Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Mat. 13:55
Mak. 6:3
Joh. 7:35
Imis. 15:13
Gal. 1:19
Lencwadzi iphuma kuJakobe, inceku yaNkulunkulu neyeNkhosi Jesu Khristu.

Iya etiveni letili-12 letisakatekile.

Kukholwa nekuhlakanipha

Ngiyanibingelela.

2

1:2
1 Phet. 1:6
Bazalwane bami, nanehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo, nibokutsatsa ngekutsi yinjabulo yodvwa, 3
1:3
Rom. 5:3
nati kutsi kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta kucinisela.

4Kucinisela kumele kucedzela umsebenti wako, kuze nivutfwe niphelele ningenasici, ningehlulwa lutfo. 5

1:5
1 Khos. 3:5
Taga 2:3
Jer. 29:12
Mat. 7:7
Jak. 5:13
Nangabe emkhatsini wenu kukhona loswele kuhlakanipha, akacele kuNkulunkulu lonika bonkhe bantfu ngekwephana lokungenakufehla, utawuphiwa. 6
1:6
Mat. 21:21
Mak. 11:24
Joh. 14:13
Kepha locelako akacele ngekukholwa, angangabati; ngobe longabatako ufanana neligagasi lelwandle lelichutjwa litanyatanyiswe ngumoya. 7Ngako-ke umuntfu lonjalo angabocabanga kutsi iNkhosi iyawumemukelisa lutfo; 8
1:8
Jak. 4:8
ungumuntfu lonetinhlitiyo letimbili, uyagucugucuka etindleleni takhe tonkhe.

Buphuya nekuceba

9

1:9
Jak. 2:5
Umzalwane lophansi akatincome ngekuphakanyiswa kwakhe. 10
1:10-11
Hla. 103:15
Isa. 40:6-7
2 Khor. 12:9
1 Phet. 1:24
Kepha locebile akatincome ngekwehliswa kwakhe, ngobe uyakwendlula njengembali yesiganga.

11

1:11
1 Joh. 2:17
Lilanga liphuma libalele libunise tjani, imbali yabo iyahhohloka, nebuhle bayo bunyamalale; kanjalo-ke nesicebi siyawunyamalala ekushiphanekeni kwaso.

Kuvivinywa nekulingwa

12

1:12
Mat. 10:22
2 Thim. 4:7
1 Phet. 3:14
Semb. 2:10
Ubusisiwe umuntfu lociniselako ekulingweni; ngobe nasaphumelele ekuvivinyweni kwakhe, uyakwemukeliswa umchele wekuphila lowetsenjiswa yiNkhosi kulabo labayitsandzako. 13Umuntfu lolingwako angabosho kutsi: “Ngilingwa nguNkulunkulu;” ngobe Nkulunkulu angeke alingwe ngalokubi, futsi akalingi muntfu. 14
1:14
Rom. 7:7
Kepha ngulowo nalowo ulingwa ahuhwe tinkhanuko takhe, adudeke. 15
1:15
Rom. 6:23
Nangabe inkhanuko seyitsatsile, itala sono; sono nase siphelele, sitala kufa.

16Bazalwane bami labatsandzekako, ningedukiswa. 17

1:17
Joh. 3:27
1 Khor. 4:7
1 Joh. 1:5
Tonkhe tipho letinhle naletiphelele tivela ngetulu, tiphuma kuBabe uMdali wetibane tasesibhakabhakeni, lote kugucugucuka, njengobe tona tigucuka, tibohle tisishiya ebumnyameni. 18
1:18
Joh. 1:13
1 Khor. 4:15
1 Phet. 1:23
Semb. 14:4
Ngekwentsandvo yakhe wasitala ngelivi leliciniso, khona sitekuba ngematubulo ato tonkhe tidalwa takhe.

Kuva nekwenta livi

19

1:19
Taga 17:27
Jak. 3:1,13
Bazalwane bami labatsandzekako, khumbulani naku: Ngulowo nalowo muntfu akasheshe kuva, ephute kukhuluma, ephute nekutfukutsela; 20ngobe lulaka lwemuntfu alukwenti kulunga lokungukona kwemukeleka kuNkulunkulu. 21
1:21
Luk. 8:11,15
Rom. 1:16
13:12
Khol. 3:8
1 Phet. 2:1
Ngako-ke lahlani yonkhe insila nalokubi lose kukunyenti, nemukele ngekutitfoba livi lelihlanyelwe kini, ngobe linemandla ekusindzisa imiphefumulo yenu.

22

1:22
Mat. 7:21,24
Luk. 11:28
Rom. 2:13
1 Joh. 3:7
Nibe benti belivi, ningabi balaleli kuphela nje, nitikhohlisa. 23
1:23
Mat. 7:26
Ngobe nangabe umuntfu angumlaleli nje angesiye umenti welivi, lowo muntfu ufanana nemuntfu lobuka buso bakhe esibukweni: 24Umuntfu lonjalo uyatibuka, esuke ahambe akhohlwe kutsi abenjani.

25

1:25
Joh. 8:31
13:17
Rom. 8:2
Jak. 2:12
Kepha lobukisisa emtsetfweni losikhululako bese uhamba ngawo, angabi ngumlaleli lokhohlwako kepha abe ngulowentako, lowo-ke utawuba ngulobusisiwe ekwenteni kwakhe.

26

1:26
Hla. 39:1
Jak. 3:2,3
1 Phet. 3:10
Umuntfu locabanga kutsi uyakholwa, abe angalubophi lulwimi lwakhe, uyatikhohlisa enhlitiyweni yakhe, nekukholwa kwalowo muntfu kulite. 27
1:27
Jobe 31:16
Isa. 58:6
Mat. 25:35
Joh. 17:15
Rom. 12:2
Kukholwa lokumsulwa lokungenasici embikwaNkulunkulu longuBabe ngunaku: kuhambela tintsandzane nebafelokati elusizini lwabo, nekutigcina ungangcoliswa live.