababi labalako kulalela emavi ami balandzele inkhani yetinhlitiyo tabo, balandzele labanye bonkulunkulu kutsi batewubasebentela babakhonte, bayawufanana nalelibhande, bangabi namsebenti walutfo ngalokuphelele! 11

13:11
Dut. 26:19
Ngobe njengobe libhande livunulwa elukhalweni lwendvodza, kanjalo indlu yonkhe yaka-Israyeli kanye neyakaJuda ngitibophele kimi,’ kusho Simakadze, ‘kutsi babe sive sami lengitakwatiwa ngaso, ngibatjatwe ngaso ngidvunyiswe ngaso. Kodvwa abakangilaleli.’ ”

Tikhumbasikhwama teliwayini

12“Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Leso naleso sikhumbasikhwama kufanele sigcwaliswe ngeliwayini.’ Nabakhuluma kuwe, batsi: ‘Asati yini tsine kutsi leso naleso sikhumbasikhwama kufanele sigcwaliswe ngeliwayini?’ 13

13:13
Jer. 25:15
Hez. 23:33
ubobatjela, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Bonkhe labahlala lapha eveni ngitawubagcwalisa ngekudzakwa, kanye nemakhosi lahlala esihlalweni sebukhosi saDavide, nebaphristi, nebaphrofethi, nabo bonkhe labahlala eJerusalema. 14
13:14
Jer. 6:21
Ngitabashayanisa lomunye kulomunye, boyise nemadvodzana ngalokufananako, kusho Simakadze. Ngingeke ngisivumele sihe nome sihawu nome luvelo kutsi kungivimbele ngingababhubhisi.’ ”

Jeremiya wecwayisa ngekutigcabha

15Vanini, nilalelisise, ningatigabatisi,

ngobe Simakadze sewukhulumile.

16

13:16
Hla. 44:19
Isa. 8:22
59:9
Mnikeni ludvumo Simakadze Nkulunkulu wenu,

asengakabuletsi bumnyama,

tinyawo tenu tisengakakhubateli

emagcumeni lahwalalisako.

Netsembele ekukhanyeni,

kodvwa utakugucula,

akwente kube bumnyama lobuphatsekako,

yebo, akwente kube lusizi lolujulile.

17

13:17
Jer. 9:1
14:17
Sil. 1:2,16
2:18
Kodvwa naningalaleli,

ngiyawukhala emasitseleni

ngenca yeligcabho lenu.

Emehlo ami ayawukhala kabuhlungu kabi

agobhote tinyembeti,

ngobe umhlambi waSimakadze uyawube utfunjiwe.

18

13:18
Jer. 36:30
Sil. 5:16
Hez. 21:26
Khuluma enkhosini nasendlovukazini, utsi:

“Yehlani etihlalweni tenu tebukhosi,

ngobe lemichele yenu lemanyatelako

itawudzilika lapha etinhloko tenu.”

19Emadolobha aseNegevu ayawuvalwa,

futsi kuyawubate loyakuwavula.

Juda wonkhe uyawutfunjwa,

ayiswe ekudzingisweni,

atsatfwe wonkhe.

20Phakamisani emehlo enu nibone

labo labaphuma enyakatfo.

Uphi lomhlambi lebewubekwe etandleni tenu,

timvu lebenitigabatisa ngato?

21

13:21
Jer. 6:24
Uyawutsini-ke ngesikhatsi Simakadze asabeka etikwakho

labo lebewubetayeta kutsi babe bangani bakho?

Buhlungu bungeke yini

bukubambise kwemfati nakabeleka?

22

13:22
Isa. 47:2
Jer. 5:19
16:10
Nah. 3:5
Nawutibuta utsi:

“Loku kwentekeleni kimi?”

phela kungenca yetono takho letinyenti,

lokutsi tidvwaba takho tidzatjulwe,

nemtimba wakho uphatseke kabi.

23UmTopiya“umTopiya” ngesiHebheru “umKushe” kungahle kube ngumuntfu waseNayili Lengenhla angasigucula yini sikhumba sakhe

nome ingwe emabala ayo?

Nani ningeke nikwente lokuhle,

ngobe senetayele kwenta lokubi.

24

13:24
Jobe 21:18
Hla. 1:4
“Ngitanisakata njengemakhoba

wona lapheshulwa ngumoya wasehlane.

25Loku ngulokusabelo sakho,

sabelo lese ngikumisele sona,

ngobe sewungikhohliwe,

wetsemba bonkulunkulu,” kusho Simakadze.

26“Ngitawugwabula tidvwaba takho tibuye ebusweni,

khona kutewubonakala bungcunu bakho:

27

13:27
Jer. 5:8
Hez. 22:9
konkhe kuphinga kwakho,

nako konkhe kushangashangiswa kwakho yinkhanuko,

nebugwadla bakho lobulihlazo!

Ngitibonile tento takho letisinengiso

emagcumeni nasetikhotseni.

Awu, nako kuwe, Jerusalema!

Uyawuhlala ungcolile kuze kube ngunini?”

14

Somiso lesesabekako

141Leli livi laSimakadze kuJeremiya macondzana nesomiso, utsi:

2

14:2
Isa. 3:6
Jer. 12:4
Sil. 1:4
2:8
“Juda uyalila,

emadolobha akhe ayajanqula

akhalela live,

yebo, kukhala kuqubuka eJerusalema.

3Bahlonishwa batfumela tisebenti tabo

kutsi tiyewubakhelela emanti;

tiya etitibeni temanti kodvwa tikhandze kute emanti.

Tibuya netimbita tato temanti tingenalutfo,

tijabhile futsi tiphelelwe litsemba.

4

14:4
Jow. 1:11
Umhlabatsi sewugatukile,

ngobe kute imvula eveni:

Balimi bayajabha,

bambonye buso babo.

5

14:5
Jow. 1:18
Ngisho nenyamatane esikhotseni

ilahla lizinyane layo lelisandza kutalwa,

ngobe kute luhlata.

6Timbongolo tesiganga tima

emadvundvwini lagagadzekile etintsaba

tikhefutele njengetimphungutja;

atisaboni nasemehlweni ngenca yekweswela luhlata.”

7Nome tono tetfu tisilahla ngelicala,

awu Simakadze, mane wente lutfo ngenca yeLibito lakho.

Ngobe kuhlubuka kwetfu kukhulu, sonile kuwe.

8Awu, Tsemba la-Israyeli,

Msindzisi wakhe ngetikhatsi telusizi,

wentelani kuba njengemfokati eveni,

nanjengesihambi lesihlala busuku bunye nje?

9Wentelani kufanana nemuntfu lomangele,

ube njengelisotja lelite emandla ekusindzisa?

Awu Simakadze,

wena usemkhatsini wetfu,

tsine sibitwa ngeLibito lakho, ungasilahli!

10

14:10
Jer. 2:23,31
Hos. 8:13
9:9
Naku lokushiwo nguSimakadze ngalesive, utsi:

“Bakutsandza kakhulu kuzulazula;

abatibambi tinyawo tabo.

Ngako Simakadze akabemukeli,

nyalo sewutabukhumbula nebubi babo,

abajezisele tono tabo.”

11

14:11
Jer. 7:16
11:14
Ngako Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ungakuthandazeli kuphumelela kwalabantfu. 12
14:12
Taga 1:28
Isa. 1:15
Jer. 6:20
11:11
Hez. 8:18
Amo. 5:22
Mik. 3:4
Nome bangazila, ngingeke ngikulalele kukhala kwabo; nome banganikela ngeminikelo yekushiswa nangeminikelo yalokutinhlavu, ngingeke ngibemukele. Esikhundleni saloko ngitababhubhisa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako.”

13

14:13
Jer. 5:12
Kodvwa ngatsi: “Awu Nkhosi Simakadze, baphrofethi balibala kubatjela, batsi: ‘Ningeke niyibone inkemba nome nihlushwe yindlala. Impela, ngiyakuninika kuthula lokungeke kuphele kulendzawo.’ ”

14

14:14
Jer. 23:21
27:14
29:8
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Baphrofethi baphrofetha emanga ngelibito lami. Angikabatfumi, futsi angikabatjeli, kantsi futsi angikakhulumi kubo. Baphrofetha kini imibono lengemanga, babhule, bakhonte tithico,“babhule, bakhonte tithico” nome “babhule ngekubhula lokungenamsebenti” bashumayele nenkhohliso yetingcondvo tabo. 15Ngako-ke, naku lokushiwo nguSimakadze ngalabaphrofethi labaphrofetha ngelibito lami, utsi: Angizange sengibatfume, noko batsi: ‘Kute inkemba nome indlala letalitsinta lelive.’ Bona labo baphrofethi bayawubhubha ngenkemba nangendlala. 16Labantfu labaphrofetha kubo bayawulahlelwa etitaladini taseJerusalema ngenca yendlala nenkemba. Kuyawubate namunye loyawubangcwaba, bona kanye nebafati babo, nemadvodzana nemadvodzakati abo. Ngiyawutfululela kubo inhlekelele lebafanele.

17

14:17
Jer. 9:1
10:19
13:17
30:12
Sil. 1:2,16
2:18
3:48
“Khuluma lamavi kubo utsi:

“ ‘Emehlo ami akagobhote tinyembeti busuku nemini, angakhawuli;

ngobe indvodzakati yami leyintfombi sibili, sive sami,

igwazwe linceba lelibi,

yalinyatwa kakhulu.

18Nangingena eveni,

ngibona labo lababulewe ngenkemba;

nangingena edolobheni,

ngibona umonakalo lobangwe yindlala.

Umphrofethi nemphristi bahambe kanyekanye,

baya eveni labangalati.’ ”

Sive sincenga Simakadze

19

14:19
Jer. 8:15
Sewumlahle kokuphela yini Juda?

Umbukela phansi yini Siyoni?

Usishayelani sive

singete sakhona kuphiliswa nje?

Sasetsemba kutsi kutawuba nekuthula nenhlalakahle,

kodvwa kute nakunye lokuhle lokusehlele.

Setsemba sikhatsi sekuphiliswa,

kodvwa kwaba nekutfutfumela kuphela.

20

14:20
Hla. 106:6
Jer. 3:25
Dan. 9:8
Awu Simakadze,

siyabuvuma bubi betfu

kanye nelicala labobabe betfu;

impela sonile kuwe.

21

14:21
Jer. 3:17
Ngenca yeLibito lakho ungasibukeli phansi,

ungasenteli phansi sihlalo sakho

sebukhosi bakho lobukhulu.

Khumbula sivumelwane sakho

lowasenta natsi, ungasephuli.

22

14:22
Jobe 5:10
Hla. 135:7
147:8
Imis. 14:15
Sikhona yini sona sinye setithico tebetive

letingenamsebenti lesiletsa imvula?

Tona tibhakabhaka ngekwato tiyatehlisa yini

tihlambi temvula?

Cha, nguwe, lowenta loko, Simakadze Nkulunkulu wetfu.

Ngako-ke litsemba letfu likuwe,

ngobe nguwe lowenta konkhe loku.

15

Imbhubhiso yesive sakaJuda

151

15:1
Eks. 32:11
Num. 14:13
1 Sam. 7:9
Hla. 99:6
Hez. 14:14,16
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ngisho nome boMosi naSamuweli bebangema embikwami, inhlitiyo yami beyingeke iye kulesive. Bacoshe! Abesuke lapha embikwami! 2
15:2
Jer. 43:11
Zak. 11:9
Nabakubuta, batsi: ‘Sitawuyaphi?’ batjele utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Labo labamiselwe kufa, ekufeni;

labo labamiselwe inkemba, enkembeni,

labo labamiselwe indlala, endlaleni,

labo labamiselwe kutfunjwa, ekutfunjweni.’ ”

3

15:3
Lev. 26:16
Dut. 28:26
Simakadze utsi: “Ngiyawutfumela tinhlobo letine tebabhubhisi labatakulwa nabo: inkemba yekubulala, netinja tekuhudvulela khashane, netinyoni tasemoyeni, netilwane tesiganga tekushwabudzela nekubhubhisa. 4
15:4
Dut. 28:25
2 Khos. 21:11
23:26
24:3
2 Khr. 29:8
33:19
Jer. 24:9
Ngiyakubenta benyanyeke kuyo yonkhe imibuso yemhlaba ngenca yaloko lokwentiwa eJerusalema nguManase, umsa waHezekiya, inkhosi yakaJuda.

5“Awu Jerusalema, ngubani lotakuhawukela?

Ngubani lotakulilela?

Ngubani loyakuma akubute kutsi unjani?”

6Simakadze utsi: “Ungilahlile mine.

Ulibele kuchubeka nekuhlubuka.

Ngako ngitawubeka tandla tami etikwakho, ngikubhubhise,

ngingeke ngisaba nesihe kuwe.

7Ngiyakubahlunga ngemfologo yekuhlenga

ngasemasangweni emadolobha elive.

Ngitawuletsa sifo nembhubhiso esiveni sami,

ngobe abakatiguculi tindlela tabo.

8Ngiyakwenta bafelokati babo babe banyenti

kwendlula sihlabatsi saselwandle.

Emini ngiyawuletsa umbhubhisi

loyawucondzana nabonina bemajaha,

ngekushesha ngibehlisele buhlungu nekutfutfumela.

9Unina webantfwana labasikhombisa uyawucaleka,

aphefumule kwekugcina.

Lilanga liyawumshonela emini,

uyawutseleka ngelihlazo,

adliwe ngemahloni.

Ngiyawubulala insali yesive sami ngenkemba

embikwetitsa tayo,” kusho Simakadze.

Jeremiya utikhalela kuSimakadze

10

15:10
Jobe 3:1
10:18
Jer. 20:1,14
26:7
38:6
Maye, make lowangitala,

wangiletsa emhlabeni,

indvodza, umhlaba wonkhe lowetama kumelana nayo!

Angikebolekisi kantsi futsi angikeboleki,

noko wonkhe umuntfu uyangicalekisa.

11

15:11
Jer. 21:1
37:3
42:1
Simakadze watsi:

“Impela ngiyawukukhululela injongo lenhle,

impela ngiyawukwenta titsa takho titincengele kuwe,

ngetikhatsi tenhlekelele nangetikhatsi tenjabhiso.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

12“Umuntfu angayephula yini insimbi,

insimbi lephuma enyakatfo,

nome litfusi?”

Bunjinga bema-Israyeli buyawutsatfwa titsa tawo

13

15:13
Hla. 44:12
Isa. 52:3
Jer. 17:3
“Bunjinga bakho nengcebo yakho ngitayinikela

ibe yimphango lengabiti lutfo

ngenca yato tonkhe tono takho

kulo lonkhe live lakho.

14

15:14
Dut. 32:22
Ngiyawukugcilata ngetitsa takho, eveni longalati,

ngobe lulaka lwami luyawulumeka umlilo

loyawuvutsa umelane nani.”

Jeremiya uchubeka nekutikhalela kuSimakadze

15Awu Simakadze, uyacondza, ngikhumbule unginakekele.

Ngiphindziselele kubahluphi bami.

Uyakwati kubeketela,

ungangilahleli khashane,

yati kutsi ngisolwa

kangakanani ngenca yakho.

16Emavi akho atsi nakefika kimi, ngawadla,

aba yinjabulo yami nentfokoto yenhlitiyo yami,

ngobe ngibitwa ngeLibito lakho,

awu, Simakadze Nkulunkulu longuSomandla.

17

15:17
Isa. 8:11
Jer. 6:11
Hez. 3:14
Angizange sengihlale

emkhambatsini webatsandzi bemadzili,

angizange sengitijabulise kanye nabo.

Ngahlala ngedvwana,

ngobe sandla sakho sasisetikwami,

wawungigcwalise ngentfukutselo enhlityweni.

18Kwentiwa yini kutsi iminjunju yami ingapheli,

nelinceba lami libe libibitseka,

futsi lingelapheki?

Vele, kimi utawuba njengemfula lolite yini

nanjengemtfombo lote emanti?

19Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Nawuphendvuka, ngiyawukubutsa,

khona utekungikhonta;

nawukhuluma emavi lafanelekile,

hhayi emavi langenamsebenti,

uyawuba lincusa lami.

Labantfu abagucukele kuwe,

kodvwa wena ungagucukeli kubo.

20

15:20
Jer. 1:18
6:27
20:11
Ngiyawukwenta ube lubondza kulesive,

yebo, lubondza lwelitfusi lolucinile:

bayakulwa nawe kodvwa bangeke bakwehlule,

ngobe nginawe kutsi ngikwephule

ngibuye ngikusindzise,” kusho Simakadze.

21“Ngiyawukusindzisa etandleni talababi,

ngikuhlenge ekubanjweni ngulabanelulaka.”