Siswati 1996 (SWA96)
6

Gideyoni

61Sive sema-Israyeli saphindza futsi senta lokubi emehlweni aSimakadze, ngako Simakadze wabayekelela esandleni semaMidiyani iminyaka lesikhombisa. 2Sandla semaMidiyani saba matima esiveni sema-Israyeli, ngako ema-Israyeli ase atentela imihume emigedzeni yetintsaba, nemigodzi yekubalekela kanye netinqaba. 3

6:3
Dut. 28:33
Kwakutsi njalo ema-Israyeli nakahlanyele tilimo tawo, achamuke emaMidiyani, nema-Amaleki, naletinye tive tangasemphumalanga tilihlasele live. 4Tatitsi tingefika letive, timise kulelive lawo tibhubhise konkhe tingashiyi lutfo lolulinyiwe, kuze kuyewuma ngeGaza, tingawashiyeli lutfo loluphilako ema-Israyeli, tibhubhise timvu, netinkhomo, netimbongolo. 5Tatitseleka kanye netifuyo tato nemathende ato, kube shangatsi ngemabulo esikhonyane. Kute labengakhona kubala emadvodza nemakamela ato. Tatihlasela live lonkhe tentele kulibhubhisa. 6EmaMidiyani aphundla ema-Israyeli, adzimate ema-Israyeli akhala kuSimakadze acela lusito.

7Satsi kube sive sema-Israyeli sikhale kuSimakadze ngenca yemaMidiyani, 8wase usitfumelela umphrofethi, lowafike wakhuluma, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli: ‘Nganikhuphula eGibhithe, nganikhipha eveni lebugcili. 9Nganihlwitsa emandleni eGibhithe nasesandleni sebagcilati benu. Ngabadvungulula embikwenu, nganinika live labo. 10

6:10
2 Khos. 17:35,38
Ngakhuluma kini, ngatsi: “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu; ningabakhonti bonkulunkulu bema-Amori, kulelive lawo lenihlala kulo.” Kodvwa anizange ningilalele.’ ”

11Ingilosi yaSimakadze yeta yefika yahlala ngephansi kwesihlahla se-okhi e-Ofra leyayiyaJowashi, labewesive saka-Abiyezeri, lapho umsa wakhe, Gideyoni, abebhula khona kolo etjeni lekuhluta liwayini entela kutsi emaMidiyani angamtfoli. 12Kwatsi ingilosi yaSimakadze nayifika kuGideyoni, yatsi: “Simakadze unawe, chawe lelinemandla.”

13

6:13
Eks. 13:14
Gideyoni waphendvula watsi: “Kodvwa mnumzane, nangabe Simakadze anatsi, konkhe loku kwentekelani kitsi? Tiphi tonkhe letimangaliso takhe, bobabe lababesitjela ngato nabatsi: ‘Simakadze akasikhuphulanga yini, wasikhipha eGibhithe?’ Kodvwa manje Simakadze usishiye wasinikela etandleni temaMidiyani.”

14

6:14
Heb. 11:32
Simakadze wagucukela kuye wakhuluma, watsi: “Hamba ngalawo mandla lonawo usindzise Israyeli esandleni saMidiyani. Angikutfumi yini?”

15Gideyoni wabuta, watsi: “Kodvwa Simakadze, ngingamsindzisa njani Israyeli? Lusendvo lwakitsi alusilutfo kuso sonkhe sive sakaManase, nami ngingulomncane kakhulu emndenini waketfu.”

16

6:16
Eks. 3:12
Simakadze waphendvula, watsi: “Ngitakuba nawe, wena-ke utawugadla emaMidiyani uwabulale kube sengatsi ugalela umuntfu munye.”

17Gideyoni waphendvula, watsi: “Nangabe nyalo ngitfole umusa emehlweni akho, nginike sibonakaliso sekutsi nguwe Simakadze sibili lona lokhuluma nami. 18Ngicela ungahambi, ngize ngibuye ngiletse umnikelo wami ngiwuletse embikwakho.”

Simakadze watsi: “Ngitakumela uze ubuye.”

19Gideyoni wangena, walungisa lizinyane lembuti, wenta emacebelengwane labengenambiliso ngemphuphu lecolisakele leyayingemakhilogremu labengaba lishumi. Wafaka inyama ebhasikidini, nemhluti wayo ebhodweni, konkhe wakukhipha wakuletsa wakunikela kuye ngaphansi kwaleso sihlahla se-okhi.

20Ingilosi yaNkulunkulu yakhuluma kuye, yatsi: “Tsatsa lenyama kanye nalamacebelengwane langenambiliso, ukubeke etikwelidvwala, bese utsela lomhluti etikwako.” Gideyoni wakwenta loko. 21

6:21
Lev. 9:24
1 Khos. 18:38
2 Khr. 7:1
Ngesihloko sendvuku leyayisesandleni sayo, lengilosi yaSimakadze yatsintsa lenyama kanye nalamacebelengwane labengenambiliso. Kwavutsa umlilo kulelidvwala, wadla lenyama nalamacebelengwane. Ingilosi yaSimakadze yanyamalala. 22
6:22
Eks. 32:20
Khu. 13:22
Watsi kube Gideyoni abone kutsi bekuyingilosi yaSimakadze, wamemeta watsi: “Hawu! Somandla Simakadze! Ngibone ingilosi yaSimakadze buso nebuso!”

23Kodvwa Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Kuthula akube kuwe. Ungesabi, ungeke ufe.”

24Ngako Gideyoni wakhela Simakadze lilati khona lapho, waletsa libito watsi: “Simakadze ukuthula.” Ngisho nalamuhla loku lisemile e-Ofra yesive saka-Abiyezeri.

25

6:25
Dut. 7:5
Ngabona lobo busuku Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Tsatsa inkunzi yesibili emhlambini wetinkhomo teyihlo, akube nguleyo leneminyaka lesikhombisa budzala. Bhidlita lilati leyihlo laBhali, ujube insika ya-Ashera“Insika ya-Ashera” bekusikhumbuto sesithicokati Ashera leseceleni kwalo, 26bese wakha lilati sibili laSimakadze Nkulunkulu wakho esicongweni salendvundvuma. Sebentisa tinkhuni tensika ya-Ashera loyijubile ibe tinkhuni ekunikeleni inkunzi yesibili kutsi ibe ngumnikelo wekushiswa.”

27Ngako Gideyoni watsatsa tisebenti takhe letilishumi wenta njengobe atjelwe nguSimakadze. Kodvwa ngobe abesaba umndeni wakabo kanye nemadvodza alelo dolobha, loko wakwenta ebusuku, hhayi emini.

28Ekuseni atsi emadvodza alelo dolobha ayavuka, akhandza lilati laBhali selibhidlitiwe, kanye nensika ya-Ashera eceleni kwalo seyijutjiwe, nenkunzi yesibili seyentiwe umhlatjelo kulelo lati lelase lakhiwe kabusha!

29Abutana odvwana atsi: “Ngubani lowente loku?” Atsi nakaphenyisisa atjelwa, kwatsiwa: “NguGideyoni, umsa waJowashi, lokwentile.”

30Emadvodza alelo dolobha afuna Jowashi, atsi: “Khipha umsa wakho. Kufanele afe, ngobe ubhidlite lilati laBhali, wajuba nensika ya-Ashera eceleni kwalo.”

31

6:31
1 Khos. 18:21
Kodvwa Jowashi waphendvula lesicumbi semadvodza lesasitfukutsele sibila simtungeletile, watsi: “Nimelele Bhali yini? Netama kumvikela yini? Wonkhe lolwela Bhali utawubulawa manje ekuseni! Nangabe Bhali ungunkulunkulu, kufanele ativikele yena, nakukhona lobhidlita lilati lakhe.” 32
6:32
Khu. 7:1
Ngako kusukela ngalelo langa Gideyoni wetsiwa libito, kwatsiwa nguJerubhali, lokusho kutsi: “Bhali akatilwele yena,” ngobe abebhidlite lilati laBhali.

33Kwase kutsi onkhe emaMidiyani, nema-Amaleki, naletinye tive letatingasemphumalanga tahlangana tewelela ngesheya kweJordane, tayawumisa eSigodzini saseJezreyeli. 34

6:34
1 Khr. 12:18
2 Khr. 24:20
Luk. 24:49
Moya waSimakadze wehlela etikwaGideyoni; Gideyoni washaya licilongo atjela baka-Abiyezeri kutsi bamlandzele. 35Wakhipha tigijimi kulo lonkhe lakaManase abita sive kutsi sihlome, watfumela nasesiveni saka-Asheri, nesakaZebuloni, nesakaNaftali, watsi nabo abaphume batihlangabete letive.

36Gideyoni wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Nangabe utawusindzisa sive sema-Israyeli ngesandla sami njengobe wetsembisile, ase ngente naku: 37Ngitawubeka sikhatsa seboya bemvu ebaleni lekubhulela kolo. Nangikhandza kunematolo kulesikhatsa kuphela, kantsi lomhlaba loseceleni kwaso womile, ngitabe sengiyati kutsi Israyeli utamsindzisa ngesandla sami, njengobe ushito.” 38Kwenteka loko. Gideyoni wavuka ekuseni ngeluvivi ngakusasa, wahluta lesikhatsa seboya, wekhama lamatolo, agcwala indzebe yemanti.

39

6:39
Gen. 18:30
Gideyoni wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Ungangitfukutseleli. Ase ngente lesinye sicelo. Ngivumele ngente lesinye siciniseko ngaloboya. Kwamanje yenta loboya bome, bese kutsi lomhlabatsi loseceleni kwabo ube nematolo.” 40Kubo lobo busuku Nkulunkulu wakwenta loko. Nguloboya kuphela lobabomile, kwatsi wonkhe lomhlabatsi loseceleni kwabo walala ematolo.

7

Gideyoni uhlasela emaMidiyani

71

7:1
Khu. 6:32
Ngakusasa ekuseni ngeluvivi, Jerubhali, labenguGideyoni, nawo onkhe emadvodza labehamba nawo bemisa emtfonjeni waseHarodi. Inkambu yabakaMidiyani yayingasenyakatfo esigodzini lesasisedvute neNtsaba iMore. 2
7:2
Dut. 8:17
Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Lamadvodza lohamba nawo manyenti kakhulu kutsi nginganikela emaMidiyani etandleni tawo, funa baka-Israyeli batishaye tifuba batsi: ‘Sitisindzise ngemandla etfu.’ 3
7:3
Dut. 20:8
Ngako memetela kulamadvodza utsi: ‘Nakukhona lowesabako nalongenwa ngemanti emadvolweni, akasuke lapha eNtsabeni iGileyadi, ancandzeke, abuyele ekhaya.’ ” Ngako kwancandzeka emadvodza lati-22 000, kwasala lati-10 000.

4Kodvwa Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Asemanyenti lamadvodza. Watsatse wehlele nawo emfuleni, ngitakuhlungela wona khona lapho. Nangitsi: ‘Lona utawuhamba nawe,’ kufanele ahambe, kodvwa nangitsi: ‘Lona angeke ahambe nawe,’ kufanele angahambi.”

5Ngako Gideyoni watsatsa lamadvodza wehlela emfuleni. Nasefike lapho, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Yehlukanisa labo labanatsa ngekucapha lamanti njengenja, kulabo labaguca phansi nabanatsako.” 6Emadvodza lanatsa emanti ngekuwakhaphatela nangekuwacapha aba ngema-300. Onkhe lawa lamanye emadvodza aguca phansi ngemadvolo anatsa.

7

7:7
1 Sam. 14:6
2 Khr. 14:11
Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Ngalamadvodza langema-300 lanatse ngekucapha ngitanisindzisa, nginikele emaMidiyani etandleni takho. Hambisa onkhe lawa lamanye emadvodza, ngulowo nalowo abuyele kubo.” 8Ngako Gideyoni onkhe lamadvodza wawabuyisela emathendeni awo, kodvwa wasala nalawa langema-300, latsatsa imiphako nemacilongo alawa lamanye.

Inkambu yemaMidiyani yayingentasi kwakhe, esigodzini. 9Kubo lobo busuku Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Vuka, wehlele enkambu, ngobe ngitayinikela esandleni sakho. 10Nawesabako kuhlasela, yehlela enkambu nenceku yakho, Phura, 11ulalele kutsi batsini. Emvakwaloko utawuba nesibindzi sekuyihlasela lenkambu.” Ngako yena naPhura, inceku yakhe, behlela kulabo lababegadze inkambu. 12

7:12
Khu. 6:3,5,33
EmaMidiyani, nema-Amaleki, nato tonkhe tive tangasemphumalanga tatimise esigodzini, titse gwacalala njengemabulo esikhonyane. Emakamela ato abengeke asabaleka, abesafanana nesihlabatsi selusentse lwaselwandle.

13Gideyoni wefika ngesikhatsi lenye indvodza isalandzisa umnganayo liphupho itsi: “Ngibhudze sinkhwa sebhali lesiyindingilizi sita sigicikela enkambu yemaMidiyani. Sifike sashaya lithende ngemandla laze lasiphuka, lafohloka.”

14Lomnganakhe waphendvula watsi: “Phela loko kungeke kusho lutfo ngaphandle kwenkemba yaGideyoni, umsa waJowashi, waka-Israyeli. Nkulunkulu unikele emaMidiyani nenkambu yonkhe esandleni sakhe.”

15Watsi kube Gideyoni eve leliphupho kanye nenchazelo, wakhotsama Nkulunkulu, wamkhonta. Wancandzeka wabuyela enkambu yaka-Israyeli, wafike wamemeta watsi: “Vukani! Simakadze unikele inkambu yemaMidiyani esandleni senu!” 16Wahlela lamadvodza langema-300, wawenta emabutfo lamatsatfu. Onkhe lamadvodza wawanika emacilongo nemajeke labengenalutfo, kanye netidlwane lebetisekhatsi emajekeni, watsi ngulowo nalowo akakubambe ngetandla.

17Wabayala watsi: “Nibobuka mine, ningilingise. Nitawutsi nangifika emnyeleni wenkambu, nente njengobe nami ngenta. 18Nangabe mine nalaba labangalapha ngakimi sishaya emacilongo etfu, nani nonkhe, kutungeleta yonkhe inkambu, niboshaya emacilongo enu nimemete nitsi: ‘YaSimakadze neyaGideyoni.’ ”

19Gideyoni nalamadvodza lalikhulu labehamba naye befika emnyeleni wenkambu ekhatsi nebusuku nabasandza kuntjintja laba lababegadze inkambu. BoGideyoni bashaya emacilongo abo, bafohlota lamajeke labebawaphetse ngetandla. 20Onkhe-ke lamabutfo lamatsatfu ashaya emacilongo awo afohlota nalamajeke awo, abambe letidlwane ngesancele, ngesekudla aphetse lamacilongo labewashaya, amemeta atsi: “Inkemba yaSimakadze naGideyoni!” 21Kwatsi bonkhe bantfu baseme etindzaweni tabo batungelete lenkambu, onkhe emaMidiyani abaleka, akhalela etulu.

22

7:22
1 Sam. 14:20
2 Khr. 20:23
Hla. 83:9
Atsi kube lamacilongo langema-300 akhale, Simakadze wasanganisa onkhe lawo madvodza labekuleyo nkambu yemaMidiyani, agucukelana odvwana, agwazana. Imphi yonkhe yesuka yabaleka yacondza eBhethi Shitha kuya eSerera, kuze kuyewufika emnyeleni we-Abela Mehola, eceleni kweThabhathi. 23Ema-Israyeli akaNaftali, newaka-Asheri, nawo onkhe akaManase amenyetwa, acosha emaMidiyani. 24Gideyoni wakhipha tigijimi kulo lonkhe live letintsaba laka-Efrayimu, watsi: “Yehlani nihlasele emaMidiyani, niyekuwavimbetela etindzaweni tonkhe temanti nasematubukweni emfula iJordane asengakefiki, nize niyewufika eBhethi Bhara.”

Ngako onkhe emadvodza aka-Efrayimu amenyetwa ahamba ayawuvimba tonkhe tindzawo letatinemanti nasematubukweni emfula iJordane, kuze kuyewufika eBhethi Bhara; 25

7:25
Hla. 83:11
Isa. 9:4
10:26
adzimate atfumba nebaholi lababili bemaMidiyani, bo-Orebi naZebi. Orebi yena bambulalela edvwaleni lase-Orebi, kwatsi Zebi yena bambulalela etjeni lekuhlutela liwayini lelaliseZebi. EmaMidiyani bawacosha, baze babuya netinhloko tabo-Orebi naZebi, bafike batinika Gideyoni, labamkhandza ngesheya kwemfula iJordane.

8

81

8:1
Khu. 12:1
Sive saka-Efrayimu sabuta Gideyoni, satsi: “Usiphatseleni kanje? Awukasimemi ngani nawuyakulwa nemaMidiyani?” Bamsola kakhulu ngaloko.

2

8:2
Khu. 6:11,34
Kodvwa wabaphendvula watsi: “Yini nje lengiyente kahle kwendlula nine? Angitsi sivuno semagelebisi lesikhwinyitwa baka-Efrayimu sincono kakhulu kunesivuno sibili saka-Abiyezeri? 3Nkulunkulu wanikela bo-Orebi naZebi, baholi bemaMidiyani, etandleni tenu. Yini lengikhone kuyenta kwendlula nine?” Ngaloko, kumsola kwabo kwabotja.

Gideyoni utfumba emakhosi akaMidiyani

4Gideyoni nemadvodza akhe langema-300, nome abesadziniwe, kodvwa achubeka acosha emaMidiyani, aze ewelela ngesheya kwemfula iJordane. 5Wakhuluma kulamadvodza aseSukhothi, watsi: “Phanini emabutfo ami kudla; asadziniwe futsi alambile, kantsi ngisachubeka kucosha boZeba naSalmuna, emakhosi emaMidiyani.”

6Kodvwa tindvuna taseSukhothi tatsi: “Senibatfumbile yini boZeba naSalmuna? Kepha singawanikelani kudla lamabutfo akho?”

7Gideyoni wabaphendvula watsi: “Njengobe nisho nje, kuyawutsi Simakadze anganikela boZeba naSalmuna esandleni sami, ngiyawudladlabula imitimba yenu ngemanyeva esiganga nangetinchachabutane.”

8Wesuka lapho wakhuphukela ePheniyeli,“Pheniyeli” nome “Phenuweli” nakhona wenta sona leso sicelo, kodvwa nabo bamphendvula njengalaba baseSukhothi. 9Ngako wakhuluma kulamadvodza asePheniyeli,“Pheniyeli” nome “Phenuweli” watsi: “Ngiyawutsi nase ngibuya sengincobile ngiwubhidlite lombhoshongo.”

10BoZeba naSalmuna babeseKhakhori kanye nemphi yabo leyayinemadvodza labengaba ti-15 000, bonkhe lababesele emabutfweni etive tangasemphumalanga. Kwase kufe emadvodza lati-120 000, tingwazi cobo lwato. 11

8:11
Num. 32:35,42
Gideyoni wenyuka ngendlela yetihambi emphumalanga yeNoba neJogbeha, watitsela etikwalamabutfo, wona angakacapheli. 12BoZeba naSalmuna, emakhosi lamabili emaMidiyani, babaleka, kodvwa wabacosha, wabakhandza, wabatfumba, wadvungulula yonkhe imphi yabo.

13Gideyoni, umsa waJowashi, wabuya emphini ngeSikhala saseHeresi. 14Wabamba lijaha laseSukhothi waliphenya ngemibuto, lona lase limbhalela emabito etindvuna taseSukhothi labengema-77, lekwakutibondza talelo dolobha. 15Gideyoni weta kulamadvodza aseSukhothi, wafike watsi: “Naba boZeba naSalmuna, lenaningicoloshela ngabo, nitsi: ‘Sewubatfumbile yini boZeba naSalmuna? Pho, singawanikelani kudla lamabutfo akho lasadziniwe?’ ” 16Watsatsa lamadvodza, tibondza telidolobha laseSukhothi, wafundzisa sifundvo ngekuwajezisa ngemanyeva esiganga nangetinchachabutane. 17Waphindze wabhidlita umbhoshongo wasePheniyeli;“Pheniyeli” nome “Phenuweli” wabulala nemadvodza alelo dolobha.

18Wabuta boZeba naSalmuna watsi: “Bekubobani lamadvodza lenawabulala eThabori?”

Bamphendvula batsi: “Lamadvodza abefanana nawe ngulowo nalowo abenesimo sebuntfwabenkhosi.”

19Gideyoni wabaphendvula, watsi: “Lawo madvodza bekubomnaketfu, kungemadvodzana amake longitalako. Ngifunga kuphila kwaSimakadze, kube anibabulalanga, nami-ke bengingeke nginibulale.” 20Wagucukela ngakuJetheri, umsa wakhe lomdzala, watsi: “Babulale.” Kodvwa Jetheri akayihoshulanga inkemba yakhe, ngobe abesengumfana futsi esaba.

21

8:21
Hla. 83:11
BoZeba naSalmuna bakhuluma, batsi: “Kota, kutekwentiwa nguwe matfupha loko; ‘indvodza yindvodza ngemandla ayo.’ ” Ngako Gideyoni wasondzela kubo wababulala, wase utsatsa imihlobiso etintsanyeni temakamela abo.

Leminye imisebenti yaGideyoni

22Ema-Israyeli akhuluma kuGideyoni, atsi: “Sale sewusibusa, wena nemsa wakho nemtukulu wakho, ngobe usisindzise esandleni semaMidiyani.”

23Kodvwa Gideyoni wawatjela watsi: “Ngingeke nginibuse, ngisho nemsa wami imbala. NguSimakadze lotanibusa.” 24Wachubeka watsi: “Kunye lengikucelako, kutsi ngulowo nalowo angiphe licici esabelweni senu semphango.” Bekulisiko lema-Ishmayeli kufaka emacici egolide.

25Ema-Israyeli aphendvula atsi: “Singajabula kukunika wona.” Ngako endlala ingubo, bonkhe bantfu ngulowo nalowo wajika licici kuyo labelitsetse emphangweni yakhe. 26Sisindvo salamacici labewacelile saba ngemakhilogremu labengaba li-19 nemagremu langema-500, ngaphandle kwemihlobiso letinhlobonhlobo netingubo letatibukhwebeletane letatembatfwa ngemakhosi aseMidiyani kanye netingcibe lebetisetintsanyeni temakamela awo. 27

8:27
Eks. 28:4,6
Khu. 17:5
Gideyoni wenta sidziya segolide, wasibeka edolobheni lakubo i-Ofra. Onkhe ema-Israyeli eta aphinga ngekukhonta sona; loko kwaba lugibe kuGideyoni kanye nemndeni wakhe.

Kufa kwaGideyoni

28

8:28
Khu. 3:11
Atfotjiswa kanjalo-ke emaMidiyani ngaphansi kwa-Israyeli, akazange aphindze atiphakamise. Ngesikhatsi saGideyoni ema-Israyeli aba nekuthula iminyaka lengema-40.

29Jerubhali, umsa waJowashi, wabuyela ekhaya kubo. 30Gideyoni abenemadvodzana labengema-70, labetalwa nguye, ngobe abenebafati labanyenti. 31Lesinye singani sakhe, lesasihlala eShekhemu, samtalela indvodzana, layetsa libito watsi ngu-Abimeleki. 32Gideyoni, umsa waJowashi, wafa asakhulile kakhulu ngeminyaka. Wangcwatjwa ethuneni leyise, Jowashi, lelalise-Ofra, kulema-Abiyezeri.

33

8:33
Khu. 9:4
Wenelela kufa nje Gideyoni, ema-Israyeli aphindze abuyela kuboBhali, aphinga nabo ngekubakhonta. Atimisela Bhali Bherithi, atsi ngunkulunkulu wawo, 34angete amkhumbula Simakadze Nkulunkulu wawo, labewephule etandleni tato tonkhe titsa tawo kuyo yonkhe indzawo. 35
8:35
Khu. 9:5
Akazange entele umusa emndenini waJerubhali lekwakunguGideyoni, njengako konkhe lokuhle labekwentele wona.