Siswati 1996 (SWA96)
4

Debhora

41Emvakwekufa kwa-Ehudi, ema-Israyeli aphindza enta lokubi emehlweni aSimakadze. 2

4:2
Josh. 11:10
1 Sam. 12:9
Ngako Simakadze wawanikela kuJabini, inkhosi yaseKhenani, labebusa eHasori. Indvuna yemphi yakhe kwakunguSisera, labehlala eHaroshethi Hagoyimu.Nome “eHaroshethi yebetive” 3Jabini abenetincola tensimbi letatingema-900; wabusa sive sema-Israyeli ngelulaka nangesihluku iminyaka lengema-20. Ema-Israyeli akhala acela lusito kuSimakadze.

4Debhora, umphrofethikati, umfati waLapidothi, abengumholi wema-Israyeli ngaleso sikhatsi. 5Nakateka emacala, abevamise kuhlala ngaphansi kwesihlahla seLisundvu laDebhora, emkhatsini weRama neBetheli, eveni letintsaba laka-Efrayimu; sive sema-Israyeli sasita kuye sitekwehlulelwa nguye emibangweni yaso. 6

4:6
Heb. 11:32
Watfumela kutsi kubitwe Bharaki, umsa wa-Abinowami, eKhedeshi kulakaNaftali, walayeta kuye watsi: “Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukuyala utsi: ‘Hamba uyewutsatsa emadvodza lati-10 000 akaNaftali newakaZebuloni uwahole uye eNtsabeni iThabori. 7Ngitamuhunga Sisera, indvuna yemphi yaJabini, kanye netincola nemabutfo akhe emphi kutsi aye emfuleni iKhishoni, ngimniketele esandleni sakho.’ ”

8Bharaki wamphendvula watsi: “Ngitakuya nangabe nawe utawuhamba nami; kodvwa nangabe awuhambi nami, ngingeke ngiye.”

9Debhora watsi: “Kulungile, ngitawuhamba nawe, kodvwa ngenca yaloko ludvumo lungeke lube lwakho, ngobe Simakadze utawunikela Sisera esandleni semfati.” Ngako Debhora wahamba naBharaki baya eKhedeshi, 10lapho efike wabita boZebuloni naNaftali. Abelandzelwa ngemadvodza lati-10 000, naDebhora wahamba kanye nabo.

11

4:11
Num. 10:29
Khu. 1:16
Hebere, umKheni, abesatehlukanisile nesive semaKheni, situkulwane sakaHobabi, umkhwenyewaboMosi, wayakumisa lithende lakhe eceleni kwesihlahla lesikhulu eveni laseSananimu eceleni kweKhedeshi.

12Batsi kube bamtjele Sisera kutsi Bharaki, umsa wa-Abinowami, sewukhuphukele eNtsabeni iThabori, 13Sisera wabutsa tincola takhe tensimbi letatingema-900 nawo onkhe emadvodza, esuka eHaroshethi HagoyimuNome “eHaroshethi yebetive” aze efika emfuleni iKhishoni.

14Debhora wakhuluma kuBharaki, watsi: “Sukuma uhambe, lamuhla ngilo lilanga lapho Simakadze anikela Sisera esandleni sakho. Simakadze akahambi embikwakho yini?” Ngako Bharaki wehla eNtsabeni iThabori alandzelwa ngemadvodza lati-10 000. 15

4:15
Hla. 83:9
Kwatsi ekuhlaseleni kwaBharaki Simakadze wasanganisa wabhubhisa Sisera kanye netincola takhe temphi, nemabutfo akhe, ngelusiko lwenkemba. Sisera washiya incola yakhe, wabaleka ngetinyawo. 16Kodvwa Bharaki wacosha tincola kanye nayo yonkhe imphi, waze wayawufika eHaroshethi Hagoyimu.Nome “eHaroshethi yebetive” Onkhe emabutfo aSisera awa ngelusiko lwenkemba, kwabate ngisho namunye lowaphunyuka.

17Noko Sisera yena wabaleka ngetinyawo, waze wayawungenisa ethendeni lakaJayeli, umfati waHebere, umKheni, ngobe kwakunebudlelwane emkhatsini waJabini, inkhosi yaseHasori, nelusendvo lwakaHebere, umKheni.

18Jayeli waphuma wahlangabeta Sisera, wafike watsi kuye: “Wota nkhosi yami, ngena ngekhatsi, ungesabi.” Ngako Sisera wangena ethendeni lakhe, Jayeli wambonya ngengubo yekulala.

19Wakhuluma kuJayeli, watsi: “Ngomile, ngicela mane unginatsise emanti.” Wagwabula ingula yelubisi wamnatsisa, wabuye wamgubhetela.

20Sisera wakhuluma kulomfati, watsi: “Mani emnyango welithende; nakukhona lofikako akubute kutsi ukhona yini umuntfu lokhona lapha ngekhatsi, ubotsi: ‘Kute.’ ”

21Kodvwa Jayeli, umkaHebere, wesuka watsatsa sikhonkhwane selithende kanye nesandvo, wamnyonyobela ngesikhatsi asetumekile alele. Wafike wamphisela ngalesikhonkhwane enhlafunweni, saze sayawuphumela emhlabatsini; kwaba kufa kwaSisera njalo loko.

22Bharaki wefika acosha Sisera, Jayeli waphuma wamhlangabeta, wafike watsi: “Wota, ngitekukhombisa lendvodza loyifunako.” Ngako wangena kanye naye. Wabona Sisera alele nesikhonkhwane selithende enhloko yakhe, afile.

23Ngalelo langa Nkulunkulu wancoba Jabini, inkhosi yemaKhenani, wamehlisa embikwema-Israyeli. 24Sandla sema-Israyeli sacina saba nemandla etikwaJabini, inkhosi yemaKhenani, ema-Israyeli, aze ambhubhisa amcedza.