Siswati 1996 (SWA96)
1

Jeremiya

11

1:1
Josh. 21:18
1 Khos. 2:26
Emavi aJeremiya, umsa waHilkiya, lomunye webaphristi base-Anathothi, eveni lakaBhenjamini. 2
1:2
2 Khos. 21:24
Livi laSimakadze lefika kuye emnyakeni weli-13 wekubusa kwaJosaya, umsa wa-Amoni, inkhosi yakaJuda; 3
1:3
2 Khos. 23:34
24:17
25:8,11
2 Khr. 36:10
labuye lefika futsi ngesikhatsi sekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwaze kwaba yinyanga yesihlanu emnyakeni weli-11 wekubusa kwaSedekiya, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, ngesikhatsi sekutfunjwa kwebantfu baseJerusalema.

Kubitwa kwaJeremiya

4Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 5

1:5
Isa. 49:1
Gal. 1:15
“Ngisengakakubumbi esitalweni senyoko ngakwati,“ngakwati” nome “ngakukhetsa” watsi usengakatalwa, ngavele ngakwehlukanisela; ngakubeka kutsi ube ngumphrofethi etiveni.”

6

1:6
Eks. 4:10
6:12
Mine ngaphendvula ngatsi: “Awu, Nkhosi Simakadze, mine angikwati kukhuluma; ngisengumntfwana.”

7Kodvwa Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ungasho kutsi, ‘ngisengumntfwana.’ Kufanele uhambe uye kubo bonkhe bantfu lengikutfuma kubo, ufike usho loko lengikutfuma kona. 8

1:8
Dut. 31:6
Josh. 1:5
Ungabesabi, ngobe mine nginawe, futsi ngiyawukuphephisa,” kusho Simakadze.

9

1:9
Isa. 6:7
Simakadze wase welula sandla sakhe watsintsa umlomo wami, watsi kimi: “Manje-ke, sengifake emavi ami emlonyeni wakho. 10
1:10
Jer. 5:14
18:7,9
31:28
2 Khor. 10:4
Buka la, lamuhla ngikubeka etikwetive nasetikwemibuso kutsi usiphule ubuye uhhihlite; ubhidlite ubuye uketule, nekutsi wakhe ubuye uhlanyele.”

Imibono lemibili

11Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: “Jeremiya, ubonani?”

Mine ngaphendvula ngatsi: “Ngibona ligala lesihlahla se-alimondi.”

12Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ubone kahle impela, ngobe ngicapheleNgesiHebheru ligama lelitsi “ngicaphele” livakala shangatsi litsi “sihlahla se-almondi” kona kutsi livi lami ligcwaliseke.”

13

1:13
Hez. 11:7,11
Livi laSimakadze laphindza lefika kimi, latsi: “Ubonani?”

Mine ngaphendvula ngatsi: “Ngibona libhodo lelibilako, litjekile lafulatsela inyakatfo.”

14

1:14
Jer. 4:6
5:15
6:1,22
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Kusukela ngasenyakatfo kutawutfululwa inhlekelele, itseleke kubo bonkhe labahlala kulelive. 15
1:15
Jer. 25:9
52:4
Sekusedvutane kutsi ngibite tonkhe tive temibuso yangasenyakatfo,” kusho Simakadze.

“Emakhosi ato ayakuta,

atewumisa tihlalo tawo tebukhosi

ekungeneni kwemasango aseJerusalema.

Ayakuta ahlasele lonkhe

lubondza loluyitungeletile

kanye nawo onkhe emadolobha akaJuda.

16Ngiyawukhipha tigwebo tami esiveni sami

ngenca yabo bonkhe bubi baso:

ngekungifulatsela kwaso,

ngekutfuncisa imphepho

kulabanye bonkulunkulu,

nangekukhonta loko lokwentiwe tandla tabo.

17

1:17
Luk. 12:35
Ef. 6:14
1 Phet. 1:13
“Tilungiselele! Sukuma ukhulume kubo konkhe loko lengikutfume kona. Ungabesabi, ngobe ngingahle ngikwetfuse lapha embikwabo. 18
1:18
Jer. 15:20
Hez. 3:8
Lamuhla ngikwente waba lidolobha leliyinqaba, waba yinsika yensimbi nelubondza lwelitfusi kutsi utewumelana nalo lonkhe live; umelane nemakhosi akaJuda, netiphatsimandla takhona, nebaphristi bakhona kanye nesive sonkhe sakulelo live. 19Bayakulwa nawe, kodvwa bangeke bakwehlule, ngobe mine nginawe, futsi ngiyawukwelekelela,” kusho Simakadze.