Siswati 1996 (SWA96)
2

Ingilosi yaSimakadze eBhokhimu

21

2:1
Gen. 15:18
17:7
Dut. 29:14
Ingilosi yaSimakadze yakhuphuka isuka eGilgali yaya eBhokhimu,“Bhokhimu” kusho “labakhalako” yafike yatsi: “Nganikhipha eveni laseGibhithe, nganihola ngaze nganingenisa kulelive lengafunga ngalo ngatsi ngiyakulinika boyihlomkhulu. Ngatsi kubo: ‘Ngingeke ngisephule sivumelwane sami nani. 2
2:2
Eks. 23:32
34:12
Num. 33:52
Dut. 7:2
12:13
Nani aniyikusenta sivumelwane nebantfu bakulelive, kodvwa niyakuwabhidlita emalati abo.’ Noko nine anikangilaleli. Nikwenteleni loku? 3
2:3
Dut. 7:16
Josh. 23:13
Manje-ke ngiyanitjela ngitsi ngingeke ngisaticosha letive embikwenu. Setiyawuba ngemanyeva emihlubulweni yenu, nabonkulunkulu bato sebayawuba lugibe kini.”

4Kwatsi kube ingilosi yaSimakadze ikhulume konkhe loku esiveni sema-Israyeli, sive sonkhe sakhala kakhulu, 5saze setsa leyo ndzawo satsi yiBhokhimu.“Bhokhimu” kusho “labakhalako” Ngulapho-ke lapho banikela khona ngemihlatjelo kuSimakadze.

Kufa kwaJoshuwa

6

2:6
Josh. 24:28
Kwatsi kube Joshuwa awakhulule ema-Israyeli, kwaba ngulowo nalowo wayawutitsatsela sabelo sakhe kulelo live. 7
2:7
Josh. 24:31
Sive sakhonta Simakadze imphilo yonkhe yaJoshuwa kanye neyalabadzala labaphila kwendlula yena baze babona tonkhe tintfo letinkhulu Simakadze latentela sive sema-Israyeli.

8

2:8
Josh. 24:29
Joshuwa, umsa waNuni, inceku yaSimakadze, wafa asaneminyaka leli-110. 9Bamngcwaba eveni lelalisabelo sakhe eThimnathi Heresi,“Thimnathi Heresi” nome “Thimnathi Sera” eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, enyakatfo neNtsaba iGashi.

10

2:10
Dut. 31:16
Kwatsi kube sonkhe leso situkulwane sife siphele, kwavela lesinye situkulwane saka-Israyeli lesasingazange simati Simakadze singatani nangetintfo lake watentela sive saka-Israyeli.

Sive sema-Israyeli siyekela kukhonta Simakadze

11

2:11
Num. 25:3
Khu. 8:33
2 Khos. 1:2,6
Ngako sive sema-Israyeli senta lokubi emehlweni aSimakadze; sakhonta boBhali. 12Bafulatsela Simakadze, Nkulunkulu waboyise, lowabakhipha eGibhithe. Balandzela bakhonta labanye bonkulunkulu labehlukene baleto tive labebahlala emkhatsini wato. Batfukutselisa Simakadze, 13
2:13
Khu. 10:6
1 Sam. 31:10
1 Khos. 11:5,33
2 Khos. 23:13
ngekutsi bamfulatsele yena bayewukhonta boBhali nabo-Ashtarothe. 14
2:14
Khu. 3:8
4:2
Hla. 44:12
Isa. 50:1
Intfukutselo yaSimakadze yabavutsela baka-Israyeli, wabanikela etandleni tebaphangi, tabaphanga. Wabanikela etandleni tetitsa tabo letatibatungeletile, bangabe basakwati ngisho nekutivikela kuto. 15
2:15
Lev. 26:17,33
Dut. 23:15
Kwakutsi njalo baka-Israyeli nabaya kuyakulwa, sandla saSimakadze sibahlanekele njengobe abefungile kubo. Babaselusizini lolukhulu.

16

2:16
Khu. 3:9,15
Ngako Simakadze wabe sewubavusela tikhulu“tikhulu” nome “baholi” nome “behluleli” letatingutona tabephula etandleni talabo baphangi. 17Noko baka-Israyeli abazange batilalele tikhulu tabo, bachubeka baphinga nalabanye bonkulunkulu, bakhonta bona. Abazange babalingise boyise, bona bajika masinyane endleleni lababehamba ngayo boyise, indlela yekulalela imiyalo yaSimakadze. 18
2:18
Khu. 10:16
Kwakutsi njalo nje Simakadze nakabavusela sikhulu, abenaso lesikhulu, abasindzise etandleni tetitsa tabo, nasisekhona leso sikhulu; ngobe Simakadze abeba nesihe nabo ngesikhatsi sebakhaliswa kucindzetelwa nakushaywa titsa tabo. 19Kodvwa kwakutsi nje sikhulu singafa, bantfu babuyele etindleleni tabo letimbi kakhulu kunetaboyise, balandzele labanye bonkulunkulu, babakhonte, bakhotsame kubo. Bala kwehlukana netindlela tabo letimbi, nemikhuba yabo, nenkhani yabo.

20Ngako Simakadze wasitfukutselela kakhulu sive sema-Israyeli, watsi: “Njengobe lesive sisephulile sivumelwane lengasibekela boyisemkhulu, futsi asikangilaleli, 21angisayikusicosha ngisho nasinye sive embikwaso kuleto letashiywa nguJoshuwa ekufeni kwakhe. 22

2:22
Khu. 3:4
Sengiyawusebentisa tona nangivivinya sive sema-Israyeli, kuze ngibone kahle kutsi siyakuyigcina yini indlela yaSimakadze, sihambe ngayo, njengobe kwakwenta bokhokho baso.” 23Ngako Simakadze wativumela leto tive kutsi tihlale, wangete waticosha masinyane ngekutinikela esandleni saJoshuwa.