Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Mat. 13:55
Mak. 6:3
Joh. 7:35
Imis. 15:13
Gal. 1:19
Lencwadzi iphuma kuJakobe, inceku yaNkulunkulu neyeNkhosi Jesu Khristu.

Iya etiveni letili-12 letisakatekile.

Kukholwa nekuhlakanipha

Ngiyanibingelela.

2

1:2
1 Phet. 1:6
Bazalwane bami, nanehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo, nibokutsatsa ngekutsi yinjabulo yodvwa, 3
1:3
Rom. 5:3
nati kutsi kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta kucinisela.

4Kucinisela kumele kucedzela umsebenti wako, kuze nivutfwe niphelele ningenasici, ningehlulwa lutfo. 5

1:5
1 Khos. 3:5
Taga 2:3
Jer. 29:12
Mat. 7:7
Jak. 5:13
Nangabe emkhatsini wenu kukhona loswele kuhlakanipha, akacele kuNkulunkulu lonika bonkhe bantfu ngekwephana lokungenakufehla, utawuphiwa. 6
1:6
Mat. 21:21
Mak. 11:24
Joh. 14:13
Kepha locelako akacele ngekukholwa, angangabati; ngobe longabatako ufanana neligagasi lelwandle lelichutjwa litanyatanyiswe ngumoya. 7Ngako-ke umuntfu lonjalo angabocabanga kutsi iNkhosi iyawumemukelisa lutfo; 8
1:8
Jak. 4:8
ungumuntfu lonetinhlitiyo letimbili, uyagucugucuka etindleleni takhe tonkhe.

Buphuya nekuceba

9

1:9
Jak. 2:5
Umzalwane lophansi akatincome ngekuphakanyiswa kwakhe. 10
1:10-11
Hla. 103:15
Isa. 40:6-7
2 Khor. 12:9
1 Phet. 1:24
Kepha locebile akatincome ngekwehliswa kwakhe, ngobe uyakwendlula njengembali yesiganga.

11

1:11
1 Joh. 2:17
Lilanga liphuma libalele libunise tjani, imbali yabo iyahhohloka, nebuhle bayo bunyamalale; kanjalo-ke nesicebi siyawunyamalala ekushiphanekeni kwaso.

Kuvivinywa nekulingwa

12

1:12
Mat. 10:22
2 Thim. 4:7
1 Phet. 3:14
Semb. 2:10
Ubusisiwe umuntfu lociniselako ekulingweni; ngobe nasaphumelele ekuvivinyweni kwakhe, uyakwemukeliswa umchele wekuphila lowetsenjiswa yiNkhosi kulabo labayitsandzako. 13Umuntfu lolingwako angabosho kutsi: “Ngilingwa nguNkulunkulu;” ngobe Nkulunkulu angeke alingwe ngalokubi, futsi akalingi muntfu. 14
1:14
Rom. 7:7
Kepha ngulowo nalowo ulingwa ahuhwe tinkhanuko takhe, adudeke. 15
1:15
Rom. 6:23
Nangabe inkhanuko seyitsatsile, itala sono; sono nase siphelele, sitala kufa.

16Bazalwane bami labatsandzekako, ningedukiswa. 17

1:17
Joh. 3:27
1 Khor. 4:7
1 Joh. 1:5
Tonkhe tipho letinhle naletiphelele tivela ngetulu, tiphuma kuBabe uMdali wetibane tasesibhakabhakeni, lote kugucugucuka, njengobe tona tigucuka, tibohle tisishiya ebumnyameni. 18
1:18
Joh. 1:13
1 Khor. 4:15
1 Phet. 1:23
Semb. 14:4
Ngekwentsandvo yakhe wasitala ngelivi leliciniso, khona sitekuba ngematubulo ato tonkhe tidalwa takhe.

Kuva nekwenta livi

19

1:19
Taga 17:27
Jak. 3:1,13
Bazalwane bami labatsandzekako, khumbulani naku: Ngulowo nalowo muntfu akasheshe kuva, ephute kukhuluma, ephute nekutfukutsela; 20ngobe lulaka lwemuntfu alukwenti kulunga lokungukona kwemukeleka kuNkulunkulu. 21
1:21
Luk. 8:11,15
Rom. 1:16
13:12
Khol. 3:8
1 Phet. 2:1
Ngako-ke lahlani yonkhe insila nalokubi lose kukunyenti, nemukele ngekutitfoba livi lelihlanyelwe kini, ngobe linemandla ekusindzisa imiphefumulo yenu.

22

1:22
Mat. 7:21,24
Luk. 11:28
Rom. 2:13
1 Joh. 3:7
Nibe benti belivi, ningabi balaleli kuphela nje, nitikhohlisa. 23
1:23
Mat. 7:26
Ngobe nangabe umuntfu angumlaleli nje angesiye umenti welivi, lowo muntfu ufanana nemuntfu lobuka buso bakhe esibukweni: 24Umuntfu lonjalo uyatibuka, esuke ahambe akhohlwe kutsi abenjani.

25

1:25
Joh. 8:31
13:17
Rom. 8:2
Jak. 2:12
Kepha lobukisisa emtsetfweni losikhululako bese uhamba ngawo, angabi ngumlaleli lokhohlwako kepha abe ngulowentako, lowo-ke utawuba ngulobusisiwe ekwenteni kwakhe.

26

1:26
Hla. 39:1
Jak. 3:2,3
1 Phet. 3:10
Umuntfu locabanga kutsi uyakholwa, abe angalubophi lulwimi lwakhe, uyatikhohlisa enhlitiyweni yakhe, nekukholwa kwalowo muntfu kulite. 27
1:27
Jobe 31:16
Isa. 58:6
Mat. 25:35
Joh. 17:15
Rom. 12:2
Kukholwa lokumsulwa lokungenasici embikwaNkulunkulu longuBabe ngunaku: kuhambela tintsandzane nebafelokati elusizini lwabo, nekutigcina ungangcoliswa live.

2

Becwayiswa ngekutsi bangakhetsi muntfu

21

2:1
Lev. 19:15
Taga 24:23
Bazalwane bami, nine lenikholwa yiNkhosi yetfu yenkhatimulo, Jesu Khristu, ningabobakhetsa bantfu.

2Nangabe emhlanganweni wenu kungena umuntfu lofake indandatho yegolide, agcoke kahle, kuphindze kungene nalomunye lophuyile, agcoke kabi, 3bese-ke nine ninaka lona logcoke tingubo leticwebetelako ngekutsi: “Hlala lapha, kunasi situlo,” kulona lophuyile nitsi: “Mani lapho,” nome: “Hlala lapha, entinyaweni tami,” 4ngekwenta njalo anikhetsi yini ngekutsi nibe behluleli ngemicabango lemibi?

5

2:5
Luk. 6:20
1 Khor. 1:26
2:9
Ase nilalele, bazalwane bami labatsandzekako! Nkulunkulu akabakhetsanga yini labaphuyile lapha emhlabeni kutsi babe ngulabacebile ekukholweni, netindlalifa embusweni lawetsembisa labo labamtsandzako? 6
2:6
1 Khor. 11:22
Kepha nine nimdvumatile lona lophuyile. Akusibo labacebile yini labanicindzetelako? Akusibo yini labo labanimangalela etinkantolo?

7Akusibo yini labo labahlambalata lelibito laKhristu lelihloniphekile lenibitwa ngalo?

8

2:8
Lev. 19:18
Kepha nanigcina umtsetfo webukhosi ngekwemBhalo lotsi: “Tsandza makhelwane wakho njengobe utitsandza wena,” nenta kahle. 9
2:9
Dut. 1:17
16:19
Kodvwa nanikhetsa bantfu, nenta sono, nemtsetfo uyanilahla ngekutsi nitephulamtsetfo. 10
2:10
Dut. 27:26
Mat. 5:19
Ngobe lowo logcina yonkhe imitsetfo, kodvwa ephule munye, unelicala layo yonkhe. 11
2:11
Eks. 20:13,14
Dut. 5:17,18
Ngobe lona lowatsi: “Ungaphingi,” waphindze watsi: “Ungabulali.” Nangabe ungaphingi kodvwa ubulale, usephulamtsetfo. 12
2:12
Jak. 1:25
Ngako khulumani, nente njengalabo labayakwehlulelwa ngemtsetfo wenkhululeko. 13
2:13
Mat. 5:7
6:15
18:32
25:31
Ngobe kwehlulela akunabo bubele kulowo longenabo bubele; kodvwa bubele buyawucoloshela kwehlulela.

Kukholwa netento

14

2:14
Mat. 7:21
21:30
Rom. 6:1
Gal. 5:6
Bazalwane bami, kusitani kutsi umuntfu atsi uyakholwa kodvwa abe angenayo imisebenti? Kungamsindzisa yini lokukholwa kwakhe? 15
2:15
Luk. 3:11
Nangabe umzalwane nome umzalwanekati bahlubulile beswele nekudla kwemalanga onkhe, 16
2:16
1 Joh. 3:17-18
bese-ke lomunye emkhatsini wenu utsi kubo: “Hambani ngekuthula, nifutfumale, nesutse,” ngaphandle kwekubapha loko labakudzingako emtimbeni, kusitani loko? 17Ngako-ke nangabe kukholwa, kona ngekwako, kungenayo imisebenti, kufile.

18Kepha lomunye angatsi: “Wena unekukholwa, mine nginemisebenti. Ngikhombise kukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenti, nami ngitakukhombisa kukholwa kwami ngemisebenti yami.” 19

2:19
Mak. 1:24
Uyakholwa kutsi Nkulunkulu munye? Wenta kahle; nemadimoni ayakukholwa loko, atfutfumele. 20Wena silima-ndzini, uyafuna yini kukhonjiswa kutsi kukholwa lokungenamisebenti kulite? 21
2:21
Gen. 22:1-14
Heb. 11:17
Khokho wetfu Abrahama ngesikhatsi anikela nga-Isaka, umsa wakhe, elatini, akazange yini emukelwe nguNkulunkulu ngekutsi ulungile ngemisebenti? 22Uyabona-ke kutsi kukholwa kwasebenta kanye nemisebenti yakhe, nekutsi kukholwa kwakhe kwapheleliswa ngimisebenti yakhe. 23
2:23
Gen. 15:6
2 Khr. 20:7
Isa. 41:8
Rom. 4:3
Ngako kwagcwaliseka umBhalo lotsi: “Abrahama wakholwa Nkulunkulu; ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela njengemuntfu lolungile,” wase ubitwa ngekutsi: “Ungumngani waNkulunkulu.” 24
2:24
Joh. 8:39
Niyabona-ke kutsi umuntfu wemukeleka kuNkulunkulu ngekutsi ulungile ngisho nangemisebenti, hhayi ngekukholwa kuphela.

25

2:25
Josh. 2:1-21
6:17,23
Kanjalo-ke naRahabi, ingwadla, akazange yini emukelwe nguNkulunkulu kutsi ulungile ngemisebenti yekwemukela titfunywa wabuye watikhipha ngalenye indlela?

26Njengobe umtimba ufile nawute umoya, ngalokufananako nekukholwa nakute imisebenti kufile.