Siswati 1996 (SWA96)
12

Jeremiya ubuta Simakadze

121

12:1
Jobe 21:7
Hla. 73:3
Hab. 1:13
Mal. 3:15
Yebo Simakadze, wena uhlala ungcwele,

nangiletsa indzaba embikwakho.

Noko ngifuna kukhuluma nawe

macondzana nekwehlulela kwakho.

Kwentiwa yini kutsi indlela yalomubi iphumelele?

Kwentiwa yini kutsi labangaketsembeki

bahlale kahle bakhululekile?

2

12:2
Isa. 29:13
Ubahlanyele, bamila; bayakhula batsele titselo.

Sonkhe sikhatsi uhlala usetindzebeni temilomo yabo,

kodvwa ukhashane netinhlitiyo tabo.

3

12:3
Hla. 139:1
Noko uyangati mine, Simakadze;

uyangibona,

uvivinye imicabango yami ngawe.

Bahudvule phansi njengetimvu tiyawuhlatjwa!

Babeke eceleni,

ubabekele lilanga lekuhlatjwa!

4

12:4
Isa. 24:6
Jer. 4:25
9:10
Kuyawudzimate kube ngunini

solomane live lihleti ligagadzekile,“ligagadzekile” nome “liyalila”

netjani bawo onkhe emasimi bubunile?

Njengobe labo labahlala kulo bakhohlakele,

tilwane netinyoni sekubhubhe kwaphela.

Ngetulu kwaloko bantfu batsi:

“Angeke akubone loko lokwenteka kitsi.”

Impendvulo yaNkulunkulu

5“Nangabe uke wancintisana nemadvodza

ngekugijima ngetinyawo bakushiya bakuhlolela,

ungancintisana kanjani nemahhashi?

Nawukhubatela eveni leliphephile,“nawukhubatela eveni leliphephile” nome “nawetsembele eveni lekuphepha”

ungalunga kanjani emahlatsini langaseJordane?“emahlatsini langaseJordane” nome “nakuphuphuma iJordane” nome “utawulunga kanjani ekuphuphumeni kweJordane”

6

12:6
Jer. 9:4
Bomnakenu nemndeni wakenu

nabo futsi bakutsengisile,

baphakamisa sililo lesikhulu

kakhulu ngekutsi abakufuni.

Ungabetsembi nome bakhuluma kahle kuwe.”

Lusizi lwaSimakadze ngenca yesive sakhe

7“Ngiyakuyilahla indlu yami, ngilishiye lifa lami;

ngiyawunikela lowo lengimtsandzako

etandleni tetitsa takhe.

8Lifa lami selifanana

nelibhubesi lasehlatsini kimi.

Liyangihhongela; ngako ngiyalenyanya.

9

12:9
Isa. 56:9
Lifa lami alifanani yini kimi

nenyoni yekuhlasela lengemabhadvubhadvu“nenyoni lengemabhadvubhadvu” nome “nemphisi”

letungeletwa nguletinye tinyoni tekuhlasela?

Hambani niyewubutsa tonkhe tilwane tesiganga,

nitiletse titewudla.

10Belusi labanyenti bayawubhubhisa sivini sami,

bagcobagcobe insimi yami.

Batayigucula insimi yami lenhle,

bayente umhlaba losigagadvu.

11Itakwentiwa ibe sigagadvu lesilahliwe,

yebo, lesihangukile nalesisikhotsa embikwami.

Yebo, lonkhe live litawuba sikhotsa,

ngobe kute lonakile.

12Etikwawo onkhe emadvundvu latingagadvu

babhubhisi bayawunyakatela,

ngobe inkemba yaSimakadze iyawubadla bantfu,

kusukela ngala kwelive kuye ngale kwalo,

kute namunye loyawusindza.

13

12:13
Lev. 26:16
Dut. 28:38
Mik. 6:15
Hag. 1:6
Bayawuhlanyela kolo, kodvwa bavune emanyeva;

bayawutikhandla, kodvwa bangazuzi lutfo ngako.

Ngako yetfwalani lihlazo ngesivuno senu,

ngenca yentfukutselo leyesabekako yaSimakadze.”

Setsembiso saSimakadze kubomakhelwane bema-Israyeli

14Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bonkhe labomakhelwane bami labakhohlakele labatsatsa ngendlovuyangena lifa lami lengalipha sive sami, ema-Israyeli, ngitabazuphuna kulamave abo, ngiphindze ngizuphune nendlu yakaJuda emkhatsini wabo. 15Kodvwa ngitawutsi ngingabazuphuna, ngiphindze ngibe nesihawu kubo ngibuyisele ngulowo nalowo eveni lakhe lekulifa lakhe. 16

12:16
Dut. 6:13
10:20
Jer. 4:2
Ef. 2:19
Nangabe bafundze kahle tindlela tebantfu bami base bafunga ngeLibito lami, batsi: ‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’ njengaloku bake bafundzisa bantfu bami kutsi bafunge ngaBhali, bayawube sebayahlaliswa emkhatsini wesive sami. 17Kodvwa nangabe nome ngusiphi nje sive singalaleli, ngiyawusizuphuna sonkhe ngisibhubhise,” kusho Simakadze.