Siswati 1996 (SWA96)
5

Secwayiso kulabacebile

51

5:1
Luk. 6:24
1 Thim. 6:9
Nine-ke tinjinga, lalelani emavi ami. Khalani, nilile ngenca yetinhlupheko letitawunehlela. 2
5:2-3
Mat. 6:19
Lengcebo yenu seyiyabola, netingubo tenu setidliwa ngumvunya. 3Igolide nesiliva yenu sekuyatfomba, nalokutfomba kwako kutawunilahla ngelicala kudle imitimba yenu njengemlilo. Nisacongelela ingcebo nakulamalanga ekugcina.

4

5:4
Gen. 18:20
Lev. 19:13
Dut. 24:14-15
Jobe 31:38
Mal. 3:5
Ase nibuke la, emaholo etisebenti letavuna emasimi enu leniwagodlile ayanimangalela anilahle ngelicala; nekukhala kwebavuni sekungenile etindlebeni teNkhosi Sebawothi. 5
5:5
Jobe 21:12
Jer. 25:34
Luk. 12:16
16:19
La emhlabeni niphile ngekutamasa nangekutijabulisa, nakhuluphalisa tinhlitiyo tenu ngelilanga lekuhlatjwa. 6
5:6
Mat. 5:39
Nimlahlile nambulala umuntfu lolungile; kantsi akamelani nani.

Kubeketela

7

5:7
Dut. 11:14
Zak. 10:1
Heb. 10:36
Ngako-ke, bazalwane, beketelani kuze kufike iNkhosi. Ase nibuke umlimi lolindzela sitselo semhlaba lesiligugu; usibeketelela size sitfole imvula yekucala neyekugcina. 8
5:8
1 Khor. 10:11
Nani-ke beketelani. Cinisani tinhlitiyo tenu, ngobe kubuya kweNkhosi sekusondzele.

9

5:9
Mat. 24:33
1 Phet. 4:5
Bazalwane, ningasolani, khona ningetikwehlulelwa; nangu uMgwebi aseme emnyango. 10
5:10
Mat. 5:12
Bazalwane, tsatsani sibonelo sekuhlupheka nekubeketela kwebaphrofethi labebakhuluma egameni leNkhosi. 11
5:11
Jobe 1:20-22
2:10
42:10,12
Hla. 103:8
Khumbulani phela kutsi ngulabo labaciniselako lesitsi babusisiwe. Nake neva ngekukhutsatela kwaJobe, niyati-ke nekutsi iNkhosi yaletsa siphetfo sini kuye; ngobe iNkhosi inebubele nesihawu lesikhulu.

Kufunga

12

5:12
Mat. 5:33-37
Kepha, bazalwane bami, etikwako konkhe ningafungi, nome ngelizulu, nome ngemhlaba, nome ngangusiphi sifungo; kodvwa nanivuma nibotsi: “Yebo” nome-ke nitsi: “Cha” nangabe niyala, kuze ningangeni ekwehlulelweni.

Kukhuleka

13

5:13
Hla. 50:15
Ef. 5:19
Ukhona yini lohluphekako emkhatsini wenu? Akathandaze. Ukhona yini lojabulile? Akadvumise ngekuhlabela. 14
5:14
Mak. 6:13
16:18
Ukhona yini logulako emkhatsini wenu? Akabite babonisi belibandla, bamthandazele ngekumgcobisa ngemafutsa egameni leNkhosi. 15
5:15
Hla. 30:2
Umthandazo wekukholwa uyawumphilisa logulako, iNkhosi imvuse, nome entile tono uyawutsetselelwa tona. 16
5:16
Taga 15:29
Ngako-ke vumani tono tenu lomunye kulomunye, nithandazelane, kuze nitewuphiliswa. Kuncusa kwemuntfu lolungile kunemandla kakhulu. 17
5:17
1 Khos. 17:1
18:1
Luk. 4:25
Elija labengumuntfu afana natsi, wakhuleka ngekuncusa kutsi lingani, langete lana emhlabeni iminyaka lemitsatfu netinyanga letisitfupha. 18
5:18
1 Khos. 18:41-45
Waphindze wathandaza, lase liyana futsi litulu, nemhlaba waphindze watsela titselo tawo.

Labedukako

19

5:19
Mat. 18:15
Gal. 6:1
Bazalwane bami, nangabe lomunye emkhatsini wenu eduka ecinisweni, bese lomunye uyambuyisa, 20
5:20
Taga 10:12
1 Phet. 4:8
yatini kutsi lowo lobuyise soni ekwedukeni kwaso, uyawusindzisa umphefumulo waso ekufeni, asibekele tono letinyenti.