Siswati 1996 (SWA96)
16

Samsoni useGaza

161Ngalelinye lilanga Samsoni wahamba waya kulaseGaza, lapho wafike wabona khona ingwadla, wangena kayo, walala busuku bunye. 2Bantfu baseGaza batjelwa kwatsiwa: “Samsoni sewula.” Ngako bayikaka leyo ndzawo, bambhacela busuku bonkhe; bamlalele ngasesangweni lelidolobha. Busuku bonkhe bebangatsi khwasha, bacabanga batsi: “Kutawutsi nakudzabuka kusa, simbulale.”

3Kodvwa Samsoni walala kalengwadla kwaze kwaba ngusekhatsi nebusuku. Wase uyavuka wabamba tivalo telisango lalelidolobha, wakubhanca naletinsika letimbili, wakusiphula, tinsika nemshudvo nako konkhe. Wakuphakamisa wakubeka emahlombe, wakwetfwala waya nako etulu entsabeni leyayibukene neHebroni.

Samsoni naDelila

4Kwatsi ngalesinye sikhatsi waganwa yintfombi yesigodzi saseSoreki, libito layo kutsiwa nguDelila. 5

16:5
Khu. 14:15
Baholi bemaFilisti baya kuyo, bafike batsi: “Buka la, nawungamwunga aze asikhombise imfihlakalo yalamandla akhe lamakhulu, nekutsi singamncoba njani kuze simkhunge, simbambe ngulowo nalowo wetfu angakunika isiliva lengemakhilogremu langaba li-13, amunye.”

6Ngako Delila wakhuluma kuSamsoni, watsi: “Ngitjele imfihlakalo yemandla akho lamakhulu, nekutsi ungabanjwa njani uboshwe, wehlulwe.”

7Samsoni wamphendvula watsi: “Nakungaba khona longangibopha ngetintsambo“tintsambo” nome “luthaka, luhwayela” letisikhombisa letisemanti letingakomi, nami ngingabate emandla, ngibe njengabo bonkhe bantfu.”

8Ngako baholi bemaFilisti bamniketa tintsambo letisikhombisa letisemanti letingakomi, Delila wabopha ngato Samsoni. 9Kwakunemadvodza labewabhacise ekamelweni; ngako wase umemeta kakhulu watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho!” Kodvwa Samsoni watichunsula kalula nje letintsambo, kwaba shangatsi letintsambo titsintfwa ngumlilo. Ngako imfihlo yemandla akhe ayizange itfolokale.

10Delila wase ukhuluma kuSamsoni, watsi: “Ungente silima, ungiyengile; ngiyakuncenga tsine, ngitjele kutsi ungaboshwa kanjani?”

11Samsoni watsi: “Nakungaba khona longangibopha ngetindophi letinsha letingazange setisetjentiswe, nami ngiyawuba butsakatsaka njengabo bonkhe bantfu.”

12Delila wase utsatsa tindophi letinsha wambopha ngato. Kwakunalamadvodza labewabhacise ekamelweni, wase uyamemeta kakhulu watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho!” Kodvwa Samsoni wadzabula letindophi, kwaba shangatsi bekungumtiyana nje.

13Ngako Delila wabuye wakhuluma kuSamsoni, watsi: “Sekuze ngunyalo solomane ungenta silima sakho, uyangiyenga, ngitjele kutsi ungaboshwa kanjani?”

Samsoni wamphendvula watsi: “Nawungeluka lamagodza lasikhombisa lasenhloko yami ngemtiya, uwente abe ligodza linye, bese ulicoboshela ngesicobosho, nami ngiyawuba butsakatsaka njengabo bonkhe bantfu.” 14Ngako watsi Samsoni aselele Delila watsatsa lamagodza lasikhombisa enhloko yaSamsoni, wawachina, aba ligodza linye, wase ulicoboshela ngesicobosho.

Delila waphindza wamemeta watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho.” Samsoni wavuka ebutfongweni, wamonyula lesicobosho wachacha naleligodza lelalichiniwe.

15Delila watsi kuye: “Ungasho kanjani kimi kutsi ‘Ngiyakutsandza,’ nawungangetsembi? Loku sekwesitsatfu solomane ungenta silima sakho, ungangitjeli imfihlakalo yemandla akho lamakhulu.” 16

16:16
Khu. 14:17
Ngaloko kumbelesela kwakhe amchukulusha onkhe emalanga, amncenga, Samsoni waze wadzinwa, umphefumulo wakhe wakhatsateka kakhulu.

17

16:17
Num. 6:5
Khu. 13:5
Ngako wamtjela yonkhe inhlitiyo yakhe, watsi: “Tinwele tami atizange setitsintfwe yinsingo, ngobe ngingumNaziri, ngehlukaniselwe Nkulunkulu kusukela ekutalweni kwami. Inhloko yami nayingase ihhulwe, emandla ami angesuka kimi, nami ngingaba butsakatsaka njengabo bonkhe bantfu.”

18Delila watsi kube abone kutsi umtjele yonkhe inhlitiyo yakhe, watfumela livi kubaholi bemaFilisti, watsi: “Ase niphindze nibuye kwekugcina; sewungitjele yonkhe inhlitiyo yakhe.” Ngako baholi bemaFilisti babuya baphetse isiliva ngetandla tabo. 19Delila walalisa Samsoni ematsangeni akhe, wase ubita lenye indvodza. Lendvodza yamhhula“Lendvodza yamhhula” nome “Delila wamhhula” onkhe lamagodza lasikhombisa etinwele takhe. Delila wacala kumhlupha. Emandla aSamsoni esuka kuye.

20Delila wase uyamemeta, watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho!”

Wavuka ebutfongweni bakhe, acabanga atsi: “Ngitawuphumelela njengasemihleni, ngiphunyuke.” Noko bekangati kutsi Simakadze bese amshiyile.

21

16:21
Eks. 11:5
2 Khos. 25:7
EmaFilisti ase ayambamba, akupuluta emehlo akhe, ehla naye, amyisa eGaza. Ambopha ngemaketane elitfusi, amgayisa ekhatsi ejele. 22Kodvwa tinwele tenhloko yaSamsoni tacala tahluma emvakwekuhhulwa kwato.

Kufa kwaSamsoni

23Baholi bemaFilisti babutsana ndzawonye batekwenta lidzili lelikhulu lekwenta umhlatjelo lomkhulu kuDagoni, sithico sabo, batewubonga kuso, batsi: “Sithico setfu sinikele Samsoni, sitsa setfu, etandleni tetfu.”

24Babetsi njalo labantfu nababona Samsoni, badvumise lesithico sabo, batsi:

“Sithico setfu sinikele

sitsa setfu etandleni tetfu,

lowo lowabhubhisa live letfu,

wabulala labanyenti betfu.”

25Batsi nase bamnandzi, bamemeta batsi: “Khiphani Samsoni atesidlalela.” Ngako babita Samsoni ejele, bamletsa embikwabo, wabagidzela. Bambeka emkhatsini wetinsika. 26Samsoni wacela kulesisebenti lesasimhola, simbambe ngesandla, watsi: “Ngimise lapho ngingabamba khona letinsika telithempeli, khona ngitekweyama kuto.”

27Lelithempeli laligcwele linhlinhla emadvodza, nebafati, nabo bonkhe baholi bemaFilisti babekhona lapho; lapha etulu eluphahleni kwakunebantfu lababengacishe babe ti-3 000, emadvodza nebafati lababebukela kugidza kwaSamsoni. 28

16:28
Heb. 11:32
Samsoni wathandaza kuSimakadze, watsi: “Awu, Somandla, Simakadze, ngikhumbule kube kanye. Nkulunkulu wami, ngicinise kwekugcina. Ngivumele ngihlasele kanye ngitiphindzisele kumaFilisti ngenca yemehlo ami lamabili.” 29Ngako Samsoni welula tandla takhe wabamba letinsika totimbili letatisekhatsi tingutona tisimise lelithempeli. Wavinyelela kuto, sandla sakhe sangasekudla sibambe lenye, ngesancele abambelele kulenye. 30Samsoni watsi: “Angife kanye nemaFilisti.” Wafuca ngemandla akhe onkhe. Lithempeli ladzilika lonkhe, lawela etikwebaholi nakubo bonkhe bantfu lababesekhatsi kulo. Ngaleyo ndlela Samsoni wabulala bantfu labanyenti nakafa kunalabo lababulala asaphila.

31

16:31
Khu. 15:20
BomnakaboSamsoni nayo yonkhe indlu yakubo behla bayawumlandza. Babuya naye, bamngcwaba emkhatsini waseSora nase-Eshtayoli, ethuneni laManowa, uyise. Samsoni abesaholeNome “abesehlulele” sive sema-Israyeli iminyaka lengema-20.

17

Tithico taMikha

171Kwakukhona indvodza lekwakutsiwa nguMikha, libito layo; yayiyaseveni letintsaba kulaka-Efrayimu, 2yakhuluma kunina yatsi: “Lesiliva lengemakhilogremu langaba li-13 leyayitsatfwe kuwe, lengakuva ukhipha ticalekiso ngayo, ngimi lowayitsatsa, ilapha kimi.”

Unina wakhuluma kuyo, watsi: “Simakadze akakubusise, ndvodzana yami.”

3Lendvodza yatsi nayibuyisela lesiliva lengemakhilogremu labengaba li-13 kunina, yena watsi: “Ngicinisile lesiliva ngiyehlukanisela Simakadze ngenca yendvodzana yami, kuze kutekwentiwa sitfombe lesibatiwe nesithico lesibunjiwe. Ngitayibuyisela kuwe.”

4Ngako lendvodza yayibuyisela lesiliva kunina, unina watsatsa emakhilogremu langaba mabili nesigamu esiliva wawaniketela kumbumbi wetinsimbi, lowabumba wenta ngayo sitfombe nesithico. Kwatsatfwa, kwafakwa endlini kaMikha.

5

17:5
Gen. 31:19
Khu. 8:27
1 Sam. 19:13
Lendvodza lenguMikha beyinendumba, ngako yenta sidziya sebaphristi, yabumba tithico, yase ibeka lomunye wemadvodzana ayo kutsi abe ngumphristi wayo. 6
17:6
Khu. 18:1
21:25
Ngaleto tikhatsi sive sema-Israyeli sasingenayo inkhosi, wonkhe umuntfu abetentela lakubona loko kukuhle emehlweni akhe.

7Lenye insizwa yemndeni wakaLevi leyayiphuma eBhetlehema kulakaJuda, beyikadze ihlala nelusendvo lwakaJuda, 8yesuka kulelo dolobha yahamba yayawufuna lenye indzawo yekuhlala. Yatsi isahamba indlela yayo,“isahamba indlela yayo” nome “isafuna kuchubeka nemsebenti wayo” yefika ekhaya lakaMikha, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu.

9Mikha wayibuta watsi: “Ulichamukisaphi?”

Lensizwa yaphendvula yatsi: “NgingumLevi waseBhetlehema kulakaJuda. Ngifuna indzawo yekuhlala.”

10Mikha watsi kuyo: “Hlala lapha kami, utawuba ngubabe kimi nemphristi wami, ngitakunika isiliva lengemagremu langaba li-110 ngemnyaka, ngikunike nekwekwembatsa kwakho nekudla kwakho.” 11Ngako lomLevi wavuma kuhlala kalendvodza; lensizwa yaba njengalenye yemadvodzana ayo lendvodza. 12Ngako Mikha wase ugcoba lensizwa lengumLevi, yase iba ngumphristi wakhe, yahlala ekhaya kakhe. 13Mikha wakhuluma yedvwa watsi: “Manje sengiyati kutsi Simakadze utaba nemusa kimi, njengobe lomLevi asangumphristi wami nje.”

18

Mikha nesive sakaDani

181

18:1
Josh. 19:40
Khu. 1:34
17:6
Ngaleso sikhatsi sive saka-Israyeli sasite inkhosi. Kungatona leto tikhatsi lapho sive sakaDani sasehla senyuka, sifuna indzawo lapho sasingahlala khona, sakhe, ibe yindzawo yaso; ngobe sona sasingakasitfoli sabelo saso etiveni taka-Israyeli. 2Ngako sive sakaDani satfumela tingwazi letisihlanu, tisuka eSora nase-Eshtayoli, kutsi tiyewuhlola live tilitfungatse. Letingwazi tatimelele tonkhe tinsendvo tato. Bakubo batitjela batsi: “Hambani niyewuhlola lelive, nilitfungulute lonkhe.”

Lamadvodza alingenela live letintsaba laka-Efrayimu, aze efika ekhaya kaMikha, lapho efika alala khona.

3

18:3
Khu. 17:7
Lamadvodza atsi nasasondzela lapha ekhaya kaMikha, aliva livi lalensizwa leyayingumLevi, ngako ase ayaphambukela; angena, ayibuta atsi: “Waletfwa ngubani lapha? Umsebenti wakho lowentako yini kulendzawo? Ufunani lapha?”

4Lensizwa yase ibatjela konkhe lokwentiwa nguMikha kuyo, yatsi: “Ungicashile, sengingumphristi wakhe.”

5Lamadvodza atsi kuye: “Sicela mane usibutele kuNkulunkulu kutsi kungabe luhambo lwetfu lutawuphumelela kahle yini.”

6Umphristi wawaphendvula watsi: “Hambani nekuthula. Luhambo lwenu luvunywe nguSimakadze.”

7Ngako lamadvodza lasihlanu ahamba aze efika kulaseLayishi, lapho efika akhandza kutsi bantfu bakhona baphila kahle nangekuphepha, njengebaseSidoni, babengasoli lutfo futsi bavikelekile. Njengobe-ke lelive labo lalingesweli lutfo, babesive lesiphumelelako.NgesiHeberu lamavi akacondzakali Babehlala khashane kakhulu nebaseSidoni, bangenabo ngisho lobuncane budlelwane nalabanye bantfu.Nome “nema-Aramu”

8Atsi nasabuyela emuva eSora nase-Eshtayoli, bantfu bakubo bawabuta batsi: “Nitikhandze tinjani tintfo?”

9Abaphendvula atsi: “Asihambeni sibahlasele! Sesibonile kutsi lelive lihle kakhulu. Anisiwulibala kuhlala lapha ningenti lutfo. Buyani silihlasele silidle. 10Nanifika lapho, nitawukhandza kutsi bantfu bakhona abasoli lutfo, ngisho naloluncane. Lelo-ke live lelikhulu leninako konkhe lokungahle kudzingwe ngumuntfu, Nkulunkulu ulinike nine.”

11Ngako kwahloma emadvodza langema-600, esive sakaDani, ahlomela imphi, ashuca onkhe esuka eSora nase-Eshtayoli. 12

18:12
Khu. 13:25
Ahamba efika emisa eKhiriyathi Jeyarimu kulakaJuda. Ngiko-ke lelive lelingasenshonalanga kweKhiriyathi Yeyarimu libitwa ngekutsi yiMahane Dani,“Mahane Dani” kusho kutsi “inkambu yaDani” kuze kube ngulamuhla. 13Besuka lapho bashuca baze befika eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, bafikela kaMikha.

14Lamadvodza lasihlanu labetewuhlola lelive laseLayishi akhuluma kulabomnakabo atsi: “Niyati nje kutsi kulenye yaletindlu kunesidziya semphristi kanye nabonkulunkulu bemindeni, nesitfombe lesibatiwe, nesithico lesibunjiwe? Nine-ke seniyati kutsi nitakwentani.” 15Ngako base bayaphambukela, bangena endlini yalensizwa yemLevi leyayisekhaya kaMikha, bafike bayibingelela. 16Lamabutfo akaDani labengema-600 labehlome aphelele, ema ngasekungeneni kwelisango. 17Lamadvodza lasihlanu labetewuhlola lelive angena ngekhatsi, afike atsatsa lesitfombe lesibatiwe, nalesidziya sebaphristi, nalabonkulunkulu bemindeni kanye nalesithico lesibunjiwe. Lomphristi yena bekasolo emile nalamabutfo langema-600 lapha ngasekungeneni kwelisango.

18Kwatsi ngalesikhatsi lamadvodza angena lapha kaMikha, atsatsa lesitfombe lesibatiwe, nalesidziya sebaphristi, nalabonkulunkulu bemindeni kanye nalesithico lesibunjiwe, lomphristi wawabuta watsi: “Nentani?”

19Bamphendvula batsi: “Thula! Ungakhulumi lutfo. Buya lapha kitsi utewuba ngubabe wetfu nemphristi wetfu. Akuncono yini kuwe kutsi utewukhonta sive lesilusendvo lwesive sema-Israyeli ube ngumphristi, kunekutsi ukhonte likhaya lendvodza yinye?”

20Ngako lomphristi wase uyajabula. Watsatsa lesidziya sakhe, nalabonkulunkulu bemindeni nalesitfombe lesibatiwe, wahamba nalesive sakaDani. 21Besuka lapho babeka bantfwababo embili netifuyo tabo, nemitfwalo yabo yonkhe, bajika bahamba.

22Batsi sebahambe indzawo lendze kusuka kaMikha, emadvodza labomakhelwane baMikha abitwa, esukela bakaDani abacosha aze abakhandza. 23Njengobe bebahambe babamemeta laba bakaDani bagucuka bakhuluma kuMikha, batsi: “Kwenteke njani? Ubabutseleni labantfu kutsi nitesihlasela?”

24Mikha wabaphendvula, watsi: “Nitsetse bonkulunkulu lengatentela bona, nemphristi wami nahamba naye. Ngisasele nani-ke? Ningangibuta kanjani nitsi: ‘Kwenteke njani?’ ”

25BakaDani baphendvula batsi: “Ungaphindzilitani natsi, funa kusuke emadvodza lanenhlitiyo lencane akuhlasele, wena kanye nemndeni wakho wonkhe nife.” 26Ngako bakaDani besuka bachubeka nendlela yabo; njengobe Mikha wavele watibonela kutsi lamadvodza anemandla kunaye, wancandzeka wabuyela ekhaya.

27

18:27
Josh. 19:47
Ngako bavele batsatsa loko lokwakubunjwe nguMikha kanye nemphristi wakhe, baya naye eLayishi. Bafike bahlasela sive lesinekuthula nalesingasoli lutfo, basigwaza ngetinkemba, bashisa nelidolobha laso. 28Kute namunye labengaselekelela lesive, ngobe sasihlala khashane kakhulu nebaseSidoni, singenabudlelwane namuntfu. Lelidolobha laso lalisesigodzini lesasiseceleni kweBhethi Rehobu.

BakaDani baphindza balakha kabusha lelidolobha, bahlala kulo. 29Baletsa libito batsi yiDani, baletsa ngeyisemkhulu labenguDani, umsa wa-Israyeli. Noko ngaphambili lelidolobha lalatiwa ngekutsi yiLayishi. 30

18:30
Eks. 2:22
18:3
Khu. 17:10
1 Khos. 12:30
2 Khos. 17:23
Ngulapho-ke lapho bakaDani bafike batimisela khona letithico tabo. BoJonathani, umsa waGeshomu, labetalwa nguMosi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “nguManase” kanye nemadvodzana akhe babebaphristi besive sakaDani, kwaze kwaba sikhatsi sekutfunjwa kwelive. 31
18:31
Josh. 18:1
Bachubeka kusebentisa lesithico lesasentiwe nguMikha ngaso sonkhe leso sikhatsi indlu yaNkulunkulu iseseShilo.