Siswati 1996 (SWA96)
20

Baka-Israyeli batilungiselela imphi

201

20:1
Khu. 11:11
Ngako sonkhe sive sema-Israyeli kusukela kaDani kuze kuyewufika eBherisheba, nekusukela kulakaGileyadi babophana baba ngumuntfu munye, bashulungana bayawubutsana eMispa embikwaSimakadze. 2Baholi bato tonkhe tive tema-Israyeli batsatsa tindzawo tabo enhlanganweni yesive saNkulunkulu, bekubantfu labangema-400 000, emabutfo odvwa ahlome aphelele. 3BakaBhenjamini beva kutsi ema-Israyeli asakhuphukele eMispa. Ema-Israyeli abuta atsi: “Sitjeleni kutsi lentfo lembi kangaka yenteke kanjani.”

4

20:4
Khu. 19:15
LomLevi, indvodza yalomfati lobulewe, yatsi: “Mine nalesingani sami sefika eGibeya kulakaBhenjamini singenisele kulala khona busuku bunye. 5
20:5
Khu. 19:22
Kwatsi ebusuku emadvodza aseGibeya angivimbetela kulendlu lengangilele kuyo afuna kungibulala. Ase adlwengula lesingani sami, saze safa. 6Ngibese-ke ngitsatsa lesingani sami ngasicoba ticucu, ngatfumela sitfo ngasinye, kuleso nakuleso sigodzi kuleli lelilifa laka-Israyeli, ngobe bente sento sebudlundlulu nalesilihlazo ka-Israyeli. 7Manje-ke nonkhe ningema-Israyeli; khulumani nikhiphe sigwebo senu ngalesento.”

8Sonkhe sive sasukuma sema ngetinyawo saba ngumuntfu munye, satincumela satsi: “Kute namunye wetfu lotawuncandzeka abuyele ethendeni lakhe. Cha, kute nome munye wakitsi lotawuncandzeka abuyele ekhaya lakhe. 9Kodvwa naku lesitakwenta eGibeya. Sitawukhuphukela kuyo siyihlasele njengekukhomba kwenkatho. 10Sitawukhetsa emadvodza lalishumi kuwo onkhe lalikhulu kuto tonkhe tive tema-Israyeli, sibuye sitsatse emadvodza lalikhulu kulayinkhulungwane, sitsatse layinkhulungwane kulatinkhulungwane letilishumi, kuze silungiselele emabutfo kudla. Kutawutsi-ke imphi nayitseleka eGibeya kulakaBhenjamini, ifike ibanike loko lokubafanele ngalesento lesibi kangaka labasente ka-Israyeli.” 11Ngako onkhe emadvodza aka-Israyeli abutsana ndzawonye, ahlangana aba yintfo yinye, ayawuhlasela lelidolobha.

12Tive tema-Israyeli tatfumela emadvodza kulo lonkhe lakaBhenjamini tatsi: “Nitsini ngalesibhuku lesingaka lesenteka lapha kini? 13Ngako khiphani lawo madvodza aseGibeya lanebulwane kuze siwabulale, sikhiphe bubi esiveni sema-Israyeli.”

Kodvwa bakaBhenjamini abazange sebanake nekunaka kutsi batsini labomnakabo, ema-Israyeli. 14Besuka bonkhe emadolobheni abo bayawubutsana eGibeya, kuyakulwa nema-Israyeli. 15Masinyane nje ngalona lelo langa bakaBhenjamini bahlanganisa emabutfo abo abati-26 000 laphuma emadolobheni awo, bahlanganiswa nalabo bebavele bahlala khona eGibeya lababengema-700, tingwazi cobo lwato. 16Emkhatsini walamabutfo bekukhona tingwazi telikhetselo letatingemancele tingema-700, tingageji lutfo; tatinganemba ngisho nelunwele lunye, tingalugeji.

17Baka-Israyeli sebabonkhe, ngaphandle kwebakaBhenjamini, babutsa emabutfo lati-400 000, tingwazi todvwana.

Kuhlaselwa kwebakaBhenjamini

18

20:18
Khu. 1:1
Baka-Israyeli bakhuphukela eBetheli,“eBetheli” nome “endlini yaNkulunkulu” bayawubuta kuNkulunkulu, batsi: “Ngubani kitsi lotawuphuma kucala kuyawulwa nebakaBhenjamini?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “BakaJuda labatawuphuma kucala.”

19Ngakusasa ekuseni, baka-Israyeli bavuka bayawumisa babhekana neGibeya. 20Emadvodza aka-Israyeli aphuma ayawuhlasela bakaBhenjamini, ema ngetinhlu tawo tekulwa imphi, abhekana neGibeya. 21BakaBhenjamini baphuma eGibeya babulala bantfu baka-Israyeli, labati-22 000, bababulalela khona lapho enkhundleni yemphi ngalelo langa. 22Kodvwa laba baka-Israyeli bakhutsatana bodvwana; baphindza bema tinhlu ngetinhlu njengaloku babehlomile ngelilanga lekucala. 23

20:23
Josh. 7:6
Baka-Israyeli bakhuphuka bayawukhala embikwaSimakadze laze layawushona, solomane babuta kuSimakadze, batsi: “Siphindze yini sikhuphuke siyekulwa nabomnaketfu bakaBhenjamini?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “Khuphukani niyekulwa nabo.”

24Ngako baka-Israyeli basondzela kubakaBhenjamini ngelilanga lesibili. 25Ngalelo langa bakaBhenjamini batsi kube baphume eGibeya, kuyakulwa nebaka-Israyeli, bafike babulala lamanye emavodza aka-Israyeli lati-18 000, labehlome aphelele.

26

20:26
Khu. 21:2
Ngako ema-Israyeli, sonkhe sive, akhuphukela eBetheli,“eBetheli” nome “endlini yaNkulunkulu” afika lapho ahlala, akhala embikwaSimakadze. Ngalelo langa azila lilanga lonkhe laze layawushona, etfula iminikelo yekushiswa neyebudlelwane“neyebudlelwane” nome “neyekuthula” kuSimakadze. 27Baka-Israyeli babebuta kuSimakadze. Ngalawo malanga libhokisi lesivumelwane saSimakadze lalisemkhatsini wabo, 28
20:28
Josh. 22:13,20
24:33
likuFinehasi, umsa wa-Eleyazare, labetalwa ngu-Aroni. Nguye labekhonta embikwalo. Babuta kuSimakadze, batsi: “Sikhuphuke yini njalo kuyakulwa nebanaketfu bakaBhenjamini, nome cha?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “Hambani, ngobe kusasa ngitabanikela esandleni senu.”

29

20:29
Josh. 8:12
Ngako baka-Israyeli babhacisa emadvodza, atungeleta iGibeya. 30Bakhuphuka bayawuhlasela bakaBhenjamini ngelilanga lesitsatfu, bema ngetinhlu tabo, bahlasela iGibeya, njengaloku bebavele benta ngaphambili. 31BakaBhenjamini baphuma bayawuhlangabetana nabo, badvonseka baphuma edolobheni. Bacala bagadla, kwafa labanye baka-Israyeli njengakucala, kwafa bantfu labangema-30, bafela enkhundleni yekulwa, nasemigwacweni leya eBetheli, naleya eGibeya.

32BakaBhenjamini batsi basalibele kutsi: “Siyabehlula njengakucala,” baka-Israyeli babe bona batsi: “Asihlehlele emuva, sibadvonsele ngaphandle kwelidolobha, babe lapha emigwacweni.”

33Onkhe emadvodza aka-Israyeli aphuma etindzaweni tawo, ayakuma ngetindzawo tawo eBhali Thamari nalaba bebabhacile baka-Israyeli baphuma endzaweni yabo ngasenshonalangaLeligama ngesiHebheru alivakali kahle neGeba.“Geba” kusho “Gibeya” 34Kwase kutsi ti-10 000 tebaka-Israyeli, tihlabani cobo lwato, tayichamukela ngembili iGibeya. Imphi yayimatima kakhulu ngalelo langa, bakaBhenjamini babesolo bangaboni kutsi ingoti isedvute kangakanani. 35Simakadze wabehlula bakaBhenjamini embikwa-Israyeli, ngalelo langa baka-Israyeli babhubhisa ti-25 100 temabutfo akaBhenjamini labehlome onkhe aphelele. 36

20:36
Josh. 8:18
BakaBhenjamini base bayabona kutsi sebayehlulwa.

Lamadvodza aka-Israyeli abebavulele indlela laba bakaBhenjamini, ngobe abetsembe laba bakubo lababebhacile emvakweGibeya. 37Lamadvodza labebhacile aphutfuma aya eGibeya, ahlakaka, ayihlamahlama iGibeya, abulala lonkhe lidolobha ngelusiko lwenkemba. 38Lamadvodza aka-Israyeli abelungise nalawa labebhacile kutsi kufanele esuse lenkhulu imbutfuma yelifu lelimnyama lentfutfu kulelidolobha, 39kutawube sekutsi laba labanye baka-Israyeli bagucuke balwe.

BakaBhenjamini bese bacalile kugadla nekubulala baka-Israyeli, sekufe ema-30 bakhuluma batsi: “Siyabehlula njengakuleyamphi yakucala.” 40Kodvwa kwatsi kube kucale kukhuphuka lelifu lelimnyama lentfutfu lena emuva edolobheni labo, bakaBhenjamini batsi bayagucuka babona lelifu lentfutfu yalo lonkhe lidolobha ikhuphuka itsintsa sibhakabhaka. 41Laba baka-Israyeli base bayabagucukela laba bakaBhenjamini, betfuka batfutfumela bakaBhenjamini nababona kutsi sebavelelwe. 42Ngako bacela empunzini, sebabalekela baka-Israyeli, babaleka bacondza ngasehlane; kodvwa noko abazange baphunyuke kuleyomphi. Kwatsi lamadvodza aka-Israyeli lavumbuka emadolobheni abacoba, abacedzela khona lapho. 43Abavimbetela bakaBhenjamini abacosha abakhandza kalulaNgesiHebheru leligama alikhanyi kahle nje, basesemacentselweni aseGibeya ngasemphumalanga. 44Kwafa tingwazi telikhetselo takaBhenjamini, emadvodza lati-18 000. 45Batsi ngesikhatsi bagucuka babaleka bacondze ngasehlane edvwaleni iRimoni, baka-Israyeli babulala emadvodza lati-5 000, bawabulalela etindleleni. Bachubeka babacosha laba bakaBhenjamini, baze bayawubabeka eGidomu, babulala ti-2 000 ngetulu.

46Ngalelo langa kwafa bakaBhenjamini labati-25 000, onkhe kungemadvodza labetingwazi cobo lwato. 47Kodvwa emadvodza langema-600 wona agucuka abalekela edvwaleni iRimoni ehlane, lapho ahlala khona tinyanga letine. 48Lamabutfo aka-Israyeli ancandzeka ayawuhlasela bakaBhenjamini, efika abhubhisa lonkhe lidolobha lakhona ngelusiko lwenkemba; abulala bantfu, netifuyo, nako konkhe labakukhandza khona. Onkhe emadolobha labefika kuwo babewokhela ngemlilo, ashe.