Siswati 1996 (SWA96)
14

Samsoni nentfombi yaseThimna

141Samsoni wehlela eveni laseThimna, wafike khona wabona intfombi leyayingumFilisti. 2Watsi nasabuya khona, wafike wakhuluma kuboyise nenina, watsi: “Ngibone intfombi lengumFilisti lena kulaseThimna, ngitsatseleni yona ibe ngumkami.”

3

14:3
Eks. 34:16
Dut. 7:3
Boyise nenina bambuta batsi: “Kute yini tintfombi lapha emkhatsini wetihlobo takho nasemkhatsini wato tonkhe tive takini? Sewungadzimate uye esiveni semaFilisti lesingasoki nekusoka uyewutsatsa khona umfati?”

Kodvwa Samsoni waphendvula uyise, watsi: “Ngitsatsele yena. Uyatsandzeka emehlweni ami.” 4

14:4
Khu. 13:1
Batali baSamsoni bebangati kutsi loko kwakuvela kuSimakadze labenguyena afunana nelitfuba lekuhlasela emaFilisti, ngobe ngaleso sikhatsi emaFilisti abebusa sive sema-Israyeli. 5Samsoni wehlela eThimna wahamba naboyise nenina. Batsi nase basondzele ngasemasimini emivini yaseThimna, kwachamuka libhongwana lelibhubesi lita kuSamsoni, libhodla. 6
14:6
1 Sam. 17:35
Moya waSimakadze wehlela etikwakhe ngemandla lamakhulu kangangekutsi lelibhubesi walibamba walidladlabula ngetandla takhe, kwaba shangatsi udladlabula lizinyane lembuti. Kodvwa akazange abatjele boyise nenina kutsi sewenteni endleleni yakhe. 7Ngako wehla wayawukhuluma nalentfombatana; yatsandzeka kakhulu emehlweni akhe.

8Kwatsi ngemalanga nje wase uyehla ayawushada nalentfombi yakhe; asesendleleni asaya khona, wase uphambukela kulesidvumbu salelibhubesi labelibulele. Wakhandza kunelibulo letinyosi neluju kulesidvumbu, 9wase utapa lamakhekheba aletinyosi; wahambe atidla endleleni. Watsi kube abakhandze boyise nenina, wabapha nabo letinyosi, batidla. Kodvwa akazange abatjele kutsi letinyosi utitape esidvunjini selibhubesi.

10Uyise wehla wayawubona lentfombi ekhaya kubo. Samsoni wenta lidzili lapho, njengobe kwakulisiko kutsi umkhwenyane ente lidzili. 11Watsi kube efike, wanikwa emajaha langema-30 kutsi atemhlalisa.

12Samsoni watsi kuwo: “Ase nginiphice. Nanitawucombelela kahle angakapheli emalanga lasikhombisa alelidzili, ngitaninika tembatfo telineni letingema-30 netimphahla tekwembatsa letingema-30. 13Nanehluleka kucombelela kahle, kufanele ninginike nine tembatfo telineni letingema-30 netimphahla tekwembatsa letingema-30.”

Lamajaha atsi: “Siphice. Shangatsi ngabe sewusiphicile.”

14Wabatjela watsi:

“Kulokudlanako kwaphuma lokudliwako;

kulokunemandla kwaphuma lokunongotelako.”

Kwaze kwaphela emalanga lamatsatfu solomane bangakacombeleli kahle.

15Ngelilanga lesineNgesiHebheru kutsi “lesikhombisa” bakhuluma kumkaSamsoni, batsi: “Ncenga lendvodza yakho wena, khona itesichazela inshokutsini yalesiphicaphicwana sayo, ngaphandle kwaloko sitawushisa wena kanye nawo wonkhe umndeni weyihlo, nife. Kantsi nisimemele kutesikhuthuza lapha kini?”

16Ngako-ke umkaSamsoni watijika kuSamsoni, akhala, atsi: “Uyangenyanya! Awungitsandzi ngeliciniso. Uphice bantfu bakitsi, kodvwa mine awukangitjeli imphendvulo yalesiphicaphicwana.”

Samsoni wamphendvula watsi: “Angizange sengisichazele ngisho nabobabe namake lesi, pho, ngingakuchazelelani-ke wena?” 17Ngako lomfati wakhala embikwakhe“embikwakhe” nome “etikwakhe” onkhe lawo malanga labesikhombisa elidzili. Kwatsi ngelilanga lesikhombisa Samsoni wase uyamchazela, ngobe abechubeka nekumncenga. Lomfati-ke wase uchazela labantfu bakubo lesiphicaphicwana.

18Latsi lingakashoni lilanga lesikhombisa, bantfu bakulelidolobha batsi kuye:

“Yini lenongotela njengeluju?

Yini lenemandla njengelibhubesi?”

Samsoni watsi kubo:

“Kube beningalimi ngalelitfokati

lami, ngabe nanyalo anikasicombeleli

lesiphicaphicwana sami.”

19Ngako Moya waSimakadze wehlela kuye ngemandla lamakhulu. Wehlela kulase-Ashkeloni, wabulala emadvodza akhona aba ngema-30; wawahlubula timphahla tawo, watitsatsa, watinika laba bebacombelele siphicaphicwana sakhe. Ngaleso sikhatsi abesatfukutsele abila, wesuka wahamba wabuyela ekhaya kubo. 20LomkaSamsoni watsatfwa wendziselwa lomunye walamajaha abetemhlalisa ngemtsimba wakhe.

15

Kutiphindzisela kwaSamsoni kumaFilisti

151Kwatsi ngalelinye lilanga Samsoni wahamba wayawuvakashela umkakhe, waya ngesikhatsi kuvunwa kolo amphatsele lizinyane lembuti, wafike wakhuluma watsi: “Ngifuna kuyawungena endlini yemkami.” Kodvwa uyisetala wamalela kutsi angene.

2Uyisetala wakhuluma kuye, watsi: “Mine bengicabanga kutsi vele sewumalile, ngako ngase ngimendzisela lomunye walamajaha bewuhleti nawo. Lomlamu wakho lomncane akamengci yini ngebuhle? Tsatsa yena esikhundleni semkakho.”

3Samsoni wakhuluma kubo, watsi: “Manje angisenacala lekuhlasela emaFilisti, ngiwalimate.” 4Ngako wesuka lapho wayawubamba timphungutja letingema-300, watikhunganisa ngemisila, atikhunga ngatimbili, atifulatselanisa, wase ubophela tidlwane kulamafindvo. 5Wase ulumeka letidlwane ngemlilo, wayekela letimphungutja, tatsi bhibi emasimini akolo labesomile emaFilisti. Ngaleyo ndlela kwasha onkhe emabibi akolo labese avuniwe nalowo kolo labesesemasimini kanye nemasimi emagelebisi newetihlahla temincumo, kwasha kwangconga.

6EmaFilisti atsi nakabuta, atsi: “Ngubani lona lowente loku?” atjelwa kutsi: “NguSamsoni, umkhwenyane waseThimna, ngobe umfati wakhe wendziselwa umngani wakhe.”

Ngako emaFilisti esuka ayawushisa lomfati kanye nayo yonkhe indlu yeyise, bafa baphela. 7Samsoni wakhuluma kubo, watsi: “Njengobe senente nje, ngingeke ngisaniyekela, ngiyawuze ngitiphindziselele, ngenele kini.” 8Wabahlasela ngelulaka lolumatima,“ngelulaka lolumatima” ngesiHebheru “ingculu nelitsanga” wagwaza labanyenti babo. Wase uyehla wayawuhlala emgedzeni welidvwala lelalise-Etamu.

Samsoni uncoba emaFilisti

9EmaFilisti akhuphuka ayawumisa kulakaJuda, agcwala aze efika ngaseLehi. 10Emadvodza akaJuda abuta atsi: “Yini indzaba nitekulwa natsi?”

Bawaphendvula batsi: “Sitewubamba Samsoni, simbophe. Sitakwenta kuye njengobe naye entile kitsi.”

11Ngako kwaphuma emadvodza akaJuda lati-3 000, ehlela kulomgedze welidvwala lase-Etamu, akhuluma kuSamsoni atsi: “Awuboni yini kutsi tsine siphetfwe ngemaFilisti? Yini lena loyente kitsi?”

Wawaphendvula lamadvodza watsi: “Mine ngimane nje ngenta loko kubo nabo labakwente kimi.”

12Akhuluma kuSamsoni atsi: “Sitele kutakukubopha bese sikuniketela kumaFilisti.”

Samsoni watsi: “Fungani kimi kutsi ningeke ningibulale nine lucobo.”

13Atsi: “Siyavuma, tsine sitakubopha nje kuphela, bese sikuniketela kumaFilisti. Tsine ngeke size sikubulale.” Ngako Samsoni ambopha ngetindophi letimbili letinsha sha, amkhipha kulelidvwala. 14Kwatsi asasondzela eLehi, emaFilisti eta kuSamsoni amemeta. Moya waSimakadze wehlela kuye ngemandla, kwatsi letindophi letatisetandleni takhe, tafanana netintsambo letishiswa ngumlilo, tibopho tadzilika etandleni takhe. 15Wabona litsambo lemhlatsi wembongolo, walicukula, wahesha ngalo emadvodza layinkhulungwane.

16Samsoni watsi:

“Ngemhlatsi wembongolo

ngibente timbongolo.“timbongolo” nome “indvundvuma yinye nome timbili”

Ngemhlatsi wembongolo

ngibulele emadvodza layinkhulungwane.”

17Watsi kube acedze kusho njalo, walahla lomhlatsi wembongolo phansi; leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiRamathi Lehi.“Ramathi Lehi” kusho “indvundvuma yemhlatsi”

18Ngenca yekutsi abese ome kakhulu, wakhala kuSimakadze watsi: “Unike inceku yakho lokuncoba lokukhulu kangaka, manje sengingafa nje ngibulawe koma, ngifele esandleni salabangasoki?” 19Ngako Simakadze wavula indzawo lenemhholo eLehi, kwachamuka emanti kuyo, Samsoni wanatsa kuyo, emandla akhe abuya, wavuseleleka. Ngako lowo mtfombo, wetsiwa libito kwatsiwa yi-Eni Hakhore;“Eni Hakhore” nome “Umtfombo Walomemetako” nalamuhla loku usesekhona lapho eLehi.

20Samsoni waholaNome “wehlulela” sive sema-Israyeli iminyaka lengema-20 ngetikhatsi temaFilisti.

16

Samsoni useGaza

161Ngalelinye lilanga Samsoni wahamba waya kulaseGaza, lapho wafike wabona khona ingwadla, wangena kayo, walala busuku bunye. 2Bantfu baseGaza batjelwa kwatsiwa: “Samsoni sewula.” Ngako bayikaka leyo ndzawo, bambhacela busuku bonkhe; bamlalele ngasesangweni lelidolobha. Busuku bonkhe bebangatsi khwasha, bacabanga batsi: “Kutawutsi nakudzabuka kusa, simbulale.”

3Kodvwa Samsoni walala kalengwadla kwaze kwaba ngusekhatsi nebusuku. Wase uyavuka wabamba tivalo telisango lalelidolobha, wakubhanca naletinsika letimbili, wakusiphula, tinsika nemshudvo nako konkhe. Wakuphakamisa wakubeka emahlombe, wakwetfwala waya nako etulu entsabeni leyayibukene neHebroni.

Samsoni naDelila

4Kwatsi ngalesinye sikhatsi waganwa yintfombi yesigodzi saseSoreki, libito layo kutsiwa nguDelila. 5

16:5
Khu. 14:15
Baholi bemaFilisti baya kuyo, bafike batsi: “Buka la, nawungamwunga aze asikhombise imfihlakalo yalamandla akhe lamakhulu, nekutsi singamncoba njani kuze simkhunge, simbambe ngulowo nalowo wetfu angakunika isiliva lengemakhilogremu langaba li-13, amunye.”

6Ngako Delila wakhuluma kuSamsoni, watsi: “Ngitjele imfihlakalo yemandla akho lamakhulu, nekutsi ungabanjwa njani uboshwe, wehlulwe.”

7Samsoni wamphendvula watsi: “Nakungaba khona longangibopha ngetintsambo“tintsambo” nome “luthaka, luhwayela” letisikhombisa letisemanti letingakomi, nami ngingabate emandla, ngibe njengabo bonkhe bantfu.”

8Ngako baholi bemaFilisti bamniketa tintsambo letisikhombisa letisemanti letingakomi, Delila wabopha ngato Samsoni. 9Kwakunemadvodza labewabhacise ekamelweni; ngako wase umemeta kakhulu watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho!” Kodvwa Samsoni watichunsula kalula nje letintsambo, kwaba shangatsi letintsambo titsintfwa ngumlilo. Ngako imfihlo yemandla akhe ayizange itfolokale.

10Delila wase ukhuluma kuSamsoni, watsi: “Ungente silima, ungiyengile; ngiyakuncenga tsine, ngitjele kutsi ungaboshwa kanjani?”

11Samsoni watsi: “Nakungaba khona longangibopha ngetindophi letinsha letingazange setisetjentiswe, nami ngiyawuba butsakatsaka njengabo bonkhe bantfu.”

12Delila wase utsatsa tindophi letinsha wambopha ngato. Kwakunalamadvodza labewabhacise ekamelweni, wase uyamemeta kakhulu watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho!” Kodvwa Samsoni wadzabula letindophi, kwaba shangatsi bekungumtiyana nje.

13Ngako Delila wabuye wakhuluma kuSamsoni, watsi: “Sekuze ngunyalo solomane ungenta silima sakho, uyangiyenga, ngitjele kutsi ungaboshwa kanjani?”

Samsoni wamphendvula watsi: “Nawungeluka lamagodza lasikhombisa lasenhloko yami ngemtiya, uwente abe ligodza linye, bese ulicoboshela ngesicobosho, nami ngiyawuba butsakatsaka njengabo bonkhe bantfu.” 14Ngako watsi Samsoni aselele Delila watsatsa lamagodza lasikhombisa enhloko yaSamsoni, wawachina, aba ligodza linye, wase ulicoboshela ngesicobosho.

Delila waphindza wamemeta watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho.” Samsoni wavuka ebutfongweni, wamonyula lesicobosho wachacha naleligodza lelalichiniwe.

15Delila watsi kuye: “Ungasho kanjani kimi kutsi ‘Ngiyakutsandza,’ nawungangetsembi? Loku sekwesitsatfu solomane ungenta silima sakho, ungangitjeli imfihlakalo yemandla akho lamakhulu.” 16

16:16
Khu. 14:17
Ngaloko kumbelesela kwakhe amchukulusha onkhe emalanga, amncenga, Samsoni waze wadzinwa, umphefumulo wakhe wakhatsateka kakhulu.

17

16:17
Num. 6:5
Khu. 13:5
Ngako wamtjela yonkhe inhlitiyo yakhe, watsi: “Tinwele tami atizange setitsintfwe yinsingo, ngobe ngingumNaziri, ngehlukaniselwe Nkulunkulu kusukela ekutalweni kwami. Inhloko yami nayingase ihhulwe, emandla ami angesuka kimi, nami ngingaba butsakatsaka njengabo bonkhe bantfu.”

18Delila watsi kube abone kutsi umtjele yonkhe inhlitiyo yakhe, watfumela livi kubaholi bemaFilisti, watsi: “Ase niphindze nibuye kwekugcina; sewungitjele yonkhe inhlitiyo yakhe.” Ngako baholi bemaFilisti babuya baphetse isiliva ngetandla tabo. 19Delila walalisa Samsoni ematsangeni akhe, wase ubita lenye indvodza. Lendvodza yamhhula“Lendvodza yamhhula” nome “Delila wamhhula” onkhe lamagodza lasikhombisa etinwele takhe. Delila wacala kumhlupha. Emandla aSamsoni esuka kuye.

20Delila wase uyamemeta, watsi: “Samsoni, nankha emaFilisti asasetikwakho!”

Wavuka ebutfongweni bakhe, acabanga atsi: “Ngitawuphumelela njengasemihleni, ngiphunyuke.” Noko bekangati kutsi Simakadze bese amshiyile.

21

16:21
Eks. 11:5
2 Khos. 25:7
EmaFilisti ase ayambamba, akupuluta emehlo akhe, ehla naye, amyisa eGaza. Ambopha ngemaketane elitfusi, amgayisa ekhatsi ejele. 22Kodvwa tinwele tenhloko yaSamsoni tacala tahluma emvakwekuhhulwa kwato.

Kufa kwaSamsoni

23Baholi bemaFilisti babutsana ndzawonye batekwenta lidzili lelikhulu lekwenta umhlatjelo lomkhulu kuDagoni, sithico sabo, batewubonga kuso, batsi: “Sithico setfu sinikele Samsoni, sitsa setfu, etandleni tetfu.”

24Babetsi njalo labantfu nababona Samsoni, badvumise lesithico sabo, batsi:

“Sithico setfu sinikele

sitsa setfu etandleni tetfu,

lowo lowabhubhisa live letfu,

wabulala labanyenti betfu.”

25Batsi nase bamnandzi, bamemeta batsi: “Khiphani Samsoni atesidlalela.” Ngako babita Samsoni ejele, bamletsa embikwabo, wabagidzela. Bambeka emkhatsini wetinsika. 26Samsoni wacela kulesisebenti lesasimhola, simbambe ngesandla, watsi: “Ngimise lapho ngingabamba khona letinsika telithempeli, khona ngitekweyama kuto.”

27Lelithempeli laligcwele linhlinhla emadvodza, nebafati, nabo bonkhe baholi bemaFilisti babekhona lapho; lapha etulu eluphahleni kwakunebantfu lababengacishe babe ti-3 000, emadvodza nebafati lababebukela kugidza kwaSamsoni. 28

16:28
Heb. 11:32
Samsoni wathandaza kuSimakadze, watsi: “Awu, Somandla, Simakadze, ngikhumbule kube kanye. Nkulunkulu wami, ngicinise kwekugcina. Ngivumele ngihlasele kanye ngitiphindzisele kumaFilisti ngenca yemehlo ami lamabili.” 29Ngako Samsoni welula tandla takhe wabamba letinsika totimbili letatisekhatsi tingutona tisimise lelithempeli. Wavinyelela kuto, sandla sakhe sangasekudla sibambe lenye, ngesancele abambelele kulenye. 30Samsoni watsi: “Angife kanye nemaFilisti.” Wafuca ngemandla akhe onkhe. Lithempeli ladzilika lonkhe, lawela etikwebaholi nakubo bonkhe bantfu lababesekhatsi kulo. Ngaleyo ndlela Samsoni wabulala bantfu labanyenti nakafa kunalabo lababulala asaphila.

31

16:31
Khu. 15:20
BomnakaboSamsoni nayo yonkhe indlu yakubo behla bayawumlandza. Babuya naye, bamngcwaba emkhatsini waseSora nase-Eshtayoli, ethuneni laManowa, uyise. Samsoni abesaholeNome “abesehlulele” sive sema-Israyeli iminyaka lengema-20.