Siswati 1996 (SWA96)
10

Nkulunkulu akafani netithico

101Vanini lokushiwo nguSimakadze kini, ninendlu yaka-Israyeli. 2

10:2
Lev. 18:3
Isa. 47:13
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ningatifundzi tindlela tebetive

nome-ke netfuswe tibonakaliso letisesibhakabhakeni,

nome ngabe tive tiyatfutfumela ngato.

3

10:3
Isa. 40:19
41:29
44:9
Ngobe emasiko etive akanamsebenti,

bajuba sihlahla ehlatsini,

bese kutsi umbati usibata ngelishizolo lakhe,

4bakuhlobise ngesiliva nangegolide,

bakutsekeletele ngehhamela nangetipikili,

kuze kungetiwuntengetela.

5

10:5
Hla. 115:5
Isa. 46:1,7
Njengemlindzansimi esivandzini semajoti,

letithico tabo atikwati kukhuluma,

kudzingeka tize tetfwalwe, ngobe atikwati kutihambela.

Ningatesabi, tingeke tinente lutfo lolubi,

kantsi futsi kute naloluhle letingalwenta.”

6

10:6
Hla. 86:8
Jer. 32:19
Awu, Simakadze umkhulu, kute lonjengawe;

nemandla eLibito lakho makhulu kakhulu.

7

10:7
Semb. 15:3
Ngubani longete akuhlonipha wena,

awu, wena Nkhosi yetive?

Lolu ludvumo lolufanele wena.

Kute namunye lofanana nawe,

kuto tonkhe tihlakaniphi tetive,

nakuyo yonkhe imibuso yato.

8

10:8
Hab. 2:18
Zak. 10:2
Tonkhe atinangcondvo tetfwele bulima,

tifundziswa tithico letingenamsebenti tetigodvo.

9

10:9
1 Khos. 10:22
Isiliva legcotjiwe

iyaletfwa isuka eThashishi,

negolide legcotjiwe isuka e-Ufazi.

Loko lokubatwe ngumbati nangumbumbi wetegolide,

kubese kwembatsiswa letiluhlata

njengesibhakabhaka naletibukhwebeletane,

konkhe kwakhiwe tingcweti.

10

10:10
Nah. 1:5
Kodvwa Simakadze nguyena Nkulunkulu sibili,

unguNkulunkulu lophilako, iNkhosi yaphakadze.

Nakatfukutsele yena,

kutfutfumela umhlaba,

tive atikhoni kumelana nelulaka lwakhe.

11“Batjele naku: ‘Labonkulunkulu labangazange

sebalibumbe lizulu nemhlaba,

batawubhubha baphele emhlabeni,

ngisho nangaphansi kwemazulu.’ ”Lelivesi lingesi-Aramu

12

10:12
Gen. 1:1,6
Isa. 45:12
Jer. 51:15
Kodvwa Nkulunkulu wawudala umhlaba

ngemandla akhe lamakhulu;

wesekela umhlaba ngekuhlakanipha kwakhe,

weneka emazulu ngekucondza kwakhe.

13

10:13
Hla. 135:7
Utsi nakabhavumula, emanti asemazulwini advume;

ukhuphula emafu emikhawulweni yemhlaba.

Utfumela imibane kanye nemvula,

akhiphe umoya lohhushako etingungwini takhe.

14

10:14
Isa. 42:17
45:16
Bonkhe abanangcondvo,

futsi abanalwati,

bonkhe babumbi betegolide

bahlazekile ngetithico tabo.

Titfombe tabo tiyinkhohliso, atinamphefumulo.

15Atinamsebenti walutfo, tintfo nje tekuhlekisa,

kuyawutsi nakufika kwehlulelwa kwato, tibhubhe.

16

10:16
Dut. 4:19
32:9
Lowo Losabelo sakaJakobe akafanani naleti,

ngobe yena unguMenti wato tonkhe tintfo,

wamenta na-Israyeli, sive lesilifa lakhe,

nguSimakadze Somandla libito lakhe.

Kutfunjwa lokutako

17Butsani timphahla tenu titewusuka kulelive,

nine lenihlala nivinjetelwe yimphi.

18Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngalesikhatsi ngiyawubadzacata

labo labakhile kulelive.

Ngiyawubacindzetela ngenjabhiso lembi,

kuze bakuve bonkhe.”

19

10:19
Jer. 14:17
Mik. 7:9
Maye kimi ngenca yekulimala kwami!

Silondza sami aselapheki!

Noko ngatitjela, ngatsi:

“Lesi sifo sami,

kufanele ngisibeketelele.”

20Lithende lami libhidlitiwe;

tonkhe tindophi talo tidzabukile.

Emadvodzana ami esukile kimi, akasekho;

kute namunye losasele nyalo,

kute longangimisela lelithende lami,

nome-ke angimisele lelidlangala lami.

21

10:21
Jer. 23:1
Belusi abanangcondvo,

abambuti naSimakadze;

ngako abaphumeleli,

nayo yonkhe imihlambi yabo isakatekile.

22

10:22
Jer. 1:14
9:11
Lalelani! Livi lembiko liyasondzela,

siphitsiphitsi lesikhulu,

lesivela eveni langasenyakatfo!

Utakwenta emadolobha akaJuda

asale akhala libhungane,

angumgedze wetimphungutja.

Umkhuleko waJeremiya

23

10:23
Taga 16:9
Awu, Simakadze, ngiyati kutsi

kute umuntfu lotiphatsele yena imphilo yakhe.

Akusiko kwemuntfu kutsi

aticondzisele yena tinyatselo takhe.

24

10:24
Hla. 6:1
38:1
Jer. 30:11
Awu, Simakadze, ngicondzise,

loko ukwente ngemtsetfocotfo wakho kuphela,

kungabi ngekwelulaka lwakho,

funa ungehlise ngidzimate ngibe lite.

25

10:25
Hla. 79:6
Isa. 64:10
Tfululela lulaka lwakho etikwetive

letingakwemukeli wena,

etikwetive letingalibiti Libito lakho.

Ngobe Jakobe timudle tamshwabudzela,

timudle taze tamshwabudzela,

tabhubhisa live lakhe lekutalwa.

11

Kwephulwa kwesivumelwane

111Leli livi lelefika kuJeremiya liphuma kuSimakadze, litsi: 2“Lalela timiso talesivumelwane utikhulume esiveni sakaJuda nakulabo labahlala eJerusalema. 3

11:3
Dut. 27:26
Gal. 3:10
Batjele kutsi: Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu waka-Israyeli, utsi: ‘Ucalekisiwe umuntfu longalaleli timiso talesivumelwane, 4
11:4
Eks. 19:5
Dut. 4:20
29:13
1 Khos. 8:51
Jer. 7:23
timiso lengayala ngato bokhokho benu mhlazane ngibakhipha eGibhithe, embawuleni yemlilo loncibilikisa insimbi.’ Ngatsi: ‘Lalelani mine, nente konkhe lenginiyala ngako, khona niyawuba sive sami, nami ngibe nguNkulunkulu wenu. 5
11:5
Gen. 12:7
15:7
26:3
28:4
Eks. 3:8
Mine ngiyawube ngifeza sifungo lengasenta kubokhokho benu, kutsi ngibanike live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi,’ lekulive lenu lamuhla.”

Ngaphendvula ngatsi: “Amen, Simakadze.”

6Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Wamemetele onkhe lamavi emadolobheni akaJuda nasetitaladini taseJerusalema, utsi: ‘Lalelani timiso talesivumelwane, nitilandzele. 7

11:7
2 Khos. 17:13
Jer. 7:13
Kusukela ngesikhatsi lengakhipha ngaso bokhokho benu eGibhithe kuze kube ngulamuhla, ngangibayala njalo nje, ngitsi: Ngilaleleni. 8
11:8
Jer. 7:24,26
Kodvwa abazange bangilalele, abazange sebanginake nekunginaka, esikhundleni saloko bonkhe balandzela inkhani yetinhlitiyo tabo letimbi. Ngako ngehlisela etikwabo tonkhe ticalekiso talesivumelwane lengangibayale ngaso kutsi basilandzele kodvwa labangazange basigcina.’ ”

9Ngako Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Kukhona luzungu emkhatsini wesive sakaJuda nakulabo labahlala eJerusalema. 10

11:10
Jer. 9:13
Babuyela etonweni tabokhokho babo, labala kulalela emavi ami. Balandzele labanye bonkulunkulu, bakhonta bona. Indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda, totimbili tisephulile sivumelwane lengasenta nabokhokho bato. 11
11:11
Hla. 18:41
Taga 1:28
Isa. 1:15
Jer. 14:12
Hez. 8:18
Mik. 3:4
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngiyakwehlisela etikwabo inhlekelele labangeke bakhone kuyibalekela. Nome bangakhala bacele lusito kimi, ngingeke ngibalalele. 12
11:12
Dut. 32:38
Emadolobha akaJuda kanye nebantfu baseJerusalema bayawuhamba bayewukhala kubonkulunkulu labatfuncisa kubo imphepho, kodvwa bangeke babasite nakancane nje nase behlelwa ngulenhlekelele. 13
11:13
2 Khr. 28:24
Jer. 2:28
Ninabonkulunkulu labanyenti labangangalamadolobha enu, nine maJuda; nalamalati leniwamisele kutfuncisa imphepho kuwo, niyitfuncisele sithico lesilihlazo lesinguBhali, manyenti angangetitaladi taseJerusalema.’

14

11:14
Jer. 7:16
14:11
“Wena-ke Jeremiya, ungabathandazeli labantfu, ungabaceleli, futsi ungabancuseli, ngobe ngingeke ngilalele nase bangibita ngesikhatsi selusizi lwabo.

15“Lotsandzekako wami wentani ethempelini lami,

ngesikhatsi enta emacebo akhe ebubi nalabanyenti?

Inyama lenikelwe ingasijikisa yini sijeziso sakho?

Nase wenta bubi bakho uyajabula.”Nome “Inyama lenikelwe ingasijikisa yini sijeziso sakho uze ujabule?”

16Simakadze wakubita ngekutsi

wena usihlahla semncumo lesikhula kahle,

lesitsela titselo letihle impela.

Kodvwa ngekubhodla

kwesivunguvungu lesinemandla

uyakusilumeka ngemlilo,

emagala aso ayakwephuka.

17Simakadze Somandla lowakuhlanyela, sewukumisele inhlekelele, ngobe indlu yaka-Israyeli nendlu yakaJuda tente lokubi tangicunula, ngatfukutsela ngekutfuncisa kwato imphepho kuBhali.

Luzungu lwekubulala Jeremiya

18Njengobe Simakadze alwembula luzungu lwabo kimi, ngabe sengiyalwati, ngobe ngaleso sikhatsi wangibonisa kutsi bentani. 19Bengifanana nelizinyane lemvu lelitfobile liyewuhlatjwa; ngangingati kutsi kantsi bese bente lisu lekungenta silo sengubo, batsi:

“Asisibhubhise lesihlahla kanye netitselo taso,

asimkhweshise eveni lalabaphilako,

kuze libito lakhe lingaphindzi likhunjulwe.”

20

11:20
1 Sam. 16:7
Hla. 7:9
17:3
Jer. 17:10
20:12
Semb. 2:23
Kodvwa, awu, Simakadze Somandla,

wena lowehlulela ngekulunga,

uvivinye inhlitiyo nengcondvo,

ngicela kubona wena utikhiphela sibhongo kubo,

ngobe mine ngitinikele kuwe ngatilahla ematsambo.

21Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze ngemadvodza ase-Anathothi lafunana nemphilo yami, atsi: “Ungaphrofethi ngelibito laSimakadze, funa sikubulale ngetandla tetfu,” 22ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: “Ngitabajezisa. Emajaha abo atawubulawa ngenkemba, emadvodzana nemadvodzakati abo abulawe yindlala. 23Kute ngisho lencane insali leyawusala kubo, ngobe ngiyakwehlisela inhlekelele etikwemadvodza ase-Anathothi ngemnyaka wekujeziswa kwawo.”

12

Jeremiya ubuta Simakadze

121

12:1
Jobe 21:7
Hla. 73:3
Hab. 1:13
Mal. 3:15
Yebo Simakadze, wena uhlala ungcwele,

nangiletsa indzaba embikwakho.

Noko ngifuna kukhuluma nawe

macondzana nekwehlulela kwakho.

Kwentiwa yini kutsi indlela yalomubi iphumelele?

Kwentiwa yini kutsi labangaketsembeki

bahlale kahle bakhululekile?

2

12:2
Isa. 29:13
Ubahlanyele, bamila; bayakhula batsele titselo.

Sonkhe sikhatsi uhlala usetindzebeni temilomo yabo,

kodvwa ukhashane netinhlitiyo tabo.

3

12:3
Hla. 139:1
Noko uyangati mine, Simakadze;

uyangibona,

uvivinye imicabango yami ngawe.

Bahudvule phansi njengetimvu tiyawuhlatjwa!

Babeke eceleni,

ubabekele lilanga lekuhlatjwa!

4

12:4
Isa. 24:6
Jer. 4:25
9:10
Kuyawudzimate kube ngunini

solomane live lihleti ligagadzekile,“ligagadzekile” nome “liyalila”

netjani bawo onkhe emasimi bubunile?

Njengobe labo labahlala kulo bakhohlakele,

tilwane netinyoni sekubhubhe kwaphela.

Ngetulu kwaloko bantfu batsi:

“Angeke akubone loko lokwenteka kitsi.”

Impendvulo yaNkulunkulu

5“Nangabe uke wancintisana nemadvodza

ngekugijima ngetinyawo bakushiya bakuhlolela,

ungancintisana kanjani nemahhashi?

Nawukhubatela eveni leliphephile,“nawukhubatela eveni leliphephile” nome “nawetsembele eveni lekuphepha”

ungalunga kanjani emahlatsini langaseJordane?“emahlatsini langaseJordane” nome “nakuphuphuma iJordane” nome “utawulunga kanjani ekuphuphumeni kweJordane”

6

12:6
Jer. 9:4
Bomnakenu nemndeni wakenu

nabo futsi bakutsengisile,

baphakamisa sililo lesikhulu

kakhulu ngekutsi abakufuni.

Ungabetsembi nome bakhuluma kahle kuwe.”

Lusizi lwaSimakadze ngenca yesive sakhe

7“Ngiyakuyilahla indlu yami, ngilishiye lifa lami;

ngiyawunikela lowo lengimtsandzako

etandleni tetitsa takhe.

8Lifa lami selifanana

nelibhubesi lasehlatsini kimi.

Liyangihhongela; ngako ngiyalenyanya.

9

12:9
Isa. 56:9
Lifa lami alifanani yini kimi

nenyoni yekuhlasela lengemabhadvubhadvu“nenyoni lengemabhadvubhadvu” nome “nemphisi”

letungeletwa nguletinye tinyoni tekuhlasela?

Hambani niyewubutsa tonkhe tilwane tesiganga,

nitiletse titewudla.

10Belusi labanyenti bayawubhubhisa sivini sami,

bagcobagcobe insimi yami.

Batayigucula insimi yami lenhle,

bayente umhlaba losigagadvu.

11Itakwentiwa ibe sigagadvu lesilahliwe,

yebo, lesihangukile nalesisikhotsa embikwami.

Yebo, lonkhe live litawuba sikhotsa,

ngobe kute lonakile.

12Etikwawo onkhe emadvundvu latingagadvu

babhubhisi bayawunyakatela,

ngobe inkemba yaSimakadze iyawubadla bantfu,

kusukela ngala kwelive kuye ngale kwalo,

kute namunye loyawusindza.

13

12:13
Lev. 26:16
Dut. 28:38
Mik. 6:15
Hag. 1:6
Bayawuhlanyela kolo, kodvwa bavune emanyeva;

bayawutikhandla, kodvwa bangazuzi lutfo ngako.

Ngako yetfwalani lihlazo ngesivuno senu,

ngenca yentfukutselo leyesabekako yaSimakadze.”

Setsembiso saSimakadze kubomakhelwane bema-Israyeli

14Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bonkhe labomakhelwane bami labakhohlakele labatsatsa ngendlovuyangena lifa lami lengalipha sive sami, ema-Israyeli, ngitabazuphuna kulamave abo, ngiphindze ngizuphune nendlu yakaJuda emkhatsini wabo. 15Kodvwa ngitawutsi ngingabazuphuna, ngiphindze ngibe nesihawu kubo ngibuyisele ngulowo nalowo eveni lakhe lekulifa lakhe. 16

12:16
Dut. 6:13
10:20
Jer. 4:2
Ef. 2:19
Nangabe bafundze kahle tindlela tebantfu bami base bafunga ngeLibito lami, batsi: ‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’ njengaloku bake bafundzisa bantfu bami kutsi bafunge ngaBhali, bayawube sebayahlaliswa emkhatsini wesive sami. 17Kodvwa nangabe nome ngusiphi nje sive singalaleli, ngiyawusizuphuna sonkhe ngisibhubhise,” kusho Simakadze.