Siswati 1996 (SWA96)
18

Mikha nesive sakaDani

181

18:1
Josh. 19:40
Khu. 1:34
17:6
Ngaleso sikhatsi sive saka-Israyeli sasite inkhosi. Kungatona leto tikhatsi lapho sive sakaDani sasehla senyuka, sifuna indzawo lapho sasingahlala khona, sakhe, ibe yindzawo yaso; ngobe sona sasingakasitfoli sabelo saso etiveni taka-Israyeli. 2Ngako sive sakaDani satfumela tingwazi letisihlanu, tisuka eSora nase-Eshtayoli, kutsi tiyewuhlola live tilitfungatse. Letingwazi tatimelele tonkhe tinsendvo tato. Bakubo batitjela batsi: “Hambani niyewuhlola lelive, nilitfungulute lonkhe.”

Lamadvodza alingenela live letintsaba laka-Efrayimu, aze efika ekhaya kaMikha, lapho efika alala khona.

3

18:3
Khu. 17:7
Lamadvodza atsi nasasondzela lapha ekhaya kaMikha, aliva livi lalensizwa leyayingumLevi, ngako ase ayaphambukela; angena, ayibuta atsi: “Waletfwa ngubani lapha? Umsebenti wakho lowentako yini kulendzawo? Ufunani lapha?”

4Lensizwa yase ibatjela konkhe lokwentiwa nguMikha kuyo, yatsi: “Ungicashile, sengingumphristi wakhe.”

5Lamadvodza atsi kuye: “Sicela mane usibutele kuNkulunkulu kutsi kungabe luhambo lwetfu lutawuphumelela kahle yini.”

6Umphristi wawaphendvula watsi: “Hambani nekuthula. Luhambo lwenu luvunywe nguSimakadze.”

7Ngako lamadvodza lasihlanu ahamba aze efika kulaseLayishi, lapho efika akhandza kutsi bantfu bakhona baphila kahle nangekuphepha, njengebaseSidoni, babengasoli lutfo futsi bavikelekile. Njengobe-ke lelive labo lalingesweli lutfo, babesive lesiphumelelako.NgesiHeberu lamavi akacondzakali Babehlala khashane kakhulu nebaseSidoni, bangenabo ngisho lobuncane budlelwane nalabanye bantfu.Nome “nema-Aramu”

8Atsi nasabuyela emuva eSora nase-Eshtayoli, bantfu bakubo bawabuta batsi: “Nitikhandze tinjani tintfo?”

9Abaphendvula atsi: “Asihambeni sibahlasele! Sesibonile kutsi lelive lihle kakhulu. Anisiwulibala kuhlala lapha ningenti lutfo. Buyani silihlasele silidle. 10Nanifika lapho, nitawukhandza kutsi bantfu bakhona abasoli lutfo, ngisho naloluncane. Lelo-ke live lelikhulu leninako konkhe lokungahle kudzingwe ngumuntfu, Nkulunkulu ulinike nine.”

11Ngako kwahloma emadvodza langema-600, esive sakaDani, ahlomela imphi, ashuca onkhe esuka eSora nase-Eshtayoli. 12

18:12
Khu. 13:25
Ahamba efika emisa eKhiriyathi Jeyarimu kulakaJuda. Ngiko-ke lelive lelingasenshonalanga kweKhiriyathi Yeyarimu libitwa ngekutsi yiMahane Dani,“Mahane Dani” kusho kutsi “inkambu yaDani” kuze kube ngulamuhla. 13Besuka lapho bashuca baze befika eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, bafikela kaMikha.

14Lamadvodza lasihlanu labetewuhlola lelive laseLayishi akhuluma kulabomnakabo atsi: “Niyati nje kutsi kulenye yaletindlu kunesidziya semphristi kanye nabonkulunkulu bemindeni, nesitfombe lesibatiwe, nesithico lesibunjiwe? Nine-ke seniyati kutsi nitakwentani.” 15Ngako base bayaphambukela, bangena endlini yalensizwa yemLevi leyayisekhaya kaMikha, bafike bayibingelela. 16Lamabutfo akaDani labengema-600 labehlome aphelele, ema ngasekungeneni kwelisango. 17Lamadvodza lasihlanu labetewuhlola lelive angena ngekhatsi, afike atsatsa lesitfombe lesibatiwe, nalesidziya sebaphristi, nalabonkulunkulu bemindeni kanye nalesithico lesibunjiwe. Lomphristi yena bekasolo emile nalamabutfo langema-600 lapha ngasekungeneni kwelisango.

18Kwatsi ngalesikhatsi lamadvodza angena lapha kaMikha, atsatsa lesitfombe lesibatiwe, nalesidziya sebaphristi, nalabonkulunkulu bemindeni kanye nalesithico lesibunjiwe, lomphristi wawabuta watsi: “Nentani?”

19Bamphendvula batsi: “Thula! Ungakhulumi lutfo. Buya lapha kitsi utewuba ngubabe wetfu nemphristi wetfu. Akuncono yini kuwe kutsi utewukhonta sive lesilusendvo lwesive sema-Israyeli ube ngumphristi, kunekutsi ukhonte likhaya lendvodza yinye?”

20Ngako lomphristi wase uyajabula. Watsatsa lesidziya sakhe, nalabonkulunkulu bemindeni nalesitfombe lesibatiwe, wahamba nalesive sakaDani. 21Besuka lapho babeka bantfwababo embili netifuyo tabo, nemitfwalo yabo yonkhe, bajika bahamba.

22Batsi sebahambe indzawo lendze kusuka kaMikha, emadvodza labomakhelwane baMikha abitwa, esukela bakaDani abacosha aze abakhandza. 23Njengobe bebahambe babamemeta laba bakaDani bagucuka bakhuluma kuMikha, batsi: “Kwenteke njani? Ubabutseleni labantfu kutsi nitesihlasela?”

24Mikha wabaphendvula, watsi: “Nitsetse bonkulunkulu lengatentela bona, nemphristi wami nahamba naye. Ngisasele nani-ke? Ningangibuta kanjani nitsi: ‘Kwenteke njani?’ ”

25BakaDani baphendvula batsi: “Ungaphindzilitani natsi, funa kusuke emadvodza lanenhlitiyo lencane akuhlasele, wena kanye nemndeni wakho wonkhe nife.” 26Ngako bakaDani besuka bachubeka nendlela yabo; njengobe Mikha wavele watibonela kutsi lamadvodza anemandla kunaye, wancandzeka wabuyela ekhaya.

27

18:27
Josh. 19:47
Ngako bavele batsatsa loko lokwakubunjwe nguMikha kanye nemphristi wakhe, baya naye eLayishi. Bafike bahlasela sive lesinekuthula nalesingasoli lutfo, basigwaza ngetinkemba, bashisa nelidolobha laso. 28Kute namunye labengaselekelela lesive, ngobe sasihlala khashane kakhulu nebaseSidoni, singenabudlelwane namuntfu. Lelidolobha laso lalisesigodzini lesasiseceleni kweBhethi Rehobu.

BakaDani baphindza balakha kabusha lelidolobha, bahlala kulo. 29Baletsa libito batsi yiDani, baletsa ngeyisemkhulu labenguDani, umsa wa-Israyeli. Noko ngaphambili lelidolobha lalatiwa ngekutsi yiLayishi. 30

18:30
Eks. 2:22
18:3
Khu. 17:10
1 Khos. 12:30
2 Khos. 17:23
Ngulapho-ke lapho bakaDani bafike batimisela khona letithico tabo. BoJonathani, umsa waGeshomu, labetalwa nguMosi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “nguManase” kanye nemadvodzana akhe babebaphristi besive sakaDani, kwaze kwaba sikhatsi sekutfunjwa kwelive. 31
18:31
Josh. 18:1
Bachubeka kusebentisa lesithico lesasentiwe nguMikha ngaso sonkhe leso sikhatsi indlu yaNkulunkulu iseseShilo.

19

UmLevi nesingani sakhe

191

19:1
Khu. 17:6
18:1
21:25
Ngaleso sikhatsi sive saka-Israyeli sasite inkhosi. Lomunye-ke umLevi labehlala endzaweni lesemaphandleni, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, waganwa watitsatsela nesingani saseBhetlehema kulakaJuda. 2Kodvwa lesingani sakhe sasingaketsembeki kuye. Samshiya sabuyela ekhaya kubo eBhetlehema kulakaJuda. Sahlala lapho kwaze kwaphela tinyanga letine, 3waze lomLevi wahamba wayakusincenga kutsi sibuye. Abehamba nesisebenti sakhe netimbongolo letimbili. Safike samngenisa endlini yeyise; uyise watsi nakambona, wamemukela ngekujabula. 4Uyisetala, uyise walentfombi, wamncenga kutsi ahlale; ngako wahlala naye emalanga lamatsatfu, badla, banatsa naye, walala khona lapho.

5Kwatsi ngelilanga lesine bavuka ekuseni, watilungiselela kuhamba, kodvwa loyise walesingani wakhuluma kulomkhwenyane wakhe, watsi: “Ticabule ngalokudliwako kucala, bese-ke uyahamba.” 6Ngako base bahlala phansi bobabili, badla, banatsa ndzawonye. Emvakwaloko loyise walentfombatana watsi: “Ngiyacela, sale ulala kulobusuku balamuhla, khona utetijabulisa.” 7Watsi lomLevi nakatsi uvukela kutsi asale ahamba, uyisetala wamncenga; ngako wase uyahlala ngalobo busuku. 8Ekuseni ngelilanga lesihlanu lomLevi watsi uyavuka asatilungiselela kutsi ahambe, uyisetala wakhe watsi: “Ase uticabule, sewuhlale kuze kusuluke lilanga!” Ngako baphindza bahlala phansi bobabili badla.

9Lendvodza nalesingani sayo nalesisebenti batsi nabatilungiselela kuhamba, uyisetala, uyise walesingani, watsi: “Buka la, manje sekuyahwalala, sale senilala, ngobe vele selishonile. Hlala phansi utijabulise, kutawutsi kusasa ekuseni uvuke-ke uhambe indlela leya ekhaya.” 10Kodvwa lendvodza ngobe yayingasafuni kuphindze ilale lobunye busuku, yesuka yacondza eJebhusi, lekuyiJerusalema, yahamba kanye nalesingani sayo netimbongolo tayo letimbili letatiboshelwe.

11Batsi nase basedvutane neJebhusi nelilanga lase liyawumbamba unina, lesisebenti sakhuluma kulomnumzane waso satsi: “Buyani siphambukele kulelidolobha lemaJebhusi, silale khona busuku bunye.”

12Umnumzane waso wasiphendvula watsi: “Cha; singeke singenise edolobheni lebetive, bantfu labangesiwo ema-Israyeli. Sitakwendlula siye eGibeya.” 13Wachubeka watsi: “Buyani setame kuyawufika eGibeya nome-ke eRama, sifike silale kulenye yaleto tindzawo.” 14Ngako-ke bachubeka bahamba; lilanga labashonela nabayawungena eGibeya kulakaBhenjamini. 15Befika lapho bema, sebatawulala khona. Bahamba bayawuhlala enkhundleni yelidolobha, kwabate namunye lowabanaka kutsi abatsatse ayekubangenisa kakhe, bayewulala khona.

16Ngaleyo ntsambama kwachamuka likhehla, lelalilaseveni letintsaba laka-Efrayimu, lalihlala lapha eGibeya, bantfu bakuleyo ndzawo bekubakaBhenjamini. Lelikhehla lalitibuyela emasimini alo. 17Latsi nalibuka labona letihambi tihleti lapha enkhundleni yelidolobha, labuta lelikhehla latsi: “Nilibangisephi? Nilichamukisaphi?”

18Lendvodza yaliphendvula yatsi: “Ngekwetfu siyendlula, silichamukisa lena eBhetlehema kulakaJuda, silibhekise khashane kulela letintsaba laka-Efrayimu, lapho ngakhe khona. Bengilena eBhetlehema kulakaJuda, manje sengiya ekhaya kami.SiHebheru sitsi: “endlini yaSimakadze” Kute namunye longitsetse wangingenisa endlini yakhe. 19Sinetinhlanga netjani baletimbongolo tetfu, nesinkhwa neliwayini letfu, tsine tinceku takho: mine nceku yakho, nalencekukati yakho, nalensizwa lesihamba nayo. Asidzingi lutfo.”

20Lelikhehla lakhuluma kubo, latsi: “Kuthula akube kini! Nemukelekile endlini yami. Ngitaninika konkhe lenikudzingako. Mane nje ningacali nilale lapha enkhundleni yelidolobha ebusuku.” 21Ngako labatsatsa layawubangenisa endlini kalo; lapha naletimbongolo tabo tjani, tadla. Batsi nase bacedzile kugeza tinyawo tabo, base bahlala phansi, badla banatsa.

22

19:22
Gen. 19:4
Hos. 9:9
10:9
Batsi basachubeka nekudla, batijabulisa, lamanye emadvodza labetidlova takulelo dolobha atseleka, abavimbetela kulendlu. Agunkluta lesivalo salendlu, abememeta lelikhehla, umnikati walendlu, atsi: “Khipha lendvodza lengenise lapha kakho, sifuna kulala nayo.”

23Lomnikati walendlu waphumela ngaphandle wakhuluma nawo, watsi: “Hhayi, bangani bami, ningayenti intfo leluhlata kangaka. Njengobe lendvodza isivakashi sami, ningayenti lentfo lelihlazo kangaka. 24Bukani la, nansi indvodzakati yami lengayati indvodza ikanye nalesingani salendvodza. Ngitanikhiphela bona masinyane, ningasebentisa bona, nente nome ngabe yini kubo leniyifunako, kodvwa kulendvodza ningabenti lobubi lobulihlazo kangaka.”

25Kodvwa lamadvodza latidlova akazange amlalele kutsi utsini. Ngako lomnumzane wakhipha lesingani sakhe, wawanika; asidlwengula, asigilisa tonkhe tiga, kwaze kwasa, ase ayasiyekela. 26Kwatsi nasekusile lesingani sabuyela emuva kulendlu lapho bebangenise khona nalendvodza yaso, safike satijika emnyango, salala, satsi dzalakaca, kwaze kwaphuma lilanga.

27Lendvodza yaso yatsi nayivuka ekuseni seyilungele kuchubeka neluhambo lwayo, yavula umnyango yakhandza lesingani sayo silele, sise dzalakaca ngasemnyango, tandla taso telulekele ngasesivalweni. 28Yakhuluma kuso lesingani, yatsi: “Vuka sambe.” Kodvwa kwabate imphendvulo. Lendvodza yase isetjatsisa lapha embongolweni lesingani sayo, yangenela indlela yayo yaya kayo.

29Yatsi kube ifike ekhaya lendvodza yatsatsa umukhwa, yahlinza sidvumbu salesingani sayo ikhipha sitfo ngasinye ngasinye, saze saba titfo letili-12, yatfumela letitfo kuto tonkhe tigodzi kulaka-Israyeli. 30Bonkhe lababetibona babekhuta bababate batsi: “Yehheni! Intfo lenje ayizange seyibonwe, futsi akuzange sekwenteke, seloku sive sema-Israyeli sakhuphuka nasiphuma eGibhithe. Cabangisisangi ngalokhu! Kufanele kutsatselwe tinyatselo! Sifuna kuva kahle kutsi kufanele sente njani!”

20

Baka-Israyeli batilungiselela imphi

201

20:1
Khu. 11:11
Ngako sonkhe sive sema-Israyeli kusukela kaDani kuze kuyewufika eBherisheba, nekusukela kulakaGileyadi babophana baba ngumuntfu munye, bashulungana bayawubutsana eMispa embikwaSimakadze. 2Baholi bato tonkhe tive tema-Israyeli batsatsa tindzawo tabo enhlanganweni yesive saNkulunkulu, bekubantfu labangema-400 000, emabutfo odvwa ahlome aphelele. 3BakaBhenjamini beva kutsi ema-Israyeli asakhuphukele eMispa. Ema-Israyeli abuta atsi: “Sitjeleni kutsi lentfo lembi kangaka yenteke kanjani.”

4

20:4
Khu. 19:15
LomLevi, indvodza yalomfati lobulewe, yatsi: “Mine nalesingani sami sefika eGibeya kulakaBhenjamini singenisele kulala khona busuku bunye. 5
20:5
Khu. 19:22
Kwatsi ebusuku emadvodza aseGibeya angivimbetela kulendlu lengangilele kuyo afuna kungibulala. Ase adlwengula lesingani sami, saze safa. 6Ngibese-ke ngitsatsa lesingani sami ngasicoba ticucu, ngatfumela sitfo ngasinye, kuleso nakuleso sigodzi kuleli lelilifa laka-Israyeli, ngobe bente sento sebudlundlulu nalesilihlazo ka-Israyeli. 7Manje-ke nonkhe ningema-Israyeli; khulumani nikhiphe sigwebo senu ngalesento.”

8Sonkhe sive sasukuma sema ngetinyawo saba ngumuntfu munye, satincumela satsi: “Kute namunye wetfu lotawuncandzeka abuyele ethendeni lakhe. Cha, kute nome munye wakitsi lotawuncandzeka abuyele ekhaya lakhe. 9Kodvwa naku lesitakwenta eGibeya. Sitawukhuphukela kuyo siyihlasele njengekukhomba kwenkatho. 10Sitawukhetsa emadvodza lalishumi kuwo onkhe lalikhulu kuto tonkhe tive tema-Israyeli, sibuye sitsatse emadvodza lalikhulu kulayinkhulungwane, sitsatse layinkhulungwane kulatinkhulungwane letilishumi, kuze silungiselele emabutfo kudla. Kutawutsi-ke imphi nayitseleka eGibeya kulakaBhenjamini, ifike ibanike loko lokubafanele ngalesento lesibi kangaka labasente ka-Israyeli.” 11Ngako onkhe emadvodza aka-Israyeli abutsana ndzawonye, ahlangana aba yintfo yinye, ayawuhlasela lelidolobha.

12Tive tema-Israyeli tatfumela emadvodza kulo lonkhe lakaBhenjamini tatsi: “Nitsini ngalesibhuku lesingaka lesenteka lapha kini? 13Ngako khiphani lawo madvodza aseGibeya lanebulwane kuze siwabulale, sikhiphe bubi esiveni sema-Israyeli.”

Kodvwa bakaBhenjamini abazange sebanake nekunaka kutsi batsini labomnakabo, ema-Israyeli. 14Besuka bonkhe emadolobheni abo bayawubutsana eGibeya, kuyakulwa nema-Israyeli. 15Masinyane nje ngalona lelo langa bakaBhenjamini bahlanganisa emabutfo abo abati-26 000 laphuma emadolobheni awo, bahlanganiswa nalabo bebavele bahlala khona eGibeya lababengema-700, tingwazi cobo lwato. 16Emkhatsini walamabutfo bekukhona tingwazi telikhetselo letatingemancele tingema-700, tingageji lutfo; tatinganemba ngisho nelunwele lunye, tingalugeji.

17Baka-Israyeli sebabonkhe, ngaphandle kwebakaBhenjamini, babutsa emabutfo lati-400 000, tingwazi todvwana.

Kuhlaselwa kwebakaBhenjamini

18

20:18
Khu. 1:1
Baka-Israyeli bakhuphukela eBetheli,“eBetheli” nome “endlini yaNkulunkulu” bayawubuta kuNkulunkulu, batsi: “Ngubani kitsi lotawuphuma kucala kuyawulwa nebakaBhenjamini?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “BakaJuda labatawuphuma kucala.”

19Ngakusasa ekuseni, baka-Israyeli bavuka bayawumisa babhekana neGibeya. 20Emadvodza aka-Israyeli aphuma ayawuhlasela bakaBhenjamini, ema ngetinhlu tawo tekulwa imphi, abhekana neGibeya. 21BakaBhenjamini baphuma eGibeya babulala bantfu baka-Israyeli, labati-22 000, bababulalela khona lapho enkhundleni yemphi ngalelo langa. 22Kodvwa laba baka-Israyeli bakhutsatana bodvwana; baphindza bema tinhlu ngetinhlu njengaloku babehlomile ngelilanga lekucala. 23

20:23
Josh. 7:6
Baka-Israyeli bakhuphuka bayawukhala embikwaSimakadze laze layawushona, solomane babuta kuSimakadze, batsi: “Siphindze yini sikhuphuke siyekulwa nabomnaketfu bakaBhenjamini?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “Khuphukani niyekulwa nabo.”

24Ngako baka-Israyeli basondzela kubakaBhenjamini ngelilanga lesibili. 25Ngalelo langa bakaBhenjamini batsi kube baphume eGibeya, kuyakulwa nebaka-Israyeli, bafike babulala lamanye emavodza aka-Israyeli lati-18 000, labehlome aphelele.

26

20:26
Khu. 21:2
Ngako ema-Israyeli, sonkhe sive, akhuphukela eBetheli,“eBetheli” nome “endlini yaNkulunkulu” afika lapho ahlala, akhala embikwaSimakadze. Ngalelo langa azila lilanga lonkhe laze layawushona, etfula iminikelo yekushiswa neyebudlelwane“neyebudlelwane” nome “neyekuthula” kuSimakadze. 27Baka-Israyeli babebuta kuSimakadze. Ngalawo malanga libhokisi lesivumelwane saSimakadze lalisemkhatsini wabo, 28
20:28
Josh. 22:13,20
24:33
likuFinehasi, umsa wa-Eleyazare, labetalwa ngu-Aroni. Nguye labekhonta embikwalo. Babuta kuSimakadze, batsi: “Sikhuphuke yini njalo kuyakulwa nebanaketfu bakaBhenjamini, nome cha?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “Hambani, ngobe kusasa ngitabanikela esandleni senu.”

29

20:29
Josh. 8:12
Ngako baka-Israyeli babhacisa emadvodza, atungeleta iGibeya. 30Bakhuphuka bayawuhlasela bakaBhenjamini ngelilanga lesitsatfu, bema ngetinhlu tabo, bahlasela iGibeya, njengaloku bebavele benta ngaphambili. 31BakaBhenjamini baphuma bayawuhlangabetana nabo, badvonseka baphuma edolobheni. Bacala bagadla, kwafa labanye baka-Israyeli njengakucala, kwafa bantfu labangema-30, bafela enkhundleni yekulwa, nasemigwacweni leya eBetheli, naleya eGibeya.

32BakaBhenjamini batsi basalibele kutsi: “Siyabehlula njengakucala,” baka-Israyeli babe bona batsi: “Asihlehlele emuva, sibadvonsele ngaphandle kwelidolobha, babe lapha emigwacweni.”

33Onkhe emadvodza aka-Israyeli aphuma etindzaweni tawo, ayakuma ngetindzawo tawo eBhali Thamari nalaba bebabhacile baka-Israyeli baphuma endzaweni yabo ngasenshonalangaLeligama ngesiHebheru alivakali kahle neGeba.“Geba” kusho “Gibeya” 34Kwase kutsi ti-10 000 tebaka-Israyeli, tihlabani cobo lwato, tayichamukela ngembili iGibeya. Imphi yayimatima kakhulu ngalelo langa, bakaBhenjamini babesolo bangaboni kutsi ingoti isedvute kangakanani. 35Simakadze wabehlula bakaBhenjamini embikwa-Israyeli, ngalelo langa baka-Israyeli babhubhisa ti-25 100 temabutfo akaBhenjamini labehlome onkhe aphelele. 36

20:36
Josh. 8:18
BakaBhenjamini base bayabona kutsi sebayehlulwa.

Lamadvodza aka-Israyeli abebavulele indlela laba bakaBhenjamini, ngobe abetsembe laba bakubo lababebhacile emvakweGibeya. 37Lamadvodza labebhacile aphutfuma aya eGibeya, ahlakaka, ayihlamahlama iGibeya, abulala lonkhe lidolobha ngelusiko lwenkemba. 38Lamadvodza aka-Israyeli abelungise nalawa labebhacile kutsi kufanele esuse lenkhulu imbutfuma yelifu lelimnyama lentfutfu kulelidolobha, 39kutawube sekutsi laba labanye baka-Israyeli bagucuke balwe.

BakaBhenjamini bese bacalile kugadla nekubulala baka-Israyeli, sekufe ema-30 bakhuluma batsi: “Siyabehlula njengakuleyamphi yakucala.” 40Kodvwa kwatsi kube kucale kukhuphuka lelifu lelimnyama lentfutfu lena emuva edolobheni labo, bakaBhenjamini batsi bayagucuka babona lelifu lentfutfu yalo lonkhe lidolobha ikhuphuka itsintsa sibhakabhaka. 41Laba baka-Israyeli base bayabagucukela laba bakaBhenjamini, betfuka batfutfumela bakaBhenjamini nababona kutsi sebavelelwe. 42Ngako bacela empunzini, sebabalekela baka-Israyeli, babaleka bacondza ngasehlane; kodvwa noko abazange baphunyuke kuleyomphi. Kwatsi lamadvodza aka-Israyeli lavumbuka emadolobheni abacoba, abacedzela khona lapho. 43Abavimbetela bakaBhenjamini abacosha abakhandza kalulaNgesiHebheru leligama alikhanyi kahle nje, basesemacentselweni aseGibeya ngasemphumalanga. 44Kwafa tingwazi telikhetselo takaBhenjamini, emadvodza lati-18 000. 45Batsi ngesikhatsi bagucuka babaleka bacondze ngasehlane edvwaleni iRimoni, baka-Israyeli babulala emadvodza lati-5 000, bawabulalela etindleleni. Bachubeka babacosha laba bakaBhenjamini, baze bayawubabeka eGidomu, babulala ti-2 000 ngetulu.

46Ngalelo langa kwafa bakaBhenjamini labati-25 000, onkhe kungemadvodza labetingwazi cobo lwato. 47Kodvwa emadvodza langema-600 wona agucuka abalekela edvwaleni iRimoni ehlane, lapho ahlala khona tinyanga letine. 48Lamabutfo aka-Israyeli ancandzeka ayawuhlasela bakaBhenjamini, efika abhubhisa lonkhe lidolobha lakhona ngelusiko lwenkemba; abulala bantfu, netifuyo, nako konkhe labakukhandza khona. Onkhe emadolobha labefika kuwo babewokhela ngemlilo, ashe.