Siswati 1996 (SWA96)
1

Sive sakaJuda nesakaSimeyoni titfumba Adoni Bhezeki

11

1:1
Khu. 20:18
Emvakwekufa kwaJoshuwa, ema-Israyeli abuta Simakadze, atsi: “Ngubani lotakwenyuka kucala ayekusilwela nemaKhenani?”

2Simakadze wawaphendvula watsi: “BakaJuda abenyuke; lelive ngilinikele etandleni tabo.”

3Emadvodza akaJuda akhuluma kubakaSimeyoni, bomnakabo, atsi: “Yenyukani kanye natsi, siye eveni lesabelwe lona, siyekulwa nemaKhenani. Natsi siyakuhamba nani naniya kulenu.” Ngako bakaSimeyoni bahamba nabo bakaJuda.

4Kwatsi bakaJuda nabahlasela, Simakadze wanikela etandleni tabo emaKhenani nemaPheresi; babulala emadvodza lati-10 000 eBhezeki. 5Ngulapho-ke lapho bakhandza Adoni Bhezeki khona, balwa naye; bawehlula emaKhenani nemaPheresi. 6Adoni Bhezeki wabaleka, kodvwa bamcosha baze bambamba, bamjuba titfupha takhe naboqukulu bakhe.

7Adoni Bhezeki wakhuluma watsi: “Emakhosi langema-70 labejutjwe titfupha tawo kanye naboqukulu bawo abevame kubutsa timvutfuluka ngaphansi kwelitafula lami. Nyalo Nkulunkulu sewungibuyisele ngaloko lengakwenta kubo.” Beta naye eJerusalema, wafike wafela lapho.

Sive sakaJuda sitfumba iJerusalema neHebroni

8Emadvodza akaJuda ahlasela iJerusalema, ayitfumba. Lelo dolobha balibhubhisa ngelusiko lwenkemba, base balokhela ngemlilo.

9Emvakwaloko emadvodza akaJuda ehla ayakulwa nemaKhenani labehlala eveni letintsaba, naseNegevu, eningizimu nelive, kanye nasematsafeni labengasenshonalanga. 10

1:10
Josh. 10:36
11:21
15:13
Ahloma ayawuhlasela emaKhenani labehlala eHebroni, leyayike yabitwa ngekutsi yiKhiriyathi Abha, ehlula boSheshayi, na-Ahimani kanye naThalmayi.

Othniyeli uncoba lidolobha iDebiri

(Josh. 15:13-19)

11

1:11
Josh. 15:15
Esuka lapho ahloma ayawuhlasela bantfu lababehlala eDebiri, leyayike yabitwa ngekutsi yiKhiriyathi Seferi. 12Khalebi wakhuluma watsi: “Lowo lotawuhlasela atfumbe iKhiriyathi Seferi, ngitamnika indvodzakati yami, Akhisa, kutsi ashade nayo.” 13Othniyeli, umsa waKhenazi, umnakaboKhalebi lomncane, wayihlasela wayehlula; ngako Khalebi wamnika indvodzakati yakhe, Akhisa, kutsi ayitsatse ashade nayo. 14Ngalelinye lilanga Akhisa weta ku-Othniyeli, wafike wamcela kutsi akacele insimi kuKhalebi, uyise. Watsi Akhisa nakehla embongolweni, Khalebi wambuta watsi: “Ngingakwentelani?”

15Akhisa waphendvula watsi: “Ase umane ungisite ngentfo yinye. Njengobe sewungabele indzawo eNegevu, iningizimu nelive lakaJuda, ase umane ungiphe naletiyalu temanti.” Ngako Khalebi wabe sewumnika letiyalu letatingenhla kanye naletatingentansi.

Kuncoba kwetive takaJuda nesakaBhenjamini

16

1:16
Eks. 18:1
Num. 10:29
24:21
Dut. 34:3
Khu. 4:11
1 Sam. 15:6
Titukulwane teyisetala waMosi, emaKheni, takhuphuka eDolobheni Lemasundvu“Lidolobha Lemasundvu” nome “iJerikho” tahamba nemphi yakaJuda tayawukwakha ehlane laseJudiya, eveni laseNegevu lekuyiningizimu yelive, eceleni kwase-Aradi.

17

1:17
Num. 21:3
Emadvodza akaJuda ahamba nesive sakaSimeyoni, bomnakabo, ayawuhlasela emaKhenani labehlala eSefathi, balibhubhisa balicedza lonkhe lelo dolobha. Ngako labe selibitwa ngekutsi yiHoma.“Homa” kusho “imbhubhiso” 18Imphi yakaJuda yatfumba iGaza, ne-Ashkeloni kanye ne-Ekroni. Ngulelo nalelo dolobha yayifike ilitfumbe kanye nelive lalo lonkhe.

19

1:19
Josh. 17:16,18
Simakadze abenayo imphi yakaJuda. Yadla live letintsaba, kodvwa noko abakhonanga kucosha bantfu bakhona kulawo matsafa, ngobe bantfu bakhona babenetincola tetinsimbi. 20Njengobe Mosi bekakhulumile, iHebroni yabelwa Khalebi, lokunguyena acosha kuyo emadvodzana lamatsatfu aka-Anaki. 21Sive sakaBhenjamini sona sehluleka kucosha emaJebhusi labehlala eJerusalema. Kuze kube ngulamuhla emaJebhusi ahlala lapho kanye nesive sakaBhenjamini.

Tive taka-Efrayimu nesakaManase tihlasela iBetheli

22Umndeni wakaJosefa nawo wahlasela iBetheli, kantsi futsi naSimakadze abenawo. 23

1:23
Gen. 28:19
Batsi nabatfumela tinhloli eBetheli leyayikadze yatiwa ngekutsi yiLuzi, 24letinhloli tabona indvodza iphuma kulelidolobha, tase tikhuluma kuyo titsi: “Silayele kutsi singangena kanjani kulelidolobha, tsine siyawukunakekela sikuphatse kahle.” 25Ngako lendvodza yabakhombisa lelo dolobha; balibhubhisa ngelusiko lwenkemba, kodvwa lendvodza bayiyekela kanye nemndeni wayo wonkhe. 26
1:26
Josh. 16:2
Lendvodza yesuka lapho yayawukhonta eveni lemaHethi, lapho yefike yakha lidolobha leyaletsa libito layo yatsi yiLuzi; lelo kuselibito lalo nalamuhla.

Tive letingazange ticoshwe ngema-Israyeli

27

1:27
Josh. 17:11
Manase yena akazange abacoshe baseBhethi Shani, nebaseThanaki, nebaseDori, nebase-Jibleyamu, nebaseMegido kanye netabelo letatitungelete letindzawo, ngobe emaKhenani bekatimisele kutsi ahlale kulelo live. 28Kwatsi kube sive sema-Israyeli sandze sibe nemandla, sawacindzetela emaKhenani kutsi asebentele sona, kodvwa sangete sawacosha.

29

1:29
Josh. 16:10
Sive saka-Efrayimu naso asizange siwacoshe emaKhenani labehlala eGezeri, kodvwa emaKhenani achubeka ahlala kanye naso kulelo live.

30Sive sakaZebuloni naso asizange siwacoshe emaKhenani labehlala eKhitroni naseNahaloli emkhatsini waso. Sahlala nawo, kodvwa sawacindzetela kutsi asebentele sona.

31Sive saka-Asheri naso asizange siwacoshe lawo maKhenani labehlala e-Akho, naseSidoni, nase-Ahilabi, nase-Akzibi, naseHelba, nase-Afeki kanye naseRehobu; 32ngenca yaloko sive saka-Asheri sahlala emkhatsini wetakhamiti letatingemaKhenani alelo live.

33Sive sakaNaftali naso asizange siwacoshe lawo maKhenani labehlala eBhethi Shemeshi naseBhethi Anathi; kodvwa naso sive sakaNaftali sahlala emkhatsini wetakhamiti letatingemaKhenani alelo live, kwase kutsi lawo labehlala eBhethi Shemeshi naseBhethi Anathi sawacindzetela kutsi asebentele sona.

34Ema-Amori wona acindzetela sive sakaDani kutsi sihlale eveni letintsaba, akazange asivumele kutsi sehlele ematsafeni; 35kantsi futsi ema-Amori abetimisele kuhlala eNtsabeni iHeresi, ne-Ayaloni, neShalbimu; kodvwa kwatsi kube emandla esive sakaJosefa akhule, nawo futsi acindzetelwa kutsi asebentele sona.

36Umnyele welive lema-Amori wawusuka etulu emsahweni wase-Akrabhimu,“Akrabhimu” nome “Fecela” ucondze eSela“eSela” nome “edvwaleni” uchubeke wenyuke.

2

Ingilosi yaSimakadze eBhokhimu

21

2:1
Gen. 15:18
17:7
Dut. 29:14
Ingilosi yaSimakadze yakhuphuka isuka eGilgali yaya eBhokhimu,“Bhokhimu” kusho “labakhalako” yafike yatsi: “Nganikhipha eveni laseGibhithe, nganihola ngaze nganingenisa kulelive lengafunga ngalo ngatsi ngiyakulinika boyihlomkhulu. Ngatsi kubo: ‘Ngingeke ngisephule sivumelwane sami nani. 2
2:2
Eks. 23:32
34:12
Num. 33:52
Dut. 7:2
12:13
Nani aniyikusenta sivumelwane nebantfu bakulelive, kodvwa niyakuwabhidlita emalati abo.’ Noko nine anikangilaleli. Nikwenteleni loku? 3
2:3
Dut. 7:16
Josh. 23:13
Manje-ke ngiyanitjela ngitsi ngingeke ngisaticosha letive embikwenu. Setiyawuba ngemanyeva emihlubulweni yenu, nabonkulunkulu bato sebayawuba lugibe kini.”

4Kwatsi kube ingilosi yaSimakadze ikhulume konkhe loku esiveni sema-Israyeli, sive sonkhe sakhala kakhulu, 5saze setsa leyo ndzawo satsi yiBhokhimu.“Bhokhimu” kusho “labakhalako” Ngulapho-ke lapho banikela khona ngemihlatjelo kuSimakadze.

Kufa kwaJoshuwa

6

2:6
Josh. 24:28
Kwatsi kube Joshuwa awakhulule ema-Israyeli, kwaba ngulowo nalowo wayawutitsatsela sabelo sakhe kulelo live. 7
2:7
Josh. 24:31
Sive sakhonta Simakadze imphilo yonkhe yaJoshuwa kanye neyalabadzala labaphila kwendlula yena baze babona tonkhe tintfo letinkhulu Simakadze latentela sive sema-Israyeli.

8

2:8
Josh. 24:29
Joshuwa, umsa waNuni, inceku yaSimakadze, wafa asaneminyaka leli-110. 9Bamngcwaba eveni lelalisabelo sakhe eThimnathi Heresi,“Thimnathi Heresi” nome “Thimnathi Sera” eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, enyakatfo neNtsaba iGashi.

10

2:10
Dut. 31:16
Kwatsi kube sonkhe leso situkulwane sife siphele, kwavela lesinye situkulwane saka-Israyeli lesasingazange simati Simakadze singatani nangetintfo lake watentela sive saka-Israyeli.

Sive sema-Israyeli siyekela kukhonta Simakadze

11

2:11
Num. 25:3
Khu. 8:33
2 Khos. 1:2,6
Ngako sive sema-Israyeli senta lokubi emehlweni aSimakadze; sakhonta boBhali. 12Bafulatsela Simakadze, Nkulunkulu waboyise, lowabakhipha eGibhithe. Balandzela bakhonta labanye bonkulunkulu labehlukene baleto tive labebahlala emkhatsini wato. Batfukutselisa Simakadze, 13
2:13
Khu. 10:6
1 Sam. 31:10
1 Khos. 11:5,33
2 Khos. 23:13
ngekutsi bamfulatsele yena bayewukhonta boBhali nabo-Ashtarothe. 14
2:14
Khu. 3:8
4:2
Hla. 44:12
Isa. 50:1
Intfukutselo yaSimakadze yabavutsela baka-Israyeli, wabanikela etandleni tebaphangi, tabaphanga. Wabanikela etandleni tetitsa tabo letatibatungeletile, bangabe basakwati ngisho nekutivikela kuto. 15
2:15
Lev. 26:17,33
Dut. 23:15
Kwakutsi njalo baka-Israyeli nabaya kuyakulwa, sandla saSimakadze sibahlanekele njengobe abefungile kubo. Babaselusizini lolukhulu.

16

2:16
Khu. 3:9,15
Ngako Simakadze wabe sewubavusela tikhulu“tikhulu” nome “baholi” nome “behluleli” letatingutona tabephula etandleni talabo baphangi. 17Noko baka-Israyeli abazange batilalele tikhulu tabo, bachubeka baphinga nalabanye bonkulunkulu, bakhonta bona. Abazange babalingise boyise, bona bajika masinyane endleleni lababehamba ngayo boyise, indlela yekulalela imiyalo yaSimakadze. 18
2:18
Khu. 10:16
Kwakutsi njalo nje Simakadze nakabavusela sikhulu, abenaso lesikhulu, abasindzise etandleni tetitsa tabo, nasisekhona leso sikhulu; ngobe Simakadze abeba nesihe nabo ngesikhatsi sebakhaliswa kucindzetelwa nakushaywa titsa tabo. 19Kodvwa kwakutsi nje sikhulu singafa, bantfu babuyele etindleleni tabo letimbi kakhulu kunetaboyise, balandzele labanye bonkulunkulu, babakhonte, bakhotsame kubo. Bala kwehlukana netindlela tabo letimbi, nemikhuba yabo, nenkhani yabo.

20Ngako Simakadze wasitfukutselela kakhulu sive sema-Israyeli, watsi: “Njengobe lesive sisephulile sivumelwane lengasibekela boyisemkhulu, futsi asikangilaleli, 21angisayikusicosha ngisho nasinye sive embikwaso kuleto letashiywa nguJoshuwa ekufeni kwakhe. 22

2:22
Khu. 3:4
Sengiyawusebentisa tona nangivivinya sive sema-Israyeli, kuze ngibone kahle kutsi siyakuyigcina yini indlela yaSimakadze, sihambe ngayo, njengobe kwakwenta bokhokho baso.” 23Ngako Simakadze wativumela leto tive kutsi tihlale, wangete waticosha masinyane ngekutinikela esandleni saJoshuwa.

3

Tive letasala tikhona eveni

31

3:1
Dut. 7:22
Leti-ke tive letashiywa nguSimakadze, kuze avivinye ngato ema-Israyeli labengazange atibone timphi taseKhenani. 2Loko wakwenta khona atewufundzisa kulwa timphi etitukulwaneni tema-Israyeli letatingazange tiyilwe imphi, 3
3:3
Josh. 13:2
kwakunguletive: emakhosi lasihlanu emaFilisti, nawo onkhe emaKhenani, nemaSidoni, nemaHivi labehlala etintsabeni taseLebanoni, kusukela eNtsabeni iBhali Hemoni kuze kuyewufika eLebo Hamathi.Nome “ekungeneni kweHamathi” 4
3:4
Dut. 8:2
Khu. 2:22
Tatishiyelwe kutsi tivivinye ema-Israyeli, kuze kubonakale kutsi atawuyilalela yini imiyalo yaSimakadze labeyinike bokhokho bawo ngaMosi.

5Ema-Israyeli abehlala emkhatsini wemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 6

3:6
Eks. 23:32
34:16
Dut. 7:3
Atsatsa emadvodzakati aletive ashada nawo, atsatsa nemadvodzakati awo awendzisela emadvodzana aletive, akhonta nabonkulunkulu bato.

Othniyeli

7Ema-Israyeli enta lokubi embikwaSimakadze; akhohlwa Simakadze Nkulunkulu wawo, akhonta boBhali nabo-Ashera. 8Intfukutselo yaSimakadze yavutsela bema-Israyeli kangangekutsi wawatsengisa etandleni taKhushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” lowagcilata ema-Israyeli iminyaka lesiphohlongo. 9Kodvwa atsi ema-Israyeli nakakhala kuSimakadze, Simakadze wawavusela umkhululi lekwakungu-Othniyeli, umsa waKhenazi, umnakaboKhalebi lomncane, longuyena abasindzisa. 10Moya waSimakadze wehlela kuye, ngako waba sikhulu sema-Israyeli; wabahola baya emphini. Simakadze wanikela Khushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” esandleni sa-Othniyeli lowamehlula.

11

3:11
Khu. 8:28
Ngako live laba nekuthula iminyaka lengema-40, kwaze kwafa Othniyeli, umsa waKhenazi.

Ehudi

12Aphindza futsi ema-Israyeli enta lokubi emehlweni aSimakadze; kwatsi ngobe bente lokubi, Simakadze wanika Egloni, inkhosi yakaMowabi, emandla ekubusa ema-Israyeli. 13Watsi kube Egloni atihlanganise nema-Amoni nema-Amaleki, wase uhlasela ema-Israyeli; balidla Lidolobha Lemasundvu.“Lidolobha Lemasundvu” nome “iJerikho” 14Ema-Israyeli abuswa ngu-Egloni, inkhosi yakaMowabi, iminyaka leli-18.

15Aphindza futsi ema-Israyeli akhala kuSimakadze, wase ubapha umkhululi, Ehudi, labelancele, umsa waGera, wesive sakaBhenjamini. Ema-Israyeli amtfumela netetfulo ku-Egloni, inkhosi yakaMowabi. 16Ehudi abetentele inkemba lekhalipha tinhlangotsi totimbili leyayingaba yincenye yelimitha budze, abeyibophele etimphahleni takhe, ngasetsangeni langesekudla. 17Ehudi waletsa tetfulo ku-Egloni, inkhosi yakaMowabi, labekhuluphele kakhulu. 18Kwatsi kube Ehudi etfule tipho, wase uyawahambisa lamadvodza labetfwele letetfulo. 19Watsi nakefika etithicweni ngaseGilgali, yena wancandzeka wafike wakhuluma ku-Egloni, inkhosi, watsi: “E, nkhosi! Nginemlayeto wakho loyimfihlo.”

Inkhosi yakhuluma yatsi: “Thulani!” Tonkhe tinceku tayo taphuma ngekushesha.

20Ehudi wasondzela kuyo isahleti yodvwa ekamelweni layo lekuphola lelalisetulu,NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali wafike watsi: “Nginemlayeto wakho lophuma kuNkulunkulu.” Yatsi inkhosi isasukuma esihlalweni sayo, 21Ehudi wahoshula inkemba yakhe ngesandla sakhe sangesancele, ayihoshula ngasetsangeni lakhe langesekudla, inkhosi wayigwaza esiswini; 22inkemba yangena kanye nesibambo sayo, yaze yaphumela ngale kwemhlane wayo. Ehudi akazange ayikhiphe, ngako-ke emanoni ayisibekela.NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali 23Ehudi waphumela emhubheni;NgesiHebheru letinkhulumo aticondzakali wavala iminyango kulendlu yenkhosi lesetulu, wayikhiya.

24

3:24
1 Sam. 24:4
Emvakwekuhamba kwakhe tisebenti tenkhosi teta takhandza iminyango yaleyondlu ikhiyiwe. Takhuluma todvwana tatsi: “Mhlawumbe usemthoyi.” 25Tema taze tadzinwa, kodvwa tatsi kube tibone kutsi iminyango akayivuli, tatsatsa sikhiya tayivula. Takhandza inkhosi yato iwele phansi ifile.

26Batsi ngesikhatsi basemile balindzile, Ehudi washaya wacitsa. Wendlula etithicweni wabalekela eSeyira. 27Watsi kube efike lapho, washaya licilongo eveni letintsaba laka-Efrayimu, onkhe ema-Israyeli ehla naye etintsabeni, awahola.

28Wakhuluma kuwo, watsi: “Landzelani mine, ngobe Simakadze unikele Mowabi, sitsa senu, etandleni tenu.” Ngako amlandzela ehla naye, atfumba onkhe ematubuko emfula iJordane lewelela kaMowabi, avimbela bonkhe labewelako. 29Ngaleso sikhatsi abulala emaMowabi lati-10 000 asawonkhe labenguwona acinile anemandla; kute nome munye lowasindza. 30Kusukela ngalelo langa emaMowabi aba ngaphansi kwesive sema-Israyeli, live laba nekuthula iminyaka lengema-80.

Shamgari

31Emvakwa-Ehudi kwavela Shamgari, umsa wa-Anathi, lona lowabulala emaFilisti langema-600 ngeluphondvo lwenkhabi. Naye futsi wawakhulula ema-Israyeli.