Siswati 1996 (SWA96)
2

Becwayiswa ngekutsi bangakhetsi muntfu

21

2:1
Lev. 19:15
Taga 24:23
Bazalwane bami, nine lenikholwa yiNkhosi yetfu yenkhatimulo, Jesu Khristu, ningabobakhetsa bantfu.

2Nangabe emhlanganweni wenu kungena umuntfu lofake indandatho yegolide, agcoke kahle, kuphindze kungene nalomunye lophuyile, agcoke kabi, 3bese-ke nine ninaka lona logcoke tingubo leticwebetelako ngekutsi: “Hlala lapha, kunasi situlo,” kulona lophuyile nitsi: “Mani lapho,” nome: “Hlala lapha, entinyaweni tami,” 4ngekwenta njalo anikhetsi yini ngekutsi nibe behluleli ngemicabango lemibi?

5

2:5
Luk. 6:20
1 Khor. 1:26
2:9
Ase nilalele, bazalwane bami labatsandzekako! Nkulunkulu akabakhetsanga yini labaphuyile lapha emhlabeni kutsi babe ngulabacebile ekukholweni, netindlalifa embusweni lawetsembisa labo labamtsandzako? 6
2:6
1 Khor. 11:22
Kepha nine nimdvumatile lona lophuyile. Akusibo labacebile yini labanicindzetelako? Akusibo yini labo labanimangalela etinkantolo?

7Akusibo yini labo labahlambalata lelibito laKhristu lelihloniphekile lenibitwa ngalo?

8

2:8
Lev. 19:18
Kepha nanigcina umtsetfo webukhosi ngekwemBhalo lotsi: “Tsandza makhelwane wakho njengobe utitsandza wena,” nenta kahle. 9
2:9
Dut. 1:17
16:19
Kodvwa nanikhetsa bantfu, nenta sono, nemtsetfo uyanilahla ngekutsi nitephulamtsetfo. 10
2:10
Dut. 27:26
Mat. 5:19
Ngobe lowo logcina yonkhe imitsetfo, kodvwa ephule munye, unelicala layo yonkhe. 11
2:11
Eks. 20:13,14
Dut. 5:17,18
Ngobe lona lowatsi: “Ungaphingi,” waphindze watsi: “Ungabulali.” Nangabe ungaphingi kodvwa ubulale, usephulamtsetfo. 12
2:12
Jak. 1:25
Ngako khulumani, nente njengalabo labayakwehlulelwa ngemtsetfo wenkhululeko. 13
2:13
Mat. 5:7
6:15
18:32
25:31
Ngobe kwehlulela akunabo bubele kulowo longenabo bubele; kodvwa bubele buyawucoloshela kwehlulela.

Kukholwa netento

14

2:14
Mat. 7:21
21:30
Rom. 6:1
Gal. 5:6
Bazalwane bami, kusitani kutsi umuntfu atsi uyakholwa kodvwa abe angenayo imisebenti? Kungamsindzisa yini lokukholwa kwakhe? 15
2:15
Luk. 3:11
Nangabe umzalwane nome umzalwanekati bahlubulile beswele nekudla kwemalanga onkhe, 16
2:16
1 Joh. 3:17-18
bese-ke lomunye emkhatsini wenu utsi kubo: “Hambani ngekuthula, nifutfumale, nesutse,” ngaphandle kwekubapha loko labakudzingako emtimbeni, kusitani loko? 17Ngako-ke nangabe kukholwa, kona ngekwako, kungenayo imisebenti, kufile.

18Kepha lomunye angatsi: “Wena unekukholwa, mine nginemisebenti. Ngikhombise kukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenti, nami ngitakukhombisa kukholwa kwami ngemisebenti yami.” 19

2:19
Mak. 1:24
Uyakholwa kutsi Nkulunkulu munye? Wenta kahle; nemadimoni ayakukholwa loko, atfutfumele. 20Wena silima-ndzini, uyafuna yini kukhonjiswa kutsi kukholwa lokungenamisebenti kulite? 21
2:21
Gen. 22:1-14
Heb. 11:17
Khokho wetfu Abrahama ngesikhatsi anikela nga-Isaka, umsa wakhe, elatini, akazange yini emukelwe nguNkulunkulu ngekutsi ulungile ngemisebenti? 22Uyabona-ke kutsi kukholwa kwasebenta kanye nemisebenti yakhe, nekutsi kukholwa kwakhe kwapheleliswa ngimisebenti yakhe. 23
2:23
Gen. 15:6
2 Khr. 20:7
Isa. 41:8
Rom. 4:3
Ngako kwagcwaliseka umBhalo lotsi: “Abrahama wakholwa Nkulunkulu; ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela njengemuntfu lolungile,” wase ubitwa ngekutsi: “Ungumngani waNkulunkulu.” 24
2:24
Joh. 8:39
Niyabona-ke kutsi umuntfu wemukeleka kuNkulunkulu ngekutsi ulungile ngisho nangemisebenti, hhayi ngekukholwa kuphela.

25

2:25
Josh. 2:1-21
6:17,23
Kanjalo-ke naRahabi, ingwadla, akazange yini emukelwe nguNkulunkulu kutsi ulungile ngemisebenti yekwemukela titfunywa wabuye watikhipha ngalenye indlela?

26Njengobe umtimba ufile nawute umoya, ngalokufananako nekukholwa nakute imisebenti kufile.

3

Lulwimi

31

3:1
Mat. 12:36
Jak. 1:19
Bazalwane bami, akukuhle kutsi linyenti lenu libe bafundzisi, nati kutsi tsine lesifundzisako siyakwemukeliswa kwehlulelwa lokumatima. 2
3:2
Taga 20:9
Shu. 7:21
1 Phet. 3:10
Jak. 1:26
1 Joh. 1:8
Ngobe sonkhe siphosisa ngetindlela letinyenti; nakukhona longaphosisi ngekukhuluma, lowo uphelele ngempela, ngobe uyakwati kubamba ngisho nemtimba wakhe wonkhe shangatsi ngematomu. 3Nasifaka ematomu emilonyeni yemahhashi kutsi atewusilalela, sisuke siwacondzisa umtimba wonkhe. 4Ase nibuke nemikhumbi, nome imikhulu kangaka, ichutjwa ngimimoya lenemandla, noko icondziswa ngeliphini lelincane nje, iye lapho bashayeli bayo bafuna iye khona. 5
3:5
Hla. 12:3
140:1
Taga 12:18
15:2
Kanjalo nelulwimi lusitfo lesincane, kantsi lutigabatisa ngetintfo letinkhulu.

Ase nibuke nje umlilo lomncane wokhela lihlatsi lelikhulu! 6

3:6
Mat. 15:11,18
Lulwimi lungumlilo, lulive lebubi, lulwimi lusitfo lesingcolisa wonkhe umtimba, lokhela yonkhe imphilo ngemlilo lulunyekwa sihogo. 7Yonkhe indalo yetilwane ingatsanjiswa: ngisho tinyoni, netilwane letihamba ngetisu, netilwane taselwandle; vele, bantfu batitsambisile letilwane. 8Kodvwa kute longatsambisa lulwimi; lububi lobuyalukako, lugcwele shevu lobulalako. 9
3:9
Gen. 1:26
Ngalo sibonga iNkhosi lenguBabe, nangalo sicalekisa bantfu labentiwe baba ngumfanekiso waNkulunkulu. 10Emlonyeni munye kuphuma kubusisa nekucalekisa. Bazalwane bami, akufanele kube njalo. 11Kuyenteka yini kutsi esicojeni sinye kuphume emanti lamnandzi nalababako? 12
3:12
Mat. 7:16
Bazalwane bami, sihlahla semkhiwa singatitsela yini titselo temncumo, nome umvini temkhiwa? Sicobho lesikhipha emanti lababako singeke siwavete lamnandzi.

Kuhlakanipha lokuphuma ngetulu

13

3:13
Ef. 5:15
1 Phet. 2:12
Ngubani lohlakaniphile nalocondzisisako emkhatsini wenu? Akakhombise imphilo yakhe lelungile ngemisebenti yakhe ngekutfobeka lokunenhlakanipho. 14
3:14
Ef. 4:31
1 Joh. 4:20
Kepha naninemona lobabako, nembango etinhlitiyweni tenu, ningatigabatisi; ngobe ngaloko liciniso nilenta emanga. 15
3:15
1 Khor. 2:6
Jak. 1:17
Lokuhlakanipha akuchamuki ngetulu, kodvwa ngekwemhlaba, nekwemvelo, nekwebusathane; 16
3:16
1 Khor. 3:3
Gal. 5:19
ngobe lapho kunemona nembango khona, kunesiphitsiphitsi nayo yonkhe imisebenti lemibi. 17Kodvwa kuhlakanipha lokuchamuka ngetulu kwekucala kumsulwa, bese kuba nekuthula, nekutfobeka, nekulalela, kugcwele bubele netitselo letihle; akunalo lubandlululo nekutentisa.

18

3:18
Isa. 32:17
Bantfu labaletsa kuthula, basuke bahlanyela kuthula, bese bavuna kulunga.

4

Kutsandzana nelive

41

4:1
Rom. 7:23
1 Phet. 2:11
Letimphi nalokulwa kuphumaphi emkhatsini wenu? Akuchamuki yini etinkhanukweni tenu letilwa etitfweni tenu? 2
4:2
Hla. 66:18
Niyafisa, noko anitfoli lutfo; niyabulala, nibe nemona, kodvwa niyehluleka kutfola lenikufunako. Niyalwa, nente timphi. Aninalutfo, ngobe aniceli.

3

4:3
Jobe 27:8
35:12
Taga 1:28
Isa. 1:15
Joh. 15:7
1 Joh. 5:14
Niyacela ningaphiwa, ngobe nicela kabi, nicelela kutsi nikucitse etinkhanukweni tenu. 4
4:4
Hla. 73:27
Mat. 6:24
Joh. 15:19
17:14
2 Khor. 11:2
1 Joh. 2:15
Aniketsembeki, ninjengetiphingi. Anati yini kutsi kutsandzana nelive kubutsa kuNkulunkulu? Lofisa kuba ngumngani welive, utenta sitsa kuNkulunkulu. 5
4:5
Eks. 34:14
Nome-ke nicabanga kutsi kulite yini loku lokushiwo ngumBhalo, kutsi: “LoMoya, lambeka kitsi Nkulunkulu uyafutselana, kantsi futsi unesikhwele ngatsi”? 6
4:6
Jobe 22:29
Taga 3:34
29:23
1 Phet. 5:5
Kodvwa Nkulunkulu wephana ngemusa lomkhulu, ngako umBhalo utsi: “Nkulunkulu umelana nalabatigcabhako, kepha labatfobekile ubapha umusa.”

7

4:7
Ef. 4:27
6:11
1 Phet. 5:8
1 Joh. 5:18
Ngako-ke tfobelani Nkulunkulu, kodvwa nimelane naSathane, uyawunibalekela. 8
4:8
Isa. 1:16
Zak. 1:3
Sondzelani kuNkulunkulu, naye utawusondzela kini. Gezani tandla tenu, nine toni, nihlambulule tinhlitiyo tenu, nine bantfu labanetinhlitiyo letimbili. 9
4:9
Luk. 6:25
Khatsatekani, nidzabuke, nilile; kuhleka kwenu akugucuke kube kulila, nekujabula kwenu akube kujabha. 10
4:10
Luk. 14:11
Titfobeni embikweNkhosi, yona-ke iyawuniphakamisa.

Secwayiso ngekwehlulela umzalwane longumKhristu

11

4:11
Lev. 19:16
Hla. 15:3
Mat. 7:1
Rom. 2:1
14:1
1 Khor. 4:5
1 Phet. 2:1
Bazalwane, ningahlebani. Lowo lohleba umzalwane nome ehlulele umzalwane wakhe, uhleba umtsetfo ehlulele umtsetfo. Nangabe wehlulela umtsetfo, awusiye umenti wemtsetfo, kodvwa ungumehluleli wawo. 12Munye loshaya umtsetfo, nguye futsi longumehluleli nalonemandla ekusindzisa nekubhubhisa. Kodvwa wena ungubani kutsi ungehlulela makhelwane wakho?

Secwayiso ngekutigabatisa

13

4:13
Taga 27:1
Luk. 12:16
Labanye benu banemkhuba wekutsi: “Lamuhla nakusasa sitakuya kulela dolobha, sihlale umnyaka, sitsenge sitsengise, bese sitfola inzuzo.” 14
4:14
Hla. 39:5
Isa. 40:6
Ningakusho kanjani loko, njengobe ningalati likusasa lekuphila kwenu kutsi litawuba yini? Ngobe kuphila kwenu kunjengenkhungu, lechamuka ibonakale sikhashana, iphindze inyamalale. 15
4:15
Imis. 18:21
Esikhundleni saloko ngabe nitsi: “INkhosi nayivuma, sitawuphila sente loku nalokwa.” 16
4:16
1 Khor. 5:6
Kepha manje niyatibonga ngekutigabatisa kwenu. Konkhe kutigabatisa lokunjalo kubi.

17

4:17
Luk. 12:47
Rom. 14:23
Ngako-ke lokwatiko kwenta lokuhle kodvwa angakwenti, uyona.