Siswati 1996 (SWA96)
13

Libhande lelineni

131Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Hamba uyewutsenga libhande lelineni ulivunule elukhalweni lwakho, kodvwa lingawatsintsi emanti.” 2Ngako ngavele ngatsenga libhande, njengobe Simakadze abeshito, ngabe sengilivunula elukhalweni.

3Livi laSimakadze lase liyefika kimi kwesibili, latsi: 4“Tsatsa lelibhande lolitsengile lolivunule elukhalweni lwakho uhambe nyalo uye eYufrathe, ufike ulifihle khona elufantfwini lwemadvwala.” 5Ngako ngahamba ngafike ngalifihla eYufrathe, njengobe Simakadze abengitjelile. 6Emvakwemalanga lamanyenti Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Hamba-ke manje uye eYufrathe, ufike utsatse lelibhande lengakutjela kutsi uyekulifihla khona.” 7Ngako ngahamba ngaya eYufrathe, ngafike ngemba lelibhande ngalitsatsa kulendzawo lapho bengilifihle khona, kodvwa manje lase libhudluke kakhulu selingenamsebenti.

8Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 9“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngalokufananako ngitalibhidlita ligcabho lakaJuda kanye neligcabho lelikhulu laseJerusalema. 10Labantfu lababi labalako kulalela emavi ami balandzele inkhani yetinhlitiyo tabo, balandzele labanye bonkulunkulu kutsi batewubasebentela babakhonte, bayawufanana nalelibhande, bangabi namsebenti walutfo ngalokuphelele! 11

13:11
Dut. 26:19
Ngobe njengobe libhande livunulwa elukhalweni lwendvodza, kanjalo indlu yonkhe yaka-Israyeli kanye neyakaJuda ngitibophele kimi,’ kusho Simakadze, ‘kutsi babe sive sami lengitakwatiwa ngaso, ngibatjatwe ngaso ngidvunyiswe ngaso. Kodvwa abakangilaleli.’ ”

Tikhumbasikhwama teliwayini

12“Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Leso naleso sikhumbasikhwama kufanele sigcwaliswe ngeliwayini.’ Nabakhuluma kuwe, batsi: ‘Asati yini tsine kutsi leso naleso sikhumbasikhwama kufanele sigcwaliswe ngeliwayini?’ 13

13:13
Jer. 25:15
Hez. 23:33
ubobatjela, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Bonkhe labahlala lapha eveni ngitawubagcwalisa ngekudzakwa, kanye nemakhosi lahlala esihlalweni sebukhosi saDavide, nebaphristi, nebaphrofethi, nabo bonkhe labahlala eJerusalema. 14
13:14
Jer. 6:21
Ngitabashayanisa lomunye kulomunye, boyise nemadvodzana ngalokufananako, kusho Simakadze. Ngingeke ngisivumele sihe nome sihawu nome luvelo kutsi kungivimbele ngingababhubhisi.’ ”

Jeremiya wecwayisa ngekutigcabha

15Vanini, nilalelisise, ningatigabatisi,

ngobe Simakadze sewukhulumile.

16

13:16
Hla. 44:19
Isa. 8:22
59:9
Mnikeni ludvumo Simakadze Nkulunkulu wenu,

asengakabuletsi bumnyama,

tinyawo tenu tisengakakhubateli

emagcumeni lahwalalisako.

Netsembele ekukhanyeni,

kodvwa utakugucula,

akwente kube bumnyama lobuphatsekako,

yebo, akwente kube lusizi lolujulile.

17

13:17
Jer. 9:1
14:17
Sil. 1:2,16
2:18
Kodvwa naningalaleli,

ngiyawukhala emasitseleni

ngenca yeligcabho lenu.

Emehlo ami ayawukhala kabuhlungu kabi

agobhote tinyembeti,

ngobe umhlambi waSimakadze uyawube utfunjiwe.

18

13:18
Jer. 36:30
Sil. 5:16
Hez. 21:26
Khuluma enkhosini nasendlovukazini, utsi:

“Yehlani etihlalweni tenu tebukhosi,

ngobe lemichele yenu lemanyatelako

itawudzilika lapha etinhloko tenu.”

19Emadolobha aseNegevu ayawuvalwa,

futsi kuyawubate loyakuwavula.

Juda wonkhe uyawutfunjwa,

ayiswe ekudzingisweni,

atsatfwe wonkhe.

20Phakamisani emehlo enu nibone

labo labaphuma enyakatfo.

Uphi lomhlambi lebewubekwe etandleni tenu,

timvu lebenitigabatisa ngato?

21

13:21
Jer. 6:24
Uyawutsini-ke ngesikhatsi Simakadze asabeka etikwakho

labo lebewubetayeta kutsi babe bangani bakho?

Buhlungu bungeke yini

bukubambise kwemfati nakabeleka?

22

13:22
Isa. 47:2
Jer. 5:19
16:10
Nah. 3:5
Nawutibuta utsi:

“Loku kwentekeleni kimi?”

phela kungenca yetono takho letinyenti,

lokutsi tidvwaba takho tidzatjulwe,

nemtimba wakho uphatseke kabi.

23UmTopiya“umTopiya” ngesiHebheru “umKushe” kungahle kube ngumuntfu waseNayili Lengenhla angasigucula yini sikhumba sakhe

nome ingwe emabala ayo?

Nani ningeke nikwente lokuhle,

ngobe senetayele kwenta lokubi.

24

13:24
Jobe 21:18
Hla. 1:4
“Ngitanisakata njengemakhoba

wona lapheshulwa ngumoya wasehlane.

25Loku ngulokusabelo sakho,

sabelo lese ngikumisele sona,

ngobe sewungikhohliwe,

wetsemba bonkulunkulu,” kusho Simakadze.

26“Ngitawugwabula tidvwaba takho tibuye ebusweni,

khona kutewubonakala bungcunu bakho:

27

13:27
Jer. 5:8
Hez. 22:9
konkhe kuphinga kwakho,

nako konkhe kushangashangiswa kwakho yinkhanuko,

nebugwadla bakho lobulihlazo!

Ngitibonile tento takho letisinengiso

emagcumeni nasetikhotseni.

Awu, nako kuwe, Jerusalema!

Uyawuhlala ungcolile kuze kube ngunini?”