Siswati 1996 (SWA96)
11

Kwephulwa kwesivumelwane

111Leli livi lelefika kuJeremiya liphuma kuSimakadze, litsi: 2“Lalela timiso talesivumelwane utikhulume esiveni sakaJuda nakulabo labahlala eJerusalema. 3

11:3
Dut. 27:26
Gal. 3:10
Batjele kutsi: Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu waka-Israyeli, utsi: ‘Ucalekisiwe umuntfu longalaleli timiso talesivumelwane, 4
11:4
Eks. 19:5
Dut. 4:20
29:13
1 Khos. 8:51
Jer. 7:23
timiso lengayala ngato bokhokho benu mhlazane ngibakhipha eGibhithe, embawuleni yemlilo loncibilikisa insimbi.’ Ngatsi: ‘Lalelani mine, nente konkhe lenginiyala ngako, khona niyawuba sive sami, nami ngibe nguNkulunkulu wenu. 5
11:5
Gen. 12:7
15:7
26:3
28:4
Eks. 3:8
Mine ngiyawube ngifeza sifungo lengasenta kubokhokho benu, kutsi ngibanike live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi,’ lekulive lenu lamuhla.”

Ngaphendvula ngatsi: “Amen, Simakadze.”

6Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Wamemetele onkhe lamavi emadolobheni akaJuda nasetitaladini taseJerusalema, utsi: ‘Lalelani timiso talesivumelwane, nitilandzele. 7

11:7
2 Khos. 17:13
Jer. 7:13
Kusukela ngesikhatsi lengakhipha ngaso bokhokho benu eGibhithe kuze kube ngulamuhla, ngangibayala njalo nje, ngitsi: Ngilaleleni. 8
11:8
Jer. 7:24,26
Kodvwa abazange bangilalele, abazange sebanginake nekunginaka, esikhundleni saloko bonkhe balandzela inkhani yetinhlitiyo tabo letimbi. Ngako ngehlisela etikwabo tonkhe ticalekiso talesivumelwane lengangibayale ngaso kutsi basilandzele kodvwa labangazange basigcina.’ ”

9Ngako Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Kukhona luzungu emkhatsini wesive sakaJuda nakulabo labahlala eJerusalema. 10

11:10
Jer. 9:13
Babuyela etonweni tabokhokho babo, labala kulalela emavi ami. Balandzele labanye bonkulunkulu, bakhonta bona. Indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda, totimbili tisephulile sivumelwane lengasenta nabokhokho bato. 11
11:11
Hla. 18:41
Taga 1:28
Isa. 1:15
Jer. 14:12
Hez. 8:18
Mik. 3:4
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngiyakwehlisela etikwabo inhlekelele labangeke bakhone kuyibalekela. Nome bangakhala bacele lusito kimi, ngingeke ngibalalele. 12
11:12
Dut. 32:38
Emadolobha akaJuda kanye nebantfu baseJerusalema bayawuhamba bayewukhala kubonkulunkulu labatfuncisa kubo imphepho, kodvwa bangeke babasite nakancane nje nase behlelwa ngulenhlekelele. 13
11:13
2 Khr. 28:24
Jer. 2:28
Ninabonkulunkulu labanyenti labangangalamadolobha enu, nine maJuda; nalamalati leniwamisele kutfuncisa imphepho kuwo, niyitfuncisele sithico lesilihlazo lesinguBhali, manyenti angangetitaladi taseJerusalema.’

14

11:14
Jer. 7:16
14:11
“Wena-ke Jeremiya, ungabathandazeli labantfu, ungabaceleli, futsi ungabancuseli, ngobe ngingeke ngilalele nase bangibita ngesikhatsi selusizi lwabo.

15“Lotsandzekako wami wentani ethempelini lami,

ngesikhatsi enta emacebo akhe ebubi nalabanyenti?

Inyama lenikelwe ingasijikisa yini sijeziso sakho?

Nase wenta bubi bakho uyajabula.”Nome “Inyama lenikelwe ingasijikisa yini sijeziso sakho uze ujabule?”

16Simakadze wakubita ngekutsi

wena usihlahla semncumo lesikhula kahle,

lesitsela titselo letihle impela.

Kodvwa ngekubhodla

kwesivunguvungu lesinemandla

uyakusilumeka ngemlilo,

emagala aso ayakwephuka.

17Simakadze Somandla lowakuhlanyela, sewukumisele inhlekelele, ngobe indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda tente lokubi tangicunula, ngatfukutsela ngekutfuncisa kwato imphepho kuBhali.

Luzungu lwekubulala Jeremiya

18Njengobe Simakadze alwembula luzungu lwabo kimi, ngabe sengiyalwati, ngobe ngaleso sikhatsi wangibonisa kutsi bentani. 19Bengifanana nelizinyane lemvu lelitfobile liyewuhlatjwa; ngangingati kutsi kantsi bese bente lisu lekungenta silo sengubo, batsi:

“Asisibhubhise lesihlahla kanye netitselo taso,

asimkhweshise eveni lalabaphilako,

kuze libito lakhe lingaphindzi likhunjulwe.”

20

11:20
1 Sam. 16:7
Hla. 7:9
17:3
Jer. 17:10
20:12
Semb. 2:23
Kodvwa, awu, Simakadze Somandla,

wena lowehlulela ngekulunga,

uvivinye inhlitiyo nengcondvo,

ngicela kubona wena utikhiphela sibhongo kubo,

ngobe mine ngitinikele kuwe ngatilahla ematsambo.

21Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze ngemadvodza ase-Anathothi lafunana nemphilo yami, atsi: “Ungaphrofethi ngelibito laSimakadze, funa sikubulale ngetandla tetfu,” 22ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: “Ngitabajezisa. Emajaha abo atawubulawa ngenkemba, emadvodzana nemadvodzakati abo abulawe yindlala. 23Kute ngisho lencane insali leyawusala kubo, ngobe ngiyakwehlisela inhlekelele etikwemadvodza ase-Anathothi ngemnyaka wekujeziswa kwawo.”

12

Jeremiya ubuta Simakadze

121

12:1
Jobe 21:7
Hla. 73:3
Hab. 1:13
Mal. 3:15
Yebo Simakadze, wena uhlala ungcwele,

nangiletsa indzaba embikwakho.

Noko ngifuna kukhuluma nawe

macondzana nekwehlulela kwakho.

Kwentiwa yini kutsi indlela yalomubi iphumelele?

Kwentiwa yini kutsi labangaketsembeki

bahlale kahle bakhululekile?

2

12:2
Isa. 29:13
Ubahlanyele, bamila; bayakhula batsele titselo.

Sonkhe sikhatsi uhlala usetindzebeni temilomo yabo,

kodvwa ukhashane netinhlitiyo tabo.

3

12:3
Hla. 139:1
Noko uyangati mine, Simakadze;

uyangibona,

uvivinye imicabango yami ngawe.

Bahudvule phansi njengetimvu tiyawuhlatjwa!

Babeke eceleni,

ubabekele lilanga lekuhlatjwa!

4

12:4
Isa. 24:6
Jer. 4:25
9:10
Kuyawudzimate kube ngunini

solomane live lihleti ligagadzekile,“ligagadzekile” nome “liyalila”

netjani bawo onkhe emasimi bubunile?

Njengobe labo labahlala kulo bakhohlakele,

tilwane netinyoni sekubhubhe kwaphela.

Ngetulu kwaloko bantfu batsi:

“Angeke akubone loko lokwenteka kitsi.”

Impendvulo yaNkulunkulu

5“Nangabe uke wancintisana nemadvodza

ngekugijima ngetinyawo bakushiya bakuhlolela,

ungancintisana kanjani nemahhashi?

Nawukhubatela eveni leliphephile,“nawukhubatela eveni leliphephile” nome “nawetsembele eveni lekuphepha”

ungalunga kanjani emahlatsini langaseJordane?“emahlatsini langaseJordane” nome “nakuphuphuma iJordane” nome “utawulunga kanjani ekuphuphumeni kweJordane”

6

12:6
Jer. 9:4
Bomnakenu nemndeni wakenu

nabo futsi bakutsengisile,

baphakamisa sililo lesikhulu

kakhulu ngekutsi abakufuni.

Ungabetsembi nome bakhuluma kahle kuwe.”

Lusizi lwaSimakadze ngenca yesive sakhe

7“Ngiyakuyilahla indlu yami, ngilishiye lifa lami;

ngiyawunikela lowo lengimtsandzako

etandleni tetitsa takhe.

8Lifa lami selifanana

nelibhubesi lasehlatsini kimi.

Liyangihhongela; ngako ngiyalenyanya.

9

12:9
Isa. 56:9
Lifa lami alifanani yini kimi

nenyoni yekuhlasela lengemabhadvubhadvu“nenyoni lengemabhadvubhadvu” nome “nemphisi”

letungeletwa nguletinye tinyoni tekuhlasela?

Hambani niyewubutsa tonkhe tilwane tesiganga,

nitiletse titewudla.

10Belusi labanyenti bayawubhubhisa sivini sami,

bagcobagcobe insimi yami.

Batayigucula insimi yami lenhle,

bayente umhlaba losigagadvu.

11Itakwentiwa ibe sigagadvu lesilahliwe,

yebo, lesihangukile nalesisikhotsa embikwami.

Yebo, lonkhe live litawuba sikhotsa,

ngobe kute lonakile.

12Etikwawo onkhe emadvundvu latingagadvu

babhubhisi bayawunyakatela,

ngobe inkemba yaSimakadze iyawubadla bantfu,

kusukela ngala kwelive kuye ngale kwalo,

kute namunye loyawusindza.

13

12:13
Lev. 26:16
Dut. 28:38
Mik. 6:15
Hag. 1:6
Bayawuhlanyela kolo, kodvwa bavune emanyeva;

bayawutikhandla, kodvwa bangazuzi lutfo ngako.

Ngako yetfwalani lihlazo ngesivuno senu,

ngenca yentfukutselo leyesabekako yaSimakadze.”

Setsembiso saSimakadze kubomakhelwane bema-Israyeli

14Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bonkhe labomakhelwane bami labakhohlakele labatsatsa ngendlovuyangena lifa lami lengalipha sive sami, ema-Israyeli, ngitabazuphuna kulamave abo, ngiphindze ngizuphune nendlu yakaJuda emkhatsini wabo. 15Kodvwa ngitawutsi ngingabazuphuna, ngiphindze ngibe nesihawu kubo ngibuyisele ngulowo nalowo eveni lakhe lekulifa lakhe. 16

12:16
Dut. 6:13
10:20
Jer. 4:2
Ef. 2:19
Nangabe bafundze kahle tindlela tebantfu bami base bafunga ngeLibito lami, batsi: ‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’ njengaloku bake bafundzisa bantfu bami kutsi bafunge ngaBhali, bayawube sebayahlaliswa emkhatsini wesive sami. 17Kodvwa nangabe nome ngusiphi nje sive singalaleli, ngiyawusizuphuna sonkhe ngisibhubhise,” kusho Simakadze.

13

Libhande lelineni

131Naku lokwashiwo nguSimakadze kimi, watsi: “Hamba uyewutsenga libhande lelineni ulivunule elukhalweni lwakho, kodvwa lingawatsintsi emanti.” 2Ngako ngavele ngatsenga libhande, njengobe Simakadze abeshito, ngabe sengilivunula elukhalweni.

3Livi laSimakadze lase liyefika kimi kwesibili, latsi: 4“Tsatsa lelibhande lolitsengile lolivunule elukhalweni lwakho uhambe nyalo uye eYufrathe, ufike ulifihle khona elufantfwini lwemadvwala.” 5Ngako ngahamba ngafike ngalifihla eYufrathe, njengobe Simakadze abengitjelile. 6Emvakwemalanga lamanyenti Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Hamba-ke manje uye eYufrathe, ufike utsatse lelibhande lengakutjela kutsi uyekulifihla khona.” 7Ngako ngahamba ngaya eYufrathe, ngafike ngemba lelibhande ngalitsatsa kulendzawo lapho bengilifihle khona, kodvwa manje lase libhudluke kakhulu selingenamsebenti.

8Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 9“Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngalokufananako ngitalibhidlita ligcabho lakaJuda kanye neligcabho lelikhulu laseJerusalema. 10Labantfu lababi labalako kulalela emavi ami balandzele inkhani yetinhlitiyo tabo, balandzele labanye bonkulunkulu kutsi batewubasebentela babakhonte, bayawufanana nalelibhande, bangabi namsebenti walutfo ngalokuphelele! 11

13:11
Dut. 26:19
Ngobe njengobe libhande livunulwa elukhalweni lwendvodza, kanjalo indlu yonkhe yaka-Israyeli kanye neyakaJuda ngitibophele kimi,’ kusho Simakadze, ‘kutsi babe sive sami lengitakwatiwa ngaso, ngibatjatwe ngaso ngidvunyiswe ngaso. Kodvwa abakangilaleli.’ ”

Tikhumbasikhwama teliwayini

12“Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Leso naleso sikhumbasikhwama kufanele sigcwaliswe ngeliwayini.’ Nabakhuluma kuwe, batsi: ‘Asati yini tsine kutsi leso naleso sikhumbasikhwama kufanele sigcwaliswe ngeliwayini?’ 13

13:13
Jer. 25:15
Hez. 23:33
ubobatjela, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Bonkhe labahlala lapha eveni ngitawubagcwalisa ngekudzakwa, kanye nemakhosi lahlala esihlalweni sebukhosi saDavide, nebaphristi, nebaphrofethi, nabo bonkhe labahlala eJerusalema. 14
13:14
Jer. 6:21
Ngitabashayanisa lomunye kulomunye, boyise nemadvodzana ngalokufananako, kusho Simakadze. Ngingeke ngisivumele sihe nome sihawu nome luvelo kutsi kungivimbele ngingababhubhisi.’ ”

Jeremiya wecwayisa ngekutigcabha

15Vanini, nilalelisise, ningatigabatisi,

ngobe Simakadze sewukhulumile.

16

13:16
Hla. 44:19
Isa. 8:22
59:9
Mnikeni ludvumo Simakadze Nkulunkulu wenu,

asengakabuletsi bumnyama,

tinyawo tenu tisengakakhubateli

emagcumeni lahwalalisako.

Netsembele ekukhanyeni,

kodvwa utakugucula,

akwente kube bumnyama lobuphatsekako,

yebo, akwente kube lusizi lolujulile.

17

13:17
Jer. 9:1
14:17
Sil. 1:2,16
2:18
Kodvwa naningalaleli,

ngiyawukhala emasitseleni

ngenca yeligcabho lenu.

Emehlo ami ayawukhala kabuhlungu kabi

agobhote tinyembeti,

ngobe umhlambi waSimakadze uyawube utfunjiwe.

18

13:18
Jer. 36:30
Sil. 5:16
Hez. 21:26
Khuluma enkhosini nasendlovukazini, utsi:

“Yehlani etihlalweni tenu tebukhosi,

ngobe lemichele yenu lemanyatelako

itawudzilika lapha etinhloko tenu.”

19Emadolobha aseNegevu ayawuvalwa,

futsi kuyawubate loyakuwavula.

Juda wonkhe uyawutfunjwa,

ayiswe ekudzingisweni,

atsatfwe wonkhe.

20Phakamisani emehlo enu nibone

labo labaphuma enyakatfo.

Uphi lomhlambi lebewubekwe etandleni tenu,

timvu lebenitigabatisa ngato?

21

13:21
Jer. 6:24
Uyawutsini-ke ngesikhatsi Simakadze asabeka etikwakho

labo lebewubetayeta kutsi babe bangani bakho?

Buhlungu bungeke yini

bukubambise kwemfati nakabeleka?

22

13:22
Isa. 47:2
Jer. 5:19
16:10
Nah. 3:5
Nawutibuta utsi:

“Loku kwentekeleni kimi?”

phela kungenca yetono takho letinyenti,

lokutsi tidvwaba takho tidzatjulwe,

nemtimba wakho uphatseke kabi.

23UmTopiya“umTopiya” ngesiHebheru “umKushe” kungahle kube ngumuntfu waseNayili Lengenhla angasigucula yini sikhumba sakhe

nome ingwe emabala ayo?

Nani ningeke nikwente lokuhle,

ngobe senetayele kwenta lokubi.

24

13:24
Jobe 21:18
Hla. 1:4
“Ngitanisakata njengemakhoba

wona lapheshulwa ngumoya wasehlane.

25Loku ngulokusabelo sakho,

sabelo lese ngikumisele sona,

ngobe sewungikhohliwe,

wetsemba bonkulunkulu,” kusho Simakadze.

26“Ngitawugwabula tidvwaba takho tibuye ebusweni,

khona kutewubonakala bungcunu bakho:

27

13:27
Jer. 5:8
Hez. 22:9
konkhe kuphinga kwakho,

nako konkhe kushangashangiswa kwakho yinkhanuko,

nebugwadla bakho lobulihlazo!

Ngitibonile tento takho letisinengiso

emagcumeni nasetikhotseni.

Awu, nako kuwe, Jerusalema!

Uyawuhlala ungcolile kuze kube ngunini?”