Siswati 1996 (SWA96)
3

Tive letasala tikhona eveni

31

3:1
Dut. 7:22
Leti-ke tive letashiywa nguSimakadze, kuze avivinye ngato ema-Israyeli labengazange atibone timphi taseKhenani. 2Loko wakwenta khona atewufundzisa kulwa timphi etitukulwaneni tema-Israyeli letatingazange tiyilwe imphi, 3
3:3
Josh. 13:2
kwakunguletive: emakhosi lasihlanu emaFilisti, nawo onkhe emaKhenani, nemaSidoni, nemaHivi labehlala etintsabeni taseLebanoni, kusukela eNtsabeni iBhali Hemoni kuze kuyewufika eLebo Hamathi.Nome “ekungeneni kweHamathi” 4
3:4
Dut. 8:2
Khu. 2:22
Tatishiyelwe kutsi tivivinye ema-Israyeli, kuze kubonakale kutsi atawuyilalela yini imiyalo yaSimakadze labeyinike bokhokho bawo ngaMosi.

5Ema-Israyeli abehlala emkhatsini wemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 6

3:6
Eks. 23:32
34:16
Dut. 7:3
Atsatsa emadvodzakati aletive ashada nawo, atsatsa nemadvodzakati awo awendzisela emadvodzana aletive, akhonta nabonkulunkulu bato.

Othniyeli

7Ema-Israyeli enta lokubi embikwaSimakadze; akhohlwa Simakadze Nkulunkulu wawo, akhonta boBhali nabo-Ashera. 8Intfukutselo yaSimakadze yavutsela bema-Israyeli kangangekutsi wawatsengisa etandleni taKhushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” lowagcilata ema-Israyeli iminyaka lesiphohlongo. 9Kodvwa atsi ema-Israyeli nakakhala kuSimakadze, Simakadze wawavusela umkhululi lekwakungu-Othniyeli, umsa waKhenazi, umnakaboKhalebi lomncane, longuyena abasindzisa. 10Moya waSimakadze wehlela kuye, ngako waba sikhulu sema-Israyeli; wabahola baya emphini. Simakadze wanikela Khushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” esandleni sa-Othniyeli lowamehlula.

11

3:11
Khu. 8:28
Ngako live laba nekuthula iminyaka lengema-40, kwaze kwafa Othniyeli, umsa waKhenazi.

Ehudi

12Aphindza futsi ema-Israyeli enta lokubi emehlweni aSimakadze; kwatsi ngobe bente lokubi, Simakadze wanika Egloni, inkhosi yakaMowabi, emandla ekubusa ema-Israyeli. 13Watsi kube Egloni atihlanganise nema-Amoni nema-Amaleki, wase uhlasela ema-Israyeli; balidla Lidolobha Lemasundvu.“Lidolobha Lemasundvu” nome “iJerikho” 14Ema-Israyeli abuswa ngu-Egloni, inkhosi yakaMowabi, iminyaka leli-18.

15Aphindza futsi ema-Israyeli akhala kuSimakadze, wase ubapha umkhululi, Ehudi, labelancele, umsa waGera, wesive sakaBhenjamini. Ema-Israyeli amtfumela netetfulo ku-Egloni, inkhosi yakaMowabi. 16Ehudi abetentele inkemba lekhalipha tinhlangotsi totimbili leyayingaba yincenye yelimitha budze, abeyibophele etimphahleni takhe, ngasetsangeni langesekudla. 17Ehudi waletsa tetfulo ku-Egloni, inkhosi yakaMowabi, labekhuluphele kakhulu. 18Kwatsi kube Ehudi etfule tipho, wase uyawahambisa lamadvodza labetfwele letetfulo. 19Watsi nakefika etithicweni ngaseGilgali, yena wancandzeka wafike wakhuluma ku-Egloni, inkhosi, watsi: “E, nkhosi! Nginemlayeto wakho loyimfihlo.”

Inkhosi yakhuluma yatsi: “Thulani!” Tonkhe tinceku tayo taphuma ngekushesha.

20Ehudi wasondzela kuyo isahleti yodvwa ekamelweni layo lekuphola lelalisetulu,NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali wafike watsi: “Nginemlayeto wakho lophuma kuNkulunkulu.” Yatsi inkhosi isasukuma esihlalweni sayo, 21Ehudi wahoshula inkemba yakhe ngesandla sakhe sangesancele, ayihoshula ngasetsangeni lakhe langesekudla, inkhosi wayigwaza esiswini; 22inkemba yangena kanye nesibambo sayo, yaze yaphumela ngale kwemhlane wayo. Ehudi akazange ayikhiphe, ngako-ke emanoni ayisibekela.NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali 23Ehudi waphumela emhubheni;NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali wavala iminyango kulendlu yenkhosi lesetulu, wayikhiya.

24

3:24
1 Sam. 24:4
Emvakwekuhamba kwakhe tisebenti tenkhosi teta takhandza iminyango yaleyondlu ikhiyiwe. Takhuluma todvwana tatsi: “Mhlawumbe usemthoyi.” 25Tema taze tadzinwa, kodvwa tatsi kube tibone kutsi iminyango akayivuli, tatsatsa sikhiya tayivula. Takhandza inkhosi yato iwele phansi ifile.

26Batsi ngesikhatsi basemile balindzile, Ehudi washaya wacitsa. Wendlula etithicweni wabalekela eSeyira. 27Watsi kube efike lapho, washaya licilongo eveni letintsaba laka-Efrayimu, onkhe ema-Israyeli ehla naye etintsabeni, awahola.

28Wakhuluma kuwo, watsi: “Landzelani mine, ngobe Simakadze unikele Mowabi, sitsa senu, etandleni tenu.” Ngako amlandzela ehla naye, atfumba onkhe ematubuko emfula iJordane lewelela kaMowabi, avimbela bonkhe labewelako. 29Ngaleso sikhatsi abulala emaMowabi lati-10 000 asawonkhe labenguwona acinile anemandla; kute nome munye lowasindza. 30Kusukela ngalelo langa emaMowabi aba ngaphansi kwesive sema-Israyeli, live laba nekuthula iminyaka lengema-80.

Shamgari

31Emvakwa-Ehudi kwavela Shamgari, umsa wa-Anathi, lona lowabulala emaFilisti langema-600 ngeluphondvo lwenkhabi. Naye futsi wawakhulula ema-Israyeli.