Siswati 1996 (SWA96)
3

Lulwimi

31

3:1
Mat. 12:36
Jak. 1:19
Bazalwane bami, akukuhle kutsi linyenti lenu libe bafundzisi, nati kutsi tsine lesifundzisako siyakwemukeliswa kwehlulelwa lokumatima. 2
3:2
Taga 20:9
Shu. 7:21
1 Phet. 3:10
Jak. 1:26
1 Joh. 1:8
Ngobe sonkhe siphosisa ngetindlela letinyenti; nakukhona longaphosisi ngekukhuluma, lowo uphelele ngempela, ngobe uyakwati kubamba ngisho nemtimba wakhe wonkhe shangatsi ngematomu. 3Nasifaka ematomu emilonyeni yemahhashi kutsi atewusilalela, sisuke siwacondzisa umtimba wonkhe. 4Ase nibuke nemikhumbi, nome imikhulu kangaka, ichutjwa ngimimoya lenemandla, noko icondziswa ngeliphini lelincane nje, iye lapho bashayeli bayo bafuna iye khona. 5
3:5
Hla. 12:3
140:1
Taga 12:18
15:2
Kanjalo nelulwimi lusitfo lesincane, kantsi lutigabatisa ngetintfo letinkhulu.

Ase nibuke nje umlilo lomncane wokhela lihlatsi lelikhulu! 6

3:6
Mat. 15:11,18
Lulwimi lungumlilo, lulive lebubi, lulwimi lusitfo lesingcolisa wonkhe umtimba, lokhela yonkhe imphilo ngemlilo lulunyekwa sihogo. 7Yonkhe indalo yetilwane ingatsanjiswa: ngisho tinyoni, netilwane letihamba ngetisu, netilwane taselwandle; vele, bantfu batitsambisile letilwane. 8Kodvwa kute longatsambisa lulwimi; lububi lobuyalukako, lugcwele shevu lobulalako. 9
3:9
Gen. 1:26
Ngalo sibonga iNkhosi lenguBabe, nangalo sicalekisa bantfu labentiwe baba ngumfanekiso waNkulunkulu. 10Emlonyeni munye kuphuma kubusisa nekucalekisa. Bazalwane bami, akufanele kube njalo. 11Kuyenteka yini kutsi esicojeni sinye kuphume emanti lamnandzi nalababako? 12
3:12
Mat. 7:16
Bazalwane bami, sihlahla semkhiwa singatitsela yini titselo temncumo, nome umvini temkhiwa? Sicobho lesikhipha emanti lababako singeke siwavete lamnandzi.

Kuhlakanipha lokuphuma ngetulu

13

3:13
Ef. 5:15
1 Phet. 2:12
Ngubani lohlakaniphile nalocondzisisako emkhatsini wenu? Akakhombise imphilo yakhe lelungile ngemisebenti yakhe ngekutfobeka lokunenhlakanipho. 14
3:14
Ef. 4:31
1 Joh. 4:20
Kepha naninemona lobabako, nembango etinhlitiyweni tenu, ningatigabatisi; ngobe ngaloko liciniso nilenta emanga. 15
3:15
1 Khor. 2:6
Jak. 1:17
Lokuhlakanipha akuchamuki ngetulu, kodvwa ngekwemhlaba, nekwemvelo, nekwebusathane; 16
3:16
1 Khor. 3:3
Gal. 5:19
ngobe lapho kunemona nembango khona, kunesiphitsiphitsi nayo yonkhe imisebenti lemibi. 17Kodvwa kuhlakanipha lokuchamuka ngetulu kwekucala kumsulwa, bese kuba nekuthula, nekutfobeka, nekulalela, kugcwele bubele netitselo letihle; akunalo lubandlululo nekutentisa.

18

3:18
Isa. 32:17
Bantfu labaletsa kuthula, basuke bahlanyela kuthula, bese bavuna kulunga.