Siswati 1996 (SWA96)
4

Debhora

41Emvakwekufa kwa-Ehudi, ema-Israyeli aphindza enta lokubi emehlweni aSimakadze. 2

4:2
Josh. 11:10
1 Sam. 12:9
Ngako Simakadze wawanikela kuJabini, inkhosi yaseKhenani, labebusa eHasori. Indvuna yemphi yakhe kwakunguSisera, labehlala eHaroshethi Hagoyimu.Nome “eHaroshethi yebetive” 3Jabini abenetincola tensimbi letatingema-900; wabusa sive sema-Israyeli ngelulaka nangesihluku iminyaka lengema-20. Ema-Israyeli akhala acela lusito kuSimakadze.

4Debhora, umphrofethikati, umfati waLapidothi, abengumholi wema-Israyeli ngaleso sikhatsi. 5Nakateka emacala, abevamise kuhlala ngaphansi kwesihlahla seLisundvu laDebhora, emkhatsini weRama neBetheli, eveni letintsaba laka-Efrayimu; sive sema-Israyeli sasita kuye sitekwehlulelwa nguye emibangweni yaso. 6

4:6
Heb. 11:32
Watfumela kutsi kubitwe Bharaki, umsa wa-Abinowami, eKhedeshi kulakaNaftali, walayeta kuye watsi: “Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukuyala utsi: ‘Hamba uyewutsatsa emadvodza lati-10 000 akaNaftali newakaZebuloni uwahole uye eNtsabeni iThabori. 7Ngitamuhunga Sisera, indvuna yemphi yaJabini, kanye netincola nemabutfo akhe emphi kutsi aye emfuleni iKhishoni, ngimniketele esandleni sakho.’ ”

8Bharaki wamphendvula watsi: “Ngitakuya nangabe nawe utawuhamba nami; kodvwa nangabe awuhambi nami, ngingeke ngiye.”

9Debhora watsi: “Kulungile, ngitawuhamba nawe, kodvwa ngenca yaloko ludvumo lungeke lube lwakho, ngobe Simakadze utawunikela Sisera esandleni semfati.” Ngako Debhora wahamba naBharaki baya eKhedeshi, 10lapho efike wabita boZebuloni naNaftali. Abelandzelwa ngemadvodza lati-10 000, naDebhora wahamba kanye nabo.

11

4:11
Num. 10:29
Khu. 1:16
Hebere, umKheni, abesatehlukanisile nesive semaKheni, situkulwane sakaHobabi, umkhwenyewaboMosi, wayakumisa lithende lakhe eceleni kwesihlahla lesikhulu eveni laseSananimu eceleni kweKhedeshi.

12Batsi kube bamtjele Sisera kutsi Bharaki, umsa wa-Abinowami, sewukhuphukele eNtsabeni iThabori, 13Sisera wabutsa tincola takhe tensimbi letatingema-900 nawo onkhe emadvodza, esuka eHaroshethi HagoyimuNome “eHaroshethi yebetive” aze efika emfuleni iKhishoni.

14Debhora wakhuluma kuBharaki, watsi: “Sukuma uhambe, lamuhla ngilo lilanga lapho Simakadze anikela Sisera esandleni sakho. Simakadze akahambi embikwakho yini?” Ngako Bharaki wehla eNtsabeni iThabori alandzelwa ngemadvodza lati-10 000. 15

4:15
Hla. 83:9
Kwatsi ekuhlaseleni kwaBharaki Simakadze wasanganisa wabhubhisa Sisera kanye netincola takhe temphi, nemabutfo akhe, ngelusiko lwenkemba. Sisera washiya incola yakhe, wabaleka ngetinyawo. 16Kodvwa Bharaki wacosha tincola kanye nayo yonkhe imphi, waze wayawufika eHaroshethi Hagoyimu.Nome “eHaroshethi yebetive” Onkhe emabutfo aSisera awa ngelusiko lwenkemba, kwabate ngisho namunye lowaphunyuka.

17Noko Sisera yena wabaleka ngetinyawo, waze wayawungenisa ethendeni lakaJayeli, umfati waHebere, umKheni, ngobe kwakunebudlelwane emkhatsini waJabini, inkhosi yaseHasori, nelusendvo lwakaHebere, umKheni.

18Jayeli waphuma wahlangabeta Sisera, wafike watsi kuye: “Wota nkhosi yami, ngena ngekhatsi, ungesabi.” Ngako Sisera wangena ethendeni lakhe, Jayeli wambonya ngengubo yekulala.

19Wakhuluma kuJayeli, watsi: “Ngomile, ngicela mane unginatsise emanti.” Wagwabula ingula yelubisi wamnatsisa, wabuye wamgubhetela.

20Sisera wakhuluma kulomfati, watsi: “Mani emnyango welithende; nakukhona lofikako akubute kutsi ukhona yini umuntfu lokhona lapha ngekhatsi, ubotsi: ‘Kute.’ ”

21Kodvwa Jayeli, umkaHebere, wesuka watsatsa sikhonkhwane selithende kanye nesandvo, wamnyonyobela ngesikhatsi asetumekile alele. Wafike wamphisela ngalesikhonkhwane enhlafunweni, saze sayawuphumela emhlabatsini; kwaba kufa kwaSisera njalo loko.

22Bharaki wefika acosha Sisera, Jayeli waphuma wamhlangabeta, wafike watsi: “Wota, ngitekukhombisa lendvodza loyifunako.” Ngako wangena kanye naye. Wabona Sisera alele nesikhonkhwane selithende enhloko yakhe, afile.

23Ngalelo langa Nkulunkulu wancoba Jabini, inkhosi yemaKhenani, wamehlisa embikwema-Israyeli. 24Sandla sema-Israyeli sacina saba nemandla etikwaJabini, inkhosi yemaKhenani, ema-Israyeli, aze ambhubhisa amcedza.

5

Ingoma yaboDebhora naBharaki

51Ngalona lelo langa boDebhora naBharaki, umsa wa-Abinowami, bahlabela ingoma, batsi:

2

5:2
Khu. 4:10
“Baholi baka-Israyeli bahamba embili,

bantfu batinikela bona ngenhlitiyo lemhlophe.

Dvumisani Simakadze!

3“Lalelani lapha, nine makhosi!

Lalelani nani babusi.

Ngiyakuhlabela kuSimakadze.

Ngiyakuhlabela ngidvumise Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

4

5:4
Eks. 19:16
Dut. 2:3
33:2
Hla. 68:7
77:17
97:5
114:7
“Yebo, Simakadze,

nawuphuma eSeyiri,

nawuhlasela usuka eveni laka-Edomu,

umhlaba watamatama, emazulu acitsa.

Emafu acitsa imvula.

5Tintsaba tatamatama

embikwaSimakadze,

longuSimakadze waseSinayi.

Tatamatama embikwaSimakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

6

5:6
Khu. 3:31
“Ngemihla yaShamgari,

umsa wa-Anathi, yebo, ngemihla yaJayeli imigwaco yayekelwa,

tihambi tangenela tindledlana letijikeletako.

7

5:7
Khu. 4:4
Emakhaya kwakukhala libhungane,

kwaze kwavuswa mine, Debhora,

ngavuka njengenina wesive sema-Israyeli.

8

5:8
Dut. 32:17
1 Sam. 13:9
Nabakhetsa bonkulunkulu labasha, kwefika imphi emasangweni emadolobha;

kwabate lihawu nesikhali lokwabonakala kulabati-40 000 baka-Israyeli.

9Inhlitiyo yami ikubaholi

baka-Israyeli, yebo, ikulabo labatinikele emkhatsini wesive.

Dvumisani Simakadze!

10“Nine lenigibela timbongolo letimhlophe,

nihleti etihlalweni tetingubo,

nani lenihamba ngendlela,

khulumani ngako loku.

11Lalelani emaphimbo ebahlabeleli emitfonjeni.

Babonga bagambute ngetento

letilungile taSimakadze,

tento letilungile temabutfo akhe aka-Israyeli.

Sive saSimakadze sehla,

sehlela emasangweni elidolobha.

12“Vuka, vuka, Debhora!

Vuka, vuka uhlabele ingoma!

Sukuma, Bharaki!

Tfumba batfunjwa bakho,

wena msa wa-Abinowami.

13“Kwatsi emadvodza labesasele

ehlela kubahlonishwa.

Bantfu baSimakadze beta kimi,

ngisho bonkhe labanemandla ekulwa.

14

5:14
Josh. 17:1
Khu. 12:15
Labanye bachamuka ka-Efrayimu,

labatimphandze tabo tika-Amaleki.

Bhenjamini abekanye nebantfu lababekulandzela.

Tindvuna tehla tiphuma kaMakhire,

netiphatsimandla tiphuma kaZebuloni, tiphetse intfonga yendvuna yemphi.Nome “lusiba lwembhali”

15Emakhosi aka-Isakhari

abenaDebhora,

yebo, Isakhari abenaBharaki,

agijima amlandzela aya esihosheni.

Emitfonjeni yakaRubeni

kwaba khona kutihlolisisa kakhulu enhlitiyweni.

16Nisaleleni netimvu ngemuva

kutekulalela tinkwela tebelusi?

Emitfonjeni yakaRubeni

kwaba khona kutihlolisisa kakhulu enhlitiyweni.

17

5:17
Josh. 13:24
19:24,40
Gileyadi abehlala ngesheya

kweJordane.

Kepha Dani abentiwa yini kutsi

azulazule ngasemikhunjini?

Asheri wasala ngaselusentseni lwelwandle,

wahlala akhululekile ematubukweni alo.

18Sive sakaZebuloni satilahla

ematsambo,

sinikela imphilo yaso.

Naye Naftali wenta njalo ematsafeni.

19“Emakhosi eta, alwa;

emakhosi aseKhenani alwa khona eThanaki

ngasemitfonjeni yaseMegido,

kodvwa abetfwalanga siliva,

ngisho nemphango.

20

5:20
Eks. 14:24
Josh. 10:12
Khu. 4:15
Esibhakabhakeni tinkhanyeti talwa,

yebo, tisagijima ngemivila yato, talwa naSisera.

21

5:21
Khu. 4:13
Umfudlana iKhishoni

wabakhukhula,

umfudlana lomdzala,

umfudlana iKhishoni.

Mphefumulo wami, chubeka,

unyatsele ngemandla!

22“Kwadvuma tigi tetinselo temahhashi.

Gidzidzidzi! Gidzidzidzi!

Aholobha emahhashi akhe lanemandla!

23“Ingilosi yaSimakadze yatsi:

‘Calekisa Merozi.

Calekisa bantfu bayo kabuhlungu,

ngobe abazange bete kutawusita Simakadze,

yebo, kutawusita Simakadze,

nakalwa nalabanemandla.’

24

5:24
Khu. 4:17
“Akabusiswe kakhulu Jayeli kulabasikati,

umfati waHebere, umKheni.

Akabusiswe kakhulu

kunabo bonkhe labasikati

labahlala emathendeni.

25Sisera wacela emanti,

Jayeli wamnika lubisi

ngendzebe lelungele bahlonishwa.

Wamletsela lubisi lolunelulata.

26Sandla saJayeli sacukula sikhonkhwane selithende,

sandla sakhe sangesekudla satsatsa sandvo sembati.

Waphisela Sisera, wamphihlita inhloko,

yebo, wamfohlota wamhlahlela enhlafunweni.

27Sisera wacimuleka etinyaweni taJayeli,

walala khona lapho.

Sisera wacimuleka etinyaweni taJayeli, lapho awela khona.

Ngulapho acimuleka khona, wawa, wafa.

28“Unina waSisera wahlola ngelifasitelo,

wakhala emvakwelutsango lwendlu watsi:

‘Kwentiwa yini kutsi incola yakhe yephute kangaka kubuya?

Kwentiwa yini bukhehlekhehle betincola takhe bephute kuvakala?’

29Emkhatsini wemantfombatana akhe

lehlakaniphe kakhulu yamphendvula.

Yebo, yakhuluma kuye, yatsi:

30‘Kambe ngabe babutsa

behlukaniselane imphango,

kutsi intfombi yinye nome timbili tibe tendvodza yinye,

kutsi tembatfo letimibalabala tibe taSisera,

yebo, tembatfo letimibalabala naletihlotjisiwe

tibe yimphango,

tembatfo letihlotjiswe ngala nangale tentsamo yami,

konkhe loku kube yimphango?’

31

5:31
Hla. 19:5
Mat. 13:43
“Yebo, Simakadze,

shangatsi tonkhe titsa takho tingabhubha.

Kodvwa labo labatsandza wena bangakhanya njengelilanga naliphumako ngemandla alo.”

Live laba nekuthula iminyaka lengema-40.

6

Gideyoni

61Sive sema-Israyeli saphindza futsi senta lokubi emehlweni aSimakadze, ngako Simakadze wabayekelela esandleni semaMidiyani iminyaka lesikhombisa. 2Sandla semaMidiyani saba matima esiveni sema-Israyeli, ngako ema-Israyeli ase atentela imihume emigedzeni yetintsaba, nemigodzi yekubalekela kanye netinqaba. 3

6:3
Dut. 28:33
Kwakutsi njalo ema-Israyeli nakahlanyele tilimo tawo, achamuke emaMidiyani, nema-Amaleki, naletinye tive tangasemphumalanga tilihlasele live. 4Tatitsi tingefika letive, timise kulelive lawo tibhubhise konkhe tingashiyi lutfo lolulinyiwe, kuze kuyewuma ngeGaza, tingawashiyeli lutfo loluphilako ema-Israyeli, tibhubhise timvu, netinkhomo, netimbongolo. 5Tatitseleka kanye netifuyo tato nemathende ato, kube shangatsi ngemabulo esikhonyane. Kute labengakhona kubala emadvodza nemakamela ato. Tatihlasela live lonkhe tentele kulibhubhisa. 6EmaMidiyani aphundla ema-Israyeli, adzimate ema-Israyeli akhala kuSimakadze acela lusito.

7Satsi kube sive sema-Israyeli sikhale kuSimakadze ngenca yemaMidiyani, 8wase usitfumelela umphrofethi, lowafike wakhuluma, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli: ‘Nganikhuphula eGibhithe, nganikhipha eveni lebugcili. 9Nganihlwitsa emandleni eGibhithe nasesandleni sebagcilati benu. Ngabadvungulula embikwenu, nganinika live labo. 10

6:10
2 Khos. 17:35,38
Ngakhuluma kini, ngatsi: “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu; ningabakhonti bonkulunkulu bema-Amori, kulelive lawo lenihlala kulo.” Kodvwa anizange ningilalele.’ ”

11Ingilosi yaSimakadze yeta yefika yahlala ngephansi kwesihlahla se-okhi e-Ofra leyayiyaJowashi, labewesive saka-Abiyezeri, lapho umsa wakhe, Gideyoni, abebhula khona kolo etjeni lekuhluta liwayini entela kutsi emaMidiyani angamtfoli. 12Kwatsi ingilosi yaSimakadze nayifika kuGideyoni, yatsi: “Simakadze unawe, chawe lelinemandla.”

13

6:13
Eks. 13:14
Gideyoni waphendvula watsi: “Kodvwa mnumzane, nangabe Simakadze anatsi, konkhe loku kwentekelani kitsi? Tiphi tonkhe letimangaliso takhe, bobabe lababesitjela ngato nabatsi: ‘Simakadze akasikhuphulanga yini, wasikhipha eGibhithe?’ Kodvwa manje Simakadze usishiye wasinikela etandleni temaMidiyani.”

14

6:14
Heb. 11:32
Simakadze wagucukela kuye wakhuluma, watsi: “Hamba ngalawo mandla lonawo usindzise Israyeli esandleni saMidiyani. Angikutfumi yini?”

15Gideyoni wabuta, watsi: “Kodvwa Simakadze, ngingamsindzisa njani Israyeli? Lusendvo lwakitsi alusilutfo kuso sonkhe sive sakaManase, nami ngingulomncane kakhulu emndenini waketfu.”

16

6:16
Eks. 3:12
Simakadze waphendvula, watsi: “Ngitakuba nawe, wena-ke utawugadla emaMidiyani uwabulale kube sengatsi ugalela umuntfu munye.”

17Gideyoni waphendvula, watsi: “Nangabe nyalo ngitfole umusa emehlweni akho, nginike sibonakaliso sekutsi nguwe Simakadze sibili lona lokhuluma nami. 18Ngicela ungahambi, ngize ngibuye ngiletse umnikelo wami ngiwuletse embikwakho.”

Simakadze watsi: “Ngitakumela uze ubuye.”

19Gideyoni wangena, walungisa lizinyane lembuti, wenta emacebelengwane labengenambiliso ngemphuphu lecolisakele leyayingemakhilogremu labengaba lishumi. Wafaka inyama ebhasikidini, nemhluti wayo ebhodweni, konkhe wakukhipha wakuletsa wakunikela kuye ngaphansi kwaleso sihlahla se-okhi.

20Ingilosi yaNkulunkulu yakhuluma kuye, yatsi: “Tsatsa lenyama kanye nalamacebelengwane langenambiliso, ukubeke etikwelidvwala, bese utsela lomhluti etikwako.” Gideyoni wakwenta loko. 21

6:21
Lev. 9:24
1 Khos. 18:38
2 Khr. 7:1
Ngesihloko sendvuku leyayisesandleni sayo, lengilosi yaSimakadze yatsintsa lenyama kanye nalamacebelengwane labengenambiliso. Kwavutsa umlilo kulelidvwala, wadla lenyama nalamacebelengwane. Ingilosi yaSimakadze yanyamalala. 22
6:22
Eks. 32:20
Khu. 13:22
Watsi kube Gideyoni abone kutsi bekuyingilosi yaSimakadze, wamemeta watsi: “Hawu! Somandla Simakadze! Ngibone ingilosi yaSimakadze buso nebuso!”

23Kodvwa Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Kuthula akube kuwe. Ungesabi, ungeke ufe.”

24Ngako Gideyoni wakhela Simakadze lilati khona lapho, waletsa libito watsi: “Simakadze ukuthula.” Ngisho nalamuhla loku lisemile e-Ofra yesive saka-Abiyezeri.

25

6:25
Dut. 7:5
Ngabona lobo busuku Simakadze wakhuluma kuGideyoni, watsi: “Tsatsa inkunzi yesibili emhlambini wetinkhomo teyihlo, akube nguleyo leneminyaka lesikhombisa budzala. Bhidlita lilati leyihlo laBhali, ujube insika ya-Ashera“Insika ya-Ashera” bekusikhumbuto sesithicokati Ashera leseceleni kwalo, 26bese wakha lilati sibili laSimakadze Nkulunkulu wakho esicongweni salendvundvuma. Sebentisa tinkhuni tensika ya-Ashera loyijubile ibe tinkhuni ekunikeleni inkunzi yesibili kutsi ibe ngumnikelo wekushiswa.”

27Ngako Gideyoni watsatsa tisebenti takhe letilishumi wenta njengobe atjelwe nguSimakadze. Kodvwa ngobe abesaba umndeni wakabo kanye nemadvodza alelo dolobha, loko wakwenta ebusuku, hhayi emini.

28Ekuseni atsi emadvodza alelo dolobha ayavuka, akhandza lilati laBhali selibhidlitiwe, kanye nensika ya-Ashera eceleni kwalo seyijutjiwe, nenkunzi yesibili seyentiwe umhlatjelo kulelo lati lelase lakhiwe kabusha!

29Abutana odvwana atsi: “Ngubani lowente loku?” Atsi nakaphenyisisa atjelwa, kwatsiwa: “NguGideyoni, umsa waJowashi, lokwentile.”

30Emadvodza alelo dolobha afuna Jowashi, atsi: “Khipha umsa wakho. Kufanele afe, ngobe ubhidlite lilati laBhali, wajuba nensika ya-Ashera eceleni kwalo.”

31

6:31
1 Khos. 18:21
Kodvwa Jowashi waphendvula lesicumbi semadvodza lesasitfukutsele sibila simtungeletile, watsi: “Nimelele Bhali yini? Netama kumvikela yini? Wonkhe lolwela Bhali utawubulawa manje ekuseni! Nangabe Bhali ungunkulunkulu, kufanele ativikele yena, nakukhona lobhidlita lilati lakhe.” 32
6:32
Khu. 7:1
Ngako kusukela ngalelo langa Gideyoni wetsiwa libito, kwatsiwa nguJerubhali, lokusho kutsi: “Bhali akatilwele yena,” ngobe abebhidlite lilati laBhali.

33Kwase kutsi onkhe emaMidiyani, nema-Amaleki, naletinye tive letatingasemphumalanga tahlangana tewelela ngesheya kweJordane, tayawumisa eSigodzini saseJezreyeli. 34

6:34
1 Khr. 12:18
2 Khr. 24:20
Luk. 24:49
Moya waSimakadze wehlela etikwaGideyoni; Gideyoni washaya licilongo atjela baka-Abiyezeri kutsi bamlandzele. 35Wakhipha tigijimi kulo lonkhe lakaManase abita sive kutsi sihlome, watfumela nasesiveni saka-Asheri, nesakaZebuloni, nesakaNaftali, watsi nabo abaphume batihlangabete letive.

36Gideyoni wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Nangabe utawusindzisa sive sema-Israyeli ngesandla sami njengobe wetsembisile, ase ngente naku: 37Ngitawubeka sikhatsa seboya bemvu ebaleni lekubhulela kolo. Nangikhandza kunematolo kulesikhatsa kuphela, kantsi lomhlaba loseceleni kwaso womile, ngitabe sengiyati kutsi Israyeli utamsindzisa ngesandla sami, njengobe ushito.” 38Kwenteka loko. Gideyoni wavuka ekuseni ngeluvivi ngakusasa, wahluta lesikhatsa seboya, wekhama lamatolo, agcwala indzebe yemanti.

39

6:39
Gen. 18:30
Gideyoni wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Ungangitfukutseleli. Ase ngente lesinye sicelo. Ngivumele ngente lesinye siciniseko ngaloboya. Kwamanje yenta loboya bome, bese kutsi lomhlabatsi loseceleni kwabo ube nematolo.” 40Kubo lobo busuku Nkulunkulu wakwenta loko. Nguloboya kuphela lobabomile, kwatsi wonkhe lomhlabatsi loseceleni kwabo walala ematolo.