Siswati 1996 (SWA96)
10

Thola

101Emvakwekufa kwa-Abimeleki kwavela indvodza yelusendvo lwaka-Isakhari lekwakutsiwa nguThola, umsa waPhuwa, labetalwa nguDodo. Yawasindzisa ema-Israyeli. Abehlala eShamiri, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu. 2Nguye lowaba ngumholi wesive saka-Israyeli iminyaka lengema-23, wase uyafa, wangcwatjwa khona eShamiri.

Jayire

3Thola walandzelwa nguJayire wakaGileyadi, lowahola sive sema-Israyeli iminyaka lengema-22. 4

10:4
Num. 32:41
Dut. 3:14
Khu. 12:14
1 Khr. 2:22
Abenemadvodzana langema-30 labegibela timbongolo letingema-30. Lamadvodzana abephetse emadolobha langema-30 akaGileyadi. Lamadolobha nalamuhla loku asabitwa ngekutsi yiHavothi Jayire.“Havothi Jayire” nome “tabelo taJayire” 5Watsi kube afe Jayire, wangcwatjwa eKhamoni.

Jeftha

6Baka-Israyeli baphindza benta lokubi emehlweni aSimakadze. Bakhonta boBhali, nabo-Ashtarothe, nabonkulunkulu base-Aramu, nabonkulunkulu baseSidoni, nabonkulunkulu baseMowabi, nabonkulunkulu bema-Amoni, nabonkulunkulu bemaFilisti. Baka-Israyeli bafulatsela Simakadze, bamyekela, bangabe basamkhonta, 7ngako Simakadze wabatfukutselela. Wabaniketela etandleni temaFilisti netema-Amoni, 8labancoba ngalowo mnyaka abacindzetela. Kwadzimate kwaphela iminyaka leli-18 solomane baka-Israyeli bacindzetelekile bonkhe, labebakhe ngasemphumalanga kweJordane, eveni lema-Amori, kulakaGileyadi. 9Ema-Amoni nawo ewelela ngesheya kweJordane ayakulwa nebakaJuda, nebakaBhenjamini, nabo bonkhe bendlu yaka-Efrayimu. Sonkhe sive saka-Israyeli sasisebumatimeni lobukhulu. 10Ngako sive saka-Israyeli sase siyakhala kuSimakadze, sitsi: “Sonile kuwe, safulatsela Nkulunkulu wetfu, sayawukhonta boBhali.”

11Simakadze wabaphendvula watsi: “Ngesikhatsi baseGibhithe, nema-Amori, nema-Amoni, nemaFilisti, 12nebaseSidoni, nema-Amaleki, nemaMayoniLetinye tincwadzi tekucala titsi “emaMidiyani” anicindzetela nakhala kimi, nicela lusito, angizange yini nginephule etandleni tabo? 13

10:13
Dut. 32:15,19
Kodvwa nine nangifulatsela mine, nakhonta labanye bonkulunkulu; ngako-ke ngingeke ngiphindze nginisindzise. 14
10:14
Dut. 32:38
Jer. 2:28
Hambani niyewukhala kulabonkulunkulu lenabakhetsa. Akube ngabo labanisindzisako nase nisenhluphekweni.”

15

10:15
1 Sam. 12:10
Kodvwa baka-Israyeli bachubeka bakhala kuSimakadze, batsi: “Sonile! Yenta lokutsandzako ngatsi, kodvwa nje mane usephule kwanyalo.” 16Base bayabesusa bonkulunkulu betive lababesemkhatsini wabo, bakhonta Simakadze. Inhlitiyo yakhe yase iyatsintseka ngenca yekukhala kwesive sema-Israyeli.

17Kwatsi ema-Amoni nakamenyetwa kutsi akahlome ayewumisa eGileyadi, baka-Israyeli nabo bahlangana bayawumisa eMispa. 18Baholi besive sakaGileyadi bakhulumisana bodvwa, batsi: “Lowo loyawucala kucala agadle nakuhlaselwa ema-Amoni, nguye loyawuba ngumholi wabo bonkhe labahlala kulelive lakaGileyadi.”

11

Kuncoba kwaJeftha nesetsembiso sakhe

111

11:1
Heb. 11:32
Jeftha bekuyingwazi yakaGileyadi. Uyise, Gileyadi, abemtele kulenye nje ingwadla. 2Gileyadi abenalamanye emadvodzana, labewatalelwe ngumkakhe. Atsi kube akhule lamadvodzana, ase ayamcosha Jeftha lapha ekhaya, atsi: “Ungeke usitfole sabelo lesilifa kulomndeni wakitsi, ngobe wena uyindvodzana yakalomunye umfati.” 3Ngako-ke Jeftha wabaleka ekhaya kubo, abalekela bomnakabo, wayawuhlala eveni lakaThobu, lapho efika kwabutsana tonkhe tihlophoyi kuye, tamsingatsa, tamlandzela, taphuma naye.

4Kwatsi ngalesinye sikhatsi sive saka-Amoni nasiyawuhlasela ema-Israyeli, 5tibondza takaGileyadi tahamba tayawulandza Jeftha eveni lakaThobu, 6tafike tatsi: “Wota utewuba yindvuna yetfu, kuze sikwati kulwa nema-Amoni.”

7Jeftha wakhuluma kuto, watsi: “Angitsi nine nangitondza, naze nangicosha nasekhaya kitsi? Manje senitelani kimi ngobe senisenhluphekweni?”

8Tibondza takaGileyadi tamphendvula, tatsi: “Noko sesigucukela kuwe nyalo, hamba natsi siyekulwa nema-Amoni, sitakwenta ube ngumholi wetfu kubo bonkhe labakhile kuleli lakaGileyadi.”

9Jeftha watiphendvula watsi: “Naningibuyisa ekhaya siyekulwa nema-Amoni, nakungenteka Simakadze awanikele kimi, nitangenta ngempela yini umholi wenu?”

10Tibondza takaGileyadi tamphendvula, tatsi: “Simakadze ungufakazi wetfu, ngempela sitakwenta njengobe usho.”

11Ngako Jeftha wahamba naletibondza takaGileyadi, sive sonkhe safike samenta inhloko nemholi waso. Jeftha wawaphindzaphindza lamagama akhe aseMispa embikwaSimakadze.

12Ngako Jeftha wase utfumela tigijimi enkhosini yema-Amoni, wayibuta watsi: “Kukhona yini lesikone ngako, kutsi ungaze utewuhlasela live letfu?”

13

11:13
Num. 21:24
Inkhosi yema-Amoni yaphendvula letigijimi takaJeftha yatsi: “Kwatsi ema-Israyeli nakaphuma eGibhithe, efika lapha atsatsa live lami, kusukela e-Anoni kuze kuyewufika eJabhoki naseJordane. Manje-ke libuyiseni ngekuthula.”

14Jeftha waphindza watfumela tigijimi enkhosini yema-Amoni, 15

11:15
Dut. 2:9,18,37
tafike tatsi:

“Jeftha utsi: ‘Ema-Israyeli akazange alitsatse live lemaMowabi nelive lema-Amoni. 16Kodvwa atsi nakaphuma eveni laseGibhithe, ema-Israyeli ahamba lihlane acondza eLwandle Lolubovu, endlulela eKhadeshi. 17

11:17
Num. 20:14
Israyeli watfumela tigijimi enkhosini yaka-Edomu, tafike tatsi: “Sivumele sihambe sidzabule lelive lakho.” Kodvwa inkhosi yaka-Edomu, ayizange imvumele kuloko. Baka-Israyeli baphindza futsi batfumela nasenkhosini yakaMowabi, nayo yala; ngako baka-Israyeli bahlala eKhadeshi.

18

11:18
Num. 21:13
“ ‘Emvakwaloko bahamba bazula ehlane, bagega live laka-Edomu nelakaMowabi, baze befika ngasemphumalanga nelakaMowabi, bayawumisa ngesheya kwe-Anoni. Abazange bangene eminyeleni yelive lakaMowabi, ngobe i-Anoni bekunguwona mnyele walo.

19

11:19
Num. 21:21
Dut. 2:26
“ ‘Baka-Israyeli base batfumela tigijimi kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, batsi kuye: “Sicela mane sendlule eveni lakho, siye eveni letfu.” 20Kodvwa Sihoni akazange awetsembe ema-IsrayeliNome “wangete wavumelana nawo ema-Israyeli” kutsi angendlula eveni lakhe. Wabutsa yonkhe imphi yakhe wayakumisa eJahasi, walwa nawo ema-Israyeli.

21“ ‘Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli wanikela Sihoni naso sonkhe sive sakhe esandleni sema-Israyeli, abehlula. Ngako baka-Israyeli balidla lonkhe lelo live ema-Amori labehlala kulo. 22

11:22
Dut. 2:36
Alidla lonkhe lelo live, kusukela e-Anoni kuye eJabhoki; nekusuka ehlane kuye emfuleni iJordane.

23“ ‘Manje-ke njengobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli acosha ema-Amori ngaphambili kwesive sakhe, ema-Israyeli, wena-ke unalilungelo lini lekulidla lelo live? 24

11:24
2 Khos. 23:13
Ungete wamane ulidle kuphela lelo lonikwa lona ngunkulunkulu wakho longuKhemoshi? Ngalokunjalo natsi sitalidla lelo lesilinikwa nguSimakadze Nkulunkulu wetfu, kube letfu. 25
11:25
Num. 22:2
Uncono yini wena kunaBhalaki, umsa waSiphori, inkhosi yemaMowabi? Yena wake wacabana yini nema-Israyeli nome walwa nawo? 26Kwaze kwaphela iminyaka lengema-300, baka-Israyeli bahlala eHeshboni, nase-Aroyeri, nasetabelweni letiyitungeletile, nakuwo onkhe emadolobha kuvundla ne-Anoni. Awuzange ubahlasele ngani-ke ngaleso sikhatsi ulidle lelive? 27Mine angikakoni ngalutfo, kodvwa nguwe lowonile ngekufuna kungihlasela ngemphi. Shangatsi Simakadze longuyena angumehluleli angakhipha sigwebo lamuhla emkhatsini wesive sema-Israyeli nesive sema-Amoni.’ ”

28Noko inkhosi yema-Amoni ayizange iwunake lombiko wayo lowawutfunyelwe nguJeftha.

29Moya waSimakadze wase wehlela kuJeftha. Wahamba wadzabula kulakaGileyadi nakulakaManase, wewelela ngesheya eMispa yakaGileyadi, wendlula lapho washuca wayawuhlasela ema-Amoni. 30Jeftha wenta sifungo kuSimakadze, watsi: “Nawunganikela ema-Amoni esandleni sami, 31nome ngabe ngubani loyawuphuma kucala emnyango wendlu yami kungihlangabeta nase ngibuya ekuncobeni imphi yema-Amoni, uyawuba waSimakadze; ngiyawunikela ngaye abe ngumnikelo wekushiswa.”Umhlatjelo wemuntfu wawungakavunyelwa ngekweMtsetfo, kodvwa wangena kuma-Israyeli ngekuhuhwa ngemaKhenani

32Jeftha wesuka lapho wewela wayakulwa nema-Amoni, Simakadze wawanikela esandleni sakhe. 33Wabhubhisa emadolobha langema-20, kusukela e-Aroyeri kuze kuyewufika emacentselweni aseMinithi nase-Abela Kheramimu; acotfula imbokodvo nesisekelo. Ayincoba kanjalo-ke ema-Israyeli i-Amoni.

34

11:34
Eks. 15:20
1 Sam. 18:6
Jeftha nase achamuka ekhaya lakhe lelaliseMispa, ngubani lobekangaphuma kucala amhlangabete ngaphandle kwentfombi yakakhe, leyaphuma igiya, itjakadvula, ishaya makhoyane wayo. Kwakukuphela kwayo vo! Ngaphandle kwayo abengenandvodzana nandvodzakati. 35
11:35
Num. 30:3
Dut. 23:21
Watsi nakayibona, waklebhula timphahla takhe, wakhala, watsi: “Awu, ndvodzakati yami! Ungidzabukisile wangihluphekisa, ngobe ngente sifungo kuSimakadze lengingasoze ngasephula.”

36Yona yaphendvula yatsi: “Babe, nangabe wente sincumo kuSimakadze, yenta kimi njengobe ufungile kuSimakadze, ngobe nguye lokuphindziselele etitseni takho, ema-Amoni. 37Kodvwa mane ungentele kube kunye. Ngicela umane unginike tinyanga tibe timbili ngibe ngedvwa, ngikhuphukele etintsabeni ngiyewuzula khona, ngililele buntfombi bami, mine kanye nabontsanga yetfu.”

38Uyise watsi: “Hamba.” Wayikhulula, yahamba tinyanga letimbili. Yona nebangani bayo bakhuphukela etintsabeni bayawulilela buntfombi bayo. 39Kwatsi kube kuphele letinyanga letimbili, yehla yabuyela kuyise. Uyise wenta kuyo njengobe abefungile. Bekuyintfombi leyayingayati indvodza.

Lavela lapho-ke lisiko lema-Israyeli, 40lekutsi njalo nje ngemnyaka emantfombatana langema-Israyeli ahamba emalanga lamane ayekwenta umkhosi wekukhumbula indvodzakati yaJeftha wakaGileyadi.

12

Jeftha nebaka-Efrayimu

121

12:1
Khu. 8:1
Emadvodza aka-Efrayimu abutsana, ashuca ewelela ngesheya kulaseSafoni, afike akhuluma kuJeftha, atsi: “Wentiwe yini lokutsi nawuhamba uyakulwa nema-Amoni ungasibiti tsine kutsi sihambe nawe? Sitawulumeka lendlu yakho siyishisele etikwenhloko yakho.”

2Jeftha wabaphendvula, watsi: “Mine nebantfu bami besinekucabana lokukhulu kabi nema-Amoni, nani-ke ngatsi ngiyanibita nangete neta kutangephula esandleni sawo. 3

12:3
1 Sam. 19:5
28:21
Hla. 119:109
Ngatsi kube ngibone kutsi ningeke ningisite, ngatidzela ematsambo ngewela ngayakulwa nema-Amoni. Simakadze wawanikela esandleni sami, ngawancoba. Manje-ke seniteleni lamuhla kutengilwisa ngaloko?”

4Jeftha wase ubutsa onkhe emadvodza akaGileyadi, walwa nebaka-Efrayimu. BakaGileyadi babashaya babehlula baka-Efrayimu. Baka-Efrayimu bebatsite: “Nine maGileyadi lenika-Efrayimu nakaManase, ningemambuka aka-Efrayimu!” 5BakaGileyadi bavimba onkhe ematubuko emfula iJordane lewelela ka-Efrayimu. Kwakutsi njalo nakukhona lophunyulile waka-Efrayimu, afike atsi: “Ngicela kwewela,” emadvodza akaGileyadi ambute atsi: “Ngekwakho uwaka-Efrayimu yini?” Nakaphendvule watsi: “Cha,” 6babetsi: “Kulungile-ke, tsani: ‘Shibholethi.’ ” Nangabe atsite: “Sibholeti,” ngobe ehluleke kubita kahle leligama, babembamba bambulalele khona lapho etubukweni lemfula iJordane. Baka-Efrayimu labababulala kanjalo baba ti-42 000 ngaleso sikhatsi.

7Jeftha waholaNome “wehlulela” sive sema-Israyeli iminyaka lesitfupha. Jeftha, labengumGileyadi, wafa, wangcwatjwa edolobheni lakaGileyadi.

Bo-Ibsani, na-Eloni, na-Abdoni

8EmvakwaJeftha kwavela Ibsani waseBhetlehema, waba ngumholi wema-Israyeli. 9Abenemadvodzana langema-30 nemadvodzakati langema-30. Lamadvodzakati akhe wawendzisela letinye tinsendvo letatingesilo lusendvo lwakhe, nalamadvodzana akhe wawatsatsela bafati ngaphandle kulababengesibo belusendvo lwakhe. Ibsani wahola sive sema-Israyeli iminyaka lesikhombisa. 10Ibsani wabe sewuyafa, wangcwatjwa eBhetlehema.

11Emvakwakhe kwavela Eloni, labewesive sakaZebuloni; wahola sive sema-Israyeli iminyaka lelishumi. 12Eloni wabe sewuyafa, wangcwatjwa e-Ayaloni, eveni lakaZebuloni.

13Emvakwakhe kwavela Abdoni, umsa waHileli, wasePhirathoni, wahola sive sema-Israyeli. 14

12:14
Khu. 10:4
Abdoni abenemadvodzana langema-40 nebatukulu labangema-30, babegibela timbongolo letingema-70. Yena-ke wahola sive sema-Israyeli iminyaka lesiphohlongo. 15Abdoni, umsa waHileli, wasePhirathoni, wafa wangcwatjwa ePhirathoni kulaka-Efrayimu, eveni letintsaba lema-Amaleki.