Siswati 1996 (SWA96)
9

Abimeleki

91

9:1
Khu. 8:30
Abimeleki, umsa waJerubhali, waya kubomalume wakhe nakuwo wonkhe umndeni wasekhabonina, watsi: 2“Butani tonkhe takhamiti taseShekhemu, nitsi: ‘Ngukuphi lokuncono kini: Kutsi nibuswe ngiwo onkhe lamadvodzana aJerubhali langema-70, nome nibuswe ngumuntfu munye?’ Khumbulani kutsi mine ngiyinyama yenu nengati yenu.”

3Batsi bomalume bakhe nabakusho loko bakuphindzaphindza kutakhamiti taseShekhemu, tabona kuncono kulandzela Abimeleki, ngobe tatitsi: “Ungumnaketfu.” 4

9:4
Khu. 8:33
Tamnika isiliva leyayingemagremu labengaba ngema-800, letatiyitsetse ethempelini laBhali Bherithi. Abimeleki walisebentisa ekucasheni tidlova letaba balandzeli bakhe. 5
9:5
2 Khos. 10:7
Wahamba waya kubo e-Ofra, wafike labanakabo lababengema-70, emadvodzana aJerubhali, wawabulalela etikwelitje linye. Kodvwa Jothamu, litfunjana laJerubhali, waphunyula ngobe wabhaca. 6
9:6
Josh. 24:25
Tonkhe takhamiti taseShekhemu nabo bonkhe baseBhethi Milo babutsana ngephansi kwesihlahla se-okhi ensikeni yaseShekhemu batewubeka Abimeleki kutsi abe yinkhosi.

7

9:7
Dut. 11:29
Jothamu watsi kube atjelwe ngaloko, wenyuka waya esicongweni seNtsaba iGerizimu, wafike wamemetela khona watsi: “Lalelani kimi, takhamiti taseShekhemu, kuze Nkulunkulu anilalele. 8Ngalelinye lilanga tihlahla taphuma tayawutigcobela yato inkhosi. Takhuluma esihlahleni semncumo tatsi: ‘Bani yinkhosi yetfu.’

9“Kodvwa sihlahla semncumo saphendvula, satsi: ‘Ngingacala ngilahle emafutsa ami, languwona enta bonkulunkulu nemadvodza bahlonipheke, ngiyewuhamba ngintengetela etikwetihlahla?’

10“Tihlahla tesuka lapho takhuluma esihlahleni semkhiwa, tatsi: ‘Kota, utewuba yinkhosi yetfu.’

11“Kodvwa lomkhiwa waphendvula, watsi: ‘Ngingacala ngilahle lamakhiwa ami lamahle nalanongotela kangaka, ngiyewuhamba ngintengetela etikwetihlahla?’

12“Tihlahla tase tikhuluma esihlahleni semvini, titsi: ‘Kota, utewuba yinkhosi yetfu.’

13

9:13
Hla. 104:15
“Kodvwa lomvini waphendvula, watsi: ‘Ngingacala ngilahle leliwayini lami lelingulona lijabulisa bonkulunkulu nemadvodza, ngiyewuhamba ngintengetela etikwetihlahla?’

14“Ekugcineni tonkhe tihlahla takhuluma esihlahleni semanyeva, tatsi: ‘Kota, utewuba yinkhosi yetfu.’

15“Sihlahla semanyeva saphendvula letihlahla, satsi: ‘Nanicinisile kutsi nifuna kungibeka inkhosi etikwenu, wotani nitewukhosela emtfuntini wami; kodvwa nakungenjalo, akuphume umlilo esihlahleni semanyeva udle imisedari yaseLebanoni!’

16“Kungabe-ke benikwenta kahle nangeliciniso sibili yini lokubeka lo-Abimeleki kutsi abe yinkhosi yenu? Bekungukona kumfanele yini Jerubhali ngaloko lenikwentile emndenini wakhe? Tifanelwe nguloko yini tonkhe letintfo latenta Jerubhali kini? 17Khumbulani kutsi babe wanilwela kanjani atilahla ematsambo akhe kutsi anephule etandleni temaMidiyani. 18Kodvwa lamuhla senivukele indlu yababe, nabulala emadvodzana akhe langema-70 niwabulalela etikwelitje linye, nabeka Abimeleki, indvodzana yentfombatana leyayisigcili sakhe, namenta inkhosi yetakhamiti taseShekhemu, ngobe angumnakenu. 19Nangabe-ke nente kahle nangekweliciniso sibili kuJerubhali nasemndenini wakhe lamuhla, Abimeleki, akabe kujabula kwenu, nani nibe kujabula kwakhe! 20Kodvwa nakungenjalo, akuphume umlilo ku-Abimeleki unidle, nine takhamiti taseShekhemu netaseBhethi Milo; akuphume umlilo nakini, nine takhamiti taseShekhemu netaseBhethi Milo, udle Abimeleki!”

21Jothamu wesuka lapho wabaleka wayawubhaca eBheri, wafike wakha khona, wahlala, ngobe abemesaba umnakabo, Abimeleki.

22Abimeleki wabusa sive sema-Israyeli iminyaka lemitsatfu. 23Nkulunkulu watfumela umoya lomubi emkhatsini wa-Abimeleki nesive saseShekhemu, savuka indlwabane, savukela Abimeleki. 24Nkulunkulu wakwenta loku kuze kutsi licala lekubulawa kwemadvodzana aJerubhali labengema-70, nekucitseka kwengati yabo, kuphindziselwe kumnakabo labengu-Abimeleki kanye nakuto takhamiti taseShekhemu, letatingutona tamsita nakabulala bomnakabo. 25Takhamiti taseShekhemu tacipha Abimeleki ngekubeka emadvodza eticongweni tetintsaba kutsi alalele kukhuthuza nekugebenga bonkhe bantfu lababendlula lapho; loko kwabikwa ku-Abimeleki.

26Kwabe sekufika Gali, umsa wa-Ebedi, eShekhemu, ahamba nabomnakabo, emadvodza aseShekhemu ase etsembela kuye. 27Batsi kube baphume bonkhe baye emasimini abo bayewuvuna emagelebisi, babuya bawahluta, base benta lidzili ethempelini lesithico sabo. Babetsi ngesikhatsi banatsa, badla, bacalekise Abimeleki. 28

9:28
Gen. 34:2
Gali-ke, umsa wa-Ebedi, wababuta, watsi: “Ngubani Abimeleki, ngubani yena Shekhemu, kutsi tsine singabakhotsama kuye? Akasiye yini umsa waJerubhali? Yena Zebuli akasilo liphini lakhe yini? Khotsamani emadvodza akaHamori, uyise waShekhemu! Kudzingeke ngani-ke kutsi sikhonte Abimeleki? 29Kube mane lesive besiphetfwe ngimi, ngabe ngiyamsusa Abimeleki. Ngabe ngitsi kuye: ‘Khipha imphi yakho yonkhe!’ ”

30Watsi kube Zebuli, umphatsi welidolobha, akuve loku lekwakukhulunywa nguGali, umsa wa-Ebedi, watfukutsela wagana sicoco. 31Wakhipha tigijimi ngasense, watitfumela ku-Abimeleki, watsi: “Gali, umsa wa-Ebedi, nabomnakabo sebatseleke lapha eShekhemu, manje sebasusa umsindvo wekutsi lelidolobha lonkhe alivukele wena likuhlasele! 32Ngako-ke kubotsi ebusuku wena nebantfu bakho nite nitewubalalela ematsafeni. 33Kutawutsi ekuseni nakuphuma lilanga, nivumbuke nilihlasele lelidolobha. Kutawutsi boGali nalamabutfo akhe nabaphuma bakuhlasele, wente loko sandla sakho lesingakwenta kubo.”

34Ngako Abimeleki nawo onkhe emabutfo akhe baphuma bashuca ebusuku bavimbetela iShekhemu, behlukene ticheme letine. 35Watsi kube Abimeleki nalamadvodza labehamba nawo abone Gali, umsa wa-Ebedi, asaphumile eme esangweni lelidolobha, bavumbuka etindzaweni tabo lapho bebabhace khona.

36Gali watsi kube ababone, wakhuluma kuZebuli watsi: “Bukela kuvumbuka bantfu lapha eticongweni tetintsaba, bayewuka!”

Zebuli wamphendvula watsi: “Ubona ematfunti entsaba afanana nebantfu.”

37Kodvwa Gali waphindza wakhuluma, watsi: “Bukela bantfu bavumbuka ekhatsi nelive, bayehla, kunelibutfo lelikhulu lelichamuka ngasesihlahleni sebaphenguli.”

38Zebuli wakhuluma, ambuta watsi: “Khumbula emagama akho. Akusiwe lona bewutsi: ‘Ngubani yena Abimeleki kutsi singabuswa nguye?’ Akusiwo nje lamadvodza bewuwacoloshela? Phuma-ke uyekulwa nawo!”

39Ngako Gali wahola takhamiti taseShekhemu walwa na-Abimeleki. 40Abimeleki wamcosha; labanyenti bawa balimala kuloko kucoshwa kwabo, balala lucaca yonkhe indlela kuya ngasekungeneni kwelisango. 41Abimeleki wahlala e-Aruma; Zebuli wakhipha Gali kanye nabomnakabo wabacosha eShekhemu.

42Ngelilanga lelilandzelako bantfu baseShekhemu baphuma baya emasimini, loko kwabikwa ku-Abimeleki. 43Ngako watsatsa lamabutfo akhe wawehlukanisa ticheme letintsatfu, watsi atibhace lena emasimini. Watsi nakabona bantfu baphuma edolobheni, wavuka wayawubahlasela nekubabulala. 44Abimeleki nalamabutfo akhe bagijima bayakuma ekungeneni kwelisango lelidolobha. Kwatsi emacembu lamabili esukela laba lababesemasimini, bacotfula imbokodvo nesisekelo. 45Lonkhe lelo langa Abimeleki wachubeka wahlasela lelo dolobha, waze walitfumba, wabulala bonkhe bantfu lababekulo. Walibhidlita lonkhe, wase ulinyenyeta ngeluswayi.

46Tatsi kube tikuve loko takhamiti tembhoshongo waseShekhemu, tabaleka tawolekela engungwini yelithempeli la-Eli Bherithi. 47Abimeleki watsi kube atjelwe kutsi bonkhe bantfu bembhoshongo waseShekhemu bancwabelane lapho, 48wakhuphuka yena nelibutfo lakhe, baya eNtsabeni iSalmoni. Watsatsa lizembe, wagawula emagala etihlahla, wawetjatsa emahlombe. Watjela lamadvodza labehamba nawo, watsi: “Sheshisani! Yentani loku leningibona ngikwenta!” 49Ngako yonkhe indvodza yagawula akayo emagala, yawetjatsa, yalandzela Abimeleki. Bafika bawambombela emnyango walengungu, base balumeka umlilo kulawo mahlahla labesemnyango. Bantfu bafutsetelana ekhatsi kulengungu yembhoshongo waseShekhemu basha bangcongca: emadvodza, nebafati lababeyinkhulungwane sebabonkhe.

50Abimeleki wesuka lapho wacondza eThebesi, nayo wafike wayihlasela, wayitfumba. 51Noko ngekhatsi kwalelidolobha bekunembhoshongo locinile, lapho kwakubalekela khona bantfu bakulelidolobha, babhace, emadvodza nebafati. Batikhiyela ngekhatsi, bakhuphuka bayawuhlala etulu esicongweni salombhoshongo. 52Abimeleki wesukela wona lombhoshongo wayawuhlasela. Kodvwa watsi asasondzela emnyango wawo lombhoshongo atsi usetawulumeka ngemlilo, 53lomunye umfati wehlisela lenkhulu imbakadza yelitje etikwenhloko yakhe, yabhidlita lukhakhayi lwa-Abimeleki.

54

9:54
1 Sam. 31:4
Masinyane Abimeleki wabita ludzibi lwakhe, watsi: “Sheshisa uhoshule inkemba yakho ungibulale, kuze bangasho batsi: ‘Wabulawa ngumfati.’ ” Ngako inceku yamcedzela, wafa. 55Ema-Israyeli atsi kube abone kutsi Abimeleki sewufile, aphuma atibuyelela ekhaya.

56Nkulunkulu wabuphindzisela kanjalo-ke ku-Abimeleki lobo bubi labebentile kuyise ngekubulala bomnakabo lababengema-70. 57Nkulunkulu wawajezisa nalamadvodza aseShekhemu ngalobo bubi bawo. Sicalekiso lesakhulunywa nguJothamu, umsa waJerubhali, sagcina sibehlele.

10

Thola

101Emvakwekufa kwa-Abimeleki kwavela indvodza yelusendvo lwaka-Isakhari lekwakutsiwa nguThola, umsa waPhuwa, labetalwa nguDodo. Yawasindzisa ema-Israyeli. Abehlala eShamiri, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu. 2Nguye lowaba ngumholi wesive saka-Israyeli iminyaka lengema-23, wase uyafa, wangcwatjwa khona eShamiri.

Jayire

3Thola walandzelwa nguJayire wakaGileyadi, lowahola sive sema-Israyeli iminyaka lengema-22. 4

10:4
Num. 32:41
Dut. 3:14
Khu. 12:14
1 Khr. 2:22
Abenemadvodzana langema-30 labegibela timbongolo letingema-30. Lamadvodzana abephetse emadolobha langema-30 akaGileyadi. Lamadolobha nalamuhla loku asabitwa ngekutsi yiHavothi Jayire.“Havothi Jayire” nome “tabelo taJayire” 5Watsi kube afe Jayire, wangcwatjwa eKhamoni.

Jeftha

6Baka-Israyeli baphindza benta lokubi emehlweni aSimakadze. Bakhonta boBhali, nabo-Ashtarothe, nabonkulunkulu base-Aramu, nabonkulunkulu baseSidoni, nabonkulunkulu baseMowabi, nabonkulunkulu bema-Amoni, nabonkulunkulu bemaFilisti. Baka-Israyeli bafulatsela Simakadze, bamyekela, bangabe basamkhonta, 7ngako Simakadze wabatfukutselela. Wabaniketela etandleni temaFilisti netema-Amoni, 8labancoba ngalowo mnyaka abacindzetela. Kwadzimate kwaphela iminyaka leli-18 solomane baka-Israyeli bacindzetelekile bonkhe, labebakhe ngasemphumalanga kweJordane, eveni lema-Amori, kulakaGileyadi. 9Ema-Amoni nawo ewelela ngesheya kweJordane ayakulwa nebakaJuda, nebakaBhenjamini, nabo bonkhe bendlu yaka-Efrayimu. Sonkhe sive saka-Israyeli sasisebumatimeni lobukhulu. 10Ngako sive saka-Israyeli sase siyakhala kuSimakadze, sitsi: “Sonile kuwe, safulatsela Nkulunkulu wetfu, sayawukhonta boBhali.”

11Simakadze wabaphendvula watsi: “Ngesikhatsi baseGibhithe, nema-Amori, nema-Amoni, nemaFilisti, 12nebaseSidoni, nema-Amaleki, nemaMayoniLetinye tincwadzi tekucala titsi “emaMidiyani” anicindzetela nakhala kimi, nicela lusito, angizange yini nginephule etandleni tabo? 13

10:13
Dut. 32:15,19
Kodvwa nine nangifulatsela mine, nakhonta labanye bonkulunkulu; ngako-ke ngingeke ngiphindze nginisindzise. 14
10:14
Dut. 32:38
Jer. 2:28
Hambani niyewukhala kulabonkulunkulu lenabakhetsa. Akube ngabo labanisindzisako nase nisenhluphekweni.”

15

10:15
1 Sam. 12:10
Kodvwa baka-Israyeli bachubeka bakhala kuSimakadze, batsi: “Sonile! Yenta lokutsandzako ngatsi, kodvwa nje mane usephule kwanyalo.” 16Base bayabesusa bonkulunkulu betive lababesemkhatsini wabo, bakhonta Simakadze. Inhlitiyo yakhe yase iyatsintseka ngenca yekukhala kwesive sema-Israyeli.

17Kwatsi ema-Amoni nakamenyetwa kutsi akahlome ayewumisa eGileyadi, baka-Israyeli nabo bahlangana bayawumisa eMispa. 18Baholi besive sakaGileyadi bakhulumisana bodvwa, batsi: “Lowo loyawucala kucala agadle nakuhlaselwa ema-Amoni, nguye loyawuba ngumholi wabo bonkhe labahlala kulelive lakaGileyadi.”

11

Kuncoba kwaJeftha nesetsembiso sakhe

111

11:1
Heb. 11:32
Jeftha bekuyingwazi yakaGileyadi. Uyise, Gileyadi, abemtele kulenye nje ingwadla. 2Gileyadi abenalamanye emadvodzana, labewatalelwe ngumkakhe. Atsi kube akhule lamadvodzana, ase ayamcosha Jeftha lapha ekhaya, atsi: “Ungeke usitfole sabelo lesilifa kulomndeni wakitsi, ngobe wena uyindvodzana yakalomunye umfati.” 3Ngako-ke Jeftha wabaleka ekhaya kubo, abalekela bomnakabo, wayawuhlala eveni lakaThobu, lapho efika kwabutsana tonkhe tihlophoyi kuye, tamsingatsa, tamlandzela, taphuma naye.

4Kwatsi ngalesinye sikhatsi sive saka-Amoni nasiyawuhlasela ema-Israyeli, 5tibondza takaGileyadi tahamba tayawulandza Jeftha eveni lakaThobu, 6tafike tatsi: “Wota utewuba yindvuna yetfu, kuze sikwati kulwa nema-Amoni.”

7Jeftha wakhuluma kuto, watsi: “Angitsi nine nangitondza, naze nangicosha nasekhaya kitsi? Manje senitelani kimi ngobe senisenhluphekweni?”

8Tibondza takaGileyadi tamphendvula, tatsi: “Noko sesigucukela kuwe nyalo, hamba natsi siyekulwa nema-Amoni, sitakwenta ube ngumholi wetfu kubo bonkhe labakhile kuleli lakaGileyadi.”

9Jeftha watiphendvula watsi: “Naningibuyisa ekhaya siyekulwa nema-Amoni, nakungenteka Simakadze awanikele kimi, nitangenta ngempela yini umholi wenu?”

10Tibondza takaGileyadi tamphendvula, tatsi: “Simakadze ungufakazi wetfu, ngempela sitakwenta njengobe usho.”

11Ngako Jeftha wahamba naletibondza takaGileyadi, sive sonkhe safike samenta inhloko nemholi waso. Jeftha wawaphindzaphindza lamagama akhe aseMispa embikwaSimakadze.

12Ngako Jeftha wase utfumela tigijimi enkhosini yema-Amoni, wayibuta watsi: “Kukhona yini lesikone ngako, kutsi ungaze utewuhlasela live letfu?”

13

11:13
Num. 21:24
Inkhosi yema-Amoni yaphendvula letigijimi takaJeftha yatsi: “Kwatsi ema-Israyeli nakaphuma eGibhithe, efika lapha atsatsa live lami, kusukela e-Anoni kuze kuyewufika eJabhoki naseJordane. Manje-ke libuyiseni ngekuthula.”

14Jeftha waphindza watfumela tigijimi enkhosini yema-Amoni, 15

11:15
Dut. 2:9,18,37
tafike tatsi:

“Jeftha utsi: ‘Ema-Israyeli akazange alitsatse live lemaMowabi nelive lema-Amoni. 16Kodvwa atsi nakaphuma eveni laseGibhithe, ema-Israyeli ahamba lihlane acondza eLwandle Lolubovu, endlulela eKhadeshi. 17

11:17
Num. 20:14
Israyeli watfumela tigijimi enkhosini yaka-Edomu, tafike tatsi: “Sivumele sihambe sidzabule lelive lakho.” Kodvwa inkhosi yaka-Edomu, ayizange imvumele kuloko. Baka-Israyeli baphindza futsi batfumela nasenkhosini yakaMowabi, nayo yala; ngako baka-Israyeli bahlala eKhadeshi.

18

11:18
Num. 21:13
“ ‘Emvakwaloko bahamba bazula ehlane, bagega live laka-Edomu nelakaMowabi, baze befika ngasemphumalanga nelakaMowabi, bayawumisa ngesheya kwe-Anoni. Abazange bangene eminyeleni yelive lakaMowabi, ngobe i-Anoni bekunguwona mnyele walo.

19

11:19
Num. 21:21
Dut. 2:26
“ ‘Baka-Israyeli base batfumela tigijimi kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, batsi kuye: “Sicela mane sendlule eveni lakho, siye eveni letfu.” 20Kodvwa Sihoni akazange awetsembe ema-IsrayeliNome “wangete wavumelana nawo ema-Israyeli” kutsi angendlula eveni lakhe. Wabutsa yonkhe imphi yakhe wayakumisa eJahasi, walwa nawo ema-Israyeli.

21“ ‘Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli wanikela Sihoni naso sonkhe sive sakhe esandleni sema-Israyeli, abehlula. Ngako baka-Israyeli balidla lonkhe lelo live ema-Amori labehlala kulo. 22

11:22
Dut. 2:36
Alidla lonkhe lelo live, kusukela e-Anoni kuye eJabhoki; nekusuka ehlane kuye emfuleni iJordane.

23“ ‘Manje-ke njengobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli acosha ema-Amori ngaphambili kwesive sakhe, ema-Israyeli, wena-ke unalilungelo lini lekulidla lelo live? 24

11:24
2 Khos. 23:13
Ungete wamane ulidle kuphela lelo lonikwa lona ngunkulunkulu wakho longuKhemoshi? Ngalokunjalo natsi sitalidla lelo lesilinikwa nguSimakadze Nkulunkulu wetfu, kube letfu. 25
11:25
Num. 22:2
Uncono yini wena kunaBhalaki, umsa waSiphori, inkhosi yemaMowabi? Yena wake wacabana yini nema-Israyeli nome walwa nawo? 26Kwaze kwaphela iminyaka lengema-300, baka-Israyeli bahlala eHeshboni, nase-Aroyeri, nasetabelweni letiyitungeletile, nakuwo onkhe emadolobha kuvundla ne-Anoni. Awuzange ubahlasele ngani-ke ngaleso sikhatsi ulidle lelive? 27Mine angikakoni ngalutfo, kodvwa nguwe lowonile ngekufuna kungihlasela ngemphi. Shangatsi Simakadze longuyena angumehluleli angakhipha sigwebo lamuhla emkhatsini wesive sema-Israyeli nesive sema-Amoni.’ ”

28Noko inkhosi yema-Amoni ayizange iwunake lombiko wayo lowawutfunyelwe nguJeftha.

29Moya waSimakadze wase wehlela kuJeftha. Wahamba wadzabula kulakaGileyadi nakulakaManase, wewelela ngesheya eMispa yakaGileyadi, wendlula lapho washuca wayawuhlasela ema-Amoni. 30Jeftha wenta sifungo kuSimakadze, watsi: “Nawunganikela ema-Amoni esandleni sami, 31nome ngabe ngubani loyawuphuma kucala emnyango wendlu yami kungihlangabeta nase ngibuya ekuncobeni imphi yema-Amoni, uyawuba waSimakadze; ngiyawunikela ngaye abe ngumnikelo wekushiswa.”Umhlatjelo wemuntfu wawungakavunyelwa ngekweMtsetfo, kodvwa wangena kuma-Israyeli ngekuhuhwa ngemaKhenani

32Jeftha wesuka lapho wewela wayakulwa nema-Amoni, Simakadze wawanikela esandleni sakhe. 33Wabhubhisa emadolobha langema-20, kusukela e-Aroyeri kuze kuyewufika emacentselweni aseMinithi nase-Abela Kheramimu; acotfula imbokodvo nesisekelo. Ayincoba kanjalo-ke ema-Israyeli i-Amoni.

34

11:34
Eks. 15:20
1 Sam. 18:6
Jeftha nase achamuka ekhaya lakhe lelaliseMispa, ngubani lobekangaphuma kucala amhlangabete ngaphandle kwentfombi yakakhe, leyaphuma igiya, itjakadvula, ishaya makhoyane wayo. Kwakukuphela kwayo vo! Ngaphandle kwayo abengenandvodzana nandvodzakati. 35
11:35
Num. 30:3
Dut. 23:21
Watsi nakayibona, waklebhula timphahla takhe, wakhala, watsi: “Awu, ndvodzakati yami! Ungidzabukisile wangihluphekisa, ngobe ngente sifungo kuSimakadze lengingasoze ngasephula.”

36Yona yaphendvula yatsi: “Babe, nangabe wente sincumo kuSimakadze, yenta kimi njengobe ufungile kuSimakadze, ngobe nguye lokuphindziselele etitseni takho, ema-Amoni. 37Kodvwa mane ungentele kube kunye. Ngicela umane unginike tinyanga tibe timbili ngibe ngedvwa, ngikhuphukele etintsabeni ngiyewuzula khona, ngililele buntfombi bami, mine kanye nabontsanga yetfu.”

38Uyise watsi: “Hamba.” Wayikhulula, yahamba tinyanga letimbili. Yona nebangani bayo bakhuphukela etintsabeni bayawulilela buntfombi bayo. 39Kwatsi kube kuphele letinyanga letimbili, yehla yabuyela kuyise. Uyise wenta kuyo njengobe abefungile. Bekuyintfombi leyayingayati indvodza.

Lavela lapho-ke lisiko lema-Israyeli, 40lekutsi njalo nje ngemnyaka emantfombatana langema-Israyeli ahamba emalanga lamane ayekwenta umkhosi wekukhumbula indvodzakati yaJeftha wakaGileyadi.