Siswati 1996 (SWA96)
6

Gideyoni

61Sive sema-Israyeli saphindza futsi senta lokubi emehlweni aSimakadze, ngako Simakadze wabayekelela esandleni semaMidiyani iminyaka lesikhombisa. 2Sandla semaMidiyani saba matima esiveni sema-Israyeli, ngako ema-Israyeli ase atentela imihume emigedzeni yetintsaba, nemigodzi yekubalekela kanye netinqaba. 3

6:3
Dut. 28:33
Kwakutsi njalo ema-Israyeli nakahlanyele tilimo tawo, achamuke emaMidiyani, nema-Amaleki, naletinye tive tangasemphumalanga tilihlasele live. 4Tatitsi tingefika letive, timise kulelive lawo tibhubhise konkhe tingashiyi lutfo lolulinyiwe, kuze kuyewuma ngeGaza, tingawashiyeli lutfo loluphilako ema-Israyeli, tibhubhise timvu, netinkhomo, netimbongolo. 5Tatitseleka kanye netifuyo tato nemathende ato, kube shangatsi ngemabulo esikhonyane. Kute labengakhona kubala emadvodza nemakamela ato. Tatihlasela live lonkhe tentele kulibhubhisa. 6EmaMidiyani aphundla ema-Israyeli, adzimate ema-Israyeli akhala kuSimakadze acela lusito.

7Satsi kube sive sema-Israyeli sikhale kuSimakadze ngenca yemaMidiyani, 8wase usitfumelela umphrofethi, lowafike wakhuluma, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli: ‘Nganikhuphula eGibhithe, nganikhipha eveni lebugcili. 9Nganihlwitsa emandleni eGibhithe nasesandleni sebagcilati benu. Ngabadvungulula embikwenu, nganinika live labo. 10

6:10
2 Khos. 17:35,38
Ngakhuluma kini, ngatsi: “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu; ningabakhonti bonkulunkulu bema-Amori, kulelive lawo lenihlala kulo.” Kodvwa anizange ningilalele.’ ”

11Ingilosi yaSimakadze yeta yefika yahlala ngephansi kwesihlahla se-okhi e-Ofra leyayiyaJowashi, labewesive saka-Abiyezeri, lapho umsa wakhe, Gideyoni, abebhula khona kolo etjeni lekuhluta liwayini entela kutsi emaMidiyani angamtfoli. 12Kwatsi ingilosi yaSimakadze nayifika kuGideyoni, yatsi: “Simakadze unawe, chawe lelinemandla.”

13

6:13
Eks. 13:14
Gideyoni waphendvula watsi: “Kodvwa mnumzane, nangabe Simakadze anatsi, konkhe loku kwentekelani kitsi? Tiphi tonkhe letimangaliso takhe, bobabe lababesitjela ngato nabatsi: ‘Simakadze akasikhuphulanga yini, wasikhipha eGibhithe?’ Kodvwa manje Simakadze usishiye wasinikela etandleni temaMidiyani.”

14

6:14
Heb. 11:32
Simakadze wagucukela kuye wakhuluma, watsi: “Hamba ngalawo mandla lonawo usindzise Israyeli esandleni saMidiyani. Angikutfumi yini?”

15Gideyoni wabuta, watsi: “Kodvwa Simakadze, ngingamsindzisa njani Israyeli? Lusendvo lwakitsi alusilutfo kuso sonkhe sive sakaManase, nami ngingulomncane kakhulu emndenini waketfu.”

16

6:16
Eks. 3:12
Simakadze waphendvula, watsi: “Ngitakuba nawe, wena-ke utawugadla emaMidiyani uwabulale kube sengatsi ugalela umuntfu munye.”

17Gideyoni waphendvula, watsi: “Nangabe nyalo ngitfole umusa emehlweni akho, nginike sibonakaliso sekutsi nguwe Simakadze sibili lona lokhuluma nami. 18Ngicela ungahambi, ngize ngibuye ngiletse umnikelo wami ngiwuletse embikwakho.”

Simakadze watsi: “Ngitakumela uze ubuye.”

19Gideyoni wangena, walungisa lizinyane lembuti, wenta emacebelengwane labengenambiliso ngemphuphu lecolisakele leyayingemakhilogremu labengaba lishumi. Wafaka inyama ebhasikidini, nemhluti wayo ebhodweni, konkhe wakukhipha wakuletsa wakunikela kuye ngaphansi kwaleso sihlahla se-okhi.

20Ingilosi yaNkulunkulu yakhuluma kuye, yatsi: “Tsatsa lenyama kanye nalamacebelengwane langenambiliso, ukubeke etikwelidvwala, bese utsela lomhluti etikwako.” Gideyoni wakwenta loko. 21

6:21
Lev. 9:24
1 Khos. 18:38
2 Khr. 7:1
Ngesihloko sendvuku leyayisesandleni sayo, lengilosi yaSimakadze yatsintsa lenyama kanye nalamacebelengwane labengenambiliso. Kwavutsa umlilo kulelidvwala, wadla lenyama nalamacebelengwane. Ingilosi yaSimakadze yanyamalala. 22
6:22
Eks. 32:20
Khu. 13:22
Watsi kube Gideyoni abone kutsi bekuyingilosi yaSimakadze, wamemeta watsi: “Hawu! Somandla Simakadze! Ngibone ingilosi yaSimakadze buso nebuso!”

23Kodvwa Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Kuthula akube kuwe. Ungesabi, ungeke ufe.”

24Ngako Gideyoni wakhela Simakadze lilati khona lapho, waletsa libito watsi: “Simakadze ukuthula.” Ngisho nalamuhla loku lisemile e-Ofra yesive saka-Abiyezeri.

25

6:25
Dut. 7:5
Ngabona lobo busuku Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Tsatsa inkunzi yesibili emhlambini wetinkhomo teyihlo, akube nguleyo leneminyaka lesikhombisa budzala. Bhidlita lilati leyihlo laBhali, ujube insika ya-Ashera“Insika ya-Ashera” bekusikhumbuto sesithicokati Ashera leseceleni kwalo, 26bese wakha lilati sibili laSimakadze Nkulunkulu wakho esicongweni salendvundvuma. Sebentisa tinkhuni tensika ya-Ashera loyijubile ibe tinkhuni ekunikeleni inkunzi yesibili kutsi ibe ngumnikelo wekushiswa.”

27Ngako Gideyoni watsatsa tisebenti takhe letilishumi wenta njengobe atjelwe nguSimakadze. Kodvwa ngobe abesaba umndeni wakabo kanye nemadvodza alelo dolobha, loko wakwenta ebusuku, hhayi emini.

28Ekuseni atsi emadvodza alelo dolobha ayavuka, akhandza lilati laBhali selibhidlitiwe, kanye nensika ya-Ashera eceleni kwalo seyijutjiwe, nenkunzi yesibili seyentiwe umhlatjelo kulelo lati lelase lakhiwe kabusha!

29Abutana odvwana atsi: “Ngubani lowente loku?” Atsi nakaphenyisisa atjelwa, kwatsiwa: “NguGideyoni, umsa waJowashi, lokwentile.”

30Emadvodza alelo dolobha afuna Jowashi, atsi: “Khipha umsa wakho. Kufanele afe, ngobe ubhidlite lilati laBhali, wajuba nensika ya-Ashera eceleni kwalo.”

31

6:31
1 Khos. 18:21
Kodvwa Jowashi waphendvula lesicumbi semadvodza lesasitfukutsele sibila simtungeletile, watsi: “Nimelele Bhali yini? Netama kumvikela yini? Wonkhe lolwela Bhali utawubulawa manje ekuseni! Nangabe Bhali ungunkulunkulu, kufanele ativikele yena, nakukhona lobhidlita lilati lakhe.” 32
6:32
Khu. 7:1
Ngako kusukela ngalelo langa Gideyoni wetsiwa libito, kwatsiwa nguJerubhali, lokusho kutsi: “Bhali akatilwele yena,” ngobe abebhidlite lilati laBhali.

33Kwase kutsi onkhe emaMidiyani, nema-Amaleki, naletinye tive letatingasemphumalanga tahlangana tewelela ngesheya kweJordane, tayawumisa eSigodzini saseJezreyeli. 34

6:34
1 Khr. 12:18
2 Khr. 24:20
Luk. 24:49
Moya waSimakadze wehlela etikwaGideyoni; Gideyoni washaya licilongo atjela baka-Abiyezeri kutsi bamlandzele. 35Wakhipha tigijimi kulo lonkhe lakaManase abita sive kutsi sihlome, watfumela nasesiveni saka-Asheri, nesakaZebuloni, nesakaNaftali, watsi nabo abaphume batihlangabete letive.

36Gideyoni wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Nangabe utawusindzisa sive sema-Israyeli ngesandla sami njengobe wetsembisile, ase ngente naku: 37Ngitawubeka sikhatsa seboya bemvu ebaleni lekubhulela kolo. Nangikhandza kunematolo kulesikhatsa kuphela, kantsi lomhlaba loseceleni kwaso womile, ngitabe sengiyati kutsi Israyeli utamsindzisa ngesandla sami, njengobe ushito.” 38Kwenteka loko. Gideyoni wavuka ekuseni ngeluvivi ngakusasa, wahluta lesikhatsa seboya, wekhama lamatolo, agcwala indzebe yemanti.

39

6:39
Gen. 18:30
Gideyoni wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Ungangitfukutseleli. Ase ngente lesinye sicelo. Ngivumele ngente lesinye siciniseko ngaloboya. Kwamanje yenta loboya bome, bese kutsi lomhlabatsi loseceleni kwabo ube nematolo.” 40Kubo lobo busuku Nkulunkulu wakwenta loko. Nguloboya kuphela lobabomile, kwatsi wonkhe lomhlabatsi loseceleni kwabo walala ematolo.