Siswati 1996 (SWA96)
1

Jeremiya

11

1:1
Josh. 21:18
1 Khos. 2:26
Emavi aJeremiya, umsa waHilkiya, lomunye webaphristi base-Anathothi, eveni lakaBhenjamini. 2
1:2
2 Khos. 21:24
Livi laSimakadze lefika kuye emnyakeni weli-13 wekubusa kwaJosaya, umsa wa-Amoni, inkhosi yakaJuda; 3
1:3
2 Khos. 23:34
24:17
25:8,11
2 Khr. 36:10
labuye lefika futsi ngesikhatsi sekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, kwaze kwaba yinyanga yesihlanu emnyakeni weli-11 wekubusa kwaSedekiya, umsa waJosaya, inkhosi yakaJuda, ngesikhatsi sekutfunjwa kwebantfu baseJerusalema.

Kubitwa kwaJeremiya

4Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 5

1:5
Isa. 49:1
Gal. 1:15
“Ngisengakakubumbi esitalweni senyoko ngakwati,“ngakwati” nome “ngakukhetsa” watsi usengakatalwa, ngavele ngakwehlukanisela; ngakubeka kutsi ube ngumphrofethi etiveni.”

6

1:6
Eks. 4:10
6:12
Mine ngaphendvula ngatsi: “Awu, Nkhosi Simakadze, mine angikwati kukhuluma; ngisengumntfwana.”

7Kodvwa Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ungasho kutsi, ‘ngisengumntfwana.’ Kufanele uhambe uye kubo bonkhe bantfu lengikutfuma kubo, ufike usho loko lengikutfuma kona. 8

1:8
Dut. 31:6
Josh. 1:5
Ungabesabi, ngobe mine nginawe, futsi ngiyawukuphephisa,” kusho Simakadze.

9

1:9
Isa. 6:7
Simakadze wase welula sandla sakhe watsintsa umlomo wami, watsi kimi: “Manje-ke, sengifake emavi ami emlonyeni wakho. 10
1:10
Jer. 5:14
18:7,9
31:28
2 Khor. 10:4
Buka la, lamuhla ngikubeka etikwetive nasetikwemibuso kutsi usiphule ubuye uhhihlite; ubhidlite ubuye uketule, nekutsi wakhe ubuye uhlanyele.”

Imibono lemibili

11Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: “Jeremiya, ubonani?”

Mine ngaphendvula ngatsi: “Ngibona ligala lesihlahla se-alimondi.”

12Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ubone kahle impela, ngobe ngicapheleNgesiHebheru ligama lelitsi “ngicaphele” livakala shangatsi litsi “sihlahla se-almondi” kona kutsi livi lami ligcwaliseke.”

13

1:13
Hez. 11:7,11
Livi laSimakadze laphindza lefika kimi, latsi: “Ubonani?”

Mine ngaphendvula ngatsi: “Ngibona libhodo lelibilako, litjekile lafulatsela inyakatfo.”

14

1:14
Jer. 4:6
5:15
6:1,22
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Kusukela ngasenyakatfo kutawutfululwa inhlekelele, itseleke kubo bonkhe labahlala kulelive. 15
1:15
Jer. 25:9
52:4
Sekusedvutane kutsi ngibite tonkhe tive temibuso yangasenyakatfo,” kusho Simakadze.

“Emakhosi ato ayakuta,

atewumisa tihlalo tawo tebukhosi

ekungeneni kwemasango aseJerusalema.

Ayakuta ahlasele lonkhe

lubondza loluyitungeletile

kanye nawo onkhe emadolobha akaJuda.

16Ngiyawukhipha tigwebo tami esiveni sami

ngenca yabo bonkhe bubi baso:

ngekungifulatsela kwaso,

ngekutfuncisa imphepho

kulabanye bonkulunkulu,

nangekukhonta loko lokwentiwe tandla tabo.

17

1:17
Luk. 12:35
Ef. 6:14
1 Phet. 1:13
“Tilungiselele! Sukuma ukhulume kubo konkhe loko lengikutfume kona. Ungabesabi, ngobe ngingahle ngikwetfuse lapha embikwabo. 18
1:18
Jer. 15:20
Hez. 3:8
Lamuhla ngikwente waba lidolobha leliyinqaba, waba yinsika yensimbi nelubondza lwelitfusi kutsi utewumelana nalo lonkhe live; umelane nemakhosi akaJuda, netiphatsimandla takhona, nebaphristi bakhona kanye nesive sonkhe sakulelo live. 19Bayakulwa nawe, kodvwa bangeke bakwehlule, ngobe mine nginawe, futsi ngiyawukwelekelela,” kusho Simakadze.

2

Kunakekelwa kwa-Israyeli nguNkulunkulu

21Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

2:2
Hez. 16:8
“Hamba uyewumemetela eJerusalema, ukhulume beva utsi: Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Ngiyakukhumbula kutinikela kwakho ebusheni bakho,

kutsi wawungitsandza kanjani usengumakoti,

wangilandzela kulo lonkhe lihlane,

eveni lelalingakahlanyelwa lutfo.

3

2:3
Jak. 1:8
Israyeli abengcwele kuSimakadze,

tilinga tesivuno sakhe;

bonkhe labamshwabudzela babekwa licala,

inhlekelele yehlela etikwabo,’ ” kusho Simakadze.

Sono sabokhokho bema-Israyeli

4Vanini livi laSimakadze,

ninendlu yakaJakobe,

nonkhe nine bantfu belusendvo lwendlu yaka-Israyeli.

5

2:5
2 Khos. 17:15
Mik. 6:3
Rom. 1:21
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Cala lini boyihlo labalitfola kimi,

kutsi bangaze baphambuke kangaka kimi?

Balandzela tithico letingenamsebenti,

nabo sebagucuka baba lite.

6

2:6
Dut. 8:15
Abazange babute, batsi:

‘Uphi Simakadze lowasikhipha eGibhithe,

wasihola sadzabula lihlane lelingenalutfo,

sadzabula live lelinetingagadvu nemigedze,

live lesomiso nebumnyama,“nebumnyama” nome “nelitfunti lekufa”

live lelingahanjwa ngumuntfu

nalelingahlalwa ngumunfu?’

7

2:7
Jer. 16:18
Nganiletsa eveni lelivundzile

kutsi nitewudla titselo talo

kanye nesivuno salo lesinonile,

kodvwa nefika nalingcolisa live lami,

nenta lifa lami laba ngulelinengekako.

8

2:8
1 Sam. 2:12
Baphristi abazange babute, batsi:

‘Uphi Simakadze?’

Labo labafundzisa ngemtsetfo abazange bangati,

nebaholi bangivukela.

Baphrofethi baphrofetha ngaBhali,

balandzela tithico letingenamsebenti.”

Nkulunkulu usibeka licala sive sakhe

9“Ngako-ke ngiyaphindza nginibeka emacala,” kusho Simakadze.

“Yebo, nebantfwana bebantfwabenu ngiyawubabeka emacala.

10Yewelelani ngesheya

niye elugwini lwaseKhithimuLoku kusho iSiphrosi nelugu lwangasenshonalanga nibuke,

tfumelani eKhedariLive letive temaBhedoyini ehlane lase-Arabiya nibukisise kahle, nibone kutsi

yake yaba khona yini intfo lefanana nale:

11

2:11
Hla. 106:20
Sive sake santjintjiselana yini ngabonkulunkulu baso?

Yebo kona abasibo bonkulunkulu balutfo.

Kodvwa sive sami

sintjintjise ngenkhatimulo yaNkulunkulu waso,Letinye tincwadzi titsi “yami”

sakhonta tithico letingenamsebenti.

12

2:12
Dut. 32:1
Isa. 1:2
Awu mazulu, tfutfumelani nimangale ngaloku!

Yetfukani ngekwetfuka lokukhulu,” kusho Simakadze.

13

2:13
Hla. 36:9
Jer. 17:13
Joh. 4:13
“Sive sami sente tono letimbili:

Singishiyile mine, mtfombo wemanti ekuphila,

satimbela ticojana taso emadvwaleni,

ticojana letinetimbobo letingeke tiwemise emanti.”

Umphumela wekungetsembeki kwa-Israyeli

14“Kungabe Israyeli uyinceku yini

nome usigcili sekutalwa?

Kepha, kwentiwe yini kutsi abe yimphango?

15

2:15
Isa. 5:29
Jer. 4:7
Emabhubesi abhodlile, amhhongela.

Live lakhe alente laba lihlane lelingenalutfo,

emadolobha akhe ashisiwe,

asala akhala libhungane.

16

2:16
Isa. 19:13
Kanjalo futsi nebantfu baseMemfisi“Memfisi” ngesiHebheru “Nofu” nebaseThaphanesi

bahhumbule“bahhumbule” nome “bancamule” lukhakhayi lwenhloko yakho.

17

2:17
Jer. 4:18
Ngabe anikatiletseli nine yini loku,

ngalokutsi nishiye Simakadze Nkulunkulu wenu

ngesikhatsi asanihola kahle endleleni?

18

2:18
Isa. 31:1
Manje niyelani eGibhithe kuyawunatsa emanti aseShihori?“Shihori” lokusho incenye yeNayili

Kona niyeleni e-Asiriya

kuyawunatsa emanti alowo Mfula?“alowo Mfula” nome “eYufrathe”

19

2:19
Isa. 3:9
Hos. 5:5
Bubi benu butanijezisa,

nekuhlubuka kwenu kutanitsetsisa.

Cabangani-ke nibukisise kahle

kutsi kubi kangakanani nekutsi kunibabela kangakanani,

nanishiya Simakadze Nkulunkulu wenu,

ningangesabi mine,”

kusho Simakadze, Simakadze longuSomandla.

Israyeli uyala kukhonta Simakadze

20

2:20
Isa. 57:5
Jer. 3:6
“Lijoko lakho walephula, lokwa kadzeni,

watidzabula tibopho takho,

watsi: ‘Ngingeke ngikukhonte!’

Ngempela, kuwo onkhe emagcuma laphakeme

nangaphansi kwato tonkhe tihlahla

letendlala emagala ato,

walala phansi,

walala njengengwababane.

21

2:21
Eks. 15:17
Hla. 44:2
80:8
Isa. 5:1
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Luk. 20:9
Bengikuhlanyele njengemvini welikhetselo,

weluhlobo lolucinile nalolwetsembekile.

Pho, ungigucukele kanjani lokutsi

bese uba ngumvini lokhohlakele longewesiganga?

22Nome utigezisa ngasota

usebentisa nensipho lenyenti,

noko lelo chashata lelilicala lakho

solomane limile embikwami,”

kusho iNkhosi Simakadze.

23“Ungasho kanjani-ke utsi: ‘Angikangcoliswa,

angikabalandzeli boBhali’?

Ase ubuke kutsi watiphatsa njani esihosheni,

cabangisisa ngaloko lokwentile.

Ulikamela lelisikati leligijima kakhulu,

leligijima lapha nalapha,

24unjengembongolo yesiganga, leyetayele lihlane,

lehosha umoya nase ikhanuka,

ngubani nje longayivimbela nase ifuna kwekhwelwa?

Tonkhe tinkunzi tetimbongolo letiyicoshako

atikafaneli kutsi titikhatsate,

ngesikhatsi sekwekhwelwa titayitfola.

25

2:25
Jer. 18:11
Ungagijimi kuze kudzabuke ticatfulo takho

nemphimbo wakho uze wome.

Kodvwa wena watsi: ‘Akusiti lutfo!

Ngiyatitsandza tithico tebetive,

futsi tona ngitatilandzela.’ ”

Israyeli kufanele ajeziswe

26“Njengobe lisela lihlazeka nase libanjiwe,

kanjalo nendlu yaka-Israyeli ihlazekile,

bona, nemakhosi abo, netindvuna tabo,

nebaphristi babo kanye nebaphrofethi babo.

27

2:27
Jer. 32:33
Bakhuluma elugodvweni batsi:

‘Wena ungubabe wami,’

nasetjeni bakhulume batsi:

‘Wena wangitala.’

Bangifulatsele, bafihla buso babo kimi,

kodvwa batsi nase bahluphekile bese batsi:

‘Kota utesisindzisa!’

28

2:28
Dut. 32:37
Khu. 10:14
Jer. 11:13
Baphi kantsi labonkulunkulu benu lenatentela bona?

Abete phela, nangabe banganisindzisa nanisekuhluphekeni!

Maye Juda, ninabonkulunkulu labanyenti

ngangemadolobha enu.

29“Ningibekelani emacala?

Nine nonkhe ningihlubukile,” kusho Simakadze.

30

2:30
1 Khos. 19:10
Isa. 1:5
Jer. 5:3
17:23
Mat. 23:34
“Ngajezisa bantfu bakini, kodvwa akukanisiti,

abakaphendvuki nasekujezisweni kwabo.

Inkemba yenu ishwabudzele baphrofethi benu,

njengelibhubesi lelifukutsako.

31“Nine balesitukulwane,

zindlani ngelivi laSimakadze lelitsi:

Mine bengilihlane yini ku-Israyeli,

nome-ke live lebumnyama lobukhulu?

Sive sami sisholani kutsi:

‘Sikhululekile kutsi singajangaza,

singeke siphindze site kuwe’?

32

2:32
Jer. 3:21
Intfombi iyabukhohlwa yini

buhlalu bayo lobuligugu,

nome makoti imihlobiso yakhe nakashada?

Noko sive sami singikhohlwe

emalanga lamanyenti langeke abalwe.

33Maye, unemasu ekucoshaneni nelutsandvo!

Ngisho nebesifazane labangcole kabi

bangafundza tindlela takho.

34Etingutjeni takho tekugcoka emadvodza atfola

umnyombo wekuphila kwalabamphofu labangenacala,

nome ungazange ubabambe bagcekeza.

Noko ngetulu kwako konkhe loku,

35wena utsi: ‘Angati lutfo; akangitfukutseleli.’

Kodvwa mine ngitakwehlulela,

ngobe utsi: ‘Angikoni lutfo.’

36

2:36
2 Khr. 28:20
Isa. 30:3
Utiguculelani kangaka tindlela takho?

IGibhithe itakujabhisa,

njengaloku wake wajabhiswa yi-Asiriya.

37

2:37
2 Sam. 13:19
Nawe utawusuka kuleyo ndzawo,

utawusuka ujabhile,

ngobe Simakadze sewubalahlile

labo bewukadze ubetsemba,

bangeke bakusite ngalutfo.”