Siswati 1996 (SWA96)
5

Ingoma yaboDebhora naBharaki

51Ngalona lelo langa boDebhora naBharaki, umsa wa-Abinowami, bahlabela ingoma, batsi:

2

5:2
Khu. 4:10
“Baholi baka-Israyeli bahamba embili,

bantfu batinikela bona ngenhlitiyo lemhlophe.

Dvumisani Simakadze!

3“Lalelani lapha, nine makhosi!

Lalelani nani babusi.

Ngiyakuhlabela kuSimakadze.

Ngiyakuhlabela ngidvumise Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

4

5:4
Eks. 19:16
Dut. 2:3
33:2
Hla. 68:7
77:17
97:5
114:7
“Yebo, Simakadze,

nawuphuma eSeyiri,

nawuhlasela usuka eveni laka-Edomu,

umhlaba watamatama, emazulu acitsa.

Emafu acitsa imvula.

5Tintsaba tatamatama

embikwaSimakadze,

longuSimakadze waseSinayi.

Tatamatama embikwaSimakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

6

5:6
Khu. 3:31
“Ngemihla yaShamgari,

umsa wa-Anathi, yebo, ngemihla yaJayeli imigwaco yayekelwa,

tihambi tangenela tindledlana letijikeletako.

7

5:7
Khu. 4:4
Emakhaya kwakukhala libhungane,

kwaze kwavuswa mine, Debhora,

ngavuka njengenina wesive sema-Israyeli.

8

5:8
Dut. 32:17
1 Sam. 13:9
Nabakhetsa bonkulunkulu labasha, kwefika imphi emasangweni emadolobha;

kwabate lihawu nesikhali lokwabonakala kulabati-40 000 baka-Israyeli.

9Inhlitiyo yami ikubaholi

baka-Israyeli, yebo, ikulabo labatinikele emkhatsini wesive.

Dvumisani Simakadze!

10“Nine lenigibela timbongolo letimhlophe,

nihleti etihlalweni tetingubo,

nani lenihamba ngendlela,

khulumani ngako loku.

11Lalelani emaphimbo ebahlabeleli emitfonjeni.

Babonga bagambute ngetento

letilungile taSimakadze,

tento letilungile temabutfo akhe aka-Israyeli.

Sive saSimakadze sehla,

sehlela emasangweni elidolobha.

12“Vuka, vuka, Debhora!

Vuka, vuka uhlabele ingoma!

Sukuma, Bharaki!

Tfumba batfunjwa bakho,

wena msa wa-Abinowami.

13“Kwatsi emadvodza labesasele

ehlela kubahlonishwa.

Bantfu baSimakadze beta kimi,

ngisho bonkhe labanemandla ekulwa.

14

5:14
Josh. 17:1
Khu. 12:15
Labanye bachamuka ka-Efrayimu,

labatimphandze tabo tika-Amaleki.

Bhenjamini abekanye nebantfu lababekulandzela.

Tindvuna tehla tiphuma kaMakhire,

netiphatsimandla tiphuma kaZebuloni, tiphetse intfonga yendvuna yemphi.Nome “lusiba lwembhali”

15Emakhosi aka-Isakhari

abenaDebhora,

yebo, Isakhari abenaBharaki,

agijima amlandzela aya esihosheni.

Emitfonjeni yakaRubeni

kwaba khona kutihlolisisa kakhulu enhlitiyweni.

16Nisaleleni netimvu ngemuva

kutekulalela tinkwela tebelusi?

Emitfonjeni yakaRubeni

kwaba khona kutihlolisisa kakhulu enhlitiyweni.

17

5:17
Josh. 13:24
19:24,40
Gileyadi abehlala ngesheya

kweJordane.

Kepha Dani abentiwa yini kutsi

azulazule ngasemikhunjini?

Asheri wasala ngaselusentseni lwelwandle,

wahlala akhululekile ematubukweni alo.

18Sive sakaZebuloni satilahla

ematsambo,

sinikela imphilo yaso.

Naye Naftali wenta njalo ematsafeni.

19“Emakhosi eta, alwa;

emakhosi aseKhenani alwa khona eThanaki

ngasemitfonjeni yaseMegido,

kodvwa abetfwalanga siliva,

ngisho nemphango.

20

5:20
Eks. 14:24
Josh. 10:12
Khu. 4:15
Esibhakabhakeni tinkhanyeti talwa,

yebo, tisagijima ngemivila yato, talwa naSisera.

21

5:21
Khu. 4:13
Umfudlana iKhishoni

wabakhukhula,

umfudlana lomdzala,

umfudlana iKhishoni.

Mphefumulo wami, chubeka,

unyatsele ngemandla!

22“Kwadvuma tigi tetinselo temahhashi.

Gidzidzidzi! Gidzidzidzi!

Aholobha emahhashi akhe lanemandla!

23“Ingilosi yaSimakadze yatsi:

‘Calekisa Merozi.

Calekisa bantfu bayo kabuhlungu,

ngobe abazange bete kutawusita Simakadze,

yebo, kutawusita Simakadze,

nakalwa nalabanemandla.’

24

5:24
Khu. 4:17
“Akabusiswe kakhulu Jayeli kulabasikati,

umfati waHebere, umKheni.

Akabusiswe kakhulu

kunabo bonkhe labasikati

labahlala emathendeni.

25Sisera wacela emanti,

Jayeli wamnika lubisi

ngendzebe lelungele bahlonishwa.

Wamletsela lubisi lolunelulata.

26Sandla saJayeli sacukula sikhonkhwane selithende,

sandla sakhe sangesekudla satsatsa sandvo sembati.

Waphisela Sisera, wamphihlita inhloko,

yebo, wamfohlota wamhlahlela enhlafunweni.

27Sisera wacimuleka etinyaweni taJayeli,

walala khona lapho.

Sisera wacimuleka etinyaweni taJayeli, lapho awela khona.

Ngulapho acimuleka khona, wawa, wafa.

28“Unina waSisera wahlola ngelifasitelo,

wakhala emvakwelutsango lwendlu watsi:

‘Kwentiwa yini kutsi incola yakhe yephute kangaka kubuya?

Kwentiwa yini bukhehlekhehle betincola takhe bephute kuvakala?’

29Emkhatsini wemantfombatana akhe

lehlakaniphe kakhulu yamphendvula.

Yebo, yakhuluma kuye, yatsi:

30‘Kambe ngabe babutsa

behlukaniselane imphango,

kutsi intfombi yinye nome timbili tibe tendvodza yinye,

kutsi tembatfo letimibalabala tibe taSisera,

yebo, tembatfo letimibalabala naletihlotjisiwe

tibe yimphango,

tembatfo letihlotjiswe ngala nangale tentsamo yami,

konkhe loku kube yimphango?’

31

5:31
Hla. 19:5
Mat. 13:43
“Yebo, Simakadze,

shangatsi tonkhe titsa takho tingabhubha.

Kodvwa labo labatsandza wena bangakhanya njengelilanga naliphumako ngemandla alo.”

Live laba nekuthula iminyaka lengema-40.