Siswati 1996 (SWA96)
2

Ingilosi yaSimakadze eBhokhimu

21

2:1
Gen. 15:18
17:7
Dut. 29:14
Ingilosi yaSimakadze yakhuphuka isuka eGilgali yaya eBhokhimu,“Bhokhimu” kusho “labakhalako” yafike yatsi: “Nganikhipha eveni laseGibhithe, nganihola ngaze nganingenisa kulelive lengafunga ngalo ngatsi ngiyakulinika boyihlomkhulu. Ngatsi kubo: ‘Ngingeke ngisephule sivumelwane sami nani. 2
2:2
Eks. 23:32
34:12
Num. 33:52
Dut. 7:2
12:13
Nani aniyikusenta sivumelwane nebantfu bakulelive, kodvwa niyakuwabhidlita emalati abo.’ Noko nine anikangilaleli. Nikwenteleni loku? 3
2:3
Dut. 7:16
Josh. 23:13
Manje-ke ngiyanitjela ngitsi ngingeke ngisaticosha letive embikwenu. Setiyawuba ngemanyeva emihlubulweni yenu, nabonkulunkulu bato sebayawuba lugibe kini.”

4Kwatsi kube ingilosi yaSimakadze ikhulume konkhe loku esiveni sema-Israyeli, sive sonkhe sakhala kakhulu, 5saze setsa leyo ndzawo satsi yiBhokhimu.“Bhokhimu” kusho “labakhalako” Ngulapho-ke lapho banikela khona ngemihlatjelo kuSimakadze.

Kufa kwaJoshuwa

6

2:6
Josh. 24:28
Kwatsi kube Joshuwa awakhulule ema-Israyeli, kwaba ngulowo nalowo wayawutitsatsela sabelo sakhe kulelo live. 7
2:7
Josh. 24:31
Sive sakhonta Simakadze imphilo yonkhe yaJoshuwa kanye neyalabadzala labaphila kwendlula yena baze babona tonkhe tintfo letinkhulu Simakadze latentela sive sema-Israyeli.

8

2:8
Josh. 24:29
Joshuwa, umsa waNuni, inceku yaSimakadze, wafa asaneminyaka leli-110. 9Bamngcwaba eveni lelalisabelo sakhe eThimnathi Heresi,“Thimnathi Heresi” nome “Thimnathi Sera” eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, enyakatfo neNtsaba iGashi.

10

2:10
Dut. 31:16
Kwatsi kube sonkhe leso situkulwane sife siphele, kwavela lesinye situkulwane saka-Israyeli lesasingazange simati Simakadze singatani nangetintfo lake watentela sive saka-Israyeli.

Sive sema-Israyeli siyekela kukhonta Simakadze

11

2:11
Num. 25:3
Khu. 8:33
2 Khos. 1:2,6
Ngako sive sema-Israyeli senta lokubi emehlweni aSimakadze; sakhonta boBhali. 12Bafulatsela Simakadze, Nkulunkulu waboyise, lowabakhipha eGibhithe. Balandzela bakhonta labanye bonkulunkulu labehlukene baleto tive labebahlala emkhatsini wato. Batfukutselisa Simakadze, 13
2:13
Khu. 10:6
1 Sam. 31:10
1 Khos. 11:5,33
2 Khos. 23:13
ngekutsi bamfulatsele yena bayewukhonta boBhali nabo-Ashtarothe. 14
2:14
Khu. 3:8
4:2
Hla. 44:12
Isa. 50:1
Intfukutselo yaSimakadze yabavutsela baka-Israyeli, wabanikela etandleni tebaphangi, tabaphanga. Wabanikela etandleni tetitsa tabo letatibatungeletile, bangabe basakwati ngisho nekutivikela kuto. 15
2:15
Lev. 26:17,33
Dut. 23:15
Kwakutsi njalo baka-Israyeli nabaya kuyakulwa, sandla saSimakadze sibahlanekele njengobe abefungile kubo. Babaselusizini lolukhulu.

16

2:16
Khu. 3:9,15
Ngako Simakadze wabe sewubavusela tikhulu“tikhulu” nome “baholi” nome “behluleli” letatingutona tabephula etandleni talabo baphangi. 17Noko baka-Israyeli abazange batilalele tikhulu tabo, bachubeka baphinga nalabanye bonkulunkulu, bakhonta bona. Abazange babalingise boyise, bona bajika masinyane endleleni lababehamba ngayo boyise, indlela yekulalela imiyalo yaSimakadze. 18
2:18
Khu. 10:16
Kwakutsi njalo nje Simakadze nakabavusela sikhulu, abenaso lesikhulu, abasindzise etandleni tetitsa tabo, nasisekhona leso sikhulu; ngobe Simakadze abeba nesihe nabo ngesikhatsi sebakhaliswa kucindzetelwa nakushaywa titsa tabo. 19Kodvwa kwakutsi nje sikhulu singafa, bantfu babuyele etindleleni tabo letimbi kakhulu kunetaboyise, balandzele labanye bonkulunkulu, babakhonte, bakhotsame kubo. Bala kwehlukana netindlela tabo letimbi, nemikhuba yabo, nenkhani yabo.

20Ngako Simakadze wasitfukutselela kakhulu sive sema-Israyeli, watsi: “Njengobe lesive sisephulile sivumelwane lengasibekela boyisemkhulu, futsi asikangilaleli, 21angisayikusicosha ngisho nasinye sive embikwaso kuleto letashiywa nguJoshuwa ekufeni kwakhe. 22

2:22
Khu. 3:4
Sengiyawusebentisa tona nangivivinya sive sema-Israyeli, kuze ngibone kahle kutsi siyakuyigcina yini indlela yaSimakadze, sihambe ngayo, njengobe kwakwenta bokhokho baso.” 23Ngako Simakadze wativumela leto tive kutsi tihlale, wangete waticosha masinyane ngekutinikela esandleni saJoshuwa.

3

Tive letasala tikhona eveni

31

3:1
Dut. 7:22
Leti-ke tive letashiywa nguSimakadze, kuze avivinye ngato ema-Israyeli labengazange atibone timphi taseKhenani. 2Loko wakwenta khona atewufundzisa kulwa timphi etitukulwaneni tema-Israyeli letatingazange tiyilwe imphi, 3
3:3
Josh. 13:2
kwakunguletive: emakhosi lasihlanu emaFilisti, nawo onkhe emaKhenani, nemaSidoni, nemaHivi labehlala etintsabeni taseLebanoni, kusukela eNtsabeni iBhali Hemoni kuze kuyewufika eLebo Hamathi.Nome “ekungeneni kweHamathi” 4
3:4
Dut. 8:2
Khu. 2:22
Tatishiyelwe kutsi tivivinye ema-Israyeli, kuze kubonakale kutsi atawuyilalela yini imiyalo yaSimakadze labeyinike bokhokho bawo ngaMosi.

5Ema-Israyeli abehlala emkhatsini wemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 6

3:6
Eks. 23:32
34:16
Dut. 7:3
Atsatsa emadvodzakati aletive ashada nawo, atsatsa nemadvodzakati awo awendzisela emadvodzana aletive, akhonta nabonkulunkulu bato.

Othniyeli

7Ema-Israyeli enta lokubi embikwaSimakadze; akhohlwa Simakadze Nkulunkulu wawo, akhonta boBhali nabo-Ashera. 8Intfukutselo yaSimakadze yavutsela bema-Israyeli kangangekutsi wawatsengisa etandleni taKhushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” lowagcilata ema-Israyeli iminyaka lesiphohlongo. 9Kodvwa atsi ema-Israyeli nakakhala kuSimakadze, Simakadze wawavusela umkhululi lekwakungu-Othniyeli, umsa waKhenazi, umnakaboKhalebi lomncane, longuyena abasindzisa. 10Moya waSimakadze wehlela kuye, ngako waba sikhulu sema-Israyeli; wabahola baya emphini. Simakadze wanikela Khushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” esandleni sa-Othniyeli lowamehlula.

11

3:11
Khu. 8:28
Ngako live laba nekuthula iminyaka lengema-40, kwaze kwafa Othniyeli, umsa waKhenazi.

Ehudi

12Aphindza futsi ema-Israyeli enta lokubi emehlweni aSimakadze; kwatsi ngobe bente lokubi, Simakadze wanika Egloni, inkhosi yakaMowabi, emandla ekubusa ema-Israyeli. 13Watsi kube Egloni atihlanganise nema-Amoni nema-Amaleki, wase uhlasela ema-Israyeli; balidla Lidolobha Lemasundvu.“Lidolobha Lemasundvu” nome “iJerikho” 14Ema-Israyeli abuswa ngu-Egloni, inkhosi yakaMowabi, iminyaka leli-18.

15Aphindza futsi ema-Israyeli akhala kuSimakadze, wase ubapha umkhululi, Ehudi, labelancele, umsa waGera, wesive sakaBhenjamini. Ema-Israyeli amtfumela netetfulo ku-Egloni, inkhosi yakaMowabi. 16Ehudi abetentele inkemba lekhalipha tinhlangotsi totimbili leyayingaba yincenye yelimitha budze, abeyibophele etimphahleni takhe, ngasetsangeni langesekudla. 17Ehudi waletsa tetfulo ku-Egloni, inkhosi yakaMowabi, labekhuluphele kakhulu. 18Kwatsi kube Ehudi etfule tipho, wase uyawahambisa lamadvodza labetfwele letetfulo. 19Watsi nakefika etithicweni ngaseGilgali, yena wancandzeka wafike wakhuluma ku-Egloni, inkhosi, watsi: “E, nkhosi! Nginemlayeto wakho loyimfihlo.”

Inkhosi yakhuluma yatsi: “Thulani!” Tonkhe tinceku tayo taphuma ngekushesha.

20Ehudi wasondzela kuyo isahleti yodvwa ekamelweni layo lekuphola lelalisetulu,NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali wafike watsi: “Nginemlayeto wakho lophuma kuNkulunkulu.” Yatsi inkhosi isasukuma esihlalweni sayo, 21Ehudi wahoshula inkemba yakhe ngesandla sakhe sangesancele, ayihoshula ngasetsangeni lakhe langesekudla, inkhosi wayigwaza esiswini; 22inkemba yangena kanye nesibambo sayo, yaze yaphumela ngale kwemhlane wayo. Ehudi akazange ayikhiphe, ngako-ke emanoni ayisibekela.NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali 23Ehudi waphumela emhubheni;NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali wavala iminyango kulendlu yenkhosi lesetulu, wayikhiya.

24

3:24
1 Sam. 24:4
Emvakwekuhamba kwakhe tisebenti tenkhosi teta takhandza iminyango yaleyondlu ikhiyiwe. Takhuluma todvwana tatsi: “Mhlawumbe usemthoyi.” 25Tema taze tadzinwa, kodvwa tatsi kube tibone kutsi iminyango akayivuli, tatsatsa sikhiya tayivula. Takhandza inkhosi yato iwele phansi ifile.

26Batsi ngesikhatsi basemile balindzile, Ehudi washaya wacitsa. Wendlula etithicweni wabalekela eSeyira. 27Watsi kube efike lapho, washaya licilongo eveni letintsaba laka-Efrayimu, onkhe ema-Israyeli ehla naye etintsabeni, awahola.

28Wakhuluma kuwo, watsi: “Landzelani mine, ngobe Simakadze unikele Mowabi, sitsa senu, etandleni tenu.” Ngako amlandzela ehla naye, atfumba onkhe ematubuko emfula iJordane lewelela kaMowabi, avimbela bonkhe labewelako. 29Ngaleso sikhatsi abulala emaMowabi lati-10 000 asawonkhe labenguwona acinile anemandla; kute nome munye lowasindza. 30Kusukela ngalelo langa emaMowabi aba ngaphansi kwesive sema-Israyeli, live laba nekuthula iminyaka lengema-80.

Shamgari

31Emvakwa-Ehudi kwavela Shamgari, umsa wa-Anathi, lona lowabulala emaFilisti langema-600 ngeluphondvo lwenkhabi. Naye futsi wawakhulula ema-Israyeli.

4

Debhora

41Emvakwekufa kwa-Ehudi, ema-Israyeli aphindza enta lokubi emehlweni aSimakadze. 2

4:2
Josh. 11:10
1 Sam. 12:9
Ngako Simakadze wawanikela kuJabini, inkhosi yaseKhenani, labebusa eHasori. Indvuna yemphi yakhe kwakunguSisera, labehlala eHaroshethi Hagoyimu.Nome “eHaroshethi yebetive” 3Jabini abenetincola tensimbi letatingema-900; wabusa sive sema-Israyeli ngelulaka nangesihluku iminyaka lengema-20. Ema-Israyeli akhala acela lusito kuSimakadze.

4Debhora, umphrofethikati, umfati waLapidothi, abengumholi wema-Israyeli ngaleso sikhatsi. 5Nakateka emacala, abevamise kuhlala ngaphansi kwesihlahla seLisundvu laDebhora, emkhatsini weRama neBetheli, eveni letintsaba laka-Efrayimu; sive sema-Israyeli sasita kuye sitekwehlulelwa nguye emibangweni yaso. 6

4:6
Heb. 11:32
Watfumela kutsi kubitwe Bharaki, umsa wa-Abinowami, eKhedeshi kulakaNaftali, walayeta kuye watsi: “Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukuyala utsi: ‘Hamba uyewutsatsa emadvodza lati-10 000 akaNaftali newakaZebuloni uwahole uye eNtsabeni iThabori. 7Ngitamuhunga Sisera, indvuna yemphi yaJabini, kanye netincola nemabutfo akhe emphi kutsi aye emfuleni iKhishoni, ngimniketele esandleni sakho.’ ”

8Bharaki wamphendvula watsi: “Ngitakuya nangabe nawe utawuhamba nami; kodvwa nangabe awuhambi nami, ngingeke ngiye.”

9Debhora watsi: “Kulungile, ngitawuhamba nawe, kodvwa ngenca yaloko ludvumo lungeke lube lwakho, ngobe Simakadze utawunikela Sisera esandleni semfati.” Ngako Debhora wahamba naBharaki baya eKhedeshi, 10lapho efike wabita boZebuloni naNaftali. Abelandzelwa ngemadvodza lati-10 000, naDebhora wahamba kanye nabo.

11

4:11
Num. 10:29
Khu. 1:16
Hebere, umKheni, abesatehlukanisile nesive semaKheni, situkulwane sakaHobabi, umkhwenyewaboMosi, wayakumisa lithende lakhe eceleni kwesihlahla lesikhulu eveni laseSananimu eceleni kweKhedeshi.

12Batsi kube bamtjele Sisera kutsi Bharaki, umsa wa-Abinowami, sewukhuphukele eNtsabeni iThabori, 13Sisera wabutsa tincola takhe tensimbi letatingema-900 nawo onkhe emadvodza, esuka eHaroshethi HagoyimuNome “eHaroshethi yebetive” aze efika emfuleni iKhishoni.

14Debhora wakhuluma kuBharaki, watsi: “Sukuma uhambe, lamuhla ngilo lilanga lapho Simakadze anikela Sisera esandleni sakho. Simakadze akahambi embikwakho yini?” Ngako Bharaki wehla eNtsabeni iThabori alandzelwa ngemadvodza lati-10 000. 15

4:15
Hla. 83:9
Kwatsi ekuhlaseleni kwaBharaki Simakadze wasanganisa wabhubhisa Sisera kanye netincola takhe temphi, nemabutfo akhe, ngelusiko lwenkemba. Sisera washiya incola yakhe, wabaleka ngetinyawo. 16Kodvwa Bharaki wacosha tincola kanye nayo yonkhe imphi, waze wayawufika eHaroshethi Hagoyimu.Nome “eHaroshethi yebetive” Onkhe emabutfo aSisera awa ngelusiko lwenkemba, kwabate ngisho namunye lowaphunyuka.

17Noko Sisera yena wabaleka ngetinyawo, waze wayawungenisa ethendeni lakaJayeli, umfati waHebere, umKheni, ngobe kwakunebudlelwane emkhatsini waJabini, inkhosi yaseHasori, nelusendvo lwakaHebere, umKheni.

18Jayeli waphuma wahlangabeta Sisera, wafike watsi kuye: “Wota nkhosi yami, ngena ngekhatsi, ungesabi.” Ngako Sisera wangena ethendeni lakhe, Jayeli wambonya ngengubo yekulala.

19Wakhuluma kuJayeli, watsi: “Ngomile, ngicela mane unginatsise emanti.” Wagwabula ingula yelubisi wamnatsisa, wabuye wamgubhetela.

20Sisera wakhuluma kulomfati, watsi: “Mani emnyango welithende; nakukhona lofikako akubute kutsi ukhona yini umuntfu lokhona lapha ngekhatsi, ubotsi: ‘Kute.’ ”

21Kodvwa Jayeli, umkaHebere, wesuka watsatsa sikhonkhwane selithende kanye nesandvo, wamnyonyobela ngesikhatsi asetumekile alele. Wafike wamphisela ngalesikhonkhwane enhlafunweni, saze sayawuphumela emhlabatsini; kwaba kufa kwaSisera njalo loko.

22Bharaki wefika acosha Sisera, Jayeli waphuma wamhlangabeta, wafike watsi: “Wota, ngitekukhombisa lendvodza loyifunako.” Ngako wangena kanye naye. Wabona Sisera alele nesikhonkhwane selithende enhloko yakhe, afile.

23Ngalelo langa Nkulunkulu wancoba Jabini, inkhosi yemaKhenani, wamehlisa embikwema-Israyeli. 24Sandla sema-Israyeli sacina saba nemandla etikwaJabini, inkhosi yemaKhenani, ema-Israyeli, aze ambhubhisa amcedza.