Siswati 1996 (SWA96)
15

Kutiphindzisela kwaSamsoni kumaFilisti

151Kwatsi ngalelinye lilanga Samsoni wahamba wayawuvakashela umkakhe, waya ngesikhatsi kuvunwa kolo amphatsele lizinyane lembuti, wafike wakhuluma watsi: “Ngifuna kuyawungena endlini yemkami.” Kodvwa uyisetala wamalela kutsi angene.

2Uyisetala wakhuluma kuye, watsi: “Mine bengicabanga kutsi vele sewumalile, ngako ngase ngimendzisela lomunye walamajaha bewuhleti nawo. Lomlamu wakho lomncane akamengci yini ngebuhle? Tsatsa yena esikhundleni semkakho.”

3Samsoni wakhuluma kubo, watsi: “Manje angisenacala lekuhlasela emaFilisti, ngiwalimate.” 4Ngako wesuka lapho wayawubamba timphungutja letingema-300, watikhunganisa ngemisila, atikhunga ngatimbili, atifulatselanisa, wase ubophela tidlwane kulamafindvo. 5Wase ulumeka letidlwane ngemlilo, wayekela letimphungutja, tatsi bhibi emasimini akolo labesomile emaFilisti. Ngaleyo ndlela kwasha onkhe emabibi akolo labese avuniwe nalowo kolo labesesemasimini kanye nemasimi emagelebisi newetihlahla temincumo, kwasha kwangconga.

6EmaFilisti atsi nakabuta, atsi: “Ngubani lona lowente loku?” atjelwa kutsi: “NguSamsoni, umkhwenyane waseThimna, ngobe umfati wakhe wendziselwa umngani wakhe.”

Ngako emaFilisti esuka ayawushisa lomfati kanye nayo yonkhe indlu yeyise, bafa baphela. 7Samsoni wakhuluma kubo, watsi: “Njengobe senente nje, ngingeke ngisaniyekela, ngiyawuze ngitiphindziselele, ngenele kini.” 8Wabahlasela ngelulaka lolumatima,“ngelulaka lolumatima” ngesiHebheru “ingculu nelitsanga” wagwaza labanyenti babo. Wase uyehla wayawuhlala emgedzeni welidvwala lelalise-Etamu.

Samsoni uncoba emaFilisti

9EmaFilisti akhuphuka ayawumisa kulakaJuda, agcwala aze efika ngaseLehi. 10Emadvodza akaJuda abuta atsi: “Yini indzaba nitekulwa natsi?”

Bawaphendvula batsi: “Sitewubamba Samsoni, simbophe. Sitakwenta kuye njengobe naye entile kitsi.”

11Ngako kwaphuma emadvodza akaJuda lati-3 000, ehlela kulomgedze welidvwala lase-Etamu, akhuluma kuSamsoni atsi: “Awuboni yini kutsi tsine siphetfwe ngemaFilisti? Yini lena loyente kitsi?”

Wawaphendvula lamadvodza watsi: “Mine ngimane nje ngenta loko kubo nabo labakwente kimi.”

12Akhuluma kuSamsoni atsi: “Sitele kutakukubopha bese sikuniketela kumaFilisti.”

Samsoni watsi: “Fungani kimi kutsi ningeke ningibulale nine lucobo.”

13Atsi: “Siyavuma, tsine sitakubopha nje kuphela, bese sikuniketela kumaFilisti. Tsine ngeke size sikubulale.” Ngako Samsoni ambopha ngetindophi letimbili letinsha sha, amkhipha kulelidvwala. 14Kwatsi asasondzela eLehi, emaFilisti eta kuSamsoni amemeta. Moya waSimakadze wehlela kuye ngemandla, kwatsi letindophi letatisetandleni takhe, tafanana netintsambo letishiswa ngumlilo, tibopho tadzilika etandleni takhe. 15Wabona litsambo lemhlatsi wembongolo, walicukula, wahesha ngalo emadvodza layinkhulungwane.

16Samsoni watsi:

“Ngemhlatsi wembongolo

ngibente timbongolo.“timbongolo” nome “indvundvuma yinye nome timbili”

Ngemhlatsi wembongolo

ngibulele emadvodza layinkhulungwane.”

17Watsi kube acedze kusho njalo, walahla lomhlatsi wembongolo phansi; leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiRamathi Lehi.“Ramathi Lehi” kusho “indvundvuma yemhlatsi”

18Ngenca yekutsi abese ome kakhulu, wakhala kuSimakadze watsi: “Unike inceku yakho lokuncoba lokukhulu kangaka, manje sengingafa nje ngibulawe koma, ngifele esandleni salabangasoki?” 19Ngako Simakadze wavula indzawo lenemhholo eLehi, kwachamuka emanti kuyo, Samsoni wanatsa kuyo, emandla akhe abuya, wavuseleleka. Ngako lowo mtfombo, wetsiwa libito kwatsiwa yi-Eni Hakhore;“Eni Hakhore” nome “Umtfombo Walomemetako” nalamuhla loku usesekhona lapho eLehi.

20Samsoni waholaNome “wehlulela” sive sema-Israyeli iminyaka lengema-20 ngetikhatsi temaFilisti.